Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:272:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 272, 25 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 272

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
25 октомври 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 272/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 260, 11.10.2008 г.

1

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 272/02

Избор на председател на Съда на публичната служба

2

2008/C 272/03

Състави и разпределение на съдиите в състави

3

2008/C 272/04

Критерии за разпределяне на делата на състави

4

2008/C 272/05

Определяне на съдия, който да замества председателя на Съда на публичната служба като съдия по обезпечителното производство

5


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 272/06

Дело C-291/08: Иск, предявен на 1 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

6

2008/C 272/07

Дело C-292/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 2 юли 2008 г. — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/A. van der Schee в качеството й на синдик на Holland Binding BV

6

2008/C 272/08

Дело C-299/08: Иск, предявен на 4 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

7

2008/C 272/09

Дело C-307/08: Иск, предявен на 9 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

7

2008/C 272/10

Дело C-324/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 16 юли 2008 г. — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV и 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

8

2008/C 272/11

Дело C-329/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

8

2008/C 272/12

Дело C-330/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

9

2008/C 272/13

Дело C-331/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

9

2008/C 272/14

Дело C-332/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

9

2008/C 272/15

Дело C-337/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 21 юли 2008 г. — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

10

2008/C 272/16

Дело C-343/08: Иск, предявен на 23 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

10

2008/C 272/17

Дело C-344/08: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Rejonowy w Kościanie (Република Полша) на 24 юли 2008 г. — Наказателно производство срещу Tomasz Rubach

10

2008/C 272/18

Дело C-347/08: Преюдициално запитване, отправено от Landesgerichts Feldkirch (Австрия) на 28 юли 2008 г. — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

11

2008/C 272/19

Дело C-351/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundessozialgericht (Германия) на 4 август 2008 г. — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

11

2008/C 272/20

Дело C-362/08 P: Жалба, подадена на 7 август 2008 г. от Internationaler Hilfsfond e.V. срещу Решение на Първоинстанционния съд (Пети състав), постановено на 5 юни 2008 г. по дело T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV/Комисия на Европейските общности

11

2008/C 272/21

Дело C-366/08: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht München (Германия) на 11 август 2008 г. — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

12

2008/C 272/22

Дело C-373/08: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgerichts Düsseldorf (Германия) на 14 август 2008 г. — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

13

2008/C 272/23

Дело C-388/08: Преюдициално запитване, отправено от Korkein oikeus на 5 септември 2008 г. — Наказателно производство срещу Artur Laymann и Aleksei Pustovarov

13

2008/C 272/24

Дело C-392/08: Иск, предявен на 9 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

14

2008/C 272/25

Дело C-397/08: Иск, предявен на 15 септември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

14

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 272/26

Дело T-212/03: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — MyTravel/Комисия (Извъндоговорна отговорност на Общността — Конкуренция — Решение, с което дадена концентрация се обявява за несъвместима с общия пазар — Отмяна на решението с решение на Първоинстанционния съд — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, която има за цел да се предоставят права на частноправни субекти)

15

2008/C 272/27

Дело T-381/04: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Италия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от Общността — Премии за животни и развитие на селските райони — Недостатъци на националната система за управление и контрол)

15

2008/C 272/28

Дело T-465/04: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Извършване на информационни услуги и свързани с тях доставки, във връзка с информационните системи на Генерална дирекция „Рибарство“ — Отхвърляне на офертата на оферент — Задължение за мотивиране)

16

2008/C 272/29

Дело T-42/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Williams/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Подготвителни документи във връзка с приемането на Директива 2001/18/ЕО относно ГМО — Частичен отказ за достъп — Мълчалив отказ за достъп — Изключения, свързани със защита на търговските интереси, на международните отношения и на процеса на вземане на решения — Задължение за мотивиране)

