Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:220:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 220, 12 септември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.220.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 220

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
12 септември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 220/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 205, 29.8.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 220/02

Дело C-208/07: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Bayerisches Landessozialgericht, Германия) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Дял III, глава 1 — Членове 18 ЕО, 39 ЕО и 49 ЕО — Обезщетения в натура, предназначени да покрият риска нужда от чужда помощ — Пребиваване в държава членка, различна от компетентната държава членка — Схема за социално осигуряване в държавата членка на пребиваване, която не включва обезщетения в натура, свързани с риска нужда от чужда помощ)

2

2009/C 220/03

Дело C-385/07 P: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2009 г. — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Комисия на Европейските общности, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Обжалване — Конкуренция — Член 82 ЕО — Система за събиране и оползотворяване на използвани опаковки в Германия — Лого „Der Grüne Punkt“ — Вноска, дължима на основание на договора за използване на логото — Злоупотреба с господстващо положение — Изключително право на притежателя на марка — Прекомерна продължителност на производството пред Първоинстанционния съд — Разумен срок — Принцип на ефективната съдебна защита — Членове 58 и 61 от Статута на Съда)

3

2009/C 220/04

Дело C-427/07: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Оценка на въздействието на проекти върху околната среда — Директива 85/337/ЕИО — Достъп до правосъдие — Директива 2003/35/ЕО)

3

2009/C 220/05

Дело C-428/07: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване на High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Обща селскостопанска политика — Схеми за директно подпомагане — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Член 5 и приложение IV — Минимални изисквания за добро селскостопанско и екологично състояние — Поддържане на пътища, обременени със сервитути за преминаване — Прилагане от държава-членка — Прехвърляне на правомощия на регионалните органи на държава-членка — Дискриминация, която противоречи на общностното право)

4

2009/C 220/06

Дело C-440/07 P: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия, Schneider Electric SA, Френска република (Обжалване — Концентрации на предприятия — Регламент (ЕИО) № 4064/89 — Решение на Комисията, с което дадена концентрация се обявява за несъвместима с общия пазар — Отмяна — Извъндоговорна отговорност на Общността поради установената незаконосъобразност — Условия)

4

2009/C 220/07

Дело C-481/07 P: Решение на Съда (шести състав) от 16 юли 2009 г. — SELEX Sistemi Integrati SpA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Извъндоговорна отговорност на Общността — Решение на Комисията за отхвърляне на жалба срещу Евроконтрол — Действителна и сигурна вреда)

5

2009/C 220/08

Дело C-537/07: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Madrid, Испания) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA (Директива 96/34/ЕО — Рамково споразумение за родителския отпуск — Права, придобити или в процес на придобиване към датата, на която започва отпускът — Непрекъсваемост при получаването на социалноосигурителни обезщетения през време на отпуска — Директива 79/7/ЕИО — Принцип на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване — Придобиване на пенсионни права при трайна инвалидност по време на родителския отпуск)

6

2009/C 220/09

Дело C-554/07: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 2, 9 и 13 — Икономическа дейност, упражнявана от държавата, местните органи или други публично правни субекти — Освобождаване)

6

2009/C 220/10

Дело C-5/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Højesteret, Дания) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Авторско право — Информационно общество — Директива 2001/29/ЕО — Членове 2 и 5 — Литературни и художествени произведения — Понятие за възпроизвеждане — „Частично“ възпроизвеждане — Възпроизвеждане на кратки откъси от литературни произведения — Статии от пресата — Възпроизвежданe с временен и преходен характер — Технологичен процес, състоящ се в сканиране на статии, последвано от конвертиране в текстов файл, електронно обработване на възпроизведеното, запаметяване и отпечатване на част от възпроизведеното)

