Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 180, 01 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.180.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 180

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
1 август 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 180/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 167, 18.7.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 180/02

Дело C-142/05: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Luleå tingsrätt, Швеция) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos (Директива 94/25/ЕО — Сближаване на законодателствата — Плавателни съдове за отдих — Забрана за използване на плавателни съдове за индивидуално ползване извън публичните плавателни пътища — Членове 28 ЕО и 30 ЕО — Мерки с равностоен ефект — Достъп до пазара — Пречки — Опазване на околната среда — Пропорционалност)

2

2009/C 180/03

Дело C-480/06: Решение на Съда (голям състав) от 9 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 92/50/ЕИО — Липса на официална европейска процедура за възлагане на обществени поръчки за услуги по третиране на отпадъци — Сътрудничество между местните власти)

2

2009/C 180/04

Дело C-241/07: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Riigikohus, Република Естония) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (ФЕОГА — Регламент (ЕО) № 1257/1999 — Общностно подпомагане на развитието на селските райони — Подпомагане на методите за агроекологично производство)

3

2009/C 180/05

Дело C-250/07: Решение на Съда (първи състав) от 4 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 93/38/ЕИО — Обществени поръчки в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите — Възлагане на поръчка без предварително обявяване на конкурентно възлагане — Условия — Съобщаване на мотивите за отхвърляне на оферта — Срок)

3

2009/C 180/06

Дело C-300/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf, Германия) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg (Директива 2004/18/ЕО — Обществени поръчки за доставки и за услуги — Обществени здравноосигурителни каси — Публичноправни организации — Възлагащи органи — Процедура за възлагане на обществена поръчка — Изработване и доставяне на ортопедични обувки, индивидуално приспособени за нуждите на пациентите — Подробни съвети, давани на пациентите)

4

2009/C 180/07

Дело C-303/07: Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus, Финландия) — производство, образувано по жалба на Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Свобода на установяване — Директива 90/435/ЕИО — Корпоративен данък — Разпределяне на дивиденти — Данък, удържан при източника, върху дивиденти, изплатени на чуждестранни дружества, различни от дружествата по смисъла на посочената директива — Освобождаване на дивидентите, изплатени на местни дружества)

5

2009/C 180/08

Дело C-429/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam, Нидерландия) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV (Политика на конкуренция — Членове 81 ЕО и 82 ЕО — Член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Писмени становища, внесени от Комисията — Национален спор относно възможността за данъчно приспадане на глоба, наложена с решение на Комисията)

5

2009/C 180/09

Дело C-487/07: Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd с търговско наименование „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd (Директива 89/104/ЕИО — Марки — Член 5, параграфи 1 и 2 — Използване в сравнителна реклама — Право да се иска забрана на такова използване — Несправедливо облагодетелстване от добрата репутация — Засягане на функциите на марката — Директива 84/450/ЕИО — Сравнителна реклама — Член 3а, параграф 1, букви ж) и з) — Условия, за да бъде разрешена сравнителната реклама — Несправедливо облагодетелстване от известността на марка — Представяне на стока като имитация или копие)

6

2009/C 180/10

Дело C-521/07: Решение на Съда (втори състав) от 11 юни 2009г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Споразумение за създаване на Европейското икономическо пространство — Член 40 — Свободно движение на капитали — Дискриминационно третиране на дивидентите, изплащани от нидерландски дружества — Удържане на данък при източника — Освобождаване — Дружества получатели, установени в държавите-членки на Общността — Дружества получатели, установени в Исландия или Норвегия)

7

2009/C 180/11

Дело C-527/07: Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority (чрез Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) (Преюдициално запитване — Директива 2001/83/ЕО — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Разрешение за търговия — Основания за отказ — Генерични лекарствени продукти — Понятие за референтен лекарствен продукт)

7

2009/C 180/12

Дело C-529/07: Решение на Съда (първи състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH (Триизмерна марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 51, параграф 1, буква б) — Относими критерии за преценката на „недобросъвестността“ на заявителя при подаване на заявката за марка на Общността))

