Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 175, 10 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
10 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

СЕСИЯ 2007—2008

 

Заседания от 9 до 12 юли 2007 г.

 

Понеделник, 9 юли 2007 г.

2008/C 175E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Декларация на председателството

Одобряване на протокола от предишното заседание

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Внесени документи

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Петиции

График за 2008 г.

Ред на работа

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I — Добавки в храни ***I — Хранителни ензими ***I — Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (разискване)

Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007—2013 г.) ***II — Мерки относно лечението на сърдечносъдови заболявания (разискване)

Управление на рисковете от MON 863 (разискване)

Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)

Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)

Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (разискване)

Инвентаризация, класификация и защита на европейската критична инфраструктура * (разискване)

Приложимо право към извън договорни задължения (Рим II) ***III (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

22

 

Вторник, 10 юли 2007 г.

2008/C 175E/02

ПРОТОКОЛ

24

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Трансфер на бюджетни кредити

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I (разискване)

Политика в областта на финансовите услуги (2005—2010 г.) — Бяла книга (разискване)

Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (разискване)

Време за гласуване

Избиране на заместник-председателна Европейския парламент (гласуване)

Искане за консултиране с Комитета на регионите относно Доброволен принос към икономическото и социално сближаване (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)

Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране ЕО—Алжир (допълнителен протокол) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Молдова (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Украйна (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Армения (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Азербайджан (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Грузия (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за използването на информационни технологии за митнически цели * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Пряко застраховане, различно от животозастраховането (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Презастраховане (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Организация на извадково изследване на работната сила в Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Етикетиране на офисното оборудване съобразно с енергийната ефективност (преработено) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (отмяна на Регламент (ЕИО) №954/79 на Съвета) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Риболовна дейност в Антарктика * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 29 май 2000 г. * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г. за лишаване от право на управление на МПС * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г. за борба с корупцията */***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Поправки (нов член 204а в Правилника за дейността на Европейския парламент) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Прилагане и тълкуване на правилника (изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Запитване относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за защита на имунитета и привилегиите на Ashley Mote (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Проект на коригиращ бюджет №4/2007 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Разходи за превод (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Намаляване на административните разходи, наложени от законодателството (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Приложимо право към извъндоговорни задължения (Рим II) ***III (гласуване)

Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007—2013 г.) ***II (гласуване)

Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (гласуване)

Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I (гласуване)

Добавки в храни ***I (гласуване)

Хранителни ензими ***I (гласуване)

Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (гласуване)

Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки * (окончателно гласуване)

Установяване и обозначаване на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита * (гласуване)

Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (гласуване)

Производство на рибно брашно и рибно масло (гласуване)

Свикване на междуправителствена конференция (краен срок за внасяне на изменения)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (продължeние на разискването)

Командироване на работници (разискване)

Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Състав на комисиите и делегациите

Първи пакет за железниците (разискване)

Общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги ***I (разискване)

Нека Европа продължава да се движи — устойчива мобилност за нашия континент (разискване)

Двустранни търговски отношения ЕС—Китай (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

46

ПРИЛОЖЕНИЕ I

48

ПРИЛОЖЕНИЕ II

62

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

99

P6_TA(2007)0291
Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране ЕО—Алжир ***
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Молдова (присъединяване на България и Румъния към ЕС) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0009 — C6-0103/2007—2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Украйна (присъединяване на България и Румъния към ЕС) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0007 — C6-0102/2007—2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Армения (присъединяване на България и Румъния към ЕС) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0113 — C6-0161/2007—2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Азербайджан (присъединяване на България и Румъния към ЕС) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0114 — C6-0160/2007—2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО—Грузия (присъединяване на България и Румъния към ЕС) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0098 — C6-0162/2007—2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за използването на информационни технологии за митнически цели *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използването на информационни технологии за митнически цели (COM(2007)0211 — C6-0168/2007— 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Пряко застраховане, различно от животозастраховането (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0924 — C6-0009/2007—2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

