Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:064:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 64, 08 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 64

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
8 март 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 064/01

Информационна бележка относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции — Допълнение вследствие на влизането в сила на спешното преюдициално производство, приложимо към преюдициалните запитвания, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие

1

2008/C 064/02

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 51, 23.2.2008 г.

3


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 064/03

Дело C-152/05: Решение на Съда (втори състав) от 17 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 18 ЕО, 39 ЕО и 43 ЕО — Национална правна уредба — Условия за предоставяне на субсидия за построяване или придобиване на жилище за лични жилищни цели — Жилище, което трябва да се намира на територията на съответната държава-членка)

4

2008/C 064/04

Дело C-299/05: Решение на Съда (втори състав) от 18 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Социално осигуряване — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 4, параграф 2а и член 10а — Приложение IIа — Регламент (ЕО) № 647/2005 — Специални обезщетения, получавани без вноски)

4

2008/C 064/05

Дело C-6/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2007 г. — Cofradía de pescadores „San Pedro“ de Bermeo и др./Съвет на Европейския съюз, Комисия на Европейските общности, Френска република (Обжалване — Извъндоговорна отговорност на Общността — Принципи на относителната стабилност, на правната сигурност и на оправданите правни очаквания — Допустимост — Частично неоснователна и частично недопустима жалба — Насрещна жалба — Искане за частична отмяна на решение на Първоинстанционния съд, доколкото с него този съд приема, че не е необходимо да се произнася по възражение за недопустимост, подадено срещу иск, който е отхвърлен като неоснователен — Липса на правен интерес — Сила на пресъдено нещо)

5

2008/C 064/06

Дело C-37/06 и C-58/06: Решение на Съда (трети състав) от 17 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Регламент (ЕО) № 615/98 — Директива 91/628/ЕИО — Възстановявания при износ — Защита на говеда по време на транспорт — Подчиняване на плащането на възстановяванията при износ на говеда на спазването на разпоредбите на Директива 91/628/ЕИО — Принцип на пропорционалност — Изгубване на правото на възстановяване)

6

2008/C 064/07

Дело C-70/06: Решение на Съда (първи състав) от 10 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Решение на Съда за установяване на неизпълнение на задължение — Неизпълнение — Парична санкция)

6

2008/C 064/08

Дело C-211/06 P: Решение на Съда (осми състав) от 24 януари 2008 г. — Herta Adam/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква а), второ тире от приложение VII от Правилника за персонала — Понятие „работа за друга държава“)

7

2008/C 064/09

Дело C-246/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Испания) — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Социална политика — Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Директива 80/987/ЕИО съгласно измененията с Директива 2002/74/ЕО — Непосредствено действие — Обезщетение за незаконно уволнение, договорено в съдебна спогодба — Плащане, осигурено от гарантиращата институция — Плащане, обвързано с постановяването на съдебно решение)

7

2008/C 064/10

Дело C-256/06: Решение на Съда (втори състав) от 17 януари 2008 г. (преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof — Германия) — Theodor Jäger/Finanzamt Kusel-Landstuhl (Свободно движение на капитали — Членове 73б и 73г от Договора за ЕО (понастоящем членове 56 ЕО и 58 ЕО) — Данък върху наследството — Оценка на имуществото, включено в наследството — Земеделски и горски имот, намиращ се в друга държава-членка — По-неблагоприятен метод за оценка на имуществото и за изчисляване на дължимия данък)

8

2008/C 064/11

Дело C-257/06: Решение на Съда (втори състав) от 24 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Roby Profumi Srl/Comune di Parma (Член 28 ЕО — Директива 76/768/ЕИО — Защита на здравето — Козметични продукти — Внос — Съобщаване на властите в държавата на внос на информация, свързана с козметични продукти)

9

2008/C 064/12

Дело C-275/06: Решение на Съда (голям състав) от 29 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid — Испания) — Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU (Информационно общество — Задължения на доставчиците на услуги — Съхранение и разкриване на определени данни, свързани с трафика — Задължение за разкриване — Граници — Защита на поверителността на електронните комуникации — Съвместимост със защитата на авторското право и сродните му права — Право на ефективна защита на интелектуалната собственост)

