Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:113:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 113, 16 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.113.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 113

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
16 май 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 113/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 102, 1.5.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 113/02

Дело C-345/06: Решение на Съда (голям състав) от 10 март 2009 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Австрия) — Gottfried Heinrich (Член 254, параграф 2 ЕО — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 2, параграф 3 — Регламент (ЕО) № 622/2003 — Сигурност на въздухоплаването — Приложение — Списък на забранени предмети на борда на въздухоплавателни средства — Липса на публикуване — Задължителна сила)

2

2009/C 113/03

Дело C-445/06: Решение на Съда (голям състав) от 24 март 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) — Danske Slagterier/Федерална република Германия (Мерки с равностоен ефект — Ветеринарно-санитарни изисквания — Търговски обмен вътре в Общността — Прясно месо — Ветеринарни проверки — Извъндоговорна отговорност на държава-членка — Давностен срок — Определяне на вредата)

2

2009/C 113/04

Дело C-489/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 93/36/ЕИО и Директива 93/42/ЕИО — Обществени поръчки — Процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки — Доставки за болнични заведения)

3

2009/C 113/05

Дело C-510/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Archer Daniels Midland Co./Комисия на Европейските общности (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на натриев глюконат — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите — Общностна политика в областта на конкуренцията — Равно третиране — Оборот, който може да се вземе предвид — Смекчаващи обстоятелства)

3

2009/C 113/06

Дело C-113/07 P: Решение на Съда (втори състав) от 26 март 2009 г. — Selex Sistemi Integrati S.p.A./Комисия на Европейските общности, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) (Обжалване — Конкуренция — Член 82 ЕО — Понятие за предприятие — Икономическа дейност — Международна организация — Злоупотреба с господстващо положение)

4

2009/C 113/07

Дело C-169/07: Решение на Съда (голям състав) от 10 март 2009 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof, Австрия) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Свобода на установяване — Социално осигуряване — Държавно финансирана национална система на здравеопазване — Система за обезщетения в натура — Система за възстановяване на разходите, изплатени от осигуреното лице — Разрешение за създаване на частна поликлиника, предоставяща амбулаторни дентални грижи — Критерий за оценяване на нуждите, оправдаващи учредяването на лечебно заведение — Цел за поддържане на качествени, балансирани и общодостъпни медицински или болнични услуги — Цел за предотвратяване на риск от тежко засягане на финансовата балансираност на системата за социално осигуряване — Съгласуваност — Пропорционалност)

4

2009/C 113/08

Дело C-256/07: Решение на Съда (втори състав) от 19 март 2009 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Митнически кодекс на Общността — Възстановяване на митнически сборове — Член 29, параграф 1 и параграф 3, буква a) — Митническа стойност — Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Член 145, параграфи 2 и 3 — Отчитане на плащанията, извършени от продавача в изпълнение на предвидено в договора за покупко-продажба задължение за гаранция, в рамките на определянето на митническата стойност — Прилагане във времето — Материалноправни норми — Процесуални правила — Обратно действие на норма — Валидност)

5

2009/C 113/09

Дело C-270/07: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Обща селскостопанска политика — Такси във връзка с ветеринарните инспекции и проверки — Директива 85/73/ЕИО — Регламент (ЕО) № 882/2004)

5

2009/C 113/10

Дело C-275/07: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Външен общностен транзит — Карнети ТИР — Мита — Собствени ресурси на Общностите — Предоставяне — Срок — Лихви за забава — Правила за осчетоводяване)

6

2009/C 113/11

Дело C-309/07: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. (преюдициално запитване от Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Германия) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen (Обща селскостопанска политика — Такси в областта на ветеринарните инспекции и проверки — Директива 85/73/ЕИО)

6

2009/C 113/12

Дело C-320/07 P: Решение на Съда (първи състав) от 12 март 2009 г. — Antartica Srl/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), The Nasdaq Stock Market Inc. (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 — Отказ да се регистрира марката — По-ранна марка с добра репутация „NASDAQ“ — Фигуративен знак „nasdaq“ — Използване на по-ранната марка за стоки и услуги, за които се твърди, че се предлагат безплатно — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от реномето на по-ранната марка — Съответни потребители)