104

P6_TA(2007)0299
Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Презастраховане (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/68/ЕО, относно презастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) №3696/93 на Съвета (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) №3696/93 на Съвета (EP-PE-TC1-COD(2006)0218)

106

P6_TA(2007)0302
Организация на извадково изследване на работната сила в Общността ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) №577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) №577/98 изменение на Регламент на Съвета (ЕО) №577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

107

P6_TA(2007)0303
Етикетиране на офисното оборудване съобразно с енергийната ефективност (преработено) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общностна програма за етикетиране на офисното оборудване съобразно с енергийната ефективност (преработено) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (преработена версия)

108

P6_TA(2007)0304
Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (отмяна на Регламент (ЕИО) №954/79 на Съвета) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) №954/79 относно ратификацията от държавите-членки на, или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308 (COD))

109

P6_TA(2007)0305
Риболовна дейност в Антарктика *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №3943/90, (ЕО) №66/98 и (ЕО) №1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно- правни въпроси от 29 май 2000 г. *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно препоръката за приемане на решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към установената от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 29 май 2000 г. между държавите-членки на Европейския съюз (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г. за лишаване от право на управление на МПС *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно препоръката за приемане на решение на Съветаотносно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаване от право на управление на МПС (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г за борба с корупцията, *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
„Поправки“ (нов член 204а в Правилника за дейността на Европейския парламент)
Решение на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за създаване на нов член 204а „Поправки“ в Правилника за дейността на Европейския парламент (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Прилагане и тълкуване на правилника (изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент)
Решение на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно прилагането и тълкуването на правилника (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Запитване относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini
Решение на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по запитване относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Искане за защита на имунитета и привилегиите на Ashley Mote
Решение на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно искане за защита на имунитета и привилегиите на Ashley Mote (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Проект на коригиращ бюджет №4/2007
Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно проекта на коригиращ бюджет №4/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 година, РазделIII — Комисия (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Разходи за превод
Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по Специален доклад №9/2006 на Европейската сметна палата относно разходите за превод на Комисията, Европейския парламент и Съвета (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Намаляване на административните разходи, наложени от законодателството
Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. за намаляване на административните разходи, наложени от законодателството (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Приложимо право към извъндоговорни задължения („Рим II“) ***III
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извън договорни задължения („Рим II“) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007—2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на решение №.../2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Решение .../2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)

132

P6_TA(2007)0319
Пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешаване на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни

134

P6_TA(2007)0321
Добавки в храни ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни

143

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Функционални класове на добавки в храни в храни и на добавки в храни в добавки в храни и хранителните ензими

159

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общностен списък на добавките в храни, одобрени за употреба в храни и условия на употреба

161

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Общностен списък на добавки в храни, одобрени за употреба в добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни, и условия на употреба

161

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАЛАГАТ ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ДОБАВКИ В ХРАНИ

161

P6_TA(2007)0322
Хранителни ензими ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, Регламент (ЕО) №1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 2001/112/EО на Съвета (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2008 на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, Регламент (ЕО) №258/97, Регламент (ЕО) №1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 2001/112/EО на Съвета

162

P6_TA(2007)0323
Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) №1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) №1601/91 на Съвета, Регламент (EО) №2232/96 и Директива 2000/13/EО (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) №1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) №1601/91 на Съвета, Регламент (EО) №2232/96 и Директива 2000/13/EО

176

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОБЩНОСТЕН СПИСЪК НА АРОМАТИЗАНТИ И СУРОВИНИ, РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В ИЛИ ВЪРХУ ХРАНИ

191

ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСЪК НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНИ, С КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАН НАТУРАЛНИ АРОМАТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И НАТУРАЛНИ АРОМАТИЧНИ ПРЕПАРАТИ

191

ПРИЛОЖЕНИЕ III
НАЛИЧИЕ НА НЯКОИ ВЕЩЕСТВА

191

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
СПИСЪК ОТ СУРОВИНИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АРОМАТИЗАНТИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ С АРОМАТНИ СВОЙСТВА

192

ПРИЛОЖЕНИЕ V
УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АРОМАТИЗАНТИ ЧРЕЗ ТОПЛИННА ОБРАБОТКА И МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЗА НЯКОИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ТЕЗИ АРОМАТИЗАНТИ

193

P6_TA(2007)0324
Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за директива на Съветаза изменение на Директива 92/84/ЕИО относно сближаването на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Установяване и обозначаване на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия
Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Производство на рибно брашно и рибно масло
Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно промишления риболов и производството на рибно брашно и рибно масло (2004/2262(INI))

214

 

Сряда, 11 юли 2007 г.