9

2008/C 064/13

Дело C-294/06: Решение на Съда (трети състав) от 24 януари 2008 г. (преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal — Обединеното кралство) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department (Споразумение за асоцииране между ЕИО и Турция — Свободно движение на работници — Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране — Член 6, параграф 1, първо тире — Работник, принадлежащ към редовния пазар на труда — Разрешение за влизане в качеството на студент или на лице „au pair“ — Отражение върху правото на пребиваване)

10

2008/C 064/14

Дело C-387/06: Решение на Съда (втори състав) от 10 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения на държава-членка — Сектор на далекосъобщенията — Член 8, параграфи 1, 2, буква б) и 3, буква в) от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) — Член 8, параграфи 1 и 4 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа) — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Фиксирани и мобилни телефонни мрежи — Приключване на телефонни разговори — Входящ пренос — Ограничаване на правомощията на националния орган за регулиране на съобщенията)

10

2008/C 064/15

Дело C-532/06: Решение на Съда (първи състав) от 24 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon“ OE, Nikolaos Sideris (Директива 92/50/ЕИО — Обществени поръчки за услуги — Извършване на проучване върху кадастрирането, градоустройството и действията по изпълнение относно жилищен район — Критерии, които могат да бъдат определени като „критерии за качествен подбор“ или като „критерии за възлагане“ — Икономически най-изгодна оферта — Спазване на критериите за възлагане, определени в спецификацията или в обявлението за обществената поръчка — Последващо определяне на коефициенти за претегляне и на подкритерии към критериите за възлагане — Принцип за равно третиране на икономическите оператори и задължение за прозрачност)

11

2008/C 064/16

Дело C-19/07: Решение на Съда (първи състав) от 17 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Pаul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minerales d'Evian SA (SAEME) (Сближаване на законодателствата — Директива 86/653/ЕИО — Самостоятелно заети търговски представители — Право на комисиона на представител, натоварен с определена географска област — Сделки, сключени без намесата на принципала)

11

2008/C 064/17

Дело C-105/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 януари 2008 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Белгия) — N. V. Lammers & Van Cleeff/Belgische Staat (Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Лихви, платени от дъщерно дружество като цена за средства, предоставени в заем от установеното в друга държава-членка дружество майка — Преквалифициране на лихвите като облагаеми дивиденти — Липса на преквалифициране на лихви, платени на местно дружество)

12

2008/C 064/18

Дело C-342/07: Решение на Съда (шести състав) от 17 януари 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/91/ЕО — Енергийна политика — Икономия на енергия — Липса на транспониране в определения срок)

12

2008/C 064/19

Дело C-421/06: Определение на Съда от 8 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Решение на Съда за обявяване на недействителност на общностна разпоредба — Задължения на институциите — Здравни мерки — Комбинирани фуражи — Индикация върху етикета на точните тегловни проценти на фуражните суровини, съдържащи се с във фуража с толеранс от ± 15 % от декларираната стойност — Забрана за въвеждане на потребителя в заблуждение)

13

2008/C 064/20

Дело C-505/06: Определение на Съда (седми състав) от 7 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale di Genova — Италия) — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di GenovaEuricom SpA (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Митнически кодекс на Общността — Активно усъвършенстване — Споразумение за асоцииране — Предварителен износ на ориз за трета страна, обвързана от споразумение за митнически преференции — Член 216 от Митническия кодекс)

14

2008/C 064/21

Дело C-122/07 P: Определение на Съда от 29 ноември 2007 г. — Eurostrategies SPRL/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Определение за заличаване — Оттегляне — Съдебни разноски)

14

2008/C 064/22

Дело C-134/07: Определение на Съда (пети състав) от 10 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Jaworznie — Република Полша) — Piotr Kawala/Gmina Miasta Jaworzna (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Национално облагане, по-високо за стока, внесена от друга държава-членка, отколкото за сходна стока, закупена на място — Член 90, първа алинея ЕО — Такса върху първа регистрация, засягаща внесени моторни превозни средства втора употреба)

