Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:285:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 285, 08 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 285

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
8 ноември 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 285/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 272, 25.10.2008 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 285/02

Съединени дела С-75/05 P и С-80/05 P: Решение на Съда (първи състав) от 11 септември 2008 г. — Федерална република Германия (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P)/Kronofrance SA, Комисия на Европейските общности (Обжалване — Държавни помощи — Решение на Комисията, което не повдига възражения — Жалба за отмяна — Допустимост — Заинтересовани страни — Регионални помощи в полза на големи инвестиционни проекти — Многосекторна рамка от 1998 г.)

2

2008/C 285/03

Съединени дела C-402/05 P и C-415/05 P: Решение на Съда (голям състав) от 3 септември 2008 г. — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Съвет на Европейския съюз, Комисия на Европейските общности, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Ограничителни мерки, насочени срещу лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните — Организация на Обединените нации — Съвет за сигурност — Резолюции, приети на основание глава VII от Устава на Организацията на обединените нации — Прилагане в Общността — Обща позиция 2002/402/ОВППС — Регламент (ЕО) № 881/2002 — Мерки, насочени срещу лица и образувания, включени в списък, изготвен от орган на Организацията на Обединените нации — Замразяване на средства и икономически ресурси — Комитет на Съвета за сигурност, създаден с параграф 6 от Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност (Комитет по санкциите) — Включване на тези лица и образувания в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — Жалба за отмяна — Компетентност на Общността — Правно основание, включващо член 60 ЕО във връзка с член 301 ЕО и във връзка с член 308 ЕО — Основни права — Право на зачитане на собствеността, право на лицето да бъде изслушано и право на ефективен съдебен контрол“)

2

2008/C 285/04

Съединени дела C-120/06 P и 121/06 P: Решение на Съда (голям състав) от 9 септември 2008 г. — Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) и Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc./Съвет на Европейския съюз, Комисия на Европейските общности, Кралство Испания (Обжалване — Препоръки и решения на органа за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО) — Констатация на органа за уреждане на спорове относно несъвместимостта на общностния режим на внос на банани с нормите на СТО — Установяване от страна на Съединените американски щати на ответни мерки под формата на допълнително мито, наложено върху вноса на определени стоки с произход от различни държави-членки — Ответни мерки, разрешени от СТО — Липса на извъндоговорна отговорност на Общността — Продължителност на производството пред Първоинстанционния съд — Разумен срок — Искане за справедливо поправяне на вреди)

3

2008/C 285/05

Дело C-279/06: Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Madrid — Испания) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL (Конкуренция — Картели — Споразумения между предприятия — Член 81 ЕО — Регламент (ЕИО) № 1984/83 — Членове 10-13 — Регламент № 2790/1999 — Член 4, буква a) — Договор за изключително снабдяване с петролни продукти между оператор на бензиностанция и петролно предприятие — Освобождаване)

4

2008/C 285/06

Дело C-305/06: Решение на Съда (пети състав) от 11 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Комбиниран транспорт на товари между държавите-членки — Директива 92/106/ЕИО — Краен етап от автомобилния превоз, неразделна част от комбинирания транспорт — Най-близка подходяща гара)

5

2008/C 285/07

Дело C-316/06: Решение на Съда (пети състав) от 11 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Околна среда — Директива 91/271/ЕИО — Замърсяване и вредно въздействие — Пречистване на градските отпадъчни води)

5

2008/C 285/08

Съединени дела C-428/06 до C-434/06: Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Испания) — Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06)/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) и Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06)/Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) и Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06)/Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) и Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06)/Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Държавни помощи — Данъчни мерки, приети от регионална или местна административна единица — Селективен характер)

6

2008/C 285/09

Дело C-11/07: Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Hof van Beroep te Gent — Белгия) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp/Belgische Staat (Свободно движение на капитали — Членове 56 ЕО и 58 ЕО — Данък върху наследството — Национална правна уредба относно изчислението на данъците върху прехвърлянето на недвижими вещи, която не позволява приспадане от стойността на недвижимата вещ на ипотечните тежести върху тази недвижима вещ поради обстоятелството, че към момента на смъртта си лицето, чието наследство е открито, е местно лице за друга държава-членка — Ограничаване — Обосноваване — Липса)