2008/C 175E/03

ПРОТОКОЛ

218

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (внесени предложения за резолюция)

Представяне на програмата на португалското председателство (разискване)

Свикване на междуправителствена конференция * (разискване)

Декларация на председателството (Либия)

Време за гласуване

График за 2008 г. (гласуване)

Свикване на междуправителствена конференция (гласуване)

Сливания и разделяне на акционерните дружества ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Специална програма Гражданско правосъдие за периода 2007—2013 г. ***II (гласуване)

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ***I (гласуване)

Излезли от употреба превозни средства (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (гласуване)

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (гласуване)

Опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (гласуване)

Рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (гласуване)

Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I (гласуване)

Общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги ***I (гласуване)

Политика в областта на финансовите услуги (2005—2010 г.) — Бяла книга (гласуване)

Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (гласуване)

Командироване на работници (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Годишен доклад за 2007 г. относно еврозоната — Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г. (разискване)

Дневен ред

Годишен доклад за 2007 г. относно еврозоната — Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г. (продължeние на разискването)

Палестина (разискване)

Положението в Пакистан (разискване)

Бъдещо споразумение за Косово (разискване)

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2006 г. (разискване)

Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарства (разискване)

Състав на комисиите и делегациите

Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Демократичен контролв рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (разискване)

Природни бедствия (разискване)

Статистическа програма на Общността за периода 2008—2012 г. ***I — Навременно предаване и проверка на статистическите данни, предоставяни от държавите-членки (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

233

ПРИЛОЖЕНИЕ I

235

ПРИЛОЖЕНИЕ II

251

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

347

P6_TA(2007)0328
Свикване на Междуправителствена конференция: Становище на Европейския парламент
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно свикването на междуправителствена конференция (МПК): Становище на Европейския парламент (член 48 от Договора за ЕС) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Сливания и разделяне на акционерните дружества ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/855/ЕИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/ЕИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета във връзка с изискването за доклад от независим експерт при сливане или разделяне на акционерни дружества

350

P6_TAOV(2007)0330
Специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специалната програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специалната програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007—2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“

351

P6_TA(2007)0331
Действия на Общността в областта на политиката за водите ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/EC за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

352

P6_TA(2007)0332
Излезли от употреба превозни средства ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на предоставените на Комисията изпълнителни правомощия (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства с оглед на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията

352

P6_TA(2007)0333
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

353

P6_TA(2007)0334
Опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

354

P6_TA(2007)0335
Рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

355

P6_TA(2007)0336
Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността

355

P6_TA(2007)0337
Общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги в Общността (преработка) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 юли 2007 година с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и Съвета относно общи правила за извършване на услуги за въздушен превоз в Общността (преработена версия)

371

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕНОВЕ 5 И 8

387

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

388

P6_TA(2007)0338
Политика в областта на финансовите услуги (2005—2010 г.) — Бяла книга
Резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно политика в областта на финансовите услуги (2005—2010 г.) — Бяла книга (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Модернизиране на трудовото право с целпосрещане на предизвикателствата на 21-ви век
Резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. за осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги: максимално увеличаване на ползите и потенциала и едновременно гарантиране на защитата на работниците
Резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно съобщението на Комисията „Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги: максимално увеличаване на ползите и потенциала и едновременно гарантиране на защитата на работниците“

411

 

Четвъртък, 12 юли 2007 г.