7

2009/C 220/11

Дело C-12/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Liège — Белгия) — Mono Car Styling SA, в ликвидация/Dervis Odemis и др. (Преюдициално запитване — Директива 98/59/ЕО — Членове 2 и 6 — Процедура за информиране и консултиране с работниците в случай на колективни уволнения — Задължения на работодателя — Право на иск на работниците — Изискване за конформно тълкуване)

7

2009/C 220/12

Решение на Съда (четвърти състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване, отправено от Tallinna Halduskohus — Република Естония) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Affaire C-56/08) (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — КН подпозиция 05119110 — КН подпозиция 03032200 — Замразени гръбначни кости на отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга — Регламент (ЕО) № 85/2006 — Антидъмпингови мита)

8

2009/C 220/13

Дело C-69/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване на Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Италия) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Социална политика — Закрила на работниците — Неплатежоспособност на работодателя — Директива 80/987/ЕИО — Задължение за цялостно изплащане на дължимите вземания в границите на предварително установен таван — Естество на вземанията на работника спрямо гарантиращата институция — Давностен срок)

9

2009/C 220/14

Съединени дела C-124/08 и 125/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België, Белгия) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat (Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Митнически кодекс на Общността — Митническо задължение — Размер на сборовете — Уведомяване на длъжника — Деяние, подлежащо на наказателно преследване)

9

2009/C 220/15

Дело C-126/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België — Белгия) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, ликвидатор на Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV и Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co BVBA, ликвидатор на Transterminal Logistics NV и Louis De Vos/Belgische Staat (Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Митнически кодекс на Общността — Последващо събиране на вносни или износни митнически сборове — Вземане под отчет на размера на митническите сборове — Вписване в счетоводните документи или на друг носител на счетоводна информация — Вписване в протокол, равностойно на вземане под отчет — Предоставяне на копие от протокола, равностойно на уведомяване за размера на законно дължимите митнически сборове)

10

2009/C 220/16

Дело C-165/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша (Генетично модифицирани организми — Семена — Забрана за пускане на пазара — Забрана за включване в националния каталог на сортовете — Директива 2001/18/ЕО и Директива 2002/53/ЕО — Позоваване на доводи от етично и религиозно естество — Тежест на доказване)

10

2009/C 220/17

Дело C-168/08: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, по съпруг Hadadi (Hadady) (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност — Член 64 — Преходни разпоредби — Прилагане по отношение на съдебно решение от държава членка, която се е присъединила към Европейския съюз през 2004 г. — Член 3, параграф 1 — Компетентност по дела за развод — Релевантни привръзки — Обичайно местопребиваване — Гражданство — Съпрузи, които пребивават във Франция, като и двамата имат френско и унгарско гражданство)

11

2009/C 220/18

Дело C-189/08: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Нидерландия) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA (Съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Понятие за място на настъпване на вредоносното събитие)

11

2009/C 220/19

Съединени дела C-202/08 P и C-208/08 P: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2009 г. — American Clothing Associates SA и Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Интелектуална собственост — Регламент (ЕО) № 40/94 — Марка на Общността — Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост — Абсолютни основания за отказ на регистрация на марка — Фабрични или търговски марки, които са идентични или подобни на държавна емблема — Изображение на кленов лист — Приложимост към марките за услуги)

12

2009/C 220/20

Дело C-244/08: Решение на Съда (осми състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Шеста директива ДДС — Член 17 — Осма директива 79/1072/ЕИО — Член 1 — Тринадесета директива 86/560/ЕИО — Член 1 — Възстановяване или приспадане на ДДС — Данъчно задължено лице, което е установено в друга държава-членка или в трета страна, но има постоянен обект в засегнатата държава-членка)

12

2009/C 220/21

Дело C-254/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Италия) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria (Преюдициално запитване — Директива 2006/12/ЕО — Член 15, буква а) — Липса на разпределение на разходите за обезвреждане на отпадъците в зависимост от действителното им произвеждане — Съвместимост с принципа „замърсителят плаща“)