8

2009/C 180/13

Дело C-542/07 P: Решение на Съда (пети състав) от 11 юни 2009 г. — Imagination Technologies Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Отказ да се регистрира марката — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 3 — Отличителен характер, придобит чрез използване — Използване след датата на подаване на заявката за регистрация)

8

2009/C 180/14

Дело C-560/07: Решение на Съда (трети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Tallinna Halduskohus, Република Естония) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Присъединяване на Естония — Преходни мерки — Земеделски продукти — Захар — Излишъци от запаси — Регламенти (ЕО) № 1972/2003, № 60/2004 и № 832/2005)

9

2009/C 180/15

Дело C-561/07: Решение на Съда (втори състав) от 11 юни 2009г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2001/23/ЕО — Прехвърляне на предприятие — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Национално законодателство, предвиждащо неприлагане спрямо прехвърлянията на предприятия в „криза“)

10

2009/C 180/16

Дело C-564/07: Решение на Съда (трети състав) от 11 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 49 ЕО — Свободно предоставяне на услуги — Патентни представители — Задължение за сключване на застраховка „Професионална отговорност“ — Задължение за определяне на упълномощено да получава съобщения лице в държавата-членка, към която са насочени услугите)

10

2009/C 180/17

Дело C-566/07: Решение на Съда (трети състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV (Шеста директива ДДС — Член 21, параграф 1, буква в) — Данък, който се дължи само поради посочването му във фактурата — Коригиране на фактурирания данък, който не е следвало да бъде начислен — Неоснователно обогатяване)

11

2009/C 180/18

Дело C-568/07: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 43 ЕО и 48 ЕО — Оптици — Условия за установяване — Откриване и стопанисване на магазини за оптически изделия — Непълно изпълнение на решение на Съда — Еднократно платима сума)

11

2009/C 180/19

Дело C-572/07: Решение на Съда (втори състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Krajský soud v Ústí nad Labem, Чешка република) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Преюдициално запитване — ДДС — Освобождаване на отдаването под наем на недвижимо имущество — Почистване на общите части, свързани с отдаването под наем — Съпътстваща доставка)

12

2009/C 180/20

Дело C-8/08: Решение на Съда (трети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven, Нидерландия) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Преюдициално запитване — Член 81, параграф 1 ЕО — Понятие за съгласувана практика — Причинно-следствена връзка между съгласуването и пазарното поведение на предприятията — Преценка според нормите на националното право — Достатъчност на една-единствена среща или необходимост от продължително и редовно съгласуване)

12

2009/C 180/21

Дело C-16/08: Решение на Съда (шести състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa, Република Латвия) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Устройства с течни кристали с активна матрица)

13

2009/C 180/22

Съединени дела C-22/08 и С-23/08: Решение на Съда (трети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициални запитвания от Sozialgericht Nürnberg, Германия) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Европейско гражданство — Свободно движение на хора — Членове 12 ЕО и 39 ЕО — Директива 2004/38/ЕО — Член 24, параграф 2 — Преценка на валидността — Граждани на държава-членка — Професионална дейност в друга държава-членка — Размер на възнаграждението и продължителност на дейността — Запазване на статуса „работник“ — Право на търсещите работа лица да получават обезщетения)

14

2009/C 180/23

Дело C-33/08: Решение на Съда (втори състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof, Австрия) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft (Захар — Временна схема за преструктуриране на захарната индустрия — Член 11 от Регламент (ЕО) № 320/2006 — Изчисляване на временната сума за преструктуриране — Включване на частта от квотата, която е била предмет на предпазно изтегляне — Принципи на пропорционалност и на недопускане на дискриминация)

14

2009/C 180/24

Дело C-88/08: Решение на Съда (трети състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — David Hütter/Technische Universität Graz (Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Дискриминация въз основа на възраст — Определяне на възнаграждението на договорно наети държавни служители — Изключване на професионалния опит, придобит преди навършване на 18-годишна възраст)

