Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 171, 05 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 171

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
5 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 171/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 158, 21.6.2008 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 171/02

Дело C-442/04: Решение на Съда (втори състав) от 15 май 2008 г. — Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз (Рибарство — Регламент (ЕО) № 1954/2003 — Регламент (ЕО) № 1415/2004 — Управление на риболовното усилие — Определяне на максимално допустимото годишно риболовно усилие — Референтен период — Риболовни зони и ресурси на Общността — Биологично чувствителни зони — Акт относно условията за присъединяване на Кралство Испания и Португалската република и промените в учредителните договори — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост — Принцип на недопускане на дискриминация — Злоупотреба с власт)

2

2008/C 171/03

Дело C-91/05: Решение на Съда (голям състав) от 20 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Член 47 ЕС — Обща външна политика и политика на сигурност — Решение 2004/833/ОВППС — Изпълнение на Съвместно действие 2002/589/ОВППС — Борба срещу разпространението на леко стрелково и малокалибрено оръжие — Компетентност на Общността — Политика на сътрудничество за развитие)

2

2008/C 171/04

Съединени дела C-147/06 и C-148/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 май 2008 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — SECAP SpA (C-147/06) срещу Comune di Torino, в присъствието на: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte и Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) срещу Comune di Torino, в присъствието на: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Обществени поръчки за строителство — Възлагане на обществени поръчки — Оферти с необичайно ниски цени — Условия за изключване — Поръчки за строителство под праговете, предвидени от Директиви 93/37/ЕИО и 2004/18/ЕО — Задължения на възлагащия орган, произтичащи от основни принципи на общностното право)

3

2008/C 171/05

Дело C-194/06: Решение на Съда (голям състав) от 20 май 2008 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V. (Членове 56-58 ЕО — Свободно движение на капитали — Данъчно облагане на дивидентите — Компенсация, предоставена на предприятие за колективно инвестиране с фискален характер във връзка с удържания от друга държава при източника данък върху получените от това предприятие дивиденти — Ограничаване на тази компенсация до размера, който местен за държавата-членка по установяване на това предприятие акционер, направил инвестиция без посредничеството на подобно предприятие, би могъл да приспадне от данъка върху доходите съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Ограничаване на тази компенсация в зависимост от участието в капитала на посоченото предприятие на акционери, които са чуждестранни лица)

4

2008/C 171/06

Дело C-266/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 май 2008 г. — Evonik Degussa GmbH, по-рано известно като Degussa GmbH/Комисия на Европейските общности, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Конкуренция — Картел — Пазар на метионин — Глоби — Регламент № 17 — Член 15, параграф 2 — Принцип на законоустановеност на наказанията — Изопачаване на факти — Принцип на пропорционалност — Принцип на равно третиране)

4

2008/C 171/07

Дело C-352/06: Решение на Съда (голям състав) от 20 май 2008 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkassse Aachen (Социална сигурност — Семейни надбавки — Спиране на правото на обезщетения — Член 13, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 10 от Регламент (ЕИО) № 574/72 — Приложимо законодателство — Предоставяне на обезщетение в държавата-членка по пребиваване, която не е компетентната държава)

5

2008/C 171/08

Дело C-361/06: Решение на Съда (трети състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven — Нидерландия) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Продукти за растителна защита — Разрешение за пускане на пазара — Етофумезат — Директиви 91/414/ЕИО и 2002/37/ЕО — Регламент (ЕИО) № 3600/92 — Молба за възобновяване на устната фаза на производството)

5

2008/C 171/09

Дело C-414/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 май 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Свобода на установяване — Пряко данъчно облагане — Признаване на загубите, понесени от намиращ се в една държава-членка постоянен обект, който принадлежи на дружество със седалище в друга държава-членка)

6

2008/C 171/10

Дело C-439/06: Решение на Съда (трети състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Dresden — Германия) — Производство във връзка с управление на енергия citiworks AG в присъствието на: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Вътрешен пазар на електроенергията — Директива 2003/54/EО — Член 20, параграф 1 — Свободен достъп на трети лица до електропреносните и електроразпределителните мрежи)

