EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 74, 20 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 74E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
20 март 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   (Информация)

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

СЕСИЯ 2007—2008

 

Заседания от 23 до 26 април 2007 г.

 

Понеделник, 23 април 2007 г.

2008/C 074E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Одобряване на протокола от предишното заседание

Декларации на председателството

Внесени документи

Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Решения относно някои документи

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Ред на работа

Декларация за финансови интереси

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)

Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)

Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)

Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)

Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)

Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)

Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)

Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

16

 

Вторник, 24 април 2007 г.

2008/C 074E/02

ПРОТОКОЛ

18

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Решение за неотложна процедура

Освобождаване от отговорност за 2005 г. (разискване)

Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (разискване)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване

Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Снемане на имунитета на Vural Öger (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Съд на Европейските общности (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски икономически и социален комитет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за околната среда (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция по лекарствата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Евроюст (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за морска безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте * (гласуване)

Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (гласуване)

Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комисия (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски парламент (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cъвет (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комитет на регионите (гласуване)

Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за реконструкция (гласуване)

Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I — Разследване на произшествия в областта на морскиятранспорт ***I — Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I — Контрол от държавата на пристанището ***I — Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Искане за обявяване на недопустимост (хомофобия в Европа)

Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство — Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (разискване)

Галилео (разискване)

Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (разискване)

Оценка и управление на риска от наводнения ***II (разискване)

Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

43

ПРИЛОЖЕНИЕ I

45

ПРИЛОЖЕНИЕ II

59

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

157

P6_TA(2007)0103
Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно инициативата на Република Финландия относно приемането на решение на Съвета за коригиране на основните заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през търговските 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 години (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Искане за снемане на имунитета на Vural Öger
Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно искане за снемане на имунитета на Vural Öger (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Освобождаване от отговорност 2005: Съд на Европейските общности

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Освобождаване от отговорност 2005: Cметна палата

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски икономически и социален комитет

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски омбудсман

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски надзорен орган по защита на данните

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Освобождаване от отговорност 2005: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за развитие на професионалното обучение

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Освобождаване от отговорност 2005: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Освобождаване от отговорност 2005: Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за околната среда

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Освобождаване от отговорност 2005: Център за преводи за органите на Европейския съюз

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция по лекарствата

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Освобождаване от отговорност 2005: Евроюст

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска фондация за обучение

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за морска безопасност

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за авиационна безопасност

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски орган за безопасност на храните

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Платежни услуги на вътрешния пазар ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар и за изменение на Директиви 97/7/EО, 2000/12/EО и 2002/65/EО (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 април 2007 г.с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на Директиви 97/7/EО, 2002/65/EО, 2005/60/EО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО

273

P6_TA(2007)0129
Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 относно въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване
Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Годишна политическа стратегия на Комисията за 2008 г.
Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за бюджетната процедура за 2008 г. (2007/2017(BUD))

280

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ТРИСТРАННА СРЕЩА ОТ 7 МАРТ 2007 Г.

287

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Декларации след състоялия се на 18 април 2007 г. триалог

287

P6_TA(2007)0132
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III — Комисия

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Освобождаване от отговорност 2005: Европейски парламент

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Освобождаване от отговорност 2005: Cъвет

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Освобождаване 2005: Комитет на регионите

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Освобождаване от отговорност 2005: Европейската агенция за реконстурция

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006—2009 г.
Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно борбата с ИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006—2009 г. (2006/2232(INI))

348

 

Сряда, 25 април 2007 г.

2008/C 074E/03

ПРОТОКОЛ

357

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Трансатлантически отношения (разискване)

Мониторингов доклад за 2006 г. за Хърватия (разискване)

Mандат на член на ЕП

Време за гласуване

Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Мандат на член на ЕП (продължение)

Време за гласуване (продължение)

Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (гласуване)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване (продължение)

Оценка и управление на риска от наводнения ***II (гласуване)

Тържествено заседание — Индия

Време за гласуване (продължение)

Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (гласуване)

Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (гласуване)

Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I (гласуване)

Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I (гласуване)

Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I (гласуване)

Контрол от държавата на пристанището ***I (гласуване)

Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (гласуване)

Международни стандарти за финансова отчетност (гласуване)

Временна комисия по измененията на климата (гласуване)

Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (гласуване)

Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство (гласуване)

Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (гласуване)

Трансатлантически отношения (гласуване)

Доклад за напредъка на Хърватия — 2006 г. (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос — Мораториум върху смъртното наказание (разискване)

Украйна (разискване)

Хомофобията в Европа (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Екипи за бърза гранична намеса (разискване)

Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)

Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)

Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

373

ПРИЛОЖЕНИЕ I

375

ПРИЛОЖЕНИЕ II

393

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

505

P6_TA(2007)0138
Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки

505

P6_TA(2007)0139
Mногостранно споразумение относно създаването на общоевропейско авиационно пространство *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Адаптиране на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно проекта за решение на Съвета за адаптиране на разпоредбите относно Съда в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация и на протокол за искове, съдебни производства и обезщетяване към рамковото споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) №2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) №2320/2002

508

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЩИ ОСНОВНИ СТАНДАРТИ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ ОТ АКТОВЕ НА НЕЗАКОННА НАМЕСА (ЧЛЕН 4)

520

P6_TA(2007)0143
Оценка и управление на риска от наводнения ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения

525

P6_TA(2007)0144
Лекарствените продукти за съвременно лечение ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуална собственост

527

P6_TA(2007)0146
Изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО и за изменение на Директива 2002/59/EО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация

533

P6_TA(2007)0147
Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО

547

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

558

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА МОРСКИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТИ

561

P6_TA(2007)0148
Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на авария

563

ПРИЛОЖЕНИЕ I
АТИНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ЛИЧНИЯ ИМ БАГАЖ ПО МОРЕ ОТ 2002 Г.

