Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 211, 19 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 211

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
19 август 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

444-та пленарна сесия, проведена на 22 и 23 април 2008 г.

2008/C 211/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — „Конкурентоспособни европейски региони чрез научноизследователска дейност и иновации — Принос за постигането на по-висок растеж и на повече и по-добри работни места““COM(2007) 474 окончателен

1

2008/C 211/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на пешеходците и останалите уязвими участници в пътното движение“COM(2007) 560 окончателен — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VI) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства“COM(2007) 851 окончателен — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (статични изпитвания)“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 25 окончателен — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към обща енергийна политика“

17

2008/C 211/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия“

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия“

„Регламент на Европейския парламент и на Съвет за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи“COM(2007) 528 окончателен — 2007/0195 (COD) — COM(2007) 529 окончателен — 2007/0196 (COD) — COM(2007) 530 окончателен — 2007/0197 (COD) — COM(2007) 531 окончателен — 2007/0198 (COD) — COM(2007) 532 окончателен — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Интегрирана морска политика за Европейския съюз““COM(2007) 575 окончателен

31

2008/C 211/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“COM(2007) 778 окончателен — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Малки, чисти и конкурентоспособни — Програма за подпомагане на малките и средни предприятия за съобразяване със законодателството в областта на околната среда““COM(2007) 379 окончателен — {SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908}

37

2008/C 211/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки“COM(2007) 707 окончателен

40

2008/C 211/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена версия)“COM(2008) 3 окончателен — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол/Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“COM(2008) 104 окончателен — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол/Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици“COM(2008) 105 окончателен — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 (относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии) във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“COM(2008) 53 окончателен — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към общи принципи на гъвкавата сигурност“COM(2007) 359 окончателен

48

2008/C 211/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете“(COM(2007) 424 окончателен

54

2008/C 211/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Превенция на тероризма и агресивната радикализация“

61

2008/C 211/18

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно данъчни ставки по ДДС, различни от стандартните данъчни ставки по ДДС“COM(2007) 380 окончателен — SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи“COM(2007) 507 окончателен

72

2008/C 211/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Свободата на сдружаване в страните партньори от Средиземноморския регион“

77

2008/C 211/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преговори за сключване на нови търговски споразумения: позицията на ЕИСК“

82

2008/C 211/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията: „Да общуваме на тема Европа в партньорство““COM(2007) 568 и Приложение COM(2007) 569

90


BG

 

Top