6

2008/C 171/11

Дело C-462/06: Решение на Съда (първи състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard (Регламент (ЕО) № 44/2001 — Глава II, раздел 5 — Компетентност при индивидуални трудови договори — Раздел 2 от посочената глава — Специална компетентност — Член 6, точка 1 — Множество ответници)

7

2008/C 171/12

Дело C-499/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Koszalinie — Република Полша) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Пенсия за инвалидност, отпусната на цивилните жертви на войната или репресиите — Условие за пребиваване на национална територия — Член 18, параграф 1 ЕО)

7

2008/C 171/13

Дело C-503/06: Решение на Съда (шести състав) от 15 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 79/409/ЕИО — Опазване на дивите птици — Отклонения от системата за защита на дивите птици — Регион Лигурия)

8

2008/C 171/14

Дело C-162/07: Решение на Съда (трети състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Шеста директива ДДС — Данъчнозадължени лица — Член 4, параграф 4, втора алинея — Дружества майки и дъщерни дружества — Прилагане от държава-членка на режим на облагане като едно данъчнозадължено лице — Условия — Последици)

8

2008/C 171/15

Дело C-165/07: Решение на Съда (пети състав) от 22 май 2008 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Позиция 6403 — Обувки с горна част от естествена кожа — Позиция 6404 — Обувки с горна част от текстилни материали)

9

2008/C 171/16

Дело C-271/07: Решение на Съда (шести състав) от 20 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/61/ЕО — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването — Непълно и неправилно транспониране)

10

2008/C 171/17

Дело C-276/07: Решение на Съда (седми състав) от 15 май 2008 г. (преюдициално запитване от Corte d'appello di Firenze — Италия) — Nancy Delay/Universita' degli studi di Firenze, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Италианска република (Свободно движение на работници — Дискриминация, основана на гражданство — Категория „лектори на обменни начала“ — Бивши лектори по чужд език — Признаване на придобити права)

10

2008/C 171/18

Дело C-341/07: Решение на Съда (шести състав) от 15 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/48/CE — Спазване на правата върху интелектуална собственост — Липса на транспониране в определения срок)

11

2008/C 171/19

Дело C-323/07: Определение на Съда (седми състав) от 10 април 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Италия) — Termoraggi SpA/Comune di Monza (Обществени поръчки — Обществена поръчка за доставки и услуги — Възлагане без публичен търг — Възлагане от административно-териториална единица на предприятие, чийто капитал се притежава от нея)

11

2008/C 171/20

Дело C-57/08 Р: Жалба, подадена на 13 февруари 2008 г. от Gateway, Inc. срещу Решението на Първоинстанционния съд (пети състав) от 27 ноември 2007 г. по дело T-434/05 — Gateway, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)

12

2008/C 171/21

Дело C-134/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 2 април 2008 г. — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Дело C-135/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgerichts (Германия) на 3 април 2008 г. — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Дело C-140/08: Преюдициално запитване, отправено от Tallinna Halduskohus на 7 април 2008 г. — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Дело C-144/08: Иск, предявен на 8 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия

14

2008/C 171/25

Дело C-146/08 P: Жалба, подадена на 3 април 2008 г. от Efkon AG срещу определението на Първоинстанционния съд (пети състав) от 22 януари 2008 г. по дело T-298/04 — Efkon AG/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

14

2008/C 171/26

Дело C-147/08: Преюдициално запитване, отправено от Arbeitsgericht Hamburg (Германия) на 10 април 2008 г. — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Дело C-150/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 14 април 2008 г. — Siebrand B.V./Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Дело C-152/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Испания) на 15 април 2008 г. — Real Sociedad de Futbol S.A.D. и Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes и Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Дело C-154/08: Иск, предявен на 15 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

17

2008/C 171/30

Дело C-157/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 16 април 2008 г. — E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financïen

17

2008/C 171/31

Дело C-159/08 P: Жалба, подадена на 15 април 2008 г. от Isabella Scippacercola и Ioannis Terezakis срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 16 януари 2008 г. по дело T-306/05: Isabella Scippacercola и Ioannis Terezakis/Комисия на Европейските общности