7

2009/C 113/13

Дело C-326/07: Решение на Съда (трети състав) от 26 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Устав на приватизирани предприятия — Критерии за упражняване на определени специални правомощия на държавата)

7

2009/C 113/14

Дело C-348/07: Решение на Съда (първи състав) от 26 март 2009 г. (преюдициално запитване от Landgericht Hamburg, Германия) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH (Директива 86/653/ЕИО — Член 17 — Самостоятелно заети търговски представители — Прекратяване на договора — Право на обезщетение — Определяне на размера на обезщетението)

8

2009/C 113/15

Дело C-458/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република („Неизпълнение на задължения от държава-членка — Далекосъобщения — Директива 2002/22/ЕО — Универсална услуга — Задължение за предоставяне на крайните потребители на указание и на комплексна телефонна справочна услуга“)

8

2009/C 113/16

Дело C-559/07: Решение на Съда (трети състав) от 26 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Социална политика — Член 141 ЕО — Равно заплащане на жените и мъжете — Национална схема за граждански и военни пенсии — Разлика в третирането по отношение на пенсионната възраст и изискуемия минимален стаж — Обосноваване — Липса)

9

2009/C 113/17

Дело C-10/08: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Данъчно облагане във Финландия на употребявани превозни средства, внесени от други държави-членки — Съответствие на националната правна уредба с член 90, първа алинея ЕО, Шеста директива относно ДДС и Директива 2006/112/ЕО)

9

2009/C 113/18

Дело C-21/08 P: Решение на Съда (втори състав) от 26 март 2009 г. — Sunplus Technology Co. Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Sun Microsystems Inc. (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Фигуративна и словна марка SUNPLUS — Възражение от страна на притежателя на национални словни марки SUN — Отказ да се регистрира марката)

10

2009/C 113/19

Дело C-77/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 март 2009 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Австрия) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Възстановявания при износ — Диференцирано възстановяване — Момент на подаване на заявлението — Декларация за износ — Липса на доказателство за изпълнението на формалностите за освобождаване за консумация в страната по местоназначение — Санкция)

10

2009/C 113/20

Дело C-143/08: Решение на Съда (осми състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2006/73/ЕО — Липса на транспониране в определения срок)

11

2009/C 113/21

Дело C-184/08: Решение на Съда (осми състав) от 24 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Регламент (ЕО) № 648/2004 — Член 18 — Пазар на детергенти и на повърхностноактивни вещества, предназначени да влязат в състава на детергенти — Санкции в случай на неспазване)

11

2009/C 113/22

Дело C-245/08: Решение на Съда (осми състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свободно движение на хора — Свободно предоставяне на услуги — Право на установяване — Адаптиране вследствие на присъединяването на Република България и Румъния)

12

2009/C 113/23

Дело C-289/08: Решение на Съда (пети състав) от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/82/ЕО — Член 11, параграф 1, буква в) — Планове за извънредни ситуации извън предприятието — Липса на транспониране в предписания срок)

12

2009/C 113/24

Дело C-298/08: Решение на Съда (осми състав) от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2006/22/ЕО — Сближаване на законодателствата — Социално законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт — Липса на транспониране в определения срок))

12

2009/C 113/25

Дело C-331/08: Решение на Съда (пети състав) от 24 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Екологична отговорност — Директива 2004/35/ЕО — Предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

13

2009/C 113/26

Дело C-342/08: Решение на Съда (шести състав) от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/82/ЕО — Член 11, параграф 1, буква в) — Неизготвяне на външни планове за действие при извънредни ситуации — Непълно транспониране)

13

2009/C 113/27

Дело C-402/08: Решение на Съда (седми състав) от 12 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Словения (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/35/ЕО — Екологична отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети — Липса на транспониране в определения срок)

13

2009/C 113/28

Дело C-557/07: Определение на Съда (осми състав) от 19 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Информационно общество — Авторско право и сродни права — Съхранение и разкриване на определени данни за трафик — Защита на поверителността на електронните съобщения — Понятие за посредник по смисъла на член 8, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО)