15

2008/C 064/23

Дело C-191/07 P: Жалба, подадена на 3 април 2007 г. от Jean Yves Sellier срещу определението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 15 януари 2007 г. по дело T-276/06, Sellier/Комисия

15

2008/C 064/24

Дело C-503/07 P: Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. от Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH срещу Определението, постановено на 11 септември 2007 г. от Първоинстанционния съд (трети състав) по дело T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG/Комисия на Европейските общности

15

2008/C 064/25

Дело C-537/07: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social de Madrid на 3 декември 2007 г. — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

16

2008/C 064/26

Дело C-546/07: Иск, предявен на 5 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия

17

2008/C 064/27

Дело C-549/07: Преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien (Австрия) на 11 декември 2007 г. — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

18

2008/C 064/28

Дело C-551/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof на 11 декември 2007 г. — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres

19

2008/C 064/29

Дело C-553/07: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 12 декември 2007 г. — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer

20

2008/C 064/30

Дело C-557/07: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 14 декември 2007 г. — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

20

2008/C 064/31

Дело C-560/07: Преюдициално запитване, отправено от Tallinna Halduskohus на 18 декември 2007 г. — Balbiino AS/EV Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

20

2008/C 064/32

Дело C-561/07: Иск, предявен на 18 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

21

2008/C 064/33

Дело C-562/07: Иск, предявен на 19 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

22

2008/C 064/34

Дело C-565/07 Р: Жалба, подадена на 31 декември 2007 г. от AMS Advanced Medical Services GmbH срещу Решението на Първоинстанционния съд (пети състав) постановено на 18 октомври 2007 г. по дело AMS Advanced Medical Services GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (ОХВП), T-425/03

23

2008/C 064/35

Дело C-566/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 21 декември 2007 г. — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

23

2008/C 064/36

Дело C-567/07: Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 27 декември 2007 г. — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius

24

2008/C 064/37

Дело C-568/07: Иск, предявен на 21 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

25

2008/C 064/38

Дело C-569/07: Преюдициално запитване, отправено от Special Commissioners, London (Обединено кралство) на 24 декември 2007 г. — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2008/C 064/39

Дело C-573/07: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 28 декември 2007 г. — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

27

2008/C 064/40

Дело C-1/08: Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 2 януари 2008 г. — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

28

2008/C 064/41

Дело C-5/08: Преюдициално запитване, отправено от Hojesteret (Дания) на 4 януари 2008 г. — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forenig

28

2008/C 064/42

Дело C-6/08 P: Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. от U.S. Steel Košice, s.r.o. срещу определението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 1 октомври 2007 г. по дело T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o./Комисия на Европейските общности

29

2008/C 064/43

Дело C-19/08: Преюдициално запитване, отправено от Kammarrätten i Stockholm (Sverige) на 21 януари 2008 г. — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian и Maxime Petrosian

30

2008/C 064/44

Дело C-21/08: Жалба, подадена на 22 януари 2008 г. от Sunplus Technology Co. Ltd срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 15 ноември 2007 г. по дело T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)

31

2008/C 064/45

Дело C-245/05: Определение на председателя на Съда от 20 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Metro International GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

31

2008/C 064/46

Дело C-296/05: Определение на председателя на Съда от 21 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/I. Günes

31

2008/C 064/47

Дело C-493/06 P: Определение на председателя на първи състав на Съда от 11 декември 2007 г. — Tesco Stores Ltd/MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

32

2008/C 064/48

Дело C-210/07: Определение на председателя на Съда от 8 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

32

2008/C 064/49

Дело C-345/07: Определение на председателя на Съда от 12 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

32

2008/C 064/50

Дело C-346/07: Определение на председателя на Съда от 13 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

32

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 064/51

Дело T-85/04: Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Strack/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Период на оценяване 2001 г./2002 г. — Законосъобразност на производството по атестиране)

