Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 92, 12 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 92

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
12 април 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 092/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 79, 29.3.2008 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 092/02

Дело C-412/04: Решение на Съда (втори състав) от 21 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО, 93/37/ЕИО и 93/38/ЕИО — Прозрачност — Равно третиране — Обществени поръчки, изключени от приложното поле на тези директиви поради стойността им)

2

2008/C 092/03

Дело C-132/05: Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Регламент (ЕИО) № 2081/92 — Закрила на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни — Сирене „Parmigiano Reggiano“ — Използване на наименованието „parmesan“ — Задължение за държава-членка служебно да санкционира злоупотребата със защитено наименование за произход)

3

2008/C 092/04

Дело C-426/05: Решение на Съда (втори състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof) — Tele2 Telecommunication GmbH/Telekom-Control-Kommission (Електронни съобщения — Мрежи и услуги — Обща регулаторна рамка — Членове 4 и 16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) — Жалба — Административна процедура за анализ на пазара)

3

2008/C 092/05

Дело C-201/06: Решение на Съда (трети състав) от 21 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Продукти за растителна защита — Паралелен внос — Процедура по издаване на разрешение за пускане на пазара — Условия — Общ произход на продукта за растителна защита, който се внася паралелно, и на референтния продукт)

4

2008/C 092/06

Дело C-271/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG/Finanzamt Malchin (Шеста директива ДДС — Член 15, точка 2 — Освободени доставки на стоки при износ извън Общността — Неизпълнени условия за освобождаване — Подправено от купувача доказателство за износ — Доставчик, който полага грижа на добър търговец)

4

2008/C 092/07

Дело C-296/06: Решение на Съда (трети състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Италия) — Telecom Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Далекосъобщителни услуги — Директива 97/13/ЕО — Членове 6, 11, 22 и 25 — Такси и налози, приложими към генералните разрешителни и индивидуалните лицензии — Задължение, наложено на бившия титуляр на изключително право — Временно запазване)

5

2008/C 092/08

Дело C-348/06 P: Решение на Съда (трети състав) от 21 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Marie-Claude Girardot (Обжалване — Срочно нает служител — Искане за обезщетение — Загуба на възможност за назначаване — Действителна и сигурна вреда — Определяне на размера на обезщетението за вреди)

5

2008/C 092/09

Дело C-425/06: Решение на Съда (втори състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, в ликвидация (Шеста директива ДДС — Член 11, A, параграф 1, буква a) и член 13, Б, букви a) и г) — Лизинг — Изкуствено разделяне на доставката на множество части — Последици — Намаляване на данъчната основа — Случаи на освобождаване — Злоупотреба — Условия)

6

2008/C 092/10

Дело C-498/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Испания) — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Социална политика — Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Директива 80/987/ЕИО, изменена с Директива 2002/74/ЕО — Член 3, първа алинея и член 10, буква а) — Обезщетение за незаконно уволнение, уговорено в извънсъдебно помирително производство — Плащане, осигурено от гарантиращата институция — Плащане, обусловено от постановяването на съдебно решение — Принципи на равенство и на забрана на дискриминацията)

6

2008/C 092/11

Дело C-506/06: Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Понятие за бременна работничка — Забрана за уволнение на бременни работнички за периода от началото на бременността до края на отпуска по майчинство — Уволнена работничка, въпреки обстоятелството, че към датата на връчване на заповедта за уволнението нейни яйцеклетки са оплодени ин витро, но все още не се поставени в маточната й кухина — Директива 76/207/ЕИО — Равно третиране на работниците от мъжки и от женски пол — Работничка, подложена на лечение за оплождане ин витро — Забрана за уволнение — Обхват)

7

2008/C 092/12

Дело C-507/06: Решение на Съда (втори състав) от 21 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Innsbruck — Австрия) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Право на австрийско обезщетение за гледане на дете — Невключени периоди на получаване на семейни обезщетения в друга държава-членка — Регламент (ЕИО) № 1408/71)

8

2008/C 092/13

Дело C-211/07: Решение на Съда (шести състав) от 21 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неправилно транспониране — Директива 84/5/ЕИО — Член 1, параграф 4 — Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ по отношение на моторните превозни средства — Условия за изключване на обезщетението на пътниците в незастраховано превозно средство)

8

2008/C 092/14

Дело C-273/07: Решение на Съда (шести състав) от 26 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/51/ЕО — Обществени поръчки — Процедури за възлагане на обществените поръчки)

9

2008/C 092/15

Дело C-328/07: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/48/ЕО — Упражняване на права върху интелектуалната собственост — Липса на транспониране в определения срок)