14

2009/C 113/29

Дело C-17/08 P: Определение на Съда (осми състав) от 6 февруари 2009 г. — MPDV Mikrolab GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква в) — Отказ да се регистрира марката — Словна марка manufacturing score card — Описателен характер)

15

2009/C 113/30

Съединени дела C-39/08 и С-43/08: Определение на Съда (шести състав) от 12 февруари 2009 г. (преюдициални запитвания от Bundespatentgericht, Германия — Bild digital GmbH & Co. KG, с предишно наименование Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 89/104/ЕИО — Заявки за регистрация на марка — Разглеждане за всеки отделен случай — Липса на вземане предвид на предходни решения — Явна недопустимост)

15

2009/C 113/31

Дело C-62/08: Определение на Съда (втори състав) от 19 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België — Белгия) — UDV North America Inc/Brandtraders NV (Член 104, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 9, параграфи 1, буква a) и 2, буква г) — Право на притежателя на регистрирана марка да се противопостави на използването от трето лице на знак, който е идентичен с марката — Понятие за използване — Използване на знак, който е идентичен с марката, от търговски посредник в неговите делови книжа — Посредник, действащ от свое име, но за сметка на продавач)

16

2009/C 113/32

Дело C-119/08: Определение на Съда (трети състав) от 5 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Република Литва) — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник на Съда — Първа директива ДДС — Шеста директива ДДС — Член 33, параграф 1 — Понятие за „данъци върху оборота“ — Данък, изчисляван в зависимост от оборота на дружествата, предназначен да финансира програма за развитие и поддържане на националната пътна мрежа)

16

2009/C 113/33

Дело C-131/08 P: Определение на Съда (пети състав) от 30 януари 2009 г. — Dorel Juvenile Group, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква б) — Заявка за словна марка „SAFETY 1ST“ — Липса на отличителен характер — Отказ да се регистрира марката)

17

2009/C 113/34

Дело C-183/08 P: Определение на Съда от 5 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Provincia di Imperia (Обжалване — Член 119 от Процедурния правилник — Условия за допустимост на жалба за отмяна — Правен интерес — Покана за предоставяне на предложения във връзка с финансирането на иновационни дейности по линия на Европейския социален фонд — Решение за отказ — Наличие на полза за жалбоподателя от евентуалната отмяна на обжалвания акт)

17

2009/C 113/35

Дело C-210/08 P: Определение на Съда (пети състав) от 20 януари 2009 г. — Sebirán, S.L./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), El Coto de Rioja S.A. (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1,буква б) — Вероятност от объркване — Фигуративна марка „Coto D’Arcis“ — Възражение на притежателя на словните марки „COTO DE IMAZ“ и „EL COTO“ — Частичен отказ за регистрация)

18

2009/C 113/36

Дело C-231/08 P: Определение на Съда от 3 февруари 2009 г. — Massimo Giannini/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Публична служба на Общността — Право на справедлив съдебен процес — Нарушение на членове 4, 27 и 29 от Правилника за длъжностните лица — Принцип за недопускане на дискриминация — Интерес на службата и задължение за полагане на грижа — Изопачаване на доказателствата и на правилата относно събирането на доказателства — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

18

2009/C 113/37

Дело C-268/08 P: Определение на Съда от 3 март 2009 г. — Christos Michail/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Публична служба — Член 12а и член 24 от Правилника за длъжностните лица — Психически тормоз — Задължение за съдействие — Изопачаване на фактически обстоятелства — Грешка по отношение на правната квалификация на фактите)

19

2009/C 113/38

Дело C-497/08: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Charlottenburg (Германия) на 17 ноември 2008 г. — Amiraike Berlin GmbH/Aero Campus Cottbus Ltd.