16

2008/C 272/30

Дело T-59/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Общностна тръжна процедура — Предоставяне на услуги по разработване, поддръжка и техническо обслужване на финансовите информационни системи на Генерална дирекция „Земеделие“ — Критерии за подбор и възлагане — Отхвърляне на офертата на оферент — Задължение за мотивиране — Липса на явна грешка в преценката — Принципи на дължимата грижа и на добрата администрация)

17

2008/C 272/31

Дело T-348/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Съвет (Дъмпинг — Внос на амониев нитрат с произход от Русия и Украйна — Промяна на определението на съответния продукт — Прилагане на съществуващи мерки към нови видове продукти)

17

2008/C 272/32

Дело T-370/05: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Франция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от Общността — Лозаро-винарски сектор — Помощ за преструктуриране и конверсия — Понятие за отговаряща на критериите площ)

18

2008/C 272/33

Дело T-403/05: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — MyTravel/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защита процеса на вземане на решения — Изключение, свързано със защита на дейностите по разследване и одит — Изключение, свързано със защита на правните становища — Документи, свързани с решения на Комисията в областта на концентрациите)

18

2008/C 272/34

Дело T-48/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Astex Therapeutics/СХВП — Protec Health International (astex TECHNOLOGY) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността astex TECHNOLOGY — По-ранна словна марка на Общността ASTEX — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Ограничение на стоките, посочени в заявката за регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

19

2008/C 272/35

Дело T-75/06: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Bayer CropScience и др./Комисия (Директива 91/414/ЕИО — Продукти за растителна защита — Активно вещество ендосулфан — Отнемане на разрешения за пускане на пазара — Процедура за оценка — Срокове — Право на защита — Принцип на пропорционалност)

19

2008/C 272/36

Дело T-96/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Tsakiris-Mallas/СХВП — Late Editions (exē) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността exē — По-ранна национална словна марка EXE — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Прилика на стоките и знаците — Член 8, параграф 1, буква б), от Регламент (ЕО) № 40/94)

20

2008/C 272/37

Дело T-181/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Италия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от общностно финансиране — Финансови корекции — Плодове и зеленчуци — Млечни продукти — Полски култури — Развитие на селските райони — Неспазване на сроковете за плащане)

20

2008/C 272/38

Дело T-201/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Gerson/СХВП (Частично жълт филтър за боя) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Частично жълт филтър за боя — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителни белези — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

21

2008/C 272/39

Дело T-243/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Promat/СХВП — Puertas Proma (PROMAT) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността PROMAT — По-ранна фигуративна марка PROMA — Частичен отказ от регистрация — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 40/94)

21

2008/C 272/40

Дело T-272/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/Съд (Обществени поръчки за услуги — Общностна тръжна процедура — Отхвърляне на оферта — Критерии за подбор и за възлагане — Задължение за мотивиране)

22

2008/C 272/41

Дело T-284/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Gualtieri/Комисия (Командирован национален експерт — Дневни надбавки — Място на пребиваване в момента на командироването — Възражение за незаконосъобразност на член 20, параграф 3, буква б) от решението за командированите национални експерти — Принцип на равно третиране)

22

2008/C 272/42

Дело T-300/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Promat/СХВП — Puertas Proma (Promat) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността Promat — По-ранна фигуративна марка на Общността PROMA — Основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

23

2008/C 272/43

Дело T-325/06: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Boston Scientific/СХВП — Terumo (CAPIO) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността CAPIO — По-ранна национална словна марка CAPIOX — Относително основание за отказ — Реално използване на марката — Член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94)

23

2008/C 272/44

Съединени Дела T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 и Дело T-332/07: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Германия/Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансовата помощ — Изменения на плановете за финансиране без съгласието на Комисията — Понятие за значително изменение — Член 24 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 — Жалба за отмяна)

24

2008/C 272/45

Дело T-363/06: Решение на Първоинстанционния съд от 9 септември 2008 г. — Honda Motor Europe/СХВП — Seat (MAGIC SEAT) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността „MAGIC SEAT“ — По-ранна национална фигуративна марка „SEAT“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