2008/C 175E/04

ПРОТОКОЛ

413

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Мандат за преговори за ново разширено споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна, и Украйна — от друга (разискване)

Бюджетен график

Политика на сближаване в най-бедните региони на ЕС (разискване)

Време за гласуване

Статистическа програма на Общността за периода 2008—2012 г. ***I (гласуване)

Дарфур (гласуване)

Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата (гласуване)

Първи пакет за железниците (гласуване)

Нека Европа продължава да се движи — устойчива мобилност за нашия континент (гласуване)

Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (гласуване)

Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (гласуване)

Годишен доклад за 2007 г. относно Еврозоната (гласуване)

Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г. (гласуване)

Палестина (гласуване)

Положението в Пакистан (гласуване)

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2006 г. (гласуване)

Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарства (гласуване)

Демократичен контролв рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (гласуване)

Мандат за преговори за ново разширено споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна, и Украйна — от друга (гласуване)

Политика на сближаване в най-бедните региони на ЕС (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Одобряване на протокола от предишното заседание

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Хуманитарното положение на иракските бежанци

Нарушаване на правата на човека в Приднестровието (Молдова)

Правата на човека във Виетнам

Състав на комисиите и делегациите

Време за гласуване

Хуманитарното положение на иракските бежанци (гласуване)

Нарушаване на правата на човека в Приднестровието (Молдова) (гласуване)

Правата на човека във Виетнам (гласуване)

Одобряване от Съвета на позиции на Парламента, приети на първо четене (член 66 от Правилника за дейността)

Решения относно някои документи

Трансфер на бюджетни кредити

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

428

ПРИЛОЖЕНИЕ I

430

ПРИЛОЖЕНИЕ II

450

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

525

P6_TA(2007)0341
Статистическа програма на Общността за 2008—2012 г. ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно статистическата програма на Общността за 2008—2012 г. (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 юли 2007 г. с оглед приемането на Решение №.../2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическата програма на Общността за периода 2008—2012 г.

525

P6_TA(2007)0342
Дарфур
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. за положението в Дарфур

526

P6_TA(2007)0343
Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. за бъдещата морска политика на Европейския съюз: Европейска визия за океаните и моретата (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Първи пакет за железниците
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно прилагането на първия пакет за железниците (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Устойчива мобилност
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. по „Нека Европа продължава да се движи — устойчива мобилност за нашия континент“ (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Мерки за борба със сърдечносъдовите заболявания
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно мерки за борба със сърдечносъдовите заболявания

561

P6_TA(2007)0347
Споразумение със САЩ за системата за регистрация на пътници
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно Споразумението със САЩ за системата за регистрация на пътници

564

P6_TA(2007)0348
Годишен доклад за 2007 г. относно Еврозоната
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. по годишния доклад за 2007 г. относно Еврозоната (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г.
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно годишния доклад на ЕЦБ за 2006 г. (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Близък Изток
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно Близкия изток

579

P6_TA(2007)0351
Пакистан
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно Пакистан

583

P6_TA(2007)0352
Доклад за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2006 г.
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2006 г. (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти

591

P6_TA(2007)0354
Финансов инструмент за сътрудничество за развитие
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно демократичния контрол върху прилагането на финансовия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

595

P6_TA(2007)0355
Мандат за преговори: разширено споразумение ЕО—Украйна
Препоръка на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. до Съвета за мандат за преговори за ново разширено споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Украйна — от друга (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Намаляване на различията в най-бедните региони на ЕС
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно ролята и ефективността на политиката на сближаване за намаляване на различията в най-бедните региони на ЕС (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Хуманитарната ситуация на иракските бежанци
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно хуманитарната ситуация на иракските бежанци

609

P6_TA(2007)0358
Нарушения на правата на човека в Република Молдова
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно нарушения на правата на човека в Приднестровието (Република Молдова)

613

P6_TA(2007)0359
Правата на човека във Виетнам
Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно правата на човека във Виетнам

615


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица —- Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

ITS

Група Идентичност, традиция, суверенитет

NI

Независими членове

BG

 

Top