Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 75, 31 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 75

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
31 март 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2009/C 075/01

Многогодишен план за действие за периода 2009-2013 г. в областта на европейското електронно правосъдие

1

 

Комисия

2009/C 075/02

Обменен курс на еврото

13

2009/C 075/03

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

14

2009/C 075/04

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му на 5 декември 2008 г. относно проекторешението във връзка с дело COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Докладчик: Швеция

16

2009/C 075/05

Окончателен доклад по делото COMP/M.5046 — Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Резюме на решение на Комисията от 17 декември 2008 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за ЕИП (Дело COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (нотифицирано под номер C(2008) 8459)  (1)

21

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 075/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

28

2009/C 075/08

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга (1)

31

2009/C 075/09

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга (1)

32


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 075/10

Покана за представяне на предложения в рамките на годишната работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2009 г. (Решение С(2009) 2179 на Комисията)

33

2009/C 075/11

Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за 2009 г. за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г. (Решение С(2009) 2178 на Комисията)

34

2009/C 075/12

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), както е предвидено в Европейския план за икономическо възстановяване (Решение С(2009) 2183 на Комисията)

35

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 075/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 075/14

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

37

2009/C 075/15

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

41


 

Поправка

2009/C 075/16

Поправка на Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавната помощ, засягаща данъчното облагане на „вътрешни“ застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка в Лихтенщайн (Настоящият текст анулира и заменя текста, публикуван в ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 50)

45


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top