13

2009/C 220/22

Дело C-344/08: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Kościanie — Република Полша) — наказателно производство срещу Tomasz Rubach (Защита на видовете от дивата флора и фауна — Видове, вписани в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97 — Доказване на законното придобиване на екземпляри от тези видове — Тежест на доказване — Презумпция за невиновност — Право на защита)

14

2009/C 220/23

Дело C-574/08: Решение на Съда (седми състав) от 16 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Вътрешен пазар — Свободно движение на капитали — Борба с измамите и изпирането на пари)

14

2009/C 220/24

Становище 1/09: Искане на становище, направено от Съвета на Европейския съюз на основание член 300, параграф 6 ЕО

15

2009/C 220/25

Дело C-483/07 P: Определение на Съда от 17 февруари 2009 г. — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Жалба за отмяна — Запазване от Комисията на домейн „galileo.eu“ — Член 230, четвърта алинея ЕО — Решение, засягащо лично физическо или юридическо лице — Явно неоснователна жалба)

15

2009/C 220/26

Дело C-565/07 P: Определение на Съда от 19 май 2009 г. — AMS Advanced Medical Services GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), American Medical Systems, Inc. (Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка „AMS Advanced Medical Services“ — Частичен отказ на регистрация — Процедура по възражение — Жалба, чиито предмет е отпаднал — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

15

2009/C 220/27

Дело C-136/08 P: Определение на Съда от 30 април 2009 г. — Japan Tobacco, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Torrefacção Camelo Lda (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 — Нанесена вреда на отличителния характер на по-ранната марка — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от реномето на по-ранната марка — Риск — Заявка за регистрация като марка на Общността на фигуративния знак „CAMELO“ — Възражение на притежателя на националните словни и фигуративни марки CAMEL)

16

2009/C 220/28

Дело C-300/08 P: Определение на Съда (пети състав) от 11 юни 2009 г. — Leche Celta, SL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Celia SA (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Словна и фигуративна смесена марка „Celia“ — Относителни основания за отказ на регистрация — Прилика на марката, чиято регистрация се иска, с по-ранна марка — Марка, отнасяща се до идентични стоки — Вероятност от объркване — Явно недопустима жалба)

16

2009/C 220/29

Дело C-394/08 P: Определение на Съда (пети състав) от 3 юни 2009 г. — Zipcar, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Словна марка ZIPCAR — Възражение на притежателя на национална словна марка CICAR)

17

2009/C 220/30

Дело C-454/08: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal in Northern Ireland (Обединено кралство) на 16 октомври 2008 г. — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

17

2009/C 220/31

Дело C-218/09: Преюдициално запитване, отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 15 май 2009 г. — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV и Centraal Beheer Achmea NV и II. Firme Derwa NV и Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV и Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

17

2009/C 220/32

Дело C-222/09: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 18 юни 2009 г. — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

18

2009/C 220/33

Дело C-226/09: Иск, предявен на 19 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

18

2009/C 220/34

Дело C-229/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundespatentgerichts (Германия) на 24 юни 2009 г. — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG

19

2009/C 220/35

Дело C-230/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 25 юни 2009 г. — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling и Thomas Etling GbR, встъпила страна: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/36

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), отправено на 25 юни 2009 г. — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan; встъпила страна: Bundesministerium der Finanzen (Case C-231/09)

19

2009/C 220/37

Дело C-232/09: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāta (Република Латвия) на 25 юни 2009 г. — Dita Danosa/SIA LKB Līzings

20

2009/C 220/38

Дело C-233/09: Преюдициално запитване, отправено от Hof van beroep te Antwerpen (Белгия) на 26 юни 2009 г. — G.A. Dijkman en M.A. Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat

20

2009/C 220/39

Дело C-237/09: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Белгия) на 1 юли 2009 г. — État belge/Nathalie de Fruytier

20

2009/C 220/40

Дело C-239/09: Преюдициално запитване, отправено от Landgerichts Berlin (Германия) на 1 юли 2009 г. — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

