Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 205, 29 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.205.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 205

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
29 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 205/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 193, 15.8.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 205/02

Дело C-511/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 9 юли 2009 г. — Archer Daniels Midland Co./Комисия на Европейските общности (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на лимонена киселина — Определяне на размера на глобата — Водеща роля — Право на защита — Доказателства, събрани въз основа на процедура, проведена в трета държава — Определяне на съответния пазар — Смекчаващи обстоятелства)

2

2009/C 205/03

Дело C-319/07 P: Решение на Съда (трети състав) от 9 юли 2009 г. — 3F по-рано Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Комисия на Европейските общности, Кралство Дания, Кралство Норвегия (Обжалване — Мерки за намаляване на данъците, които се отнасят за моряци, работещи на борда на кораби, вписани в датския международен регистър — Решение на Комисията, което не повдига възражения — Жалба за отмяна — Понятие за заинтересован — Синдикат на работници — Допустимост на жалбата)

3

2009/C 205/04

Дело C-343/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Corte d'appello di Torino, Италия) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV (Преюдициално запитване — Преценка на валидността — Допустимост — Регламенти (ЕИО) № 2081/92 и (ЕО) № 1347/2001 — Валидност — Родово наименование — Съвместно съществуване на марка и на защитено географско указание)

3

2009/C 205/05

Дело C-369/07: Решение на Съда (голям състав) от 7 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Държавни помощи — Мерки за изпълнение на решение на Съда — Член 228 ЕО — Имуществени санкции — Периодична имуществена санкция — Еднократно платима сума)

4

2009/C 205/06

Дело C-397/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Косвени данъци върху набирането на капитал — Капиталови дружества — Директива 69/335/ЕИО — Член 2, параграфи 1 и 3, член 4, параграф 1 и член 7 — Данък върху вноските в капитала — Освобождаване — Условия — Прехвърляне от една държава-членка в друга държава-членка на ефективния център на управление или на регистрирания офис — Данък върху вноските в капитала, с който се облага капиталът, предназначен за търговска дейност, упражнявана в държава-членка от филиалите или постоянните формирования на дружества, установени в друга държава-членка)

4

2009/C 205/07

Дело C-430/07: Решение на Съда (трети състав) от 25 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Raad van State, Нидерландия) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Решение 2000/764/ЕО — Епидемиологично изследване и наблюдение на спонгиформната енцефалопатия по говедата — Регламент (ЕО) № 2777/2000 — Мерки за подпомагане на пазара — Ветеринарни мерки — Участие на Общността във финансирането на част от разходите за тестовете — Директива 85/73/ЕИО — Възможност за държавите-членки да финансират частта, която не се поема от Общността, чрез събирането на национални такси за инспекция на меса или за борба срещу епизоотии)

5

2009/C 205/08

Дело C-558/07: Решение на Съда (голям състав) от 7 юли 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Обединено кралство) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Химикали — Регистрация, оценка, разрешаване на тези химикали и приложими по отношение на тях ограничения (REACH) — Понятие за „мономерни вещества“ — Валидност — Пропорционалност — Равно третиране)

6

2009/C 205/09

Дело C-7/08: Решение на Съда (първи състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Нидерландия) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën (Освобождаване от вносни сборове — Регламент (ЕИО) № 918/83 — Член 27 — Стоки, всяка от които е с незначителна стойност, изпратени като групова пратка — Пратки, изпратени директно от трета държава на получател в Общността)

6

2009/C 205/10

Дело C-14/08: Решение на Съда (трети състав) от 25 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Испания) — Roda Golf & Beach Resort SL (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Преюдициално запитване — Компетентност на Съда — Понятие за спор — Регламент (ЕО) № 1348/2000 — Връчване на извънсъдебни документи извън съдебно производство — Документ, съдържащ нотариално удостоверяване)

7

2009/C 205/11

Дело C-32/08: Решение на Съда (първи състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Испания) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Регламент (ЕО) № 6/2002 — Промишлен дизайн на Общността — Членове 14 и 88 — Притежател на правото на промишлен дизайн на Общността — Нерегистриран промишлен дизайн — Промишлен дизайн, създаден по поръчка)

7

2009/C 205/12

Дело C-111/08: Решение на Съда (първи състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen, Швеция) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност на съдилищата и изпълнение на решения — Приложно поле — Производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност)

