EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 111, 06 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 111

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
6 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейския парламент
Съвета

2008/C 111/01

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (1)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 111/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 111/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 4,26 % на 1 май 2008 г. — Обменен курс на еврото

9

2008/C 111/04

Обменен курс на еврото

10

2008/C 111/05

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 111/06

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

13

2008/C 111/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

18

2008/C 111/08

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

22

2008/C 111/09

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

25

2008/C 111/10

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане (1)

26

2008/C 111/11

Съобщение на Комисията съгласно член 4, параграф 1, буква a) от Регламент (EИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължения за обществена услуга относно редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Брюксел (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължение за обществена услуга по редовни въздухоплавателни услуги по следния маршрут: между Острава (OSR) и Амстердам (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Съобщение на Комисията в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета — Налагане на задължение за обществена услуга във връзка с редовни въздухоплавателни услуги между Острава (OSR) и Лондон (LTN) (1)

44


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 111/14

Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

45

 

Европейска агенция за околна среда

2008/C 111/15

Покана за изразяване на интерес за 2008 г. за експерти, които да бъдат назначени за членове на научния комитет на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

46

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 111/16

Уведомление за предстоящо изтичане на срока на някои антидъмпингови мерки

50

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 111/17

Публикация на заявление за изменение съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

51


 

Поправка

2008/C 111/18

Протокол за поправка на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година(ОВ C 306, 17.12.2007 г.)

56


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top