9

2008/C 092/16

Съединени дела C-128/07 до С-131/07: Определение на Съда (седми състав) от 16 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Latina — Италия) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Директива 76/207/ЕИО — Равно третиране на мъжете и жените — Обезщетение при напускане — Данъчно предимство, предоставено на различна възраст според пола на работниците или служителите)

10

2008/C 092/17

Дело C-229/07: Определение на Съда (седми състав) от 21 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Paris — Франция) — Diana Mayeur/Ministère de la santé et des solidarités (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Член 23 от Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета — Свобода на установяване — Признаване на дипломите, удостоверенията и придобития опит — Положение на гражданин на трета държава, притежател на диплома по медицина, издадена от тази трета държава и призната от държава-членка, желаещ да получи разрешение да упражнява професията си на лекар в друга държава-членка, където пребивава на законно основание със съпруга си, гражданин на последната държава-членка)

10

2008/C 092/18

Дело C-7/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 9 януари 2008 г. — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Дело C-8/08: Преюдициално запитване, отправено от de College van Beroep voor het bedrijfsleven (Нидерландия) на 9 януари 2008 г. — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; подпомагаща страна: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Дело C-13/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 14 януари 2008 г. — Дело в областта на селското стопанство със страни по главното производство: Erich Stamm, Anneliese Hauser и Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Дело C-14/08: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5, San Javier (Испания) на 14 януари 2008 г. — Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Дело C-16/08: Преюдициално запитване, отправено от Administratīvās apgabaltiesas (Република Латвия) на 15 януари 2008 г. — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Дело C-26/08: Иск, предявен на 24 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

13

2008/C 092/24

Дело C-27/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 25 януари 2008 г. — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland

13

2008/C 092/25

Дело C-32/08: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Испания) на 28 януари 2008 г. — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo S.L. и Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Дело C-33/08: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 28 януари 2008 г. — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Дело C-34/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale ordinario di Padova (Италия) на 28 януари 2008 г. — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Дело C-35/08: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия) на 31 януари 2008 г. — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Дело C-36/08: Иск, предявен на 31 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

16

2008/C 092/30

Дело C-37/08: Преюдициално запитване, отправено от VAT and Duties Tribunal, Лондон (Обединено кралство) на 31 януари 2008 г. — RCI Europe/Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Дело C-40/08: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia № 4 de Bilbao (Испания) на 5 февруари 2008 г. — Asturcom Telecomunicaciones S.L./Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Дело C-41/08: Иск, предявен на 5 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

17

2008/C 092/33

Дело C-42/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 7 февруари 2008 г. — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Дело C-48/08: Иск, предявен на 11 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

18

2008/C 092/35

Дело C-55/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Португалия) на 13 февруари 2008 г. — Santa Casa da Misericordia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd и Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Дело C-56/08: Преюдициално запитване, отправено от Tallinna Halduskohus (Естония) на 13 февруари 2008 г. — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Дело C-59/08: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 15 февруари 2008 г. — Copad SA/1. Christian Dior couture SA, 2. Vincent Gladel в качеството на синдик на Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Дело C-61/08: Иск, предявен на 18 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

20

2008/C 092/39

Дело C-63/08: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Великото херцогство Люксембург) на 18 февруари 2008 г. — Virginie Pontin/T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

Дело C-68/08: Иск, предявен на 19 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Естония

21

2008/C 092/41

Дело C-71/08: Иск, предявен на 20 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

22

2008/C 092/42

Дело C-72/08: Иск, предявен на 20 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

22

2008/C 092/43

Дело C-76/08: Иск, предявен на 25 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта

23

2008/C 092/44

Дело C-82/08: Иск, предявен на 25 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

23

2008/C 092/45

Дело C-87/08: Иск, предявен на 26 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

23

2008/C 092/46

Дело C-423/06: Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

24

2008/C 092/47

Дело C-8/07: Определение на председателя на пети състав на Съда от 13 февруари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

24

2008/C 092/48

Дело C-22/07: Определение на председателя на осми състав на Съда от 30 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

24

2008/C 092/49

Дело C-28/07: Определение на председателя на Съда от 6 декември 2007 г. — Ter Lembeek International NV/Комисия на Европейските общности

24

2008/C 092/50

Дело C-267/07: Определение на председателя на Съда от 14 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Словения

25

2008/C 092/51

Дело C-399/07: Определение на председателя на Съда от 28 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Португалия

25

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 092/52

Дело T-325/04: Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2008 г. — Citigroup/СХВП — Link Interchange Network (WORLDLINK) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността WORLDLINK — По-ранна национална фигуративна марка LiNK — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Ограничаване на услугите, обозначени в заявката за марка — Идентичност на услугите — Сходство на знаците — Членове 73 и 74 от Регламент (EО) № 40/94)