33

2008/C 064/52

Дело T-380/04: Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Terezakis/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно строителството на новото международно летище на Атина в Spata — Отказ на достъп — Изключение относно защитата на търговските интереси — Изключение относно защитата на целите на одитните дейности — Частичен достъп)

33

2008/C 064/53

Дело T-394/04: Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Strack/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2003 г. — Присъждане на точки за предимство — Отказ за повишаване)

34

2008/C 064/54

Дело T-46/05: Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Комисия/Environmental Management Consultants („Арбитражна клауза — Възстановяване на платени суми — Мораторни лихви — Неприсъствено производство“)

34

2008/C 064/55

Дело T-88/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 януари 2008 г. — Dorel Juvenile Group/СХВП (SAFETY 1ST) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността SAFETY 1ST — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителни белези — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

35

2008/C 064/56

Дело T-95/06: Решение на Първоинстанционния съд от 31 януари 2008 г. — Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/СОСР — Nador Cott Protection (Nadorcott) (Сортове растения — Жалба пред отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения — Недопустимост — Липса на лично засягане — Ефективна съдебна защита — Задължение за мотивиране)

35

2008/C 064/57

Дело T-106/06: Решение на Първоинстанционния съд от 23 януари 2008 г. — Demp/СХВП — BAU HOW (BAU HOW) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността BAU HOW — По-ранни фигуративни марки BAUHAUS — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, букви а) и б) и член 73 от Регламент (ЕО) № 40/94)

36

2008/C 064/58

Дело T-128/06: Решение на Първоинстанционния съд от 30 януари 2008 г. — Japan Tobacco/СХВП — Torrefacção Camelo (CAMELO) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността CAMELO — По-ранна национална фигуративна марка CAMEL — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от неоснователно ползване от отличителните белези и от добрата репутация на по-ранната марка, и липса на вероятност ползването да им нанесе вреда — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Липса на нарушение на правилата на процедурата по обжалване — Член 74 от Регламент № 40/94)

36

2008/C 064/59

Дело T-206/07: Решение на Първоинстанционния съд от 29 януари 2008 г. — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Съвет (Дъмпинг — Внос на дъски за гладене с произход от Китайската народна република и Украйна — Статут на предприятие, функциониращо при условия на пазарна икономика — Право на защита — Член 2, параграф 7, буква в) и член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 384/96)

37

2008/C 064/60

Дело T-403/03: Определение на Първоинстанционния съд от 7 януари 2008 г. — Marmara Import-Export/СХВП — Marmara Zeytin Tarim Satis (marmara) (Марка на Общността — Възражение — Отхвърляне на възражението — Липса на основание за постановяване на решение по същество)

37

2008/C 064/61

Дело T-430/03: Определение на Първоинстанционния съд от 20 декември 2007 г. — Dascalu/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Междинно решение — Липса на основание за постановяване на решение по същество)

38

2008/C 064/62

Дело T-113/04: Определение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Atlantic Container Line и др./Комисия (Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд — Възстановяване на разходите за банкова гаранция, предоставена за отсрочване плащането на наложена от страна на Комисията глоба, която впоследствие е отменена от Първоинстанционния съд — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Извъндоговорна отговорност на Общността — Липса на пряка причинно-следствена връзка между неправомерно поведение на институцията и твърдяната вреда)

38

2008/C 064/63

Дело T-245/04: Определение на Първоинстанционния съд от 8 януари 2008 г. — Комисия/Lior и др. (Арбитражна клауза — Компетентност на Първоинстанционния съд — Иск, насочен срещу европейско обединение по икономически интереси и срещу неговите настоящи и бивши членове — Частична некомпетентност)

39

2008/C 064/64

Дело T-375/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 7 януари 2008 г. — Pellegrini/Комисия (Обезпечително производство — Извъндоговорна отговорност на Общността — Бездействие на Комисията — Предварително плащане на исканото по главното производство обезщетение — Липса на fumus boni juris)