18

2008/C 171/32

Дело C-162/08: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 17 април 2008 г. — Geórgios K. Lagoudakis/Kéntro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis

19

2008/C 171/33

Дело C-163/08: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 17 април 2008 г. — Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Дело C-164/08: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 17 април 2008 г. — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Дело C-169/08: Преюдициално запитване, отправено от Corte costituzionale (Италия) на 21 април 2008 г. — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Дело C-171/08: Иск, предявен на 25 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

24

2008/C 171/37

Дело C-174/08: Преюдициално запитване, отправено от Østre Landsret (Дания) на 28 април 2008 г. — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Дело C-180/08: Преюдициално запитване, отправено от Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Гърция) на 28 април 2008 г. — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Дело C-186/08: Преюдициално запитване, отправено от Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Гърция) на 28 април 2008 г. — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Дело C-190/08: Иск, предявен на 7 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

26

2008/C 171/41

Дело C-191/08: Иск, предявен на 7 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Португалия

27

2008/C 171/42

Дело C-195/08: Преюдициално запитване, отправено от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Република Литва) на 14 май 2008 г. — Inga Rinau/Michael Rinau

27

2008/C 171/43

Дело C-200/08: Иск, предявен на 15 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

28

2008/C 171/44

Дело C-209/08: Иск, предявен на 20 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

28

2008/C 171/45

Дело C-223/08: Иск, предявен на 23 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико Херцогство Люксебург

29

2008/C 171/46

Дело C-224/08: Иск, предявен на 23 май 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

29

2008/C 171/47

Дело C-87/06: Определение на председателя на Съда от 28 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Испания) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Дело C-315/06: Определение на председателя на Съда от 26 февруари 2008 г. (преюдициално запитване на Monomeles Protodikeio Veroias — Гърция) — Georgios Diamantis/FANCO AE

30

2008/C 171/49

Дело C-424/06: Определение на председателя на шести състав на Съда от 7 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

30

2008/C 171/50

Дело C-18/07: Определение на председателя на трети състав на Съда от 28 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Jönköping — Швеция) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Дело C-235/07: Определение на председателя на Съда от 27 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

30

2008/C 171/52

Дело C-325/07: Определение на председателя на Съда от 5 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

30

2008/C 171/53

Дело C-347/07: Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

30

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 171/54

Определяне на съдията, който ще замества председателя в качеството на съдия по обезпечителното производство

31

2008/C 171/55

Дело T-495/04: Решение на Първоинстанционния съд от 21 май 2008 г. — Belfass/Съвет (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществена поръчка — Явна техническа грешка — Възлагане на обществена поръчка на икономически най-изгодна оферта — Оферта с необичайно ниска стойност — Член 139, параграф 1, от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 — Възражение за незаконосъобразност — Тръжни условия — Допустимост)

31

2008/C 171/56

Дело T-205/06: Решение на Първоинстанционния съд от 22 май 2008 г. — NewSoft Technology/СХВП — Soft (Presto! BizCard Reader) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността Presto! BizCard Reader — По-ранни национални фигуративни марки Presto — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94)

31

2008/C 171/57

Дело T-250/06 P: Решение на Първоинстанционния съд от 22 май 2008 г. — Ott и др./Комисия (Обжалване — Насрещна жалба — Допустимост — Публична служба — Длъжностни лица — Повишение — Процедура за повишаване за 2004 г. — Предоставяне на точка за предимство — Общи разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника — Възражение за незаконосъобразност — Замяна на мотиви — Частично неоснователна и частично основателна жалба — Спор, който е годен за разрешаване — Отхвърляне на жалбата)

32

2008/C 171/58

Дело T-254/06: Решение на Първоинстанционния съд от 22 май 2008 г. — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/СХВП (RadioCom) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността RadioCom — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

32

2008/C 171/59

Дело T-329/06: Решение на Първоинстанционния съд от 21 май 2008 г. — Enercon/СХВП (Е) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността E — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителни белези — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

