Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 223, 30 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 223

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
30 август 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 223/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 209, 15.8.2008 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 223/02

Дело C-51/05 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Обжалване — Обща организация на пазара на виното — Помощи за дестилация — Иск за обезщетение — Извъндоговорна отговорност на Общността — Давностен срок — Начален момент)

2

2008/C 223/03

Дело C-371/05: Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Италия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 92/50/ЕИО — Член 11 и член 15, параграф 2 — Обществени поръчки за услуги — Възлагане на поръчики за услуги в областта на информатиката на община Mantoue (Италия) — Директно възлагане без предварително публикувано обявление за обществена поръчка)

3

2008/C 223/04

Дело C-389/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 43 EО и 49 EО — Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Ветеринарно-санитарни изисквания — Център за изкуствено осеменяване на животни от рода на едрия рогат добитък — Национална правна уредба, с която на одобрени центрове се признава изключителното право да предоставят услугата по изкуствено осеменяване на животни от рода на едрия рогат добитък, на определена територия, и издаването на свидетелство за осеменител се поставя в зависимост от сключването на споразумение с един от тези центрове)

3

2008/C 223/05

Дело C-132/06: Решение на Съда (голям състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 10 ЕО — Шеста директива за ДДС — Задължения при вътрешната система — Контрол на облагаемите сделки — Амнистия)

4

2008/C 223/06

Дело C-206/06: Решение на Съда (трети състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Groningen — Pays-Bas) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Вътрешен пазар на електроенергията — Национална уредба, позволяваща събирането на надбавка върху цената на преноса на електроенергия в полза на законово определено дружество, длъжно да заплати трудно възстановимите разходи — Такси с равностоен на мито ефект — Дискриминационно вътрешно данъчно облагане — Помощи, предоставяни от държавите-членки)

4

2008/C 223/07

Дело C-207/06: Решение на Съда (трети състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Aвстрия) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Регламент (ЕО) № 615/98 — Възстановявания при износ — Хуманно отношение към живите животни от породата на говедата по време на транспорт — Директива 91/628/ЕИО — Приложимост на правилата, свързани със защитата на животните по време на транспорт — Правила, свързани с времето за пътуване и с периодите на почивка, както и с морския транспорт на говедата с местоназначение до точка, разположена извън Общността — Хранене и поене на животните по време на пътуването)

5

2008/C 223/08

Дело C-303/06: Решение на Съда (голям състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunal — Обединено кралство) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 1, 2, параграфи 1, 2, буква a) и 3, както и член 3, параграф 1, буква в) — Пряка дискриминация, основана на увреждане — Тормоз, свързан с увреждане — Уволнение на служител без увреждания, но чието дете е с увреждания — Включване — Тежест на доказване)

6

2008/C 223/09

Дело C-347/06: Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Италия) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Член 43 ЕО, член 49 ЕО и член 86 ЕО — Концесия за обществена услуга, свързана с разпределение на газ — Директива 2003/55 — Предсрочно прекратяване в края на преходен период — Принципи на защита на оправданите правни очаквания и на правната сигурност)

7

2008/C 223/10

Дело C-413/06 P: Решение на Съда (голям състав) от 10 юли 2008 г. — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Комисия на Европейските общности, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, международно сдружение), Sony BMG Music Entertainment BV (Обжалване — Конкуренция — Контрол върху концентрациите между предприятия — Общо предприятие Sony BMG — Жалба срещу отмяна на решение на Комисията за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар — Съдебен контрол — Обхват — Изисквания за доказване — Роля на известието за нарушения — Засилване или създаване на съвместно господстващо положение — Мотивиране на решенията за разрешаване на концентрации — Използване на поверителна информация)

7

2008/C 223/11

Дело C-448/06: Решение на Съда (първи състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln — Германия) — cp-Pharma Handels GmbH/Федерална република Германия (Преюдициално запитване — Действителност на Регламент (ЕО) № 1873/2003 — Ветеринарномедицински продукти — Регламент (ЕИО) № 2377/90 — Максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход — Прогестерон — Ограничение на употребата — Директива 96/22/ЕО)

8

2008/C 223/12

Дело C-484/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Първа и шеста директиви ДДС — Принцип на данъчен неутралитет и принцип на пропорционалност — Правила относно закръглянето на размера на ДДС — Закръгляне надолу за всяка отделна стока)