39

2008/C 064/65

Дело T-422/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — DJEBEL/Комисия

40

2008/C 064/66

Дело T-465/07: Жалба, подадена на 20 декември 2007 г. — Salej и Technologie Buczek S.A./Комисия

41

2008/C 064/67

Дело T-470/07: Жалба, подадена на 19 декември 2007 г. — Dow Agrosciences BV и др./Комисия

41

2008/C 064/68

Дело T-473/07 P: Жалба, подадена на 21 декември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 10 октомври 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-107/06, Berrisford/Комисия

42

2008/C 064/69

Дело T-477/07: Жалба, предявена на 17 декември 2007 г. — Cofra/Комисия

43

2008/C 064/70

Дело T-479/07: Жалба, подадена на 17 декември 2007 г. — Nuova Agricast/Комисия

43

2008/C 064/71

Дело T-480/07: Жалба, подадена на 17 декември 2007 г. — SIMSA/Комисия

43

2008/C 064/72

Дело T-481/07: Жалба, подадена на 21 декември 2007 г. — Deltalinqs и SVZ/Commissie

43

2008/C 064/73

Дело T-488/07: Жалба, подадена на 20 декември 2007 г. — Cabel Hall Citrus/СХВП — Casur (EGLÉFRUIT)

44

2008/C 064/74

Дело T-489/07: Жалба, подадена на 21 декември 2007 г. — Insight Direct USA/СХВП — Net Insight (Insight)

44

2008/C 064/75

Дело T-490/07: Жалба, подадена на 21 декември 2007 г. — Notartel/UAMI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N.)

45

2008/C 064/76

Дело T-491/07: Жалба, подадена на 27 декември 2007 г. — CB/Комисия

46

2008/C 064/77

Дело T-492/07 P: Жалба, подадена на 28 декември 2007 г. от Carlos Sanchez Ferriz и др. срещу решение, постановено на 17 октомври 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-115/06, Sanchez Ferriz и др./Комисия

47

2008/C 064/78

Дело T-494/07: Жалба, подадена на 28 декември 2007 г. — Италия/Комисия

47

2008/C 064/79

Дело T-495/07: Жалба, подадена на 20 декември 2007 г. — Productos Asfalticos/Комисия

48

2008/C 064/80

Дело T-496/07: Жалба, подадена на 18 декември 2007 г. — Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA и др./Комисия

49

2008/C 064/81

Дело T-497/07: Жалба, подадена на 20 декември 2007 г. — Compañía Española de Petróleos/Комисия

50

2008/C 064/82

Дело T-499/07: Жалба, подадена на 27 декември 2007 г. — Република България/Комисия на Европейските общности

50

2008/C 064/83

Дело T-500/07: Жалба, подадена на 27 декември 2007 г. — Република България/Комисия на Европейските общности

51

2008/C 064/84

Дело T-501/07: Жалба, подадена на 24 декември 2007 г. — RS Arbeitsschutz/СХВП — RS Components (RS)

53

2008/C 064/85

Дело T-1/08: Жалба, подадена на 8 януари 2008 г. — Buczek Automotive/Комисия

53

2008/C 064/86

Дело T-2/08: Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. — Landesanstalt für Medien Nordrhein — Westfalen/Комисия

54

2008/C 064/87

Дело T-3/08: Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. — Coedo Suarez/Съвет

54

2008/C 064/88

Дело T-5/08: Жалба, подадена на 4 януари 2008 г. — Nestlé/СХВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

55

2008/C 064/89

Дело T-6/08: Жалба, подадена на 4 януари 2008 г. — Nestlé/СХВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

55

2008/C 064/90

Дело T-7/08: Жалба, подадена на 4 януари 2008 г. — Nestlé/СХВП — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

56

2008/C 064/91

Дело T-8/08: Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. — Piccoli/UAMI (Изображение на мида)

57

2008/C 064/92

Дело T-9/08: Жалба, подадена на 7 януари 2008 г. — Volkswagen/СХВП (CAR SILHOUETTE III)