19

2009/C 113/39

Дело C-58/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 11 февруари 2009 г. — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide

19

2009/C 113/40

Дело C-61/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Германия) на 11 февруари 2009 г. — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, страна, призована по делото: г-жа Astrid Niedermair-Schiemann

20

2009/C 113/41

Дело C-71/09 P: Жалба, подадена на 17 февруари 2009 г. от Comitato „Venezia vuole vivere“ срещу Решение на Първоинстанционния съд (шести разширен състав) от 28 ноември 2008 г. по съединени дела T-254/00, T-270/00 и T-277/00, Hotel Cipriani SpA и др./Комисия

20

2009/C 113/42

Дело C-73/09 P: Жалба, подадена на 16 февруари 2009 г. от Hotel Cipriani Srl срещу Решението на Първоинстанционния съд (шести разширен състав) от 28 ноември 2008 г. по дело Hotel Cipriani SpA и др./Комисия (съединени дела T-254/00, T-270/00 и T-277/00)

21

2009/C 113/43

Дело C-76/09 P: Жалба, подадена на 19 февруари 2009 г. от Società Italiana per il gas SpA (Italgas) срещу Решението на Първоинстанционния съд (шести разширен състав) от 28 ноември 2008 г. по дело Hotel Cipriani SpA и др./Комисия (съединени дела T-254/00, T-270/00 и T-277/00)

22

2009/C 113/44

Дело C-88/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 2 март 2009 г. — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

23

2009/C 113/45

Дело C-89/09: Иск, предявен на 2 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

23

2009/C 113/46

Дело C-93/09: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Wiesbaden (Германия) на 6 март 2009 г. — Hartmut Eifert/Land Hessen

24

2009/C 113/47

Дело C-94/09: Иск, предявен на 6 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

25

2009/C 113/48

Дело C-95/09: Иск, предявен на 6 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

25

2009/C 113/49

Дело C-96/09 P: Жалба, подадена на 10 март 2009 г. от Anheuser-Busch, Inc. срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (първи състав) на 16 декември 2008 г. по съединени дела T-225/06, Т-255/06, Т-257/06, и Т-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Anheuser-Busch, Inc

26

2009/C 113/50

Дело C-100/09: Иск, предявен на 11 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

27

2009/C 113/51

Дело C-114/09: Иск, предявен на 25 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

28

2009/C 113/52

Дело C-408/07: Определение на председателя на големия състав на Съда от 2 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main, Германия) — Brigitte Ruf, по баща Elsässer, Gertrud Elsässer, по баща Sommer/Европейска централна банка (ЕЦБ), Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, в присъствието на Stadt Frankfurt am Main

28

2009/C 113/53

Дело C-92/08: Определение на председателя на Съда от 19 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

28

2009/C 113/54

Дело C-98/08: Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 21 януари 2009 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Испания) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, SA, Canal Satélite Digital SL

28

2009/C 113/55

Дело C-257/08: Определение на председателя на Съда от 20 януари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

28

2009/C 113/56

Дело C-291/08: Определение на председателя на Съда от 30 януари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

29

2009/C 113/57

Дело C-329/08: Определение на председателя на Съда от 6 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

29

2009/C 113/58

Дело C-332/08: Определение на председателя на Съда от 19 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

29

2009/C 113/59

Дело C-354/08: Определение на председателя на Съда от 26 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

29

 

Първоинстанционен съд

2009/C 113/60

Дело T-385/04: Решение на Първоинстанционния съд от 1 април 2009 г. — Valero Jordana/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение — Повишаван — Предоставяне на точки за предимство)

30

2009/C 113/61

Дело T-299/05: Решение на Първоинстанционния съд от 18 март 2009 г. — Shanghai Excell M&E Enterprise и Shanghai Adeptech Precision/Съвет (Дъмпинг — Внос на някои електронни везни с произход от Китай — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Член 2, параграф 7, букви а) и в), член 2, параграф 10 и член 11, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 384/96)

30

2009/C 113/62

Дело T-354/05: Решение на Първоинстанционния съд от 11 март 2009 г. — TF1/Комисия (Държавни помощи — Финансиране на France Télévisions чрез такса за телевизионен лиценз — Постоянно наблюдение на съществуващите помощи — Препоръка, с която се предлага приемане на подходящи мерки — Ангажименти на държавата-членка, приети от Комисията — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с общия пазар — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Характер на обжалвания акт — Правен интерес — Допустимост — Право на защита — Задължение за мотивиране — Решение по дело Altmark)

