EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 66, 20 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 66E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
20 март 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

Европейски парламент
СЕСИЯ 2008-2009 г.
Заседания от 11 до 13 март 2008 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 113 E, 8.5.2008 г.

 

 

Вторник, 11 март 2008 г.

2009/C 066E/01

Устойчива европейска транспортна политикаРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Ранно предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуацииДекларация на Европейския парламент относно ранното предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуации

6

 

Четвъртък, 12 март 2008 г.

2009/C 066E/03

Състояние на Общата селскостопанска политикаРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно равносметката за състоянието на Общата селскостопанска политика (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Положението на жените в селските райониРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. за положението на жените в селските райони на ЕС (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Устойчиво земеделие и биогазРезолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно устойчиво земеделие и биогаз: необходимост от преразглеждане на общностното законодателство (2007/2107(INI))

29

 

Четвъртък, 13 март 2008 г.

2009/C 066E/06

Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергияРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. за Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

Политика на ЕС на сътрудничество за развитиеРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно политиката на ЕС на сътрудничество за развитие: предизвикателство за новите държави-членки (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Поведение при износ на оръжиеРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие — Неприемане от Съвета на общата позиция, вследствие на което Кодексът не се превръща в правнообвързващ акт

48

2009/C 066E/09

Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния животРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно особеното положение на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Равенство между половете и участие на жените в сътрудничеството за развитиеРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно равенството между половете и участие на жените в сътрудничеството за развитие (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

АрменияРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно Армения

67

2009/C 066E/12

РусияРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. за Русия

69

2009/C 066E/13

Случаят на афганистанския журналист Perwiz KambakhshРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. за случая на афганистанския журналист Perwiz Kambakhsh

71

2009/C 066E/14

Случаят с иранския гражданин Seyed Mehdi KazemiРезолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно случая с иранския гражданин Mehdi Kazemi

73

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Четвъртък, 13 март 2008 г.

2009/C 066E/15

Роля на Европейския съюз в ИракПрепоръка на Европейския парламент до Съвета от 13 март 2008 г. относно ролята на Европейския съюз в Ирак (2007/2181(INI))

75


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сряда, 12 март 2008 г.

2009/C 066E/16

Искане за снемане на имунитета на Hans-Peter MartinРешение на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно искане за снемане на имунитета на Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM))

82


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 11 март 2008 г.

2009/C 066E/17

Установяване на многогодишни финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2003/77/ЕО за установяване на многогодишни финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Споразумение между ЕО и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Идентификация и регистрация на прасетата (кодифицирана версия) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно идентификацията и регистрацията на прасетата (кодифицирана версия) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Търговия със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***IIIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Европейски институт за иновации и технологии ***IIЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюзРезолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, в приложение на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008)0014 — С6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Проект на коригиращ бюджет № 1/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 годинаИзменение на проекта на коригиращ бюджет № 1/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел III — Комисия (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Коригиращ бюджет № 1/2008Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно проекта на коригиращ бюджет № 1/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел III — Комисия (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Гвинея-Бисау *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Кот д'Ивоар *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно предложение за регламент на Съвета за сключването на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга страна (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Сряда, 12 март 2008 г.

2009/C 066E/31

Eнергийни статистики ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните статистики (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламенти на Съвета относно енергийните статистики

97

2009/C 066E/32

Статистически данни за продуктите за растителна защита ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за пестицидите (текст от значение за ЕИП)

98

2009/C 066E/33

Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) по отношение на националните квоти за мляко (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Четвъртък, 13 март 2008 г.

2009/C 066E/34

Научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии ***IЗаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ), предприета от няколко държави-членки. (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 март 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии

128

2009/C 066E/35

Облагане на безоловния бензин и газьола *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно корекцията на специалния данъчен механизъм за газьола, използван като моторно гориво за търговски цели, и съгласуването на данъчното облагане на безоловния бензин и газьола, използван като моторно гориво (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▐ .

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.

BG

 

Top