Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 162, 25 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 162

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
25 юни 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

442-та пленарна сесия, проведена на 13 и 14 февруари 2008 г.

2008/C 162/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Определяне на ролята и режима на колективните искове в областта на общностното право за защита на потребителя“

1

2008/C 162/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет: Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита“COM(2007) 99 окончателен

20

2008/C 162/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: Европейска космическа политика“COM(2007) 212 окончателен

24

2008/C 162/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, включително анализ на случая с въвеждане на пряка отговорност на производителите“COM(2007) 210 окончателен

31

2008/C 162/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2006 година“COM(2007) 358 окончателен

35

2008/C 162/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение за компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори“ (кодифицирана версия) COM(2007) 840 окончателен — 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти“ (преработена версия) COM(2007) 870 окончателен — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка“ (кодифицирана версия) COM(2007) 873 окончателен — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати“ (преработена версия) COM(2008) 1 окончателен — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Независима оценка на услугите от общ интерес“

42

2008/C 162/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на широк достъп до европейската цифрова библиотека за всички“

46

2008/C 162/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийният микс в транспорта“

52

2008/C 162/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Енергийна ефективност на сградите — Приносът на крайните потребители“ (проучвателно становище)

62

2008/C 162/14

Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Възможното положително или отрицателно въздействие на повишените изисквания в областта на околната среда и енергийната политика върху конкурентоспособността на европейската индустрия“

72

2008/C 162/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, по отношение на срока й на съществуване“COM(2007) 861 окончателен — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Инструменти за управление, основаващи се на правата в рибарството“

79

2008/C 162/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на памука“COM(2007) 701 окончателен — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена версия)“COM(2007) 736 окончателен — 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)“COM(2007) 667 окончателен — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕО) № …/… на Европейския парламент и Съвета относно общите правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (преработена версия)“COM(2007) 848 окончателен — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води (преработена версия)“COM(2007) 858 окончателен — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Перспективи на европейската научноизследователска дейност в областта на въглищата и стоманата“

88

2008/C 162/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 85/368/ЕИО на Съвета относно съответствието между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности“СOM (2007) 680 окончателен — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (съгласно член 128 от Договора за ЕО)“COM(2007) 803 окончателен/2 (Част V) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Финансова интеграция: състояние на европейските фондови пазари“

96


BG

 

Top