9

2008/C 223/13

Дело C-488/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. — L & D SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Julius Sämann Ltd (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и член 73 — Фигуративна марка „Aire Limpio“ — Фигуративна марка на Общността и национални и международни фигуративни марки, изобразяващи ела с различни наименования — Възражение на притежателя — Частичен отказ за регистрация — Извеждане на особения отличителен характер на по-ранната марка от доказателства, свързани с друга марка)

9

2008/C 223/14

Дело C-500/06: Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di Genova — Италия) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (Членове 3, параграф 1, буква ж) ЕО, 4 ЕО, 10 ЕО, 43 ЕО, 49 ЕО, 81 ЕО, 86 ЕО и 98 ЕО — Национално законодателство, което забранява рекламата на медико-хирургично лечение в областта на естетичните услуги)

10

2008/C 223/15

Дело C-521/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 юли 2008 г. — Athinaïki Techniki AE/Комисия на Европейските общности, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Република Гърция на консорциума Hyatt Regency — Оплакване — Решение за приключване на преписката относно оплакването — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Членове 4, 13 и 20 — Понятие за акт, който може да бъде обжалван, по смисъла на член 230 ЕО)

10

2008/C 223/16

Дело C-33/07: Решение на Съда (първи състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunal Dâmbovița — Румъния) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Гражданство на Съюза — Член 18 ЕО — Директива 2004/38/ЕО — Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки)

11

2008/C 223/17

Дело C-54/07: Решение на Съда (втори състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel — Белгия) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Директива 2000/43/ЕО — Дискриминационни критерии при подбора на персонал — Тежест на доказване — Санкции)

11

2008/C 223/18

Дело C-71/07 P: Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2008 г. — Franco Campoli/Комисия на Европейските общности, Съвет на Европейските общности (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Пенсия — Прилагане на корекционен коефициент, изчислен в зависимост от средния жизнен стандарт в страната на пребиваване — Преходен режим, установен с регламента за изменение на Правилника за длъжностните лица — Възражение за незаконосъобразност)

12

2008/C 223/19

Дело C-94/07: Решение на Съда (пети състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Arbeitsgericht Bonn — Германия) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Член 39 ЕО — Понятие за работник — Неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност — Стипендия на докторант — Трудов договор — Условия)

12

2008/C 223/20

Съединени дела C-152/07 — C-154/07: Решение на Съда (голям състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland (Сектор на далекосъобщенията — Мрежи и услуги — Тарифно ребалансиране — Член 4в от Директива 90/388/ЕИО — Член 7, параграф 2 от Директива 97/33/ЕО — Член 12, параграф 7 от Директива 98/61/ЕО — Регулаторен орган — Непосредствено действие на директиви — Отношение с триъгълна конфигурация)

13

2008/C 223/21

Дело C-173/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Германия) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Обезщетяване на пътниците при отмяна на полет — Приложно поле — Член 3, параграф 1, буква a) — Понятие за полет)

14

2008/C 223/22

Дело C-207/07: Решение на Съда (трети състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 43 ЕО и 56 EО — Национално законодателство, което изисква предварително разрешение при придобиване на участия в предприятия, извършващи регламентирана дейност в енергийния сектор, и при придобиване на активи, необходими за упражняването на тази дейност)

14

2008/C 223/23

Дело C-226/07: Решение на Съда (трети състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Директива 2003/96/ЕО — Правна рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 14, параграф 1, буква a) — Освобождаване от заплащане на данъци за енергийните продукти, използвани за производство на електроенергия — Възможност за данъчно облагане поради причини, свързани с опазването на околната среда — Пряко действие на освобождаването от заплащане на данъци)

15

2008/C 223/24

Дело C-307/07: Решение на Съда (шести състав) от 10 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 89/48/ЕИО — Признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години — Непризнаване на дипломите за достъп до професията на фармацевт по медицинска биология — Липса на транспониране)

15

2008/C 223/25

Дело C-311/07: Решение на Съда (осми състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 89/105/ЕИО — Включване на лекарствените продукти за употреба от човека в обхвата на националните системи за здравно осигуряване — Член 6, параграф 1 — Списък с обхванатите от националната система за здравно осигуряване лекарствени продукти, с който се установяват три различни от гледна точка на условията за възстановяване категории — Срок за приемане на решение относно заявление за включване на лекарствен продукт в категориите от този списък, които предоставят по-благоприятни условия за възстановяване)