8

2009/C 205/13

Дело C-204/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 9 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation (Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 5, точка 1, буква б), второ тире — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1, буква а) — Конвенция от Монреал — Член 33, параграф 1 — Въздушен транспорт — Искания за обезщетение на пътници срещу авиокомпании при отмяна на полети — Място на изпълнение — Съдебна компетентност в случай на въздушен транспорт от една държава-членка до друга държава-членка от авиокомпания, установена в трета държава-членка)

8

2009/C 205/14

Дело C-272/08: Решение на Съда (пети състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/83/ЕО — Право на убежище — Липса на транспониране в предписания срок)

9

2009/C 205/15

Дело C-302/08: Решение на Съда (шести състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht München, Германия) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost (Марки — Международна регистрация — Протокол за Мадридската спогодба — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 146 — Еднакво действие в Общността на международната регистрация и на марката на Общността — Регламент (ЕО) № 1383/2003 — Член 5, параграф 4 — Стоки, за които се подозира, че нарушават правата върху марка — Намеса на митническите органи — Притежател на марка на Общността — Право да се предизвика намеса и в държави-членки, различни от тази, в която е подадена молбата за намеса — Разширяване на обхвата по отношение на притежателя на международна регистрация)

9

2009/C 205/16

Дело C-356/08: Решение на Съда (първи състав) от 25 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свободно предоставяне на услуги — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Национална правна уредба, която налага задължение на лекарите, установени на територията на провинция Горна Австрия, да открият банкова сметка в определена банка)

10

2009/C 205/17

Дело C-377/08: Решение на Съда (седми състав) от 2 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione, Италия) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Шеста директива ДДС — Член 17, параграф 3, буква a) — Възможност за приспадане и възстановяване на платения по получени доставки ДДС — Доставки на далекосъобщителни услуги — Предоставяне на услуги в полза на получател, установен в друга държава-членка — Член 9, параграф 2, буква д) — Определяне на мястото на доставка)

10

2009/C 205/18

Дело C-465/08: Решение на Съда (осми състав) от 2 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/36/ЕО — Право на установяване — Признаване на професионалните квалификации — Липса на транспониране в определения срок)

11

2009/C 205/19

Дело C-469/08: Решение на Съда (осми състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/36/ЕО — Признаване на професионалните квалификации — Липса на транспониране в предвидения срок)

11

2009/C 205/20

Дело C-490/08: Решение на Съда (пети състав) от 30 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/68/ЕО — Презастраховане — Липса на транспониране в определения срок)

11

2009/C 205/21

Дело C-556/08: Решение на Съда (пети състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/36/ЕО — Признаване на професионалните квалификации — Липса на транспониране в предвидения срок)

12

2009/C 205/22

Дело C-557/08: Решение на Съда (пети състав) от 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/35/ЕО — Замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения — Липса на транспониране)

12

2009/C 205/23

Дело C-567/08: Решение на Съда (седми състав) от 2 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/36/ЕО — Признаване на професионални квалификации — Липса на транспониране в предвидения срок)

13

2009/C 205/24

Съединени дела C-439/07 и С-499/07: Определение на Съда (пети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициални запитвания от Hof van beroep te Brussel и от Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Белгия) — Belgische Staat/KBC Bank SA (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Директива 90/435/ЕИО — Член 4, параграф 1 — Национална правна уредба, насочена към премахване на двойното данъчно облагане на разпределената печалба — Приспадане на размера на получените дивиденти от облагаемата основа на дружеството майка само доколкото то е реализирало облагаема печалба)

13

2009/C 205/25

Дело C-146/08 P: Определение на Съда от 26 март 2009 г. — Efkon AG/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Комисия на Европейските общности (Обжалване — Директива 2004/52/ЕО — Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Общността — Явно недопустима или явно неоснователна жалба)

14

2009/C 205/26

Дело C-159/08 P: Определение на Съда от 25 март 2009 г. — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Злоупотреба с господстващо положение — Събирани от оператора на международното летище на Атина такси, за които се твърди, че са прекомерни — Отхвърляне на жалбата — Липса на общностен интерес)