33

2008/C 171/60

Дело T-144/04: Определение на Първоинстанционния съд от 19 май 2008 г. — TF1/Комисия („Жалба за отмяна — Решение на Комисията, с което някои приети от Френската република мерки, в полза на France 2 и на France 3, се определят като съвместими с общия пазар държавни помощи — Срок за обжалване — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник — Недопустимост“)

33

2008/C 171/61

Дело T-302/04: Определение на Първоинстанционния съд от 18 април 2008 г. — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Комисия (Клауза за подсъдност — Създаване на информационен пункт Европа — Споразумение, сключено между Комисията и ищеца — Явна липса на компетентност на Първоинстанционния съд — Явно неоснователен иск)

34

2008/C 171/62

Дело T-327/04: Определение на Първоинстанционния съд от 13 май 2008 г. — SNIV/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Срок за обжалване — Начален момент — Публикуване на кратко съобщение в Официален вестник — Интернет сайт — Недопустимост)

34

2008/C 171/63

Дело T-260/06: Определение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Arktouros/Комисия („Жалба за отмяна — Регламент (ЕО) № 1655/2000 — Отмяна на финансова подкрепа, предоставена за свързан с околната среда проект — Решение, с което се прекратява проектът и се разпорежда възстановяване на авансово изплатените суми — Потвърждаващ акт — Изтичане на срока за обжалване — Недопустимост“)

34

2008/C 171/64

Дело T-18/07: Определение на Първоинстанционния съд от 21 май 2008 г. — Kronberger/Парламент (Жалба за отмяна — Акт за избирането на членове на Европейския парламент — Срок за подаване на жалба — Липса на компетентност на Първоинстанционния съд — Недопустимост)

35

2008/C 171/65

Дело T-29/07: Определение на Първоинстанционния съд от 14 май 2008 г. — Lactalis Gestion Lait и Lactalis Investissements/Съвет (Жалба за отмяна — Директива 2006/112/ЕО — Отмяна на Първа директива ДДС — Частична отмяна — Липса на лично засягане — Недопустимост)

35

2008/C 171/66

Дело T-92/07 P: Определение на Първоинстанционния съд от 8 май 2008 г. — Frankin и др./Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица и срочно наети служители — Пенсия — Прехвърляне на пенсионни права — Явно недопустима жалба — Явно неоснователна жалба)

36

2008/C 171/67

Дело T-239/07: Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2008 г. — Pathé Distribution/Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ (Арбитражна клауза — Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

36

2008/C 171/68

Дело T-315/07: Определение на Първоинстанционния съд от 28 април 2008 г. — Grohe/СХВП — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (Maрка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

36

2008/C 171/69

Дело T-372/07: Определение на Първоинстанционния съд от 17 април 2008 г. — Dimos Kerateas/Комисия (Жалба за отмяна — Срокове — Недопустимост)

37

2008/C 171/70

Дело T-389/07: Определение на Първоинстанционния съд от 18 февруари 2008 г. — Earth Products/СХВП — Meynard Designs (EARTH) (Марка на Общността — Отказ за регистрация — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

37

2008/C 171/71

Съединени дела T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 и T-91/08 R — T-93/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 8 април 2008 г. — Кипър/Комисия (Обезпечително производство — Обявление за тръжна процедура, имащо за цел да се насърчи икономическото развитие в северната част на Кипър — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2008/C 171/72

Дело T-119/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 11 април 2008 г. — Кипър/Комисия (Обезпечително производство — Обявление за възлагане на обществена поръчка с цел насърчаване на икономическото развитие в северната част на Кипър — Молба за спиране на изпълнението — Липса на спешност)

38

2008/C 171/73

Дело T-122/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 11 април 2008 г. — Кипър/Комисия (Обезпечително производство — Обявление за тръжна процедура, имащо за цел да се насърчи икономическото развитие в северната част на Кипър — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

38

2008/C 171/74

Дело T-151/08: Жалба, подадена на 21 април 2008 г. — Victor Guedes-Indústria e Comércio/СХВП — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Дело T-156/08 P: Жалба, подадена на 24 април 2008 г. от R срещу определението, постановено на 19 февруари 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-49/07, R/Комисия