6

2008/C 285/10

Дело C-43/07: Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën (Свободно движение на капитали — Член 73б и член 73г от Договора за ЕО (понастоящем съответно член 56 ЕО и член 58 ЕО) — Национална правна уредба, свързана с данъка върху наследството и данъка при прехвърлянето, която не предвижда при изчисляването на тези данъци да се приспадат задълженията, свързани с превишаване на полученото при делба чрез завещание от възходящ, когато лицето, чието наследство е открито, не е пребивавало към момента на смъртта си в държавата-членка, в която е разположен недвижимият имот, който е предмет на наследяване — Ограничаване — Обосноваване — Липса — Липса на двустранна спогодба за избягване на двойно данъчно облагане — Последици върху ограничаването на свободното движение на капитали от по-малка по размер компенсация с цел избягване на двойното данъчно облагане в държавата-членка по пребиваване на посоченото лице)

7

2008/C 285/11

Дело C-141/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Мерки с равностоен на количествено ограничение ефект — Закрила на общественото здраве — Обосноваване — Аптеки — Пряка доставка на фармацевтични продукти на болниците — Близост до съответната болница)

8

2008/C 285/12

Дело C-228/07: Решение на Съда (трети състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Социална сигурност — Регламент (ЕИО) №1408/71 — Член 4, параграф 1, букви б) и ж), член 10, параграф 1, и член 69 — Свободно движение на лица — Член 39 ЕО и член 42 ЕО — Законоустановена схема за осигуряване за пенсия или злополука — Осигурително обезщетение за намалена работоспособност или инвалидност — Авансово плащане, предоставено на направилите искане безработни лица — Квалификация на обезщетението като „обезщетение за безработица“ или като „обезщетение за инвалидност“ — Условие за пребиваване)

8

2008/C 285/13

Дело C-251/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — Gävle Kraftvärme AB/Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Околна среда — Директива 2000/76/ЕО — Изгаряне на отпадъците — Квалифициране на централа за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия — Понятия за „инсталация за изгаряне“ и „инсталация за съвместно изгаряне“)

9

2008/C 285/14

Дело C-265/07: Решение на Съда (първи състав) от 11 септември 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma — Италия) — Caffaro Srl/Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Търговски сделки — Директива 2000/35/ЕО — Борба със забавяне на плащане — Процедури за събиране на неоспорени вземания)

9

2008/C 285/15

Дело C-274/07: Решение на Съда (втори състав) от 11 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Литва (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/22/ЕО — Универсална услуга и права на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги — Член 26, параграф 3 — Единен европейски номер за спешни повиквания — Предоставяне на информация във връзка с локализирането на този, който осъществява повикването)

10

2008/C 285/16

Дело C-447/07: Решение на Съда (шести състав) от 11 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 39 EО — Длъжности в публичната администрация — Капитани и офицери (помощник-капитани) на кораби — Възлагане на правомощия на публична власт на борда — Изискване за гражданство на държавата-членка на знамето)

10

2008/C 285/17

Дело C-156/07: Определение на Съда (шести състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Salvatore Aiello и др./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA (Преюдициално запитване — Директива 85/337/ЕИО — Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда — Изграждане на път в Милано)

11

2008/C 285/18

Дело C-225/07: Определение на Съда (трети състав) от 3 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Landau/Isar — Германия) — Наказателно производство срещу Rainer Günther Möginger (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 91/439/ЕИО — Взаимно признаване на свидетелствата за управление на моторни превозни средства — Отнемане на свидетелството за управление — Временна забрана за издаване на ново свидетелство — Валидност на свидетелство, получено в друга държава-членка през периода на забрана)

11

2008/C 285/19

Дело C-448/07 P: Определение на Съда от 20 юни 2008 г. — Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Предоставяне на данни относно процедурата при прекомерен дефицит — Регламент (ЕО) № 3605/93 — Европейска система на сметки 1995 (ESA 95) — Регламент (ЕО) № 2223/96 — Класиране на организацията „Madrid Calle 30“ в сектора на „държавно управление“ — Прессъобщение на Евростат — Акт, подлежащ на обжалване)