15

2009/C 205/27

Дело C-166/08: Определение на Съда (седми състав) от 19 май 2009 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Büdingen, Германия) — наказателно производство срещу Guido Weber (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Директива 89/397/ЕИО — Официален контрол върху храните — Право на данъчнозадължените лица да получат второ експертно становище — Понятие за данъчнозадължено лице)

15

2009/C 205/28

Дело C-355/08 P: Определение на Съда от 5 май 2009 г. — WWF-UK/Съвет на Европейския съюз, Комисия на Европейските общности (Обжалване — Регламент № 2371/2002 (ЕО) — Консултиране на регионалните консултативни съвети във връзка с мерките за определяне на достъпа до зоните и до ресурсите и за трайното упражняване на риболовните дейности — Регламент № 41/2007 (ЕО) — Определяне на общите допустими улови на атлантическа треска за 2007 г. — Малцинство от членовете на регионален консултативен съвет, изразило особено мнение в доклада на този съвет относно общите допустими улови — Жалба за отмяна, подадена от такъв член, срещу Регламент № 41/2007 — Недопустимост — Явно неоснователна жалба)

16

2009/C 205/29

Дело C-372/08 P: Определение на Съда от 5 май 2009 г. — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Комисия на Европейските общности, Кралство Испания (Жалба — Регламент (ЕО) № 147/2007 — Намаляване на квотите за скумрия, предоставени на Ирландия за периода 2007 — 2012 г. — Жалба за отмяна на Регламент № 147/2007, подадена от група ирландски рибари, обхващаща 20 от общо 23 притежатели на лиценз от пелагичния флот за охладена морска вода — Недопустимост — Явно неоснователна жалба)

16

2009/C 205/30

Дело C-387/08 P: Определение на Съда от 3 април 2009 г. — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Директива 89/665/ЕИО — Неприлагане от Комисията на механизма за отстраняване на нарушения, предвиден в член 3, параграф 2 — Физически и юридически лица — Пряко засягане — Недопустимост)

17

2009/C 205/31

Дело C-519/08: Определение на Съда (седми състав) от 24 април 2009 г. (преюдициално запитване от Monomeles Protodikeio Athinon, Гърция) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Клаузи 5 и 8 от Рамковото споразумение относно срочната работа — Срочни трудови договори в обществения сектор — Последователни договори — Намаляване на общото ниво на закрила на работниците — Мерки за предотвратяване на злоупотреби — Санкции — Абсолютна забрана за преобразуването на срочни трудови договори в договори с неопределена продължителност в обществения сектор — Последици от неправилно транспониране на директива — Конформно тълкуване)

17

2009/C 205/32

Дело C-349/08 P: Жалба, подадена на 1 август 2008 г. от д-р Hans Kronberger срещу определението, постановено от Първоинстанционния съд (седми състав) на 21 май 2008 г. по дело T-18/07, Hans Kronberger/Европейски парламент

19

2009/C 205/33

Дело C-201/09 P: Жалба, подадена на 8 юни 2009 г. от ArcelorMittal Luxembourg SA срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (седми състав) на 31 март 2009 г. по дело T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg и др./Комисия

19

2009/C 205/34

Дело C-205/09: Преюдициално запитване, отправено от Szombathelyi Városi Bíróság (Република Унгария) на 8 юни 2009 г. — Наказателно производство срещу Emil Eredics и др.

20

2009/C 205/35

Дело C-207/09: Иск, предявен на 9 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Словашка република

20

2009/C 205/36

Дело C-210/09: Преюдициално запитване, отправено от Cour administrative d'appel de Nantes (Франция) на 10 юни 2009 г. — Scott SA, Kimberly Clark SNC, понастоящем Kimberly Clark SAS/Ville d'Orléans

21

2009/C 205/37

Дело C-213/09: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 15 юни 2009 г. — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Дело C-216/09 P: Жалба, подадена на 15 юни 2009 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (седми състав) на 31 март 2009 г. по дело T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg и др./Комисия