21

2009/C 220/41

Дело C-242/08: Преюдициално запитване, отправено от Gerechtshof te Amsterdam (Нидерландия) на 3 юли 2009 г. — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest

21

2009/C 220/42

Дело C-245/09: Преюдициално запитване, отправено от Arbeidshof te Brussel (Белгия) на 6 юли 2009 г. — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

21

2009/C 220/43

Дело C-248/09: Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāta (Република Латвия) на 7 юли 2009 г. — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

22

2009/C 220/44

Дело C-249/09: Преюдициално запитване, отправено от Tartu Ringkonnakohus (Република Естония) на 7 юли 2009 г. — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

22

2009/C 220/45

Дело C-250/09: Преюдициално запитване отправено от Районен съд Пловдив (България) на 6 юли 2009 г. — Васил Иванов Георгиев/Технически университет — София, филиал Пловдив

23

2009/C 220/46

Дело C-256/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 10 юли 2009 г. — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

23

2009/C 220/47

Дело C-258/09: Иск, предявен на 10 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

23

2009/C 220/48

Дело C-259/09: Иск, предявен на 10 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

24

2009/C 220/49

Дело C-260/09 P: Жалба, подадена на 13 юли 2009 г. от Activision Blizzard Germany GmbH (по-рано CD-Contact Data GmbH) срещу Решение, постановено от Първоинстанционния съд (осми състав) на 30 април 2009 г. по дело T-18/03: CD-Contact Data GmbH/Комисия на Европейските общности

24

2009/C 220/50

Дело C-261/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Stuttgart (Германия) на 14 юли 2009 г. — Процедура по екстрадиция срещу Gaetano Mantello

25

2009/C 220/51

Дело C-263/09 P: Жалба, подадена на 14 юли 2009 г. от Edwin Co. Ltd срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 14 май 2009 г. по дело T-165/06, Elio Fiorucci/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

25

2009/C 220/52

Дело C-267/09: Иск, предявен на 15 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

27

2009/C 220/53

Дело C-268/09: Преюдициално запитване отправено от Районен съд Пловдив (България) на 10 юли 2009 г. — Васил Иванов Георгиев / Технически университет — София, филиал Пловдив

28

2009/C 220/54

Дело C-269/09: Иск, предявен на 15 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

28

2009/C 220/55

Дело C-272/09 P: Жалба, подадена на 16 юли 2009 г. от KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA, срещу Решението от 6 май 2009 г., постановено от Първоинстанционния съд (осми състав) по дело T-127/04, KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG, KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA/Комисия на Европейските общности

29

2009/C 220/56

Дело C-278/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de grande instance de Paris (Франция) на 16 юли 2009 г. — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

29

2009/C 220/57

Дело C-294/09: Иск, предявен на 27 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

30

2009/C 220/58

Дело C-213/08: Определение на председателя на Съда от 26 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

30

2009/C 220/59

Дело C-435/08: Определение на председателя на Съда от 14 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

30

2009/C 220/60

Дело C-459/08: Определение на председателя на Съда от 17 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

31

2009/C 220/61

Дело C-500/08: Определение на председателя на Съда от 5 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

31

2009/C 220/62

Дело C-503/08: Определение на председателя на Съда от 26 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

31

2009/C 220/63

Дело C-534/08: Определение на председателя на Съда от 18 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

31

2009/C 220/64

Дело C-10/09: Определение на председателя на Съда от 18 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

31

2009/C 220/65

Дело C-11/09: Определение на председателя на Съда от 18 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

31

 

Първоинстанционен съд

2009/C 220/66

Дело T-106/08: Определение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — CPEM/Комисия (Жалба за отмяна — Дебитно известие — Неподлежащ на обжалване акт — Потвърждаващ акт — Недопустимост — Иск за обезщетение — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