12

2008/C 285/20

Дело C-497/07 Р: Определение на Съда (пети състав) от 27 юни 2008 г. — Philip Morris Products SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Триизмерна марка, изобразяваща формата на кутия за цигари — Отказ да се регистрира марката)

12

2008/C 285/21

Дело C-6/08 P: Определение на Съда от 19 юни 2008 г. — US Steel Košice sro/Комисия на Европейските общности (Жалба — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването — Словашка република — Акт за присъединяване — Разпределение на квоти — Период 2008-2012 г. — Условия — Пряко засягане — Недопустимост)

13

2008/C 285/22

Дело C-104/08: Определение на Съда (седми състав) от 19 юни 2008 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Австрия) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels (Член 92, параграф 1 и член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Основни свободи — Харта на основните права на Европейския съюз — Условие за притежаване на диплома, предвидено в националната правна уредба във връзка с издаване на лицензия за стопанисване на школа за обучение на водачи на моторни превозни средства — Дискриминация на собствените граждани спрямо гражданите от други държави-членки)

13

2008/C 285/23

Дело C-152/08: Определение на Съда (пети състав) от 25 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Испания) — Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Споразумение за асоцииране между ЕИО и Турция — Член 37 от Допълнителния протокол — Непосредствено действие — Условия на труд — Принцип на недопускане на дискриминация — Футбол — Ограничаване на броя на професионалните играчи, граждани на трети държави, които могат да участват в един отбор в национално състезание)

14

2008/C 285/24

Дело C-207/08: Определение на Съда (шести състав) от 11 юли 2008 г. (Преюдициално запитване от Panevėžio apygardos teismas — Република Литва) — Наказателно производство срещу Edgar Babanov (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Земеделие — Свободно движение на стоки — Национално законодателство, предвиждащо забрана за отглеждане на всякакъв вид коноп)

15

2008/C 285/25

Дело C-84/08 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2008 г. от Athanasios Pitsiorlas срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 27 ноември 2007 г. по съединени дела T-3/00 и T-337/04, Athanasios Pitsiorlas/Съвет на Европейския съюз и Европейска централна банка

15

2008/C 285/26

Дело C-327/08: Иск, предявен на 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

15

2008/C 285/27

Дело C-333/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

16

2008/C 285/28

Дело C-335/08 P: Жалба, подадена на 21 юли 2008 г. от Transports Schiocchet — Excursions SARL срещу определение на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 19 май 2008 г. по дело T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions/Комисия

17

2008/C 285/29

Дело C-342/08: Иск, предявен на 24 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

17

2008/C 285/30

Дело C-352/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 31 юли 2008 г. — Modehuis A. Zwijnenburg BV, друга страна в производството: Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 285/31

Дело C-354/08: Иск, предявен на 30 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

18

2008/C 285/32

Дело C-359/08: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 август 2008 г. — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, друга страна: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

19

2008/C 285/33

Дело C-360/08: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 август 2008 г. — 1. Stichting Greenpeace Nederland и 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie „VoMiGen“/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, друга страна: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

20

2008/C 285/34

Дело C-361/08: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 август 2008 г. — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, друга страна: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

21

2008/C 285/35

Дело C-363/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof на 7 август 2008 г. — Romana Slanina/Unbhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

22

2008/C 285/36

Дело C-365/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 11 август 2008 г. — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2008/C 285/37

Дело C-369/08: Иск, предявен на 12 август 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

23

2008/C 285/38

Дело C-370/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 13 август 2008 година — Data I/O GmbH/Bundesfinanzdirektion Südost

24

2008/C 285/39

Дело C-371/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия) на 14 август 2008 г. — Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

24

2008/C 285/40

Дело C-372/08 P: Жалба, подадена на 14 август 2008 г. от Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd срещу Определение на Първоинстанционния съд (седми състав) от 2 юни 2008 г. по дело T-172/07 Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Комисия на Европейските общности

25

2008/C 285/41

Дело C-377/08: Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 18 август 2008 г. — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate

25

2008/C 285/42

Дело C-382/08: Преюдициално запитване, отправено от Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Австрия) на 25 август 2008 г. — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

26

2008/C 285/43

Дело C-386/08: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 1 септември 2008 г. — Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

26

2008/C 285/44

Дело C-389/08: Преюдициално запитване, отправено от Grondwettelijk Hof (Белгия) на 8 септември 2008 г. — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar NV, Uninet International NV, T2 Belgium NV и KPN Belgium NV/Ministerraad, друга страна: Belgacom NV

27

2008/C 285/45

Дело C-390/08: Иск, предявен на 5 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

27

2008/C 285/46

Дело C-393/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Италия) на 21 май 2008 г. — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia и Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

28

2008/C 285/47

Дело C-394/08 P: Жалба, подадена на 12 септември 2008 г. от Zipcar, Inc. срещу решението на Първоинстанционния съд (осми състав) от 25 юни 2008 г. по дело T-36/07, Zipcar, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)

28

2008/C 285/48

Дело C-400/08: Иск, предявен на 16 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

29

2008/C 285/49

Дело C-402/08: Иск, предявен на 18 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Словения

30

2008/C 285/50

Дело C-419/08 P: Жалба, подадена на 23 септември 2008 г. от Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 9 юли 2008 г. по дело T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Съвет, Комисия

30

2008/C 285/51

Дело C-426/08: Иск, предявен на 25 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Кипър

31

2008/C 285/52

Дело C-427/08: Иск, предявен на 25 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

31

2008/C 285/53

Дело C-215/07: Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 25 юни 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

32

2008/C 285/54

Дело C-401/07: Определение на председателя на Съда от 5 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

32

2008/C 285/55

Дело C-419/07: Определение на председателя на осми състав на Съда от 8 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

32

2008/C 285/56

Дело C-30/08: Определение на председателя на Съда от 9 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

32

2008/C 285/57

Дело C-121/08: Определение на председателя на Съда от 8 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

32

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 285/58

Дело T-20/03: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — Kahla/Thüringen Porzellan/Комисия (Държавни помощи — Съществуваща помощ или нова помощ — Предприятие в затруднение — Принцип на правната сигурност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Критерий за частния инвеститор — Съвместимост с общия пазар — Условия)

33

2008/C 285/59

Дело T-496/04: Решение на Първоинстанционния съд от 16 септември 2008 г. — Nortrail Transport/Комисия (Митнически съюз — Операция на външен общностен транзит — Рибни продукти с произход от Норвегия — Молба за опрощаване и възстановяване на вносни сборове — Клауза за справедливост — Регламенти (ЕИО) № 2913/92 и № 2454/93 — Особени обстоятелства — Отваряне с обратна сила на тарифни квоти)

33

2008/C 285/60

Дело T-47/05: Решение на Първоинстанционния съд от 18 септември 2008 г. — Angé Serrano и др./Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Успешно участие във вътрешни конкурси за преминаване в категория при действието на стария правилник — Влизане в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен — Промяна в йерархичните отношения, установени при действието на стария правилник — Допустимост — Възражение за незаконосъобразност — Придобити права — Оправдани правни очаквания — Пропорционалност — Равно третиране — Принцип на добра администрация и задължение за полагане на грижа)

34

2008/C 285/61

Дело T-248/05: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — HUP Uslugi Polska/СХВП — Manpower (I.T.@MANPOWER) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността I.T.@MANPOWER — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Липса на отличителен характер — Липса на знаци или означения, станали обичайни — Липса на марка, която е от естество да заблуди обществеността — Член 7, параграф 1, букви б)-г) и ж) и член 51, параграф 1,буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94)

34

2008/C 285/62

Дело T-412/05: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — M./Омбудсман (Извъндоговорна отговорност — Приключване от страна на Комисията на процедура по жалба, с която се оспорва поведението на държава-членка — Решение на Европейския омбудсман относно разглеждането на жалбата — Допуснати от Комисията грешки при установяване на случаи на лошо администриране — Поименно назоваване на ищеца — Нарушение на правото на зачитане на личния живот, на принципите на пропорционалност и на състезателност — Нематериални вреди — Причинно-следствена връзка)