16

2008/C 223/26

Дело C-426/07: Решение на Съда (първи състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Република Полша) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Вътрешни данъци — Данъци върху автомобилите — Акциз — Употребявани превозни средства — Внос)

16

2008/C 223/27

Дело C-510/07: Решение на Съда (пети състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 68/414/ЕИО — Член 1, параграф 1 — Задължение да се за поддържат постоянно минимални запаси от нефтопродукти — Нарушение)

17

2008/C 223/28

Дело C-543/07: Решение на Съда (осми състав) от 17 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/73/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените — Достъп до заетост — Професионално обучение и повишаване — Условия на труд — Липса на транспониране в определения срок)

18

2008/C 223/29

Дело C-66/08: Решение на Съда (голям състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Stuttgart — Германия) — Производство по дело във връзка с изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Szymon Kozlowski (Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Европейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите-членки — Член 4, точка 6 — Случай, при който изпълнението на европейска заповед за арест може да бъде отказано — Тълкуване на понятията „пребиваващ“ и „се намира“ в изпълняващата държава-членка)

18

2008/C 223/30

Дело C-195/08 PPU: Решение на Съда (трети състав) от 11 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Република Литва) — Производство, образувано по инициатива на Inga Rinau (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност на съдилищата и изпълнение на решения — Изпълнение по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Искане да не се признае решение за връщане на неправомерно задържано в друга държава-членка дете — Спешно преюдициално производство)

19

2008/C 223/31

Дело C-214/08 P: Жалба, подадена на 22 май 2008 г. от Philippe Guigard срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 11 мaрт 2008 г. по дело T-301/05, Guigard/Комисия

19

2008/C 223/32

Дело C-227/08: Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Salamanca (Испания) на 26 май 2008 г. — Eva Martín Martín/EDP Editores, S.L. и Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Дело C-229/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Германия) на 28 май 2008 г. — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Дело C-231/08 P: Жалба, подадена на 29 май 2008 г. от Massimo Giannini срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав) от 12 март 2008 г. по дело T-100/04 (Massimo Giannini/Комисия)

22

2008/C 223/35

Дело C-235/08: Преюдициално запитване, отправено от Landesgerichts Ried im Innkreis (Австрия) на 2 юни 2008 г. — Strafverfahren/Roland Langer

23

2008/C 223/36

Дело C-242/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 4 юни 2008 г. — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Дело C-247/08: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Köln (Германия) на 9 юни 2008 г. — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Дело C-250/08: Иск, предявен на 10 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

25

2008/C 223/39

Дело C-253/08: Иск, предявен на 13 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

25

2008/C 223/40

Дело C-255/08: Иск, предявен на 13 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Нидерландия

26

2008/C 223/41

Дело C-258/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 18 юни 2008 г. — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. и Labdrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Дело C-268/08 P: Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. от Christos Michail срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 16 април 2008 г. по дело T-486/04, Michail/Комисия

27

2008/C 223/43

Дело C-271/08: Иск, предявен на 24 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

27

2008/C 223/44

Дело C-275/08: Иск, предявен на 24 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

28

2008/C 223/45

Дело C-277/08: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Испания) на 26 юни 2008 г. — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Дело C-278/08: Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshofs (Австрия) на 26 юни 2008 г. — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni und trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Дело C-279/08 P: Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение от 10 април 2008 г. на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-233/04, Кралство Нидерландия, подпомагано от Федерална република Германия/Комисия на Европейските общности

30

2008/C 223/48

Дело C-280/08 P: Жалба, подадена на 10 април 2008 г. от Deutsche Telekom AG срещу решението, постановено на 26 юли 2008 г. от Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-271/03, Deutsche Telekom/Комисия

31

2008/C 223/49

Дело C-283/08: Иск, предявен на 27 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

32

2008/C 223/50

Дело C-284/08: Иск, предявен на 27 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

32

2008/C 223/51

Дело C-286/08: Иск, предявен на 30 юни 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

33

2008/C 223/52

Дело C-289/08: Иск, предявен на 1 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

33

2008/C 223/53

Дело C-293/08: Иск, предявен на 2 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия

34

2008/C 223/54

Дело C-296/08: Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Montpellier (Франция) на 3 юли 2008 г. — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Дело C-297/08: Иск, предявен на 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

35

2008/C 223/56

Дело C-298/08: Иск, предявен на 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Гръцка република