32

2009/C 220/67

Дело T-504/08: Определение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г.– Mologen/СХВП (dSLIM) („Марка на Общността — Частичен отказ за регистрация — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество“)

32

2009/C 220/68

Дело T-545/08: Определение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Thoss/Сметна палата (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Просрочие — Липса на извинима грешка — Явна недопустимост)

32

2009/C 220/69

Дело T-238/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 13 юли 2009 г. — Sniace/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Решение, с което помощ се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на процесуалните изисквания — Недопустимост)

33

2009/C 220/70

Дело T-235/09: Иск, предявен на 17 юни 2009 г. — Комисия/Edificios Inteco

33

2009/C 220/71

Дело T-256/09: Жалба, подадена на 2 юли 2009 г. — AECOPS/Комисия

33

2009/C 220/72

Дело T-257/09: Иск, предявен на 2 юли 2009 г. — AECOPS/Комисия

34

2009/C 220/73

Дело T-259/09: Иск, предявен на 7 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Comitato di Cagliari и Gessa

34

2009/C 220/74

Дело T-260/09 P: Жалба, подадена на 6 юли 2009 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) срещу решение, постановено на 5 май 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-27/08, Simões Dos Santos/СХВП

35

2009/C 220/75

Дело T-261/09 P: Жалба, подадена на 6 юли 2009 г. от Комисия на Европейските общности срещу решение, постановено на 28 април 2009 г. от Съда на публичната служба по съединени дела F-5/05, Violetti и др./Комисия и F-7/05, Schmit/Комисия

35

2009/C 220/76

Дело T-264/09: Иск, предявен на 2 юли 2009 г. — Tecnoprocess/Комисия и Делегация на Европейската комисия в Мароко

36

2009/C 220/77

Дело T-270/09: Жалба, подадена на 13 юли 2009 г. — PVS/HABM — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

36

2009/C 220/78

Дело T-271/09: Жалба, подадена на 14 юли 2009 г. — Sobieski zu Schwarzenberg/СХВП — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

37

2009/C 220/79

Дело T-272/09: Жалба, подадена на 10 юли 2009 г. — Pineapple Trademarks/СХВП — Dalmau Salmons (KUSTOM)

37

2009/C 220/80

Дело T-274/09: Жалба, подадена на 14 юли 2009 г. — Deutsche Bahn/СХВП — DSB (IC4)

38

2009/C 220/81

Дело T-275/09: Жалба, подадена на 16 юли 2009 г. — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Комисия

38

2009/C 220/82

Дело T-278/09: Жалба, подадена на 17 юли 2009 г. — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/СХВП (GG)

39

2009/C 220/83

Дело T-279/09: Жалба, подадена на 9 юли 2009 г. — Aiello/СХВП — Cantoni ITC (100 % Capri)

39

2009/C 220/84

Дело T-282/09: Жалба, подадена на 17 юли 2009 г. — Fédération Internationale des Logis/СХВП (Изображение на зелен квадрат)

40

2009/C 220/85

Дело T-285/09: Жалба, подадена на 17 юли 2009 г. — CEVA/Комисия

40

2009/C 220/86

Дело T-286/09: Жалба, подадена на 22 юли 2009 г. — Intel/Комисия

41

2009/C 220/87

Дело T-291/09: Жалба, подадена на 27 юли 2009 г. — Carrols/СХВП — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

42

2009/C 220/88

Дело T-297/08: Определение на Първноинстанционния съд от 14 юли 2009 г. — Mepos Electronics/HABM (MEPOS)

42

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 220/89

Дело F-65/09: Жалба, подадена на 2 юли 2009 г. — Marcuccio/Комисия

43

2009/C 220/90

Дело F-67/09: Жалба, подадена на 10 юли 2009 г. — Angulo Sanchez/Съвет

43

2009/C 220/91

Дело F-68/09: Жалба, подадена на 24 юли 2009 г. — Barbin/Парламент

43


BG

 

Top