Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 27, 03 февруари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 27

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
3 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

446-та Пленарна сесия 9-10 юли 2008 г.

2009/C 027/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на превозните средства, задвижвани с водород и за изменение на Директива 2007/46/ЕО“COM(2007) 593 окончателен — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Различни политически мерки, освен подходящо финансиране, които могат да допринесат за растежа и развитието на малките и средни предприятия“

7

2009/C 027/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията: Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“COM(2007) 621 окончателен

12

2009/C 027/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС“COM(2007) 807 окончателен

18

2009/C 027/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на строителния сектор в Европа“

22

2009/C 027/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на сектора на бизнес услугите в Европа“

26

2009/C 027/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти“ (преработване) COM(2008) 49 окончателен — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти“COM(2008) 123 окончателен — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно обикновените съдове под налягане“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 202 окончателен — 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози“COM(2007) 608 окончателен

41

2009/C 027/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Съобщение относно европейската пристанищна политика“COM(2007) 616 окончателен

45

2009/C 027/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Автомобилен транспорт — работно време на самостоятелно заетите водачи“

49

2009/C 027/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейски стратегически план за енергийните технологии (План SET) „Към бъдеще с нисковъглеродни технологии““COM(2007) 723 окончателен

53

2009/C 027/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Връзка между изменението на климата и селското стопанство в Европа“

59

2009/C 027/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността“COM(2008) 16 окончателен — 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.“COM(2008) 17 окончателен — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, както и на Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1013/2006“СOM(2008) 18 окончателен — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и по-специално на член 6, параграф 2 за пускането на пазара на батерии и акумулатори“COM(2008) 211 — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска минна индустрия за неенергийни цели“

82

2009/C 027/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Интеграция на малцинствата — роми“

88

2009/C 027/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Елементи за структурата, организацията и действието на платформа, целяща постигане на по-голямо участие на гражданското общество в насърчаването на политики за интеграция на граждани от трети страни в Европейския съюз“

95

2009/C 027/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Нова европейска програма за социално действие

99

2009/C 027/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост“COM(2007) 637 окончателен — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава членка“COM(2007) 638 окончателен — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.)“COM(2008) 159 окончателен — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „По-добра интеграция във вътрешния пазар като ключов фактор за сближаване и растеж за островите“

123

2009/C 027/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Причините за разликата между възприеманата и действителната инфлация“

129

2009/C 027/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на гражданското общество в програмите на ЕС за предприсъединителна помощ за Република Албания“.

140

2009/C 027/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Създаване на мрежи от организации на гражданското общество в Черноморския регион“

144

2009/C 027/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет oтносно „Как да се съчетае националното и европейското измерение в комуникацията на тема Европа“

152


BG

 

Top