57

2008/C 064/93

Дело T-10/08: Жалба, подадена на 7 януари 2008 г. — Kwang Yang Motor/СХВП — Honda Giken Kogyo (Изображение на мотор с вътрешно горене)

58

2008/C 064/94

Дело T-11/08: Жалба, подадена на 7 януари 2008 г. — Kwang Yang Motor/СХВП — Honda Giken Kogyo (Представяне на двигател с вътрешно горене)

58

2008/C 064/95

Дело T-12/08 P: Жалба, подадена на 4 януари 2008 г. от M срещу Определение, постановено на 19 октомври 2007 г. от Съда на публичната служба по дело M/ЕMEА, F-23/07,

59

2008/C 064/96

Дело T-16/08: Жалба, подадена на 11 януари 2008 г. — Perfetti Van Melle/СХВП — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

59

2008/C 064/97

Дело T-17/08 P: Жалба, подадена на 14 януари 2008 г. от Marta Andreasen срещу решение, постановено на 8 ноември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-40/05, Andersen/Комисия

60

2008/C 064/98

Дело T-20/08: Жалба, подадена на 8 януари 2008 г. — Evets Corporation/СХВП

61

2008/C 064/99

Дело T-21/08: Жалба, подадена на 8 януари 2008 г. — Evets/СХВП (QWIK TUNE)

61

2008/C 064/00

Дело T-24/08: Жалба, подадена на 16 януари 2008 г. — Weldebräu/СХВП — Kofola Holding (форма на бутилка)

62

2008/C 064/01

Дело T-25/08: Жалба, подадена на 11 януари 2008 г. — Katjes Fassin/СХВП (Yoghurt-Gums)

62

2008/C 064/02

Дело T-417/03: Определение на Първоинстанционния съд от 14 януари 2008 г. — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe/Комисия

63

2008/C 064/03

Дело T-313/05: Определение на Първоинстанционния съд от 27 ноември 2007 г. — Microsoft/Комисия

63

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 064/04

Дело F-109/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. — Georgi Kerelov/Комисия (Длъжностни лица — Явна недопустимост — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

64

2008/C 064/05

Дело F-110/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. — Керелов/Комисия (Публична служба — Явна недопустимост — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

64

2008/C 064/06

Дело F-111/07: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. — Керелов/Комисия на Европейските общности (Публична служба — Явна недопустимост — Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

64

2008/C 064/07

Дело F-116/07: Жалба, подадена на 8 октомври 2007 г. — Tomas/Парламент

65

2008/C 064/08

Дело F-122/07: Жалба, подадена на 25 октомври 2007 г. — Marcuccio/Комисия

65

2008/C 064/09

Дело F-134/07: Жалба, подадена на 3 декември 2007 г. — Adjemian и др./Комисия

66

2008/C 064/10

Дело F-146/07: Жалба, подадена на 29 декември 2007 г. — Marcuccio/Комисия

67

2008/C 064/11

Дело F-1/08: Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. — Bart Nijs/Сметна палата

68

2008/C 064/12

Дело F-3/08: Жалба, подадена на 3 януари 2008 г. — Marcuccio/Комисия

68

2008/C 064/13

Дело F-5/08: Жалба, подадена на 10 януари 2008 г. — Brune/Kommission

69

2008/C 064/14

Дело F-7/08: Жалба, подадена на 14 януари 2008 г. — Schönberger/Парламент

69

2008/C 064/15

Дело F-9/08: Жалба, подадена на 18 януари 2008 г. — Rosenbaum/Комисия

70

2008/C 064/16

Дело F-10/08: Жалба, подадена на 21 януари 2008 г. — Aayhan и др./Парламент

70

2008/C 064/17

Дело F-106/06: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 януари 2008 г. — Erbežnik/Парламент

71

2008/C 064/18

Дело F-62/07: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 януари 2008 г. — De Fays/Комисия

71

2008/C 064/19

Дело F-123/07: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 януари 2008 г. — De Fays/Комисия

71


BG

 

Top