Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 120, 16 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 120

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

440-та пленарна сесия 12-13 декември 2007 г.

2008/C 120/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара“

„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускане на продукти на пазара“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно продавани на пазара в други държави-членки и за отмяна на Решение 3052/95/EО“COM(2007) 37 окончателен — 2007/0029 (COD) — COM(2007) 53 окончателен — 2007/0030 (COD) — COM(2007) 36 окончателен — 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици“COM(2007) 510 окончателен — 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори“ (кодифицирана версия) COM(2007) 588 окончателен — 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики“COM(2007) 140 окончателен — SEC(2007) 388

15

2008/C 120/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Трансграничните работници в земеделието“

19

2008/C 120/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Състояние на заетостта в селското стопанство“

25

2008/C 120/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на националните съвети за устойчиво развитие“

29

2008/C 120/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап“COM(2007) 269 окончателен

33

2008/C 120/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Адаптиране към изменението на климата в Европа — възможни действия от страна на Европейския съюз““COM(2007) 354 окончателен

38

2008/C 120/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно общата организация на пазара на вино и за изменение на някои регламенти“СОМ (2007) 372 окончателен — 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Перспективи за развитието на земеделието в области със специфични неблагоприятни природни условия (планински, островни и най-отдалечени региони)“

47

2008/C 120/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци по отношение на удължаването на преходния период“COM(2007) 572 окончателен — 2007/0202 (COD)

49

2008/C 120/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел адаптирането им към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006“

и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с цел адаптирането му към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006“COM(2007) 611 окончателен — 2007/0212 (COD) — COM(2007) 613 окончателен — 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на териториалния характер на данъчните законодателства върху индустриалните промени“

51

2008/C 120/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на европейските разпоредби в областта на околната среда върху индустриалните промени“

57

2008/C 120/16

Становище на Европейския и икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския и икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Укрепване на връзките между поколенията COM(2007) 244 окончателен

66

2008/C 120/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Четвърти доклад за икономическото и социално сближаване“COM(2007) 273 окончателен

73

2008/C 120/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Миграция и развитие: възможности и предизвикателства“

82

2008/C 120/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията между ЕС и Молдова: ролята на организираното гражданско общество“

89

2008/C 120/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изпълнение на Лисабонската стратегия: текущо състояние и бъдещи перспективи“

96

2008/C 120/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно структурата и ставките на акциза върху тютюневи изделия (кодифицирана версия)“COM(2007) 587 окончателен

100


BG

 

Top