31

2009/C 113/63

Дело T-171/06: Решение на Първоинстанционния съд от 17 март 2009 г. — Laytoncrest/СХВП — Erico (TRENTON) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „TRENTON“ — По-ранна словна марка на Общността „LENTON“ — Право на изслушване — Член 73 от Регламент (ЕО) № 40/94 и правило 54 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Липса на оттегляне на заявката за марка — Член 44, параграф 1 от Регламент № 40/94 — Задължение за произнасяне въз основа на наличните доказателства — Правило 20, параграф 3 и правило 50, параграф 1 от Регламент № 2868/95)

31

2009/C 113/64

Съединени дела T-318/06—Т-321/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 март 2009 г. — Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративни марки на Общността „GENERAL OPTICA“ в различни цветове — По-ранно търговско наименование „Generalóptica“ — Относително основание за отказ — Местно значение на по-ранен знак — Член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

32

2009/C 113/65

Дело T-332/06: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — Alcoa Trasformazioni/Комисия (Държавни помощи — Електроенергия — Преференциална тарифа — Решение за започване на процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 ЕО — Допустимост — Понятие за държавна помощ — Нова помощ или съществуваща помощ — Предимство — Мотиви — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност)

32

2009/C 113/66

Дело T-405/06: Решение на Първоинстанционния съд от 31 март 2009 г. — ArcelorMittal Luxembourg и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Общностен пазар на греди — Решение за установяване на нарушение на член 65 ВС въз основа на Регламент № 1/2003 след изтичане на срока на действие на Договора за ЕОВС — Компетентност на Комисията — Вменяване на неправомерното поведение — Погасителна давност — Право на защита)

33

2009/C 113/67

Дело T-21/07: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — L'Oréal/СХВП — Spa Monopole (SPALINE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SPALINE“ — По-ранна национална словна марка „SPA“ — Относително основание за отказ — Засягане на добрата репутация — Неоснователно извлечена полза от добрата репутация на по-ранната марка — Липса на основателна причина за ползването на заявената марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94)

33

2009/C 113/68

Дело T-109/07: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — L'Oréal/СХВП — Spa Monopole (SPA THERAPY) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността SPA THERAPY — По-ранна национална словна марка SPA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

33

2009/C 113/69

Дело T-191/07: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — Anheuser-Busch/СХВП — Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „BUDWEISER“ — По-ранни международни словни и фигуративни марки „BUDWEISER“ и „Budweiser Budvar“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Реално използване на по-ранната марка — Член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 — Нарушение на правото на защита — Мотиви — Член 73 от Регламент № 40/94 — Късно представяне на документи — Право на преценка, предоставено от член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94)

34

2009/C 113/70

Дело T-343/07: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — Jungfalk/СХВП (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността ALLSAFE — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

34

2009/C 113/71

Дело T-402/07: Решение на Първоинстанционния съд от 25 март 2009 г. — Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността ARCOL — По-ранна словна марка на Общността CAPOL — Изпълнение от СХВП на съдебно решение за отмяна на решение на апелативните ѝ състави — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Право на защита — Член 8, параграф 1, буква б), член 61, параграф 2, член 63, параграф 6, член 73, второ изречение и член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94)

35

2009/C 113/72

Дело T-96/07: Определение на Първоинстанционния съд от 19 март 2009 г. — Telecom Italia Media/Комисия (Държавни помощи — Субсидии за закупуване на цифрови декодери — Далекосъобщения — Решение на Комисията за обявяване на помощта за несъвместима с общия пазар — Прието в хода на производството решение от държавата-членка да не пристъпва към възстановяване на помощта от предприятието, обжалвало решението на Комисията в рамките на жалба за отмяна — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