15

2009/C 180/25

Дело C-102/08: Решение на Съда (трети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof, Германия) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Шеста директива ДДС — Член 4, параграф 5, втора и четвърта алинея — Възможност на държавите-членки да считат освободените по силата на членове 13 и 28 от Шеста директива дейности на публичноправни субекти за дейности на орган на държавната власт — Ред и условия за упражняване — Право на приспадане — Значително нарушаване на конкуренцията)

15

2009/C 180/26

Дело C-109/08: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 28 ЕО, 43 ЕО и 49 ЕО — Директива 98/34/ЕО — Технически стандарти и регламенти — Национална правна уредба, приложима за електрически, електромеханични и електронни игри за компютри — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 228 ЕО — Имуществени санкции)

16

2009/C 180/27

Дело C-144/08: Решение на Съда (осми състав) от 4 юни 2009г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 83/182/ЕИО — Освобождаване от данъчно облагане — Временен внос на превозни средства — Обичайно местоживеене)

17

2009/C 180/28

Съединени дела C-155/08 и C-157/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën (Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на капитали — Данък върху имуществото — Данък върху доходите — Активи с произход от спестявания, вложени в държава-членка, различна от държавата по пребиваване — Липса на деклариране — Срок за изменение на данъчно задължение — Удължаване на срока за изменение на данъчно задължение в случай на активи, притежавани извън държавата-членка по пребиваване — Директива 77/799/ЕИО — Взаимопомощ между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и непрякото данъчно облагане — Банкова тайна)

17

2009/C 180/29

Дело C-158/08: Решение на Съда (втори състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Италия) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA (Митнически кодекс на Общността — Регламент (ЕО) № 384/96 — Защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Преработка под режим активно усъвършенстване — Неправомерна практика)

18

2009/C 180/30

Дело C-170/08: Решение на Съда (пети състав) от 11 юни 2009 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Нидерландия) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Обща селскостопанска политика — Говеждо и телешко месо — Регламент (ЕО) № 795/2004 — Член 3а — Интегрирана система за администриране и контрол на някои схеми за помощи — Единно плащане — Определяне на референтната сума — Намаления и изключвания)

18

2009/C 180/31

Дело C-173/08: Решение на Съда (пети състав) от 18 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam, Нидерландия) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Системи за охлаждане на компютри, съставени от термален охладител и от вентилатор — Класиране в Комбинираната номенклатура)

19

2009/C 180/32

Дело C-243/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Budaörsi Városi Bíróság, Република Унгария) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Правно действие на неравноправна клауза — Право и задължение на националния съд да разглежда служебно неравноправния характер на клауза, с която се възлага компетентност — Критерии за преценка)

19

2009/C 180/33

Дело C-285/08: Решение на Съда (първи състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation, Франция) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe (Отговорност за дефектни стоки — Директива 85/374/ЕИО — Приложно поле — Причинена вреда върху вещ, предназначена за професионална употреба и използвана с такава цел — Национален режим, позволяващ на увреденото лице да иска поправяне на такава вреда, когато докаже само вредата, дефекта и причинната връзка — Съвместимост)

20

2009/C 180/34

Дело C-327/08: Решение на Съда (трети състав) от 11 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО — Производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки — Гарантиране на ефективно средство за защита — Минимален срок на изчакване между уведомяването на отстранените кандидати и оференти за решението за възлагане на поръчката и подписването на договора за тази поръчка)

21

2009/C 180/35

Дело C-335/08 P: Решение на Съда (трети състав) от 11 юни 2009 г. — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Иск за обезщетение — Регламент (ЕИО) № 517/72 и Регламент (ЕИО) № 684/92 — Международен превоз на пътници с автобус — Условията за ангажиране на извъндоговорната отговорност на Общността — Давностен срок)

