EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 57, 01 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 57

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
1 март 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 057/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2008/C 057/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

3

2008/C 057/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 057/04

Обменен курс на еврото

5

2008/C 057/05

Становище на Консултативния комитет по органичителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 26 октомври 2007 г. относно проекторешение във връзка с дело COMP/38.432 — Професионални видеокасети

6

2008/C 057/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/38.432 — Професионални видеокасети (съгласно член 15 и член 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

7

2008/C 057/07

Становище на Консултативния комитет по органичителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 16 ноември 2007 г. относно проекторешениет във връзка с дело COMP/38.432 — Професионални видеокасети

9

2008/C 057/08

Резюме за публикуване на решение на Комисията от 20 ноември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/38.432 — Професионални видеокасети) (нотифицирано под номер C(2007) 5469 окончателен)  (1)

10

2008/C 057/09

Съобщение на Комисията относно очаквания размер на наличните финансови средства за предоставяне на помощ за преструктуриране за 2008/2009 пазарна година, в рамките на изпълнението на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 057/10

Публикуване на решенията на държавите-членки за издаване или отнемане на лиценз за извършване на дейност, в съответствие с член 13, параграф 4 на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета относно лицензирането на въздушните превозвачи (1)

14

2008/C 057/11

Представяне с коментар на регулираните пазари и националните разпоредби за прилагане на съответните изисквания на ДИУ (Директива 2004/39/ЕО на Съвета)

21


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Cedefop

2008/C 057/12

Открита покана за представяне на предложения — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Европейска мрежа за справки и експертни съвети в областта на професионалното образование и обучение (ПОО)

28

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 057/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 057/14

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5, ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11, ОВ C 271, 14.11.2007 г., стp. 14)

31

2008/C 057/15

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22, ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18)

38

2008/C 057/16

Публикуване на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрила на географските указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

39


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top