35

2008/C 223/57

Дело C-300/08 P: Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. от Leche Celta, SL срещу Решение на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 23 април 2008 г. по дело T-35/07, Leche Celta/СХВП

36

2008/C 223/58

Дело C-306/08: Иск, предявен на 9 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

36

2008/C 223/59

Дело C-308/08: Иск, предявен на 10 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

37

2008/C 223/60

Дело C-312/08: Иск, предявен на 14 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

37

2008/C 223/61

Дело C-313/08: Иск, предявен на 14 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

37

2008/C 223/62

Дело C-321/08: Иск, предявен на 15 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

38

2008/C 223/63

Дело C-322/08: Иск, предявен на 15 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

38

2008/C 223/64

Дело C-326/08: Иск, предявен на 16 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

38

2008/C 223/65

Дело C-334/08: Иск, предявен на 18 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Италия

39

2008/C 223/66

Дело C-332/07: Определение на председателя на Съда от 30 април 2008 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 223/67

Съединени дела T-433/03, T-434/03, T-367/04 и T-244/05: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2008 г. — Gibtelecom/Комисия (Конкуренция — Далекосъобщения — Решения за оставяне без разглеждане на жалби на основание член 86 ЕО — Невземане на становище от страна на Комисията по жалби на основание член 86 ЕО — Жалби за отмяна — Искове за установяване на неправомерно бездействие — Отпадане на предмета на правния спор в хода на производството — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

40

2008/C 223/68

Дело T-322/06: Определение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2008 г. — Espinosa Labella и др./Комисия (Жалба за отмяна — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Решение 2006/613/ЕО — Списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район — Обжалваем акт — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

40

2008/C 223/69

Дело T-323/06: Определение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2008 г. — Fresyga/Комисия (Жалба за отмяна — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Решение 2006/613/ЕО — Списък на обектите от значение за Общността в средиземноморския биогеографски район — Обжалваем акт — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

41

2008/C 223/70

Дело T-345/06: Определение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2008 г. — Complejo Agrícola/Комисия (Жалба за отмяна — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Решение 2006/613/ЕО — Списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район — Обжалваем акт — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

41

2008/C 223/71

Дело T-358/06: Определение на Първоинстанционния съд от 4 юли 2008 г. — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Комисия (Жалба за отмяна — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Жалба, подадена от предприятие, посочено в мотивите на решение, което не му е съобщено — Липса на правен интерес — Недопустимост)

42

2008/C 223/72

Дело T-366/06: Определение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2008 г. — Calebus/Комисия (Жалба за отмяна — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Решение 2006/613/ЕО — Списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район — Обжалваем акт — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

42

2008/C 223/73

Дело T-12/07: Определение на Първоинстанционния съд от 2 юли 2008 г. — Polimeri Europa/Комисия („Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество“)

43

2008/C 223/74

Дело T-30/07: Определение на Първоинстанционния съд от 27 юни 2008 г. — Denka International/Комисия (Жалба за отмяна — Директива 2006/92/ЕО — Максимални количества на остатъци за дихлорвос — Липса на лично засягане — Недопустимост)

43

2008/C 223/75

Съединени дела от T-354/07 до T-356/07: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2008 г. — Pfizer/СХВП — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Марка на Общността — Искане за обявяване на недействителност — Загуба на право — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

43

2008/C 223/76

Дело T-451/07: Определение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2008 г. — WellBiz/СХВП — Wild (WELLBIZ) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

44

2008/C 223/77

Дело T-9/08: Определение на Първоинстанционния съд от 25 юни 2008 г. — Volkswagen/СХВП (Силует на автомобил с фарове) (Марка на Общността — Отказ за национална регистрация — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

44

2008/C 223/78

Дело T-208/08: Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. — Gosselin Word Wide Moving/Комисия

45

2008/C 223/79

Дело T-221/08: Жалба, подадена на 6 юни 2008 г. — Strack/Комисия

45

2008/C 223/80

Дело T-222/08: Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. — Sanatur/СХВП — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Дело T-223/08: Жалба, подадена на 12 юни 2008 г. — Iranian Tobacco/СХВП — Булгартабак АД (Bahman)

46

2008/C 223/82

Дело T-225/08: Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Дело T-226/08: Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/СХВП — Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Дело T-230/08: Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. — Asenbaum Fine Arts/СХВП (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Дело T-231/08: Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. — Asenbaum Fine Arts/СХВП (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Дело T-233/08: Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. — MPDV Mikrolab/СХВП (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Дело T-236/08: Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. — HPA/Комисия