26

2008/C 092/53

Дело T-215/06: Решение на Първоинстанционния съд от 28 февруари 2008 г. — American Clothing Associates/СХВП (Форма на кленов лист) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща кленов лист — Абсолютно основание за отказ — Марка за услуги — Член 7, параграф 1, буква з), от Регламент (EО) № 40/94 — Член 6, трето от Парижката конвенция — Правни елементи, представени пред СХВП и пред Първоинстанционния съд)

26

2008/C 092/54

Дело T-414/06 P: Решение на Първоинстанционния съд от 5 март 2008 г. — Combescot/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Недопустимост на иска пред Съда на публичната служба — Срок за предявяване на иск)

27

2008/C 092/55

Дело T-298/04: Определение на Първоинстанционния съд от 22 януари 2008 г. — Efkon/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Директива 2004/52/ЕО — Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване — Липса на лично засягане — Недопустимост)

27

2008/C 092/56

Дело T-151/06: Определение на Първоинстанционния съд от 31 януари 2008 г. — Aluminium Silicon Mill Products/Комисия („Дъмпинг — Възстановяване на антидъмпингово мито — Отмяна на регламента за налагане на окончателно антидъмпингово мито — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество — Възлагане на съдебните разноски“)

28

2008/C 092/57

Дело T-327/06: Определение на Първоинстанционния съд от 18 февруари 2008 г. — Altana Pharma/СХВП — Avensa (PNEUMO UPDATE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността PNEUMO UPDATE — По-ранна национална словна марка Pneumo — Жалба, която частично е явно недопустима и частично е явно лишена от правно основание)

28

2008/C 092/58

Дело T-410/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 18 февруари 2008 г. — Jurado Hermanos/СХВП (JURADO) („Обезпечително производство — Марка на Общността — Заличаване на марката — Искане за restitutio in integrum — Молба за спиране на заличаването на марката — Недопустимост“)

28

2008/C 092/59

Дело T-444/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 19 февруари 2008 г. — CPEM/Комисия (Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Подаване на молбата — Недопустимост — Сдружение — Финансова вреда — Липса на неотложност)

29

2008/C 092/60

Дело T-1/08 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 13 февруари 2008 г. — Buczek Automotive/Комисия („Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Член 105, параграф 2 от Процедурния правилник“)

29

2008/C 092/61

Дело T-22/08: Жалба, подадена на 14 януари 2008 г. — Quest Diagnostics/СХВП — ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Дело T-26/08: Жалба, подадена на 21 януари 2008 г. — Laboratórios Wellcome de Portugal/СХВП — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Дело T-27/08: Жалба, подадена на 21 януари 2008 г. — Wellcome Foundation/СХВП — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Дело T-28/08: Жалба, подадена на 14 януари 2008 г. — Mars/СХВП — Ludwig Schokolade (триизмерна марка, представяща шоколадово блокче)

31

2008/C 092/65

Дело T-31/08: Жалба, подадена на 23 януари 2008 г. — Quantum/СХВП — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Дело T-32/08: Жалба, подадена на 18 януари 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

32

2008/C 092/67

Дело T-35/08: Жалба, подадена на 24 януари 2008 г. — Codorniu Napa/СХВП — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Дело T-37/08: Жалба, подадена на 23 януари 2008 г. — Walton/Комисия

33

2008/C 092/69

Дело T-39/08: Жалба, подадена на 22 януари 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

34

2008/C 092/70

Дело T-41/08: Жалба, подадена на 1 февруари 2008 г. — Vakakis/Комисия

34

2008/C 092/71

Дело T-42/08: Жалба, подадена на 24 януари 2008 г. — Shetland Islands Council/Комисия

35

2008/C 092/72

Дело T-43/08: Жалба, подадена на 24 януари 2008 г. — Shetland Islands Council/Комисия

36

2008/C 092/73

Дело T-45/08: Жалба, подадена на 29 януари 2008 г. — Transportes Evaristo Molina/Комисия

36

2008/C 092/74

Дело T-48/08: Жалба, подадена на 28 януари 2008 г. — Fusco/СХВП — Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Дело T-51/08 P: Жалба, подадена на 5 февруари 2008 г. от Комисия на Европейските общности срещу Решение, постановено на 22 ноември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-109/06, Dittert/Комисия

37

2008/C 092/76

Дело T-52/08 P: Жалба, подадена на 5 февруари 2008 г. от Комисия на Европейските общности срещу решение, постановено на 22 ноември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-110/06, Carpi Badía/Комисия

38

2008/C 092/77

Дело T-58/08 P: Жалба, подадена на 8 февруари 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решението на Съда на публичната служба, постановено на 27 ноември 2007 г. по дело Roodhuijzen/Комисия, F-122/06