21

2009/C 180/36

Дело C-417/08: Решение на Съда (пети състав) от 18 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/35/ЕО — Екологична отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети — Липса на транспониране)

22

2009/C 180/37

Дело C-422/08: Решение на Съда (седми състав) от 18 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/35/ЕО — Екологична отговорност — Предотвратяване и отстраняване на екологичните щети — Липса на транспониране в предвидения срок)

22

2009/C 180/38

Дело C-427/08: Решение на Съда (пети състав) от 4 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2006/100/ЕО — Липса на транспониране в определения срок)

23

2009/C 180/39

Дело C-546/08: Решение на Съда (седми състав) от 11 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/60/ЕО — Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Липса на транспониране в предписания срок)

23

2009/C 180/40

Дело C-555/08: Решение на Съда (седми състав) от 4 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/56/ЕО — Презгранични сливания на дружества с ограничена отговорност — Липса на транспониране в предписания срок)

24

2009/C 180/41

Дело C-217/08: Определение на Съда (седми състав) от 17 март 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Milano, Италия) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 12 и 13 ЕО — Отпускане на плащане в полза на преживяло лице — Национална правна уредба, която предвижда разлики в третирането на преживял съпруг и преживял партньор от фактическо съжителство)

24

2009/C 180/42

Дело C-153/09: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Schwerin (Германия) на 4 май 2009 г. — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Дело C-156/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 6 май 2009 г. — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Дело C-157/09: Иск, предявен на 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

25

2009/C 180/45

Дело C-158/09: Иск, предявен на 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

26

2009/C 180/46

Дело C-159/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de commerce de Bourges (Франция) на 8 май 2009 г. — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Дело C-163/09: Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax) (Обединено кралство) на 8 май 2009 г. — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Дело C-164/09: Иск, предявен на 8 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

28

2009/C 180/49

Дело C-173/09: Преюдициално запитване отправено от Административен съд София — град (България) на 14 май 2009 г. — Георги Иванов Елчинов/Национална здравноосигурителна каса

28

2009/C 180/50

Дело C-176/09: Жалба, подадена на 15 май 2009г. — Великото херцогство Люксембург/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

29

2009/C 180/51

Дело C-177/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 15 май 2009 г. — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne

30

2009/C 180/52

Дело C-178/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 15 май 2009 г. — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

31

2009/C 180/53

Дело C-179/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 15 май 2009 г. — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

31

2009/C 180/54

Дело C-185/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

32

2009/C 180/55

Дело C-186/09: Иск, предявен на 26 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

33

2009/C 180/56

Дело C-189/09: Иск, предявен на 28 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

33

2009/C 180/57

Дело C-190/09: Иск, предявен на 28 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

33

2009/C 180/58

Дело C-192/09: Иск, предявен на 28 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

34

2009/C 180/59

Дело C-203/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 8 юни 2009 г. — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Дело C-206/09: Иск, предявен на 5 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

35

2009/C 180/61

Дело C-212/09: Иск, предявен на 11 юни 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

35

2009/C 180/62

Дело C-496/07: Определение на председателя на Съда (седми състав) от 6 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

36

2009/C 180/63

Дело C-106/08: Определение на председателя на Съда от 24 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

36

2009/C 180/64

Съединени дела C-359/08—C-361/08: Определение на председателя на Съда от 2 април 2009 г. (преюдициално запитване от Raad van State, Нидерландия) — Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08—C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie „VoMiGen“ (C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, в присъствието на: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Дело C-524/08: Определение на председателя на Съда от 26 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

36

 

Първоинстанционен съд

2009/C 180/66

Дело T-318/01: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Othman/Съвет и Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Промяна на исканията — Основни права — Право на зачитане на собствеността, право на лицето да бъде изслушано и право на ефективен съдебен контрол)

37

2009/C 180/67

Дело T-292/02: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Confservizi/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Сдружение на предприятия — Липса на лично засягане — Недопустимост)