35

2008/C 285/63

Дело T-45/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — Reliance Industries/Съвет и Комисия (Обща търговска политика — Антидъмпингови мита — Изравнителни мита — Изтичане на срока на действие на митата — Известие за започване на преразглеждане — Срок — Правила на СТО)

35

2008/C 285/64

Дело T-116/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — Oakley/СХВП — Venticinque (O STORE) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „O STORE“ — По-ранна национална словна марка „THE O STORE“ — Сравнение между услугите, предоставяни в рамките на търговията на дребно със съответните стоки — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Искане за изменение, предявено от встъпилата страна — Член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

36

2008/C 285/65

Дело T-218/06: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2008 г. — Neurim Pharmaceuticals (1991)/СХВП — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Neurim PHARMACEUTICALS“ — По-ранна словна марка на Общността и по-ранна национална словна марка „EURIM-PHARM“ — Език, на който се води производството по жалбата — Срокове — Допустимост на жалбата пред апелативния състав — Принцип на пропорционалност — Продължаване на процедурата — Restitutio in integrum — Членове 59, 78 и 78а от Регламент (ЕО) № 40/94 — Правило 48, параграф 1, буква в) и параграф 2, правило 49, параграф 1 и правило 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

36

2008/C 285/66

Дело T-253/06: Решение на Първоинстанционния съд от 19 септември 2008 г. — Chassagne/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възстановяване на годишните пътни разноски — Длъжностно лице, произхождащо от френските отвъдморски департаменти (DOM) — Член 8 от приложение VII към Правилника — Потвърждаващ акт — Извлечение от платежни ведомости — Изопачаване на фактите — Грешка при прилагане на правото)

37

2008/C 285/67

Дело T-264/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — DC-Hadler Networks/Комисия (Обществени поръчки за доставки — Програма „TACIS“ — Решение за отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка — Жалба за отмяна — Задължение за мотивиране)

37

2008/C 285/68

Дело T-10/07: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2008 г. — FVB/СХВП — FVD (FVB) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността FVB — По-ранна национална словна марка FVD — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

38

2008/C 285/69

Дело T-47/07: Решение на Първоинстанционния съд от 16 септември 2008 г. — ratiopharm/СХВП (BioGeneriX) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността BioGeneriX — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

38

2008/C 285/70

Дело T-48/07: Решение на Първоинстанционния съд от 16 септември 2008 г. — ratiopharm/СХВП (BioGeneriX) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността BioGeneriX — Абсолютни основания за отказ — Частично описателен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

38

2008/C 285/71

Дело T-179/07: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — Anvil Knitwear/СХВП — Aprile e Aprile (Aprile) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Aprile“ — По-ранна национална словна марка„ANVIL“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Задължение за мотивиране — Право на защита — Член 8, параграф 1, буква б), членове 73 и 74 от Регламент (EО) № 40/94)

39

2008/C 285/72

Дело T-226/07: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2008 г. — Prana Haus/СХВП (PRANAHAUS) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PRANAHAUS — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

39

2008/C 285/73

Дело T-324/06: Определение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Município de Gondomar/Комисия (Жалба за отмяна — Кохезионен фонд — Регламент (ЕО) № 1164/94 — Отмяна на финансова помощ — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

40

2008/C 285/74

Дело T-373/06: Определение на Първоинстанционния съд от 8 септември 2008 г. — Rath/СХВП — Grandel (Epican Forte) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността Epican Forte — По-ранна словна марка на Общността EPIGRAN — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

40

2008/C 285/75

Дело T-374/06: Определение на Първоинстанционния съд от 8 септември 2008 г. — Rath/СХВП — Grandel (Epican) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка на словната марка на Общността Epican — По-ранна словна марка на Общността EPIGRAN — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

41

2008/C 285/76

Дело T-26/07: Определение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor)/Комисия (Жалба за отмяна — Кохезионeн фонд — Регламент (ЕО) № 1164/94 — Намаляване на финансова помощ — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

41

2008/C 285/77

Дело T-143/08: Определение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Социална сигурност — Отхвърляне на искането за възстановяване в размер на 100 % на определени медицински разходи на жалбоподателя)

