Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 263, 16 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 263E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 октомври 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

СЕСИЯ 2007—2008

 

Заседания от 22 до 25 октомври 2007 г.

 

Понеделник, 22 октомври 2007 г.

2008/C 263E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Декларация на председателството

Одобряване на протокола от предишното заседание

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Отпаднали писмени декларации

Трансфер на бюджетни кредити

Петиции

Внесени документи

Ред на работа

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди ***I — Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди — Пускане на пазара на продукти за растителна защита ***I (разискване)

Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника за дейността) (разискване)

Намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (разискване)

Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)

Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I — Европейски статистически консултативен комитет ***I (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

17

 

Вторник, 23 октомври 2007 г.

2008/C 263E/02

ПРОТОКОЛ

18

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Писмени декларации (внасяне)

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия (разискване)

Резултати от неформалната среща на върха (Лисабон, 18—19 октомври 2007 г.) (разискване)

Дневен ред

Време за гласуване

Споразумение за асоцииране между ЕО и Чили (присъединяване на Република България и Румъния) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Правна закрила на Общността на сортовете растения* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Ядрена енергия (Ратифициране на протокола за изменение на Парижката конвенция от страна на Словения) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Комуникационна инфраструктура на Шенгенската информационна система (решение) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (гласуване)

Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди ***I (гласуване)

Пускане на пазара на продукти за растителна защита ***I (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Бюджет 2008: раздел III — Бюджет 2008 (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)

Състав на Парламента

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Повишение на цените на хранителните продукти, защита на потребителите (разискване)

Зелена книга Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС (разискване)

Протокол за изменение на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) ***I (разискване)

Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

34

ПРИЛОЖЕНИЕ I

36

ПРИЛОЖЕНИЕ II

53

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

149

P6_TA(2007)0436
Споразумение за асоцииране между ЕО и Чили (присъединяване на Република България и Румъния) ***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложение за решение на Съвета относно подписването на Втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването от името на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Правна закрила на Общността на сортовете растения *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №2100/94 относно правото на заявяване за правна закрила на Общността на сортовете растения (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Ядрена енергия (Ратифициране на протокола за изменение на Парижката конвенция от страна на Словения) ***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета, с което се разрешава на Република Словения да ратифицира, в интерес на Европейската общност, протокола от 12 февруари 2004 г. за изменение на Парижката конвенция за гражданска отговорност в областта на атомната енергия от 29 юли 1960 г. (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за одобрение, от името на Европейската общност, на първото и второто изменения на конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно препоръка за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, и Втория протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Комуникационна инфраструктура на Шенгенската информационна система (решение) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на Шенгенската информационна система (ШИС) (COM(2007)0306 — C6-0215/2007—2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, като се прилага точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (СОМ(2007)0415—С6-0323/2007—2007/2168(ACI))

155

ПРИЛОЖЕНИЕ

156

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

156

P6_TA(2007)0444
Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди (COM(2006)0373—C6-0246/2006— 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

158

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

175

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕРКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ

176

ПРИЛОЖЕНИЕ III
МИНИМАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДОКЛАДИ

177

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
МИНИМАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ И НА УПОТРЕБАТА НА ПЕСТИЦИДИ

179

ПРИЛОЖЕНИЕ V
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КУЛТУРИ КРИТЕРИИ ЗА ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

180

P6_TA(2007)0445
Пускане на пазара на продукти за растителна защита ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

182

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНИ, РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ И СИНЕРГИЗИРАЩИ ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО ГЛАВА II

237

ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСЪК ОТ ОДОБРЕНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

243

ПРИЛОЖЕНИЕ III
СПИСЪК НА КОФОРМУЛАНТИТЕ, РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИТЕ И СИНЕРГИЗИРАЩИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО СЕ ПРИЕМАТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

243

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ПО ЧЛЕН 53

243

ПРИЛОЖЕНИЕ V
ОТМЕНЕНИ ДИРЕКТИВИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

245

 

Сряда, 24 октомври 2007 г.

2008/C 263E/03

ПРОТОКОЛ

247

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Състав на политическите групи

Писмени декларации (внасяне)

Отношения между Европейския съюз и Турция (разискване)

Среща на върха ЕС—Русия (разискване)

Декларация на председателството

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване

Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Привилегии и имунитет на Gian Paolo Gobbo (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Мобилизиране на фонд Солидарност на ЕС (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Проект на коригиращ бюджет № 6/2007 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Протокол за изменение на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника за дейността) (гласуване)

Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I (гласуване)

Европейски статистически консултативен комитет ***I (гласуване)

Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I (гласуване)

Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I (гласуване)

Комуникационна инфраструктура за Шенгенската информационна система (регламент) * (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г. за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации * (гласуване)

Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди (гласуване)

Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (гласуване)

Намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (гласуване)

Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия (гласуване)

Зелена книга Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС (гласуване)

Отношения между Европейския съюз и Турция (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Отношения между Европейския съюз и Сърбия (разискване)

Отношенията между ЕС и Африка (разискване)

Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Съвета )

Състав на комисиите и делегациите

Производство на опиум за медицински цели в Афганистан (разискване)

Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки (разискване)

Признаване и надзор над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди * — Съдебно сътрудничество по наказателни дела * (разискване)

Търговски регистри за статистически цели ***II (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

265

ПРИЛОЖЕНИЕ I

267

ПРИЛОЖЕНИЕ II

286

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

397

P6_TA(2007)0446
Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) №1348/2000 на Съвета (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0426 — C6-0297/2007— 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Споразумение между Европейската общност и бившата югославска република Македония за реадмисия *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване (COM(2007)0413— C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Привилегии и имунитет на Gian Paolo Gobbo
Решение на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. по искането за консултация относно привилегиите и имунитета на Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление (COM(2007)0526—C6-0286/2007— 2007/2179(ACI)