24

2008/C 272/46

Дело T-413/06 P: Решение на Първоинстанционния съд от 4 септември 2008 г. — Gualtieri/Комисия (Обжалване — Командирован национален експерт — Определение за препращане — Подлежащо на обжалване решение — Недопустимост)

25

2008/C 272/47

Дело T-106/07: Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Alcon/СХВП — *Acri.Tec (BioVisc) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността BioVisc — По-ранни международни словни марки PROVISC и DUOVISC — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

25

2008/C 272/48

Дело T-222/07 P: Решение на Първоинстанционния съд от 8 септември 2008 г. — Kerstens/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Доклад за развитие на кариерата — Срок за обжалване — Закъснение — Неоснователна жалба)

25

2008/C 272/49

Дело T-315/05: Определение на Първоинстанционния съд от 27 август 2008 г. — Adomex International/Комисия (Жалба за отмяна — Помощи, предоставени от нидерландските власти в сектора на цветарството — Решение да не се повдигат възражения — Липса на лично засягане — Явна недопустимост)

26

2008/C 272/50

Дело T-477/07: Определение на Първоинстанционния съд от 3 септември 2008 г. — Cofra/Комисия (Жалба за отмяна — Достъп до документите — Оттегляне на решението, с което е отказан достъп — Огласяване на документи въпреки изричния отказ на техния автор — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

26

2008/C 272/51

Дело T-479/07: Определение на Първоинстанционния съд от 3 септември 2008 г. — Nuova Agricast/Комисия (Жалба за отмяна — Достъп до документи — Оттегляне на решението за отказ да се предостави достъп — Оповестяване на документи въпреки изричното несъгласие на автора им — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

26

2008/C 272/52

Дело T-237/08: Жалба, подадена на 19 юни 2008 г. — Abadía Retuerta/СХВП (CUVÉE PALOMAR)

27

2008/C 272/53

Дело T-259/08: Иск, предявен на 2 юли 2008 г. — Global Digital Disc/Комисия

27

2008/C 272/54

Дело T-283/08 P: Жалба, подадена на 16 юли 2008 г. от P. Longinidis срещу Решение от 24 април 2008 г. на Съда на публичната служба по Дело F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

28

2008/C 272/55

Дело T-293/08: Иск, предявен на 24 юли 2008 г. — BASF Plant Science и др./Комисия на Европейските общности

28

2008/C 272/56

Дело T-299/08: Жалба, подадена на 1 август 2008 г. — Elf Aquitaine/Комисия

29

2008/C 272/57

Дело T-304/08: Жалба, подадена на 5 август 2008 г. — Smurfit Kappa Group/Комисия

30

2008/C 272/58

Дело T-305/08: Жалба, подадена на 11 август 2008 г. — Италия/Комисия

31

2008/C 272/59

Дело T-311/08: Жалба, подадена на 5 август 2008 г. — Fitoussi/СХВП — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

32

2008/C 272/60

Дело T-312/08: Жалба, подадена на 13 август 2008 г. — Ellinikos Niognomon/Комисия

33

2008/C 272/61

Дело T-313/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Комисия

33

2008/C 272/62

Дело T-314/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Euromar di Ganesio Pietro/Комисия

34

2008/C 272/63

Дело T-315/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Corrado/Комисия

34

2008/C 272/64

Дело T-316/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Pescazzura/Комисия

34

2008/C 272/65

Дело T-317/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Societa' di armatori G. padre dei F.lli Incorvaia G.I. e S./Комисия

34

2008/C 272/66

Дело T-318/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Di Mercurio/Комисия

35

2008/C 272/67

Дело T-319/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Grasso/Комисия

35

2008/C 272/68

Дело T-320/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Margherita/Комисия

35

2008/C 272/69

Дело T-321/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Cimino/Комисия

36

2008/C 272/70

Дело T-322/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Musumeci/Комисия

36

2008/C 272/71

Дело T-323/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Pescatori San Francesco di Paola и Sorrentino/Комисия