38

2008/C 092/78

Дело T-59/08: Жалба, подадена на 7 февруари 2008 г. — Nute Partecipazioni и La Perla/СХВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Дело T-62/08: Жалба, подадена на 6 февруари 2008 г. — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Комисия

40

2008/C 092/80

Дело T-63/08: Жалба, подадена на 6 февруари 2008 г. — Cementir Italia/Комисия

40

2008/C 092/81

Дело T-64/08: Жалба, подадена на 6 февруари 2008 г. — Nuova Terni Industrie Chimiche/Комисия

41

2008/C 092/82

Дело T-65/08: Жалба, подадена на 13 февруари 2008 г. — Испания/Комисия

41

2008/C 092/83

Дело T-69/08: Жалба, подадена на 12 януари 2008 г. — Полша/Комисия

42

2008/C 092/84

Дело T-71/08: Жалба, подадена на 13 февруари 2008 г. — Promat/СХВП — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Дело T-74/08: Жалба, подадена на 6 февруари 2008 г. — Now Pharma/Комисия

43

2008/C 092/86

Дело T-94/08: Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. — Координационен център Carrefour/Комисия

43

2008/C 092/87

Дело T-95/08: Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. — Италия/Комисия

44

2008/C 092/88

Дело T-103/08: Жалба, подадена на 20 февруари 2008 г. — Polimeri Europa и Eni/Комисия

45

2008/C 092/89

Дело T-430/04: Определение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2008 г. — Nomura Principal Investment и Nomura/Комисия

45

2008/C 092/90

Дело T-233/05: Определение на Първоинстанционния съд от 1 февруари 2008 г. — Nomura Principal Investment и Nomura International/Комисия

46

2008/C 092/91

Дело T-153/06: Определение на Първоинстанционния съд от 28 февруари 2008 г. — EAEPC/Комисия

46

2008/C 092/92

Дело T-313/06: Определение на Първоинстанционния съд от 12 февруари 2008 г. — Otuska Chemical/EFSA

46

2008/C 092/93

Дело T-78/07: Определение на Първоинстанционния съд от 12 февруари 2008 г. — IXI Mobile/СХВП — Klein (IXI)

46

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 092/94

Дело F-4/07: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 февруари 2008 г. — Skoulidi/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Обмен на длъжностни лица между Комисията и държавите-членки — Предоставяне на общностно длъжностно лице на разположение на гръцката администрация — Отказ — Иск за обезщетение — Нематериални вреди — Досъдебна процедура — Допустимост — Условия по същество за ангажиране на извъндоговорната отговорност на Общността)

47

2008/C 092/95

Дело F-31/07: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 февруари 2008 г. — Putterie-De-Beukelaer/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване в длъжност — Процедура за оценяване — Процедура по атестиране — Оценяване на потенциала — Нарушаване на приложното поле на закона — Служебно повдигнат от Съда въпрос)

47

2008/C 092/96

Дело F-85/07: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 февруари 2008 г. — Anselmo/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Назначаване — Класиране в степен — Успешни кандидати от вътрешен конкурс — Ново обстоятелство — Липса — Явна недопустимост)

48

2008/C 092/97

Дело F-133/07: Жалба, подадена на 9 ноември 2007 г. — Hecq/Комисия

48

2008/C 092/98

Дело F-138/07: Жалба, подадена на 6 декември 2007 г. — Van Arum/Парламент

48

2008/C 092/99

Дело F-139/07: Жалба, подадена на 10 декември 2007 г. — Van Arum/Парламент

49

2008/C 092/00

Дело F-141/07: Жалба, подадена на 20 декември 2007 г. — Maniscalco/Комисия

49

2008/C 092/01

Дело F-143/07: Жалба, подадена на 21 декември 2007 г. — Yannoussis/Комисия

49

2008/C 092/02

Дело F-144/07: Жалба, подадена на 24 декември 2007 г. — Efstathopoulos/Парламент

50

2008/C 092/03

Дело F-4/08: Жалба, подадена на 5 януари 2008 г. — Hambura/Парламент

50

2008/C 092/04

Дело F-11/08: Жалба, подадена на 25 януари 2008 г. — Jörg Mölling/Европол

51

2008/C 092/05

Дело F-15/08: Жалба, подадена на 8 февруари 2008 г. — Wiame/Комисия

51

2008/C 092/06

Дело F-18/08: Жалба, подадена на 18 февруари 2008 г. — Ritto/Комисия

51

2008/C 092/07

Дело F-20/08: Жалба, подадена на 19 февруари 2008 г. — Aparicio и др./Комисия

52


BG

 

Top