35

2009/C 113/73

Дело T-59/09: Жалба, подадена на 11 февруари 2009 г. — Германия/Комисия

35

2009/C 113/74

Дело T-71/09: Иск, предявен на 20 февруари 2009 г. — Química Atlântica/Комисия

36

2009/C 113/75

Дело T-79/09: Жалба, подадена на 20 февруари 2009 г. — Франция/Комисия

37

2009/C 113/76

Дело T-86/09: Жалба, подадена на 19 февруари 2009 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

38

2009/C 113/77

Дело T-87/09: Жалба, подадена на 25 февруари 2009 г. — Gråhundbus/Jørgen Andersen/Комисия

38

2009/C 113/78

Дело T-92/09: Жалба, подадена на 2 март 2009 г. — Strategi Group/СХВП — Reed Business Information (STRATEGI)

39

2009/C 113/79

Дело T-103/09: Жалба, подадена на 11 март 2009 г. — von Oppeln-Bronikowski и von Oppeln-Bronikowski/СХВП — Pomodoro Clothing (promodoro)

39

2009/C 113/80

Дело T-106/09: Жалба, подадена на 13 март 2009 г. — adp Gauselmann/СХВП — Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

40

2009/C 113/81

Дело T-107/09: Жалба, подадена на 12 март 2009 г. — Обединено кралство/Комисия

40

2009/C 113/82

Дело T-109/09: Жалба, подадена на 17 март 2009 г. — Rintisch/СХВП — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)

41

2009/C 113/83

Дело T-112/09: Жалба, подадена на 19 март 2009 г. — Icebreaker/СХВП — Gilmar (ICEBREAKER)

41

2009/C 113/84

Дело T-115/09: Жалба, подадена на 24 март 2009 г. — Electrolux/Комисия

42

2009/C 113/85

Дело T-116/09: Жалба, подадена на 24 март 2009 г. — Whirlpool Europe/Комисия

42

2009/C 113/86

Дело T-119/09: Жалба, подадена на 23 март 2009 г. — Protege International/Комисия

43

2009/C 113/87

Дело T-121/09: Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — Al Shanfari/Съвет и Комисия

43

2009/C 113/88

Дело T-273/07: Определение на Първоинстанционния съд от 13 март 2009 г. — Torres/СХВП — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

44

2009/C 113/89

Съединени дела T-349/07 и Т-350/07: Определение на Първоинстанционния съд от 19 март 2009 г. — FMC Chemical и др./Комисия

44

2009/C 113/90

Дело T-342/08: Определение на Първоинстанционния съд от 11 март 2009 г. — Batchelor/Комисия

44

2009/C 113/91

Дело T-378/08: Определение на Първоинстанционния съд от 5 март 2009 г. — Португалия/Комисия

44

2009/C 113/92

Дело T-457/08: Определение на Първоинстанционния съд от 24 март 2009 г. — Intel/Комисия

44

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 113/93

Дело F-5/09: Жалба, подадена на 26 януари 2009 г. — Soerensen Ferraresi/Комисия

45

2009/C 113/94

Дело F-12/09: Жалба, подадена на 18 февруари 2009 г. — А/Комисия

45

2009/C 113/95

Дело F-17/09: Жалба, подадена на 27 февруари 2009 г. — Meister/СХВП

46

2009/C 113/96

Дело F-18/09: Жалба, подадена на 2 март 2009 г. — Merhzaoui/Съвет

46

2009/C 113/97

Дело F-19/09: Жалба, подадена на 6 март 2009 г. — Lopez Sanchez/Съвет

46

2009/C 113/98

Дело F-20/09: Жалба, подадена на 9 март 2009 г. — Juvyns/Съвет

46

2009/C 113/99

Дело F-21/09: Жалба, подадена на 9 март 2009 г. — De Benedetti-Dagnoni/Съвет

47

2009/C 113/00

Дело F-22/09: Жалба, подадена на 9 март 2009 г. — Marie-Hélène Willigens/Съвет

47

2009/C 113/01

Дело F-24/09: Жалба, подадена на 16 март 2009 г. — Wagner-Leclercq/Съвет

47

2009/C 113/02

Дело F-25/09: Жалба, подадена на 16 март 2009 г. — Van Neyghem/Съвет

48


BG

 

Top