22

2009/C 205/39

Дело C-217/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Италия) на 15 юни 2009 г. — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Дело C-219/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Milano (Италия) на 16 юни 2009 г. — Vitra Patente AG/High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Дело C-221/09: Преюдициално запитване, отправено от Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Република Малта) на 17 юни 2009 г. — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd и Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Дело C-224/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Bolzano (Италия) на 19 юни 2009 г. — наказателно производство срещу Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Дело C-225/09: Преюдициално запитване, отправено от Giudice di pace di Cortona (Италия) на 19 юни 2009 г. — Joanna Jakubowlka Edyta/Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Дело C-227/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale ordinario di Torino (Италия) на 22 юни 2009 г. — Antonino Accardo и др./Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Дело C-234/09: Преюдициално запитване, отправено от Vestre Landsret (Дания) на 26 юни 2009 г. — Skatteministeriet/DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Дело C-235/09: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 29 юни 2009 г. — DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Дело C-236/09: Преюдициално запитване, отправено от Cour constitutionnelle (Белгия) на 29 юни 2009 г. — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Дело C-241/09: Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия) на 3 юли 2009 г. — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Дело C-252/09: Иск, предявен на 7 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

28

2009/C 205/50

Дело C-254/09 P: Жалба, подадена на 9 юли 2009 г. от Calvin Klein Trademark Trust срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (шести състав) на 7 май 2009 г. по дело T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/СХВП и Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Дело C-255/09: Иск, предявен на 9 юли 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

29

2009/C 205/52

Дело C-426/08: Определение на председателя на Съда от 2 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

30

2009/C 205/53

Дело C-576/08: Определение на председателя на Съда от 3 юни 2009 г. — People's Mojahedin Organization of Iran/Съвет на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Комисия на Европейските общности, Кралство Нидерландия

30

 

Първоинстанционен съд

2009/C 205/54

Дело T-348/05 INTP: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. — JSC Kirovo Chepetsky Khimichesky Kombinat/Съвет (Производство — Тълкуване на съдебно решение)

31

2009/C 205/55

Дело T-373/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2009 г. — Италия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от Общността — Суров тютюн — Задължение за мотивиране — Член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1258/1999)

31

2009/C 205/56

Дело T-450/05: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. — Peugeot et Peugeot Nederland/Комисия („Конкуренция — Картели — Дистрибуция на моторни превозни средства — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Ограничаване на паралелния износ от Нидерландия — Система на заплащане на концесионерите и натиск — Споразумение с антиконкурентна цел — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението“)

32

2009/C 205/57

Дело T-33/06: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Zenab/Комисия (Финансова помощ от Общността — Програма за стимулиране на развитието, разпространението и насърчаването на европейските аудио-визуални творби (МЕДА Плюс) — Покана за представяне на оферти — Отхвърляне на оферта — Твърдяно непромерно делегиране на правомощия, предоставени на Комисията — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране — Достъп до документи — Жалба за отмяна и искане за обезщетение)

32

2009/C 205/58

Дело T-219/07: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — DSV Road/Комисия (Митнически съюз — Внос на дискети с произход от Тайланд — Последващо събиране на несъбрани вносни мита — Молба за опрощаване на вносни сборове — Член 220, параграф 2, буква б) и член 239 от Регламент (ЕО) № 2913/92)

33

2009/C 205/59

Дело T-230/07: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Laboratorios Del Dr. Esteve/СХВП — Ester C (ESTER-E) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ESTER-E“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „ESTEVE“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (станал член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

33

2009/C 205/60

Дело T-238/07: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. — Ristic и др./Комисия (Ветеринарно-санитарни изисквания — Защитни мерки — Решение 2007/362/ЕО — Жалба за отмяна — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество — Иск за обезщетение — Принцип на пропорционалност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Задължение за полагане на грижа — Право на собственост и право да се упражнява икономическа дейност)

33

2009/C 205/61

Дело T-28/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Mars/СХВП — Ludwig Schokolade (Форма на шоколадово блокче) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Общността — Форма на шоколадово блокче — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009] — Липса на придобит чрез използване отличителен характер — Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) — Право на изслушване — Членове 73 и 74 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009))

34

2009/C 205/62

Дело T-71/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Promat/СХВП — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — По-ранна национална словна марка PROMINA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Липса на прилика между стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

34

2009/C 205/63

Дело T-182/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Комисия/Atlantic Energy (Арбитражна клауза — Договор за финансова помощ, сключен в рамките на специфична програма в областта на неядрената енергетика — Неспазване на договора — Възстановяване на авансово платените суми — Прихващане — Неприсъствено производство)