405

ПРИЛОЖЕНИЕ

406

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

406

P6_TA(2007)0458
Проект на коригиращ бюджет №6/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно проект на коригиращ бюджет № 6/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел III — Комисия (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Протокол за изменение на Споразумението ТРИПС***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно приемане, от името на Европейската общност, на протокола за изменение на Споразумението ТРИПС, съставен в Женева на 6 декември 2005 г. (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника и създаване на нов член 173 а)
Решение на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. за изменение на член 173 и за създаване на член 173а от Правилника за дейността на Европейския парламент относно пълните стенографски протоколи и аудиовизуалните записи на разискванията (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Решение №2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

410

P6_TA(2007)0462
Европейски статистически консултативен комитет ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламентот 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски консултативен комитет за общностна политика в областта на статистическата информация (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Решение №.../2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета

411

P6_TA(2007)0463
Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Препоръка 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот

412

P6_TA(2007)0464
Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

413

P6_TA(2007)0465
Комуникационна инфраструктура за Шенгенската информационна система (регламент) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на Шенгенската информационна система (ШИС) (COM(2007)0311— C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г. за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно „Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди“ (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии
Резолюция на Европейския парламент 24 октомври 2007 г. относно конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Стратегия на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно приноса на данъчната и митническата политики към Лисабонската стратегия (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Турция
Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно отношенията между ЕС и Турция

452

 

Четвъртък, 25 октомври 2007 г.

2008/C 263E/04

ПРОТОКОЛ

457

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Дейността на Европейския омбудсман (2006 г.) (разискване)

Обозначение за произход (писмена декларация)

Съобщение на председателството

Награда Сахаров — 2007 г. (обявяване на лауреата)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (гласуване)

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2008 г. (раздел III) (гласуване)

Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IХ) (гласуване)

Признаване и надзор над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Съдебно сътрудничество по наказателни дела * (гласуване)

Споразумение за партньорство между ЕО и Република Мадагаскар в областта на рибарството * (гласуване)

Споразумението за партньорство между ЕО и Мозамбик в областта на рибарството * (гласуване)

Търговски регистри за статистически цели ***II (гласуване)

Повишение на цените на хранителните продукти, защита на потребителите (гласуване)

Специална мярка за Ирак за 2007 г. (гласуване)

Отношения между Европейския съюз и Сърбия (гласуване)

Отношенията между ЕС и Африка (гласуване)

Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси (гласуване)

Производство на опиум за медицински цели в Афганистан (гласуване)

Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки (гласуване)

Дейността на Европейския омбудсман (2006 г.) (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Одобряване на протокола от предишното заседание

Права на предприятията (разискване)

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Иран

Пакистан

Судан: убийството на войниците на мира на Африканския съюз

Време за гласуване

Иран (гласуване)

Пакистан (гласуване)

Судан: убийството на войниците на мира на Африканския съюз (гласуване)

Права на предприятията (гласуване)

Поправки на вот и намерения за гласуване

Състав на комисиите и делегациите

Срокове за внасяне на изменения и предложения за резолюции (Среща на върха ЕС—Русия)

Внесени документи

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

476

ПРИЛОЖЕНИЕ I

477

ПРИЛОЖЕНИЕ II

507

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

583

P6_TA(2007)0473
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (раздел III)
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел III — Комисия (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) и Писмо № 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

583

ПРИЛОЖЕНИЕ
СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ПО КОИТО БЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПО СЪГЛАСУВАНЕ ОТ 13 ЮЛИ 2007 Г.

589

P6_TA(2007)0474
Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IХ)
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел I — Европейски парламент, раздел II — Съвет, раздел IV — Съд на Европейските общности, раздел V — Сметна палата, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет, раздел VII — Комитет на регионите, раздел VIII — Европейски омбудсман, раздел IХ — Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Признаване и надзор над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно инициативата на Федерална република Германия и Френската република с оглед приемане на рамково решение на Съвета относно признаването и надзора над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди (6480/2007 — C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Съдебно сътрудничество по наказателни дела *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно проекта на рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Споразумение за партньорство между ЕО и Република Мадагаскар в областта на рибарството *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно промененото предложение за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Споразумението за партньорство между ЕО и Мозамбик в областта на рибарството *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик (COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Търговски регистри за статистически цели ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) №2186/93 на Съвета (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 25 октомври 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) №2186/93 на Съвета

621

P6_TA(2007)0480
Повишаване на цените на фуражите и храните
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните

621

P6_TA(2007)0481
Специална мярка за Ирак за 2007 г.
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно проекторешение на Комисията за създаване на специална мярка за Ирак за 2007 г.

624

P6_TA(2007)0482
Отношенията между Европейския съюз и Сърбия
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 25 октомври 2007 г. за отношенията между Европейския съюз и Сърбия (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Отношенията между ЕС и Африка
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно актуално състояние на отношенията ЕС—Африка (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно „Към международен договор за забрана на касетъчните боеприпаси“

648

P6_TA(2007)0485
Производство на опиум за медицински цели в Афганистан
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 25 октомври 2007 г. относно производството на опиум за медицински цели в Афганистан (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: привременно запориране на банкови сметки
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. за Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: привременно запориране на банкови сметки (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Дейността на Европейския омбудсман (2006 г.)
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2006 г. (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Иран
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Иран

663

P6_TA(2007)0489
Пакистан
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Пакистан

666

P6_TA(2007)0490
Судан
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Судан

669

P6_TA(2007)0491
Европейско частно дружество
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Европейското частно дружество и Четиринадесета директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество

671


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

ITS

Група Идентичност, традиция, суверенитет

NI

Независими членове

BG

 

Top