39

2008/C 171/76

Дело T-157/08: Жалба, подадена на 28 април 2008 г. — Paroc/СХВП — (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

Дело T-159/08: Жалба, подадена на 2 май 2008 г. — Procter & Gamble/СХВП — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Дело T-162/08: Жалба, подадена на 29 април 2008 г. — Frag Comercio Internacional/СХВП — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Дело T-163/08: Жалба, подадена на 29 април 2008 г. — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/СХВП (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Дело T-167/08: Жалба, подадена на 9 май 2008 г. — Microsoft/Комисия

41

2008/C 171/81

Дело T-170/08: Иск, предявен на 13 май 2008 г. — Комисия/I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Дело T-171/08: Жалба, подадена на 7 май 2008 г. — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Комисия

43

2008/C 171/83

Дело T-173/08: Жалба, подадена на 13 май 2008 г. — Messe Düsseldorf/СХВП — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Дело T-176/08: Иск, предявен на 9 май 2008 г. — Infeurope/Комисия

44

2008/C 171/85

Дело T-177/08: Жалба, подадена на 13 май 2008 г. — Schräder/СОСР — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Дело T-180/08 P: Жалба, подадена на 15 май 2008 г. от Giuseppe Tiralongo срещу Pешение от 6 март 2008 г. на Съда на публичната служба по дело F-55/07 Tiralongo/Комисия

45

2008/C 171/87

Дело T-181/08: Жалба, подадена на 16 май 2008 г. — Tay Za/Съвет

46

2008/C 171/88

Дело T-182/08: Иск, предявен на 16 май 2008 г. — Комисия/Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Дело T-183/08: Жалба, подадена на 16 май 2008 г. — Schuhpark Fascies/СХВП — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Дело T-187/08: Жалба, подадена на 13 май 2008 г. — Rodd & Gunn Australia/СХВП (Изобразяване на куче)

47

2008/C 171/91

Дело T-188/08: Иск, предявен на 13 май 2008 г. — Infeurope/Комисия

48

2008/C 171/92

Съединени дела T-490/04 и T-493/04: Определение на Първоинстанционния съд от 7 май 2008 г. — Германия и Deutsche Post/Комисия

48

2008/C 171/93

Дело T-180/06: Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2008 г. — Fränkischer Weinbauverband/СХВП (Форма на бутилка)

48

2008/C 171/94

Дело T-17/07: Определение на Първоинстанционния съд от 6 май 2008 г. — Torres/ СХВП — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Дело T-32/07: Определение на Първоинстанционния съд от 14 май 2008 г. — Словакия/Комисия

49

2008/C 171/96

Дело T-501/07: Определение на Първоинстанционния съд от 23 май 2008 г. — R.S. Arbeitsschutz/СХВП — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Дело T-30/08: Определение на Първоинстанционния съд от 14 май 2008 г. — Winzer Pharma/СХВП — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 171/98

Дело F-8/08: Жалба, подадена на 22 януари 2008 г. — Renier/Комисия

50

2008/C 171/99

Дело F-12/08: Жалба, подадена на 5 февруари 2008 г. — Nardin/Парламент

50

2008/C 171/00

Дело F-30/08: Иск, предявен на 28 февруари 2008 г. — Nanopoulos/Комисия

50

2008/C 171/01

Дело F-35/08: Жалба, подадена на 14 март 2008 г. — Pachtitis/Комисия

51

2008/C 171/02

Дело F-45/08: Жалба, подадена на 22 април 2008 г. — Bernard/Europol

51

2008/C 171/03

Дело F-46/08: Жалба, подадена на 6 май 2008 г. — Thoss/Сметна палата

51

2008/C 171/04

Дело F-47/08: Жалба, подадена на 30 април 2008 г. — Buschak/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

52

2008/C 171/05

Дело F-48/08: Жалба, подадена на 27 април 2008 г. — Ortega Serrano/Комисия

52


BG

 

Top