567

ПРИЛОЖЕНИЕ II
РЕЗЕРВА НА ИМО от 2006 г.

584

P6_TA(2007)0149
Контрол от държавата на пристанището ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от държавата на пристанището (преработена) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 година с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработена)

584

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КОМПОНЕНТИ НА РЕЖИМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПРИСТАНИЩНИ ИНСПЕКЦИИ

605

ПРИЛОЖЕНИЕ II
СТРУКТУРА НА РИСКОВ ПРОФИЛ НА КОРАБ

609

ПРИЛОЖЕНИЕ III
УВЕДОМЛЕНИЕ

610

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
СПИСЪК НА СЕРТИФИКАТИ И ДОКУМЕНТИ

610

ПРИЛОЖЕНИЕ V
ПРИМЕРИ ЗА „ЯСНИ ОСНОВАНИЯ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТАЙЛНА ИНСПЕКЦИЯ

612

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ

613

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ

613

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСИЛЕНА ИНСПЕКЦИЯ НА КОРАБИТЕ

616

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОТКАЗА НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩА НА ОБЩНОСТТА

618

ПРИЛОЖЕНИЕ Х
ДОКЛАД ЗА ИНСПЕКЦИЯ

620

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
КРИТЕРИИ ЗА СПИРАНЕ НА КОРАБ

621

ПРИЛОЖЕНИЕ XII
МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ

625

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИНСПЕКЦИИ, СПИРАНЕ И ОТКАЗ НА ДОСТЪП В ПРИСТАНИЩА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

626

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV
ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В РАМКИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА МОНИТОРИНГ

627

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

628

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVI
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

629

P6_TA(2007)0150
Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (преработен вариант) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 април 2007 година с оглед приемане на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (преработен вариант)

633

ПРИЛОЖЕНИЕ I
МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

648

ПРИЛОЖЕНИЕ II

650

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

651

P6_TA(2007)0151
Създаване на временна комисия по изменение на климата
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по изменение на климата

652

P6_TA(2007)0152
Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Многостранно споразумение за създаване на общо европейско въздушно пространство (ЕСАА)
Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бившата Югославска Република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Временната административна мисия на Организацията на Обединените Нации в Косово за създаване на общо европейско въздушно пространство (ЕСАА)

658

P6_TA(2007)0154
Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси
Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Трансатлантически отношения
Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения

670

P6_TA(2007)0156
Доклад за напредъка на Хърватия — 2006 г.
Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно доклада за напредъка на Хърватия — 2006 г. (2006/2288(INI))

675

 

Четвъртък, 26 април 2007 г.

2008/C 074E/04

ПРОТОКОЛ

680

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Трансфер на бюджетни кредити

Отношения между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (разискване)

Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (разискване)

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Съобщения на председателството

Време за гласуване

Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Режим за компенсиране за някои рибни продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***I (гласуване)

Екипи за бърза гранична намеса ***I (гласуване)

Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство * (гласуване)

Галилео (гласуване)

Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (гласуване)

Мораториум върху смъртното наказание (гласуване)

Хомофобията в Европа (гласуване)

Публичните финанси в ИПС 2006 (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Дневен ред

Зимбабве (разискване)

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия

Отвличането на журналиста Алън Джонстън в Газа

Положение на правата на човека във Филипините

Време за гласуване

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия (гласуване)

Отвличането на журналиста Алън Джонстън в Газа (гласуване)

Положение на правата на човека във Филипините (гласуване)

Зимбабве (гласуване)

Поправки на вот и намерения за гласуване

Обяснениe на вот

Състав на Парламента

Състав на комисиите и делегациите

Проверка на пълномощията

Решения относно някои документи

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

699

ПРИЛОЖЕНИЕ I

701

ПРИЛОЖЕНИЕ II

711

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

734

P6_TA(2007)0157
Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните особени директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 26 април 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните особени директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане

734

P6_TA(2007)0158
Режим за компенсиране за някои рибни продукти *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на режим за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за периода 2007—2013 г. (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/585/ЕО относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Положението на жените с увреждания в EС
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. за положението на жените с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставянето на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2007 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение

748

P6_TA(2007)0162
Екипи за бърза гранична намеса ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) №2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 април 2007 г. с оглед приемането оглед приемането на Регламент (ЕО) №.../2007 на Европейския парламент и на Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) №2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм за регулиране на задачите и правомощията на гост-служителите

749

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

750

P6_TA(2007)0163
Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) №2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Преговори за концесия на „Галилео“
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на „Галилео“

752

P6_TA(2007)0165
Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Всеобщ мораториум върху смъртното наказание
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание

775

P6_TA(2007)0167
Хомофобията в Европа
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа

776

P6_TA(2007)0168
Публичните финанси в ИПС 2006
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно публичните финанси в ИПС 2006(2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Неотдавнашните репресии на демонстрациите в Русия
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно Русия

784

P6_TA(2007)0170
Отвличането в Газа на журналиста Алън Джонстън
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно отвличането в Газа на журналиста Алън Джонстън

786

P6_TA(2007)0171
Състоянието на човешките права във Филипините
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно състоянието на човешките права във Филипините

788

P6_TA(2007)0172
Зимбабве
Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно Зимбабве

791


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

ITS

Група Идентичност, традиция, суверенитет

NI

Независими членове

BG

 

Top