49

2008/C 223/88

Дело T-238/08: Иск, предявен на 19 юни 2008 г. — Комисия/Община Valbonne

50

2008/C 223/89

Дело T-244/08: Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. — Konsum Nord/Комисия

51

2008/C 223/90

Дело T-245/08: Жалба, подадена на 20 юни 2008 г. — Iranian Tobacco/СХВП — Булгартабак АД (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Дело T-248/08 P: Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. от Frantisek Doktor срещу Решение, постановено на 16 април 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-73/07, Doktor/Съвет

52

2008/C 223/92

Дело T-251/08: Жалба, подадена на 26 юни 2008 г. — Vion/СХВП (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Дело T-254/08: Иск, предявен на 26 юни 2008 г. — Associazione Giullemanidallajuve/Комисия

53

2008/C 223/94

Дело T-257/08: Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. — Biotronik/СХВП

53

2008/C 223/95

Дело T-258/08: Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. — Rath/СХВП — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Дело T-260/08: Жалба, подадена на 3 юли 2008 г. — Indo Internacional/СХВП — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Дело T-262/08: Жалба, подадена на 8 юли 2008 г. — Canon Communications/СХВП — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Дело T-263/08: Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. — Becker Flugfunkwerk/СХВП — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Дело T-265/08: Жалба, подадена на 4 юли 2008 г. — Германия/Комисия

56

2008/C 223/00

Дело T-274/08: Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. — Италия/Комисия

57

2008/C 223/01

Дело T-275/08: Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. — Италия/Комисия

57

2008/C 223/02

Дело T-492/04: Определение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2008 г. — Jungbunzlauer и др./Комисия

58

2008/C 223/03

Дело T-67/06: Определение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2008 г. — Elini/СХВП — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Дело T-237/07: Определение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. — CityLine Hungary/Комисия

58

2008/C 223/05

Дело T-87/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

58

2008/C 223/06

Дело T-88/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

58

2008/C 223/07

Дело T-91/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

58

2008/C 223/08

Дело T-92/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

59

2008/C 223/09

Дело T-93/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

59

2008/C 223/10

Дело T-119/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

59

2008/C 223/11

Дело T-122/08: Определение на Първоинстанционния съд от 16 юни 2008 г. — Кипър/Комисия

59

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 223/12

Дело F-60/05: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 февруари 2008 г. — Vande Velde/Комисия (Публична служба — Договорно нает служител — Просрочена жалба — Явно недопустима жалба)

60

2008/C 223/13

Дело F-63/05: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 февруари 2008 г. — Arana de la Cal/Комисия (Публична служба — Договорно нает служител — Просрочена жалба — Явно недопустима жалба)

60

2008/C 223/14

Дело F-123/06: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юни 2008 г. — Timmer/Сметна палата (Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Срок за обжалване — Ново фактическо обстоятелство — Недопустимост)

61

2008/C 223/15

Дело F-78/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 април 2008 г. — Boudova и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Класиране в степен — Служители със спомагателни функции, назначени като длъжностни лица — Конкурси, публикувани преди влизането в сила на новия правилник — Увреждащ акт — Допустимост на жалбата)

61

2008/C 223/16

Дело F-108/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. — Nijs/Сметна палата (Публична служба — Длъжностни лица — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд — Кратко изложение на правните основания в жалбата — Липса на предварителна жалба — Явна недопустимост)

61

2008/C 223/17

Дело F-136/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. — Nijs/Cметна палата (Публична служба — Длъжностни лица — Предварителна жалба — Липса — Срок за обжалване — Закъснение — Явна недопустимост)

62

2008/C 223/18

Дело F-54/08: Жалба, подадена на 29 май 2008 г. — Bernard/Европол

62

2008/C 223/19

Дело F-59/08: Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. — Klug/Европейска агенция по лекарствата

62

2008/C 223/20

Дело F-60/08: Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. — Z/Комисия

63

2008/C 223/21

Дело F-62/05: Определение на Съда на публичната служба от 13 февруари 2008 г. — Ghem/Комисия

63

2008/C 223/22

Дело F-64/07: Определение на Съда на публичната служба от 2 април 2008 г. — S/Парламент

63

2008/C 223/23

Дело F-68/07: Определение на Съда на публичната служба от 6 март 2008 г. — Gering/Europol

63


BG

 

Top