37

2009/C 180/68

Дело T-297/02: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — ACEA/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Лично засягане — Допустимост — Съществуващи помощи или нови помощи — Член 87, параграф 3, буква в) ЕО)

38

2009/C 180/69

Дело T-300/02: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — AMGA/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Липса на лично засягане — Недопустимост)

38

2009/C 180/70

Дело T-301/02: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — AEM/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Лично засягане — Допустимост — Съществуващи помощи или нови помощи — Член 87, параграф 3, буква в) ЕО)

39

2009/C 180/71

Дело T-309/02: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Acegas/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Липса на лично засягане — Недопустимост)

39

2009/C 180/72

Дело T-189/03: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — ASM Brescia/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Лично засягане — Допустимост — Член 87, параграф 3, буква в) ЕО — Член 86, параграф 2 ЕО)

40

2009/C 180/73

Дело T-269/03: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юни 2009 г. — Socratec/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Пазар на пътните телематични системи — Жалбоподател, обявен в несъстоятелност в хода на производството — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

40

2009/C 180/74

Дело T-48/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юни 2009 г. — Qualcomm/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Пазар на пътните телематични системи — Решение за обявяване на концентрацията за съвместима с общия пазар — Ангажименти — Явна грешка в преценката — Злоупотреба с власт — Задължение за мотивиране)

41

2009/C 180/75

Дело T-222/04: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Италия/Комисия („Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва — Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар — Съществуващи помощи или нови помощи) — Член 86, параграф 2 ЕО“)

41

2009/C 180/76

Дело T-257/04: Решение на Първоинстанционния съд от 10 юни 2009 г. — Полша/Комисия (Земеделие — Обща организация на пазарите — Преходни мерки, които следва да бъдат приети във връзка с присъединяването на нови държави-членки — Регламент (ЕО) № 1972/2003, който установява мерки за търговията със земеделски продукти — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Начален момент — Закъснение — Изменение на разпоредба на регламент — Възобновяване на правото на жалба срещу тази разпоредба и срещу всички разпоредби, с които тази разпоредба е във връзка — Частична допустимост — Пропорционалност — Принцип на недопускане на дискриминация — Оправдани правни очаквания — Мотиви)

42

2009/C 180/77

Дело T-498/04: Решение на Първоинстанционния съд от 17 юни 2009 г. — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Съвет (Дъмпинг — Внос на глифозат с произход от Китай — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Член 2, параграф 7, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 384/96)

42

2009/C 180/78

Дело T-369/05: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юни 2009 г. — Испания/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Изключени от общностното финансиране разходи — Помощи за преструктурирането и конверсията в сектор вино — Помощи за подобряване на производството и пускането в продажба на меда — Понятие за понесена загуба на приходи вследствие изпълнението на плана — Член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1493/1999 — Понятие за интервенция с цел стабилизиране на земеделските пазари — Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999)

43

2009/C 180/79

Съединени дела T-396/05 и Т-397/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 юни 2009 г. — ArchiMEDES/Комисия (Арбитражна клауза — Договор относно проект за обновяване на градски недвижим комплекс — Възстановяване на част от предплатените суми — Искане за осъждане на Комисията да плати остатъка — Насрещно искане на Комисията — Жалба за отмяна — Решение за събиране — Дебитно известие — Актове с договорен характер — Недопустимост — Компенсация на вземания)

43

2009/C 180/80

Дело T-204/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 юни 2009 г. — Vivartia/СХВП — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „milko ΔΕΛΤΑ“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „MILKA“ — Абсолютно основание за отказ — Вероятност от объркване — Прилика на знаци — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №°207/2009))

44

2009/C 180/81

Дело T-33/07: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Гърция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Зехтин, памук, стафиди и цитрусови плодове — Неспазване на сроковете за плащане — Срок от 24 месеца — Оценка на подлежащите на изключване разходи — Основни проверки — Принцип на пропорционалност — Принцип „ne bis in idem“ — Екстраполиране на установените слабости)

