Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 151, 17 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 151

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
17 юни 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

441-та пленарна сесия, проведена на 16 и 17 януари 2008 г.

2008/C 151/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар“COM(2007) 226 окончателен

1

2008/C 151/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за използваното в хуманната и ветеринарна медицина електромедицинско оборудване“COM(2007) 465 окончателен — 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди)“ (кодифицирана версия) COM(2007) 633 окончателен — 2007/0205 (COD)

12

2008/C 151/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните и триколесните моторни превозни средства“ (кодифицирана версия) COM(2007) 768 окончателен — 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007-2013 г.), според която „По-добре превенция, отколкото лечение““COM(2007) 539 окончателен

13

2008/C 151/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач“COM(2007) 263 окончателен — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Морските магистрали в логистичната верига“

20

2008/C 151/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността“COM(2007) 367 окончателен — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия“COM(2007) 386 окончателен

27

2008/C 151/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица (преработена версия)“COM(2007) 610 окончателен — 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (преработване)“COM(2007) 737 окончателен — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бяла книга за спорта“COM(2007) 391 окончателен

36

2008/C 151/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Съвета и Европейския парламент — Подобряване на качеството на подготовката на учителите“COM(2007) 392 окончателен

41

2008/C 151/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“COM(2007) 498 окончателен

45

2008/C 151/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № […] по отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство“СОМ(2007) 439 окончателен — 2007-152 (CNS)

50


BG

 

Top