36

2008/C 272/72

Дело T-324/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Pescatori San Francesco di Paola/Комисия

37

2008/C 272/73

Дело T-325/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Pepito Pesca/Комисия

37

2008/C 272/74

Дело T-326/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — G. & C./Комисия

37

2008/C 272/75

Дело T-327/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Armamento Li Causi/Комисия

37

2008/C 272/76

Дело T-328/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo и др./Комисия

38

2008/C 272/77

Дело T-329/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — AJD Tuna/Комисия

38

2008/C 272/78

Дело T-330/08: Жалба, подадена на 12 август 2008 г. — Ligny Pesca di Guaiana Francesco и др./Комисия

38

2008/C 272/79

Дело T-335/08: Жалба, подадена на 14 август 2008 г. — BNP Paribas и BNL/Комисия

39

2008/C 272/80

Дело T-339/08: Жалба, подадена на 18 август 2008 г. — BVGD/Комисия

40

2008/C 272/81

Дело T-341/08: Жалба, подадена на 19 август 2008 г. — Hess Group/СХВП — Coloma Navarro (COLOMÉ)

41

2008/C 272/82

Дело T-342/08: Жалба, подадена на 18 август 2008 г. — Batchelor/Комисия

41

2008/C 272/83

Дело T-344/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — EnBW Energie Baden-Württemberg/Комисия

42

2008/C 272/84

Дело T-345/08: Жалба, подадена на 22 август 2008 г. — Helena Rubinstein/СХВП — Allergan (BOTOLIST)

42

2008/C 272/85

Дело T-347/08: Жалба, подадена на 20 август 2008 г. — iTouch International/СХВП — Touchnet Information Systems (iTouch)

43

2008/C 272/86

Дело T-350/08: Жалба, подадена на 22 август 2008 г. — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Комисия

43

2008/C 272/87

Дело T-357/08: Жалба, подадена на 1 септември 2008 г. — L'Oréal/СХВП — (BOTOCYL)

44

2008/C 272/88

Дело T-358/08: Жалба, подадена на 3 септември 2008 г. — Испания/Комисия

45

2008/C 272/89

Дело T-359/08: Жалба, подадена на 3 септември 2008 г. — Испания/Комисия

45

2008/C 272/90

Дело T-360/08: Жалба, подадена на 3 септември 2008 г. — Испания/Комисия

46

2008/C 272/91

Дело T-363/08: Жалба, подадена на 29 август 2008 г. — 2nine/СХВП — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/92

Дело T-364/08: Жалба, подадена на 29 август 2008 г. — 2nine/СХВП — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/93

Дело T-365/08: Жалба, подадена на 28 август 2008 г. — Hidalgo/СХВП — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO)

48

2008/C 272/94

Дело T-390/08: Жалба, подадена на 18 септември 2008 г. — Bank Melli Iran/Съвет

49

2008/C 272/95

Съединени дела T-75/07 и 363/07: Определение на Първоинстанционния съд от 2 септември 2008 г. — Hamdi/Съвет

49

2008/C 272/96

Дело T-466/07: Определение на Първоинстанционния съд от 5 септември 2008 г. — Osram/Съвет

50

2008/C 272/97

Дело T-42/08: Определение на Първоинстанционния съд от 2 септември 2008 г. — Shetland Islands Council/Комисия

50

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 272/98

Дело F-71/08: Жалба, подадена на 22 август 2008 г. — N/Парламент

51

2008/C 272/99

Дело F-72/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — Ketselidis/Комисия

51

2008/C 272/00

Дело F-73/08: Жалба, подадена на 25 август 2008 г. — Marcuccio/Комисия

51

2008/C 272/01

Дело F-74/08: Жалба, подадена на 29 август 2008 г. — Ramaekers-Jorgensen/Комисия

52


BG

 

Top