44

2009/C 180/82

Дело T-50/07: Решение на Първоинстанционния съд от 17 юни 2009 г. — Португалия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Полски култури — Твърда пшеница — Срок от 24 месеца — Първо уведомление, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1663/95 — Контрол на място — Дистанционни проверки — Ефикасност на контрола — Резултати от проверките — Корективни мерки, които трябва да се вземат от съответната държава-членка — Наличие на финансови вреди за ФЕОГА)

45

2009/C 180/83

Съединени дела T-114/07 и Т-115/07: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „LAST MINUTE TOUR“ — Нерегистрирана по-ранна национална марка „LASTMINUTE.COM“ — Относително основание за отказ — Препращане към националното право, уреждащо по-ранната марка — Режим на иска по common law при злоупотреба с наименование (action for passing off) — Член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем съответно член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

45

2009/C 180/84

Дело T-418/07: Решение на Първоинстанционния съд от 18 юни 2009 г. — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/СХВП — Dagmar Causley (LiBRO) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността LiBRO — По-ранна фигуративна марка на Общността LIBERO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Частичен отказ за регистрация — Искане за отмяна, подадено от встъпилата страна — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд — Подпис на писменото становище пред апелативния състав, в което се съдържат основанията на жалбата — Допустимост на жалбата до апелативния състав)

46

2009/C 180/85

Дело T-450/07: Решение на Първоинстанционния съд от 12 юни 2009 г. — Harwin International/СХВП — (Pickwick COLOUR GROUP) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Pickwick COLOUR GROUP“ — По-ранни национални марки „PicK OuiC“ и „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“ — Искане за доказване на използването — Член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94, понастоящем член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2009/C 180/86

Дело T-464/07: Решение на Първоинстанционния съд от 17 юни 2009 г. — Korsch/СХВП — (PharmaResearch) („Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „PharmaResearch“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Ограничаване на стоките, посочени в заявката за марка“)

47

2009/C 180/87

Дело T-33/08: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Bastos Viegas/СХВП — Fabre médicament (OPDREX) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността OPDREX — По-ранна словна национална марка OPTREX — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009])

47

2009/C 180/88

Дело T-67/08: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Hedgefund Intelligence/СХВП — Hedge Invest (InvestHedge) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността InvestHedge — По-ранна фигуративна марка на Общността HEDGE INVEST — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕО) № 40/94 [нов член 8, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕО) № 207/2009])

48

2009/C 180/89

Дело T-78/08: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Baldesberger/СХВП — (Форма на пинцет) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на пинцет — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

48

2009/C 180/90

Дело T-132/08: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — ERNI Electronics/СХВП (MaxiBridge) („Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „MaxiBridge“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер на функцията на стоките, посочени в заявката за марка — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“)

48

2009/C 180/91

Дело T-151/08: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Guedes — Indústria e Comércio/СХВП — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) (Марка на общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Gallecs — По-ранни фигуративни национални марки и по-ранна фигуративна марка на Общността GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика на знаците — Член 8, параграф 1,буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 [нов член 8, параграф 1, буква б), и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009])

49

2009/C 180/92

Дело T-572/08: Решение на Първоинстанционния съд от 18 юни 2009 г. — Комисия/Traore (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Обявяване на свободна длъжност — Назначаване на пост ръководител на оперативната дейност на делегацията на Комисията в Танзания — Определяне на нивото на подлежащия на заемане пост — Принцип на разделението на степен и на служба)

49

2009/C 180/93

Дело T-251/06: Определение на Първоинстанционния съд от 19 май 2009 г. — Meyer-Falk/Комисия (Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, свързани с борбата с организираната престъпност и със съдебната реформа в България — Отказ за достъп — Отпадане на предмета на правния спор — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

50

2009/C 180/94

Дело T-4/09: Определение на Първоинстанционния съд от 4 юни 2009 г. — UniCredit/СХВП — Union Investment Privatfonds (UniCredit) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