35

2009/C 205/64

Дело T-225/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (ALASKA) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността ALASKA — Абсолютно основание за отказ — Липса на описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

35

2009/C 205/65

Дело T-226/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (Alaska) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „Alaska“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

36

2009/C 205/66

Дело T-240/08: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Procter & Gamble/СХВП — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността oli — По-ранни словни марки на Общността OLAY — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

36

2009/C 205/67

Съединени дела T-246/08 и Т-332/08: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. — Melli Bank/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Приети ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Съдебен контрол — Пропорционалност — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Възражение за незаконосъобразност — Член 7, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 423/2007)

37

2009/C 205/68

Дело T-257/08: Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. — Biotronik/СХВП (BioMonitor) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността BioMonitor — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

37

2009/C 205/69

Дело T-464/04: Определение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — Impala/Комисия (Конкуренция — Концентрация — Съвместно предприятие Sony BMG — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

37

2009/C 205/70

Дело T-114/08: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2009 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Разумен срок за предявяване на искане за обезщетение — Закъснение — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

38

2009/C 205/71

Дело T-285/08: Определение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2009 г. — Securvita/СХВП (Natur-Aktien-Index) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Natur-Aktien-Index“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Искане за изменение — Явна недопустимост)

38

2009/C 205/72

Дело T-246/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. — Insula/Комисия (Обезпечително производство — Дебитни известия — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост)

39

2009/C 205/73

Дело T-219/09: Жалба, подадена на 19 май 2009 г. — Balfe и др./Парламент

39

2009/C 205/74

Дело T-224/09: Жалба, подадена на 5 юни 2009 г. — CEVA/Комисия

40

2009/C 205/75

Дело T-233/09: Жалба, подадена на 12 юни 2009 г. — Access Info Europe/Съвет

40

2009/C 205/76

Дело T-241/09: Иск, предявен на 16 юни 2009 г. — Nikolaou/Сметна палата

41

2009/C 205/77

Дело T-242/09: Жалба, подадена на 24 юни 2009 г. — Schräder/СОСР — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Дело T-243/09: Жалба, подадена на 18 юни 2009 г. — Fedecom/Комисия

43

2009/C 205/79

Дело T-247/09: Жалба, подадена на 16 юни 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

43

2009/C 205/80

Дело T-253/09: Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Wilo/СХВП (Форма на кожух на мотор)

44

2009/C 205/81

Дело T-254/09: Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Wilo/СХВП (изображение на зелен картер)

44

2009/C 205/82

Дело T-258/09: Жалба, подадена на 6 юли 2009 г. — i-content/СХВП (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Дело T-262/09: Жалба, подадена на 6 юли 2009 г. — Defense Technology/СХВП — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Дело T-263/09: Жалба, подадена на 7 юли 2009 г. — Mannatech/СХВП (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Дело T-265/09: Жалба, подадена на 10 юли 2009 г. — Serrano Aranda/СХВП — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Дело T-467/07: Определение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2009 г. — Du Pont de Nemours (France) и др./Комисия

47

2009/C 205/87

Дело T-487/07: Определение на Първоинстанционния съд от 2 юли 2009 г. — Imperial Chemical Industries/СХВП (FACTORY FINISH)

47

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 205/88

Дело F-48/09: Жалба, подадена на 11 май 2009 г. — Schopphoven/Комисия

48

2009/C 205/89

Дело F-51/09: Жалба, подадена на 19 май 2009 г. — Petrilli/Комисия

48

2009/C 205/90

Дело F-56/09: Жалба, подадена на 4 юни 2009 г. — Marcuccio/Комисия

48

2009/C 205/91

Дело F-59/09: Жалба, подадена на 13 юни 2009 г. — Nicola/ЕИБ

49

2009/C 205/92

Дело F-60/09: Жалба, подадена на 24 юни 2009 г. — Birkhoff/Комисия

50

2009/C 205/93

Дело F-63/09: Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. — Donati/ЕЦБ

50

2009/C 205/94

Дело F-66/09: Жалба, подадена на 9 юли 2009 г. — Saracco/ЕЦБ

51


 

Поправки

2009/C 205/95

Поправка на известие в Официален вестник по дело T-159/09 (ОВ C 153, 4.7.2009 г., стр. 44)

52


BG

 

Top