Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 204, 09 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 204

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
9 август 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

443-та пленарна сесия, проведена на 12 и 13 март 2008 г.

2008/C 204/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на единния пазар — Посока: светът“

1

2008/C 204/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Европейската комисия: Европа на резултатите — прилагане на правото на Общността“COM(2007) 502 окончателен

9

2008/C 204/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати: 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси) етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат“COM(2007) 559 окончателен — 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород““COM(2007) 571 окончателен — 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива …/…/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно правната защита на компютърните програми“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 23 окончателен — 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно сливанията на акционерни дружества“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 26 окончателен — 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни“ (Кодифицирана версия) COM(2008) 39 окончателен — 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията относно „Трансевропейски мрежи: „Към интегриран подход““COM(2007) 135 окончателен

25

2008/C 204/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за достъп до пазара на международен автомобилен превоз на товари (преработено)“COM(2007) 265 окончателен/3 — 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ново управление на летищата за намаляване на емисиите на CO2

39

2008/C 204/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за ЕО към морските транспортни услуги“

43

2008/C 204/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (Кодифицирана версия)“COM(2008) 37 окончателен — 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (EО) № 1907/2006“COM(2007) 355 окончателен — 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Географски указания и наименования за произход“

57

2008/C 204/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Усъвършенстване на механизма на Общността за гражданска защита — противодействие на природни бедствия“

66

2008/C 204/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава“ (становище по собствена инициатива)

70

2008/C 204/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за бъдещата обща европейска система за убежище“COM(2007) 301 окончателен

77

2008/C 204/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (2009-2013)“COM(2007) 395 окончателен

85

2008/C 204/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие относно обучението за възрастни: Всяко време е подходящо за учене“СOM(2007) 558 окончателен

89

2008/C 204/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на социалните партньори за подобряване на положението на младите хора на пазара на труда“

95

2008/C 204/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Гарантиране на общия достъп до дългосрочни грижи и устойчиво финансиране на системите за предоставяне на дългосрочни грижи за възрастни хора“

103

2008/C 204/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)“COM(2007) 669 окончателен — 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Становище на на Европейския икономически и социален комитет относно „Реформата на бюджета на Европейския съюз и бъдещото му финансиране“

113

2008/C 204/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/EО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност“COM(2007) 677 окончателен

119

2008/C 204/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония: ролята на гражданското общество“

120


BG

 

Top