50

2009/C 180/95

Дело T-95/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 28 април 2009 г. — United Phosphorus/Комисия (Обезпечително производство — Директива 91/414/ЕИО — Решение относно невключването на напропамида в приложение I към Директива 91/414 — Молба за спиране на изпълнението и за постановяване на временни мерки — Fumus boni juris — Неотложност — Баланс на интереси)

51

2009/C 180/96

Дело T-149/09 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 8 юни 2009 г. — Dover/Парламент (Обезпечително производство — Връщане на надбавки, изплатени за възстановяване на разходите за парламентарни сътрудници — Молба за спиране на изпълнението — Недопустимост — Липса на спешност)

51

2009/C 180/97

Дело T-182/09: Жалба, подадена на 4 май 2009 г. — Budapesti Erőmű/Комисия

52

2009/C 180/98

Дело T-188/09: Жалба, подадена на 12 май 2009 г. — Galileo International Technology/СХВП — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Дело T-191/09: Жалба, подадена на 14 май 2009 г. — HIT Trading и Berkman Forwarding/Комисия

53

2009/C 180/00

Дело T-195/09: Жалба, подадена на 19 май 2009 г. — Matkompaniet/СХВП — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Дело T-197/09: Жалба, подадена на 20 май 2009 г. — Словения/Комисия

54

2009/C 180/02

Дело T-201/09: Жалба, подадена на 22 май 2009 г. — Rügen Fisch/СХВП — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Дело T-202/09: Жалба, подадена на 25 май 2009 г. — Deichmann-Schuhe/СХВП (изображение на извита под ъгъл лента с щриховани линии)

55

2009/C 180/04

Дело T-209/09: Жалба, подадена на 27 май 2009 г. — Alder Capital/СХВП — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Дело T-213/09: Жалба, подадена на 28 май 2009 г. — Yorma’s/СХВП — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S y)

57

2009/C 180/06

Дело T-214/09: Жалба, подадена на 26 май 2009 г. — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/СХВП — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Дело T-215/09: Жалба, подадена на 3 юни 2009 г. — Freistaat Sachsen/Комисия

58

2009/C 180/08

Дело T-217/09: Жалба, подадена на 3 юни 2009 г. — Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Dresden/Комисия

58

2009/C 180/09

Дело T-218/09: Жалба, подадена на 28 май 2009 г. — Италия/Комисия и EPSO

59

2009/C 180/10

Дело T-220/09: Жалба, подадена на 3 юни 2009 г. — ERGO Versicherungsgruppe/СХВП — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Дело T-221/09: Жалба, подадена на 3 юни 2009 г. — ERGO Versicherungsgruppe/СХВП — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Дело T-222/09: Жалба, подадена на 1 юни 2009 г. — INEOS Healthcare/СХВП — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Дело T-225/09: Жалба, подадена на 8 юни 2009 г. — CLARO/СХВП — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Дело T-228/09: Жалба, подадена на 11 юни 2009 г. — United States Polo Association/СХВП — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 180/15

Дело F-41/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Roumimper/Европол

63

2009/C 180/16

Дело F-42/09: Жалба, подадена на 9 април 2009 г. — Esneau-Kappé/Европол

63

2009/C 180/17

Дело F-43/09: Жалба, подадена на 15 април 2009 г. — van Heuckelom/Европол

63

2009/C 180/18

Дело F-44/09: Жалба, подадена на 17 април 2009 г. — Knöll/Европол

64

2009/C 180/19

Дело F-53/09: Жалба, подадена на 20 май 2009 г. — J/Комисия

64

2009/C 180/20

Дело F-55/09: Жалба, подадена на 26 май 2009 г. — Maxwell/Комисия

64

2009/C 180/21

Дело F-57/09: Жалба, подадена на 2 юни 2009 г. — Dionisio Galao/Комитет на регионите

65

2009/C 180/22

Дело F-58/09: Жалба, подадена на 10 юни 2009 г. — Pascual García/Комисия

65


BG

 

Top