EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 175, 28 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
28 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

449-ма пленарна сесия, проведена на 3 и 4 декември 2008г.

2009/C 175/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещи инвестиции в ядрената промишленост и тяхната роля в енергийната политика на ЕС“

1

2009/C 175/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Високоскоростен достъп до интернет за всички: Идеи за предоставянето на универсални електронни съобщителни услуги“

8

2009/C 175/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ефективно управление на обновената Лисабонската стратегия“

13

2009/C 175/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Икономическа демокрация във вътрешния пазар“

20

2009/C 175/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Проактивният подход в правото: крачка напред към по-добро регулиране на равнище ЕС“

26

2009/C 175/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предизвикателствата пред управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в ЕС“

34

2009/C 175/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Необходимост от съгласувани действия на равнище ЕС за укрепване на гражданското общество в селските райони, особено в новите държави-членки“

37

2009/C 175/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социални последици от развитието на бинома транспорт/енергетика“

43

2009/C 175/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейската авиационна индустрия: състояние и перспективи“

50

2009/C 175/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитието в сектора на търговията на дребно и въздействие върху доставчиците и потребителите“

57

2009/C 175/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриални промени, териториално развитие и отговорност на предприятията“

63


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

449-ма пленарна сесия, проведена на 3 и 4 декември 2008г.

2009/C 175/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Ефективно изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците“

73

2009/C 175/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити“

78

2009/C 175/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент — успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи“

81

2009/C 175/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела“

84

2009/C 175/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския социален и икономически комитет и Комитета на регионите — Подобряване на енергийната ефективност чрез информационните и комуникационните технологии“

87

2009/C 175/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „За напредъка на интернет — План за действие за въвеждането на „Интернет протокол версия 6“ (IPv6) в Европа““

92

2009/C 175/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕО) № …/… на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)“

97

2009/C 175/19

Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно конкурентоспособността на индустриите за производство и обработка на метали — Принос към Стратегията на ЕС за растеж и заетост“

100

2009/C 175/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно иновационна и устойчива промишленост в областта на горското стопанство в ЕС — принос към Стратегията на ЕС за растеж и заетост“

105

2009/C 175/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение“

109

2009/C 175/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване“

116

2009/C 175/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива …/…/ЕО на Европейския парламент и Съвета от […] за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни“

122

2009/C 175/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета за определяне на обхвата на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодификация)“

123


BG

 

Top