42

2008/C 285/78

Дело T-144/08: Определение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Социална сигурност — Отхвърляне на искане за възстановяване на 100 % от някои медицински разходи на жалбоподателя)

42

2008/C 285/79

Дело T-333/08: Жалба, подадена на 11 август 2008 г. — Bull и др./Комисия

42

2008/C 285/80

Дело T-340/08 P: Жалба, подадена на 14 август 2008 г. от Marianne Timmer срещу определението, постановено на 5 юни 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-123/06, Timmer/Сметна палата

43

2008/C 285/81

Дело T-343/08: Жалба, подадена на 19 август 2008 г. — Arkema France/Комисия

44

2008/C 285/82

Дело T-348/08: Жалба, подадена на 26 август 2008 г. — Aragonesas Industrias y Energía/Комисия

44

2008/C 285/83

Дело T-349/08: Жалба, подадена на 26 август 2008 г. — Uralita/Комисия

45

2008/C 285/84

Дело T-351/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — Matratzen Concord/СХВП — Barranco Schnitzler и Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

45

2008/C 285/85

Дело T-352/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — Pannon Hőerőmű Zrt./Комисия

46

2008/C 285/86

Дело T-354/08: Жалба, подадена на 21 август 2008 г. — Spira/Комисия

47

2008/C 285/87

Дело T-355/08 P: Жалба, подадена на 26 август 2008 г. от Chantal De Fays срещу решение, постановено на 17 юни 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-97/07, De Fays/Комисия

48

2008/C 285/88

Дело T-356/08: Иск, предявен на 1 септември 2008 г. — Република Гърция/Комисия

48

2008/C 285/89

Дело T-367/08: Иск, предявен на 5 септември 2008 г. — Abouchar/Комисия

49

2008/C 285/90

Дело T-373/08: Иск, предявен на 3 септември 2008 г. — Nuova Agricast/Комисия

50

2008/C 285/91

Дело T-378/08: Жалба, подадена на 10 септември 2008 г. — Португалия/Комисия

51

2008/C 285/92

Дело T-380/08: Жалба, подадена на 9 септември 2008 г. — Нидерландия/Комисия

51

2008/C 285/93

Дело T-394/08: Жалба, подадена на 16 септември 2008 г. — Regione autonoma della Sardegna/Комисия

52

2008/C 285/94

Дело T-398/08: Жалба, подадена на 22 септември 2008 г. — Stowarzyszenie Autorów „ZAIKS“/Комисия

53

2008/C 285/95

Дело T-202/08: Определение на Първоинстанционния съд от 2 септември 2008 г. — CLL Centres de langues/Комисия

53

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 285/96

Дело F-44/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 септември 2008 г. — Guido Strack/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Обявяване на свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатура — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Допустимост — Правен интерес — Пенсиониране — Комитет за предварителен подбор — Състав — Прилагане във времето на нови разпоредби — Независимост — Безпристрастност — Съобщаване на решение)

54

2008/C 285/97

Дело F-127/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 септември 2008 г. — Coto Moreno/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Общ конкурс — Невключване в списъка с лауреати — Оценка на писмения и устния изпит)

54

2008/C 285/98

Дело F-65/08: Жалба, подадена на 30 юли 2008 г. — Kipp/Европол

55

2008/C 285/99

Дело F-67/08: Жалба, подадена на 6 август 2008 г. — Visser-Fornt Raya/Европол

55

2008/C 285/00

Дело F-68/08: Жалба, подадена на 6 август 2008 г. — Sluiter/Европол

55

2008/C 285/01

Дело F-69/08: Жалба, подадена на 6 август 2008 г. — Knöll/Europol

56

2008/C 285/02

Дело F-75/08: Жалба, подадена на 1 септември 2008 г. — Aparicio и др./Комисия

56

2008/C 285/03

Дело F-76/08: Жалба, подадена на 18 септември 2008 г. — Behmer/Парламент

56

2008/C 285/04

Дело F-77/08: Жалба, подадена на 15 септември 2008 г. — Vicente Carbajosa и др./Комисия

57


BG

 

Top