Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 22, 26 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 22

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
26 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 022/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 8, 12.1.2008 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2008/C 022/02

Съединени дела C-463/04 и C-464/04: Решение на Съда (първи състав) от 6 декември 2007 г. (преюдициални запитвания, отправени от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Италия) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) и Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Член 56 ЕО — Свободно движение на капитали — Ограничения — Приватизирани предприятия — Национална разпоредба, съгласно която уставът на акционерно дружество може да предостави на държавата или на публично образувание, притежаваща/о акции в капитала на същото, право да назначава пряко един или няколко членове на управителния съвет)

2

2008/C 022/03

Дело C-280/05: Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Държавни помощи — Несъвместимост с общия пазар — Задължение за възстановяване — Неизпълнение)

2

2008/C 022/04

Дело C-298/05: Решение на Съда (първи състав) от 6 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Münster — Германия) — Columbus Container Serveces BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Данък върху доходите и данък върху имуществото — Условия за облагане на печалбите на предприятие, намиращо се в друга държава-членка — Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Методи за освобождаване от или приспадане на данъка)

3

2008/C 022/05

Дело C-393/05: Решение на Съда (първи състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Регламент (ЕИО) № 2092/91 — Биологично производство на земеделски продукти — Частни контролни структури — Изискване за място на дейност или за трайна инфраструктура в държавата-членка, в която се извършва на дейността — Обосновка — Участие в упражняването на публична власт — Член 55 ЕО — Защита на потребителите)

3

2008/C 022/06

Дело C-404/05: Решение на Съда (първи състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Регламент (ЕИО) № 2092/91 — Биологично производство на земеделски продукти — Частни контролни структури — Изискване за място на дейност или за трайна инфраструктура в държавата-членка, в която се извършва дейността — Обосновка — Участие в упражняването на публична власт — Член 55 ЕО — Защита на потребителите)

4

2008/C 022/07

Дело C-456/05: Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална Република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 43 ЕО — Психотерапевти, сключили договор със здравноосигурителна каса — Система от квоти — Дерогационни преходни правила — Пропорционалност — Допустимост)

4

2008/C 022/08

Дело C-7/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 ноември 2007 г. — Beatriz Salvador García/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условие по член 4, параграф 1, буква а), второ тире от приложение VII към Правилника — Понятие за „работа за друга държава“)

5

2008/C 022/09

Дело C-8/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 ноември 2007 г. — Anna Herrero Romeu/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условие по член 4, параграф 1, буква a), второ тире от приложение VII към Правилника — Понятие за „работа за друга държава“)

5

2008/C 022/10

Дело C-9/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 ноември 2007 г. — Tomás Salazar Brier/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условие по член 4, параграф 1, буква а), второ тире от приложение VII към Правилника — Понятие за работа за друга държава)

6

2008/C 022/11

Дело C-10/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 ноември 2007 г. — Rafael de Bustamante Tello/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условие по член 4, параграф 1, буква a), второ тире от приложение VII към Правилника — Понятие за „работа за друга държава“)

6

2008/C 022/12

Дело C-59/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 6 декември 2007 г. — Luigi Marcuccio/Комисия на Европейските общности (Жалба — Длъжностно лице — Длъжност в трета страна — Промяна на длъжност и на лицето, което я заема — Принцип на зачитане на правото на защита — Обхват — Тежест за доказване)

7

2008/C 022/13

Дело C-119/06: Решение на Съда (трети състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на Директива 92/50/EИО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги — Възлагане на поръчка без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка — Възлагане на поръчка за услуги за санитарен транспорт в Тоскана)

7

2008/C 022/14

Дело C-176/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 29 ноември 2007 г. — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Комисия на Европейските общности, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, преди Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Обжалване — Привидно предоставена помощ на ядрените централи от страна на германските власти — Провизии за затварянето на централите и унищожаване на радиоактивните отпадъци — Недопустимост на жалбата пред Първоинстанционния съд — Абсолютна процесуална предпоставка)

8

2008/C 022/15

Дело C-262/06: Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Deutsche Telecom AG/Федерална република Германия (Сектор на далекосъобщенията — Универсална услуга и права на потребителите — Понятие за задължения, които трябва да бъдат временно запазени — Член 27, първа алинея от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) и член 16, параграф 1, буква а) от Директива 2002/22/ЕО (Директива за общодостъпната услуга) — Тарифи за предоставяне на услуги за гласова телефония — Задължение за получаване на административно разрешение)

8

2008/C 022/16

Дело C-300/06: Решение на Съда (първи състав) от 6 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Ursula Voß/Land Berlin (Член 141 ЕО — Принцип на равно заплащане на мъжете и жените — Държавни служители — Полагане на извънреден труд — Непряка дискриминация на жени, назначени на непълно работно време)

9

2008/C 022/17

Дело C-328/06: Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil — Испания) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlléo Franquet (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 4, параграф 2, буква г) — Общоизвестни марки в държавите-членки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция — Познаване на марката — Географски обхват)

9

2008/C 022/18

Дело C-401/06: Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална Република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Доставка на услуги — Изпълнител на завещание — Място на изпълнение при доставка на услуга — Член 9, параграфи 1 и 2, буква д)

10

2008/C 022/19

Дело C-417/06 P: Решение на Съда (трети състав) от 29 ноември 2007 г. — Италианска република/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Допустимост — Структурни фондове — Финансиране на общностни инициативи — Промяна в показателната разбивка — Изпълнение на присъдено нещо)

10

2008/C 022/20

Дело C-435/06: Решение на Съда (голям състав) от 27 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — C (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Материален и времеви обхват — Понятие за „граждански дела“ — Решение за поемането на грижа и за настаняването на деца извън семейството — Мерки от публичноправен характер за закрила на детето)

11

2008/C 022/21

Дело C-451/06: Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Австрия) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Шеста директива ДДС — Член 13, Б, буква б) — Освобождаване — Операции, свързани с отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество — Отдаване под наем на право на риболов)

11

2008/C 022/22

Дело C-486/06: Решение на Съда (осми състав) от 6 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen — Белгия) — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Позиции 8703 и 8704 — Автомобилно превозно средство тип „пикап“)

12

2008/C 022/23

Дело C-508/06: Решение на Съда (осми състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/59/ЕО — Член 11 — Управление на отпадъци — Обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили — Пропуск да се представят необходимите планове и насоки)

12

2008/C 022/24

Дело C-516/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ferriere Nord SpA (Обжалване — Конкуренция — Решение на Комисията — Глоба — Изпълнение — Регламент (ЕИО) № 2988/74 — Погасителна давност — Увреждащ акт — Недопустимост)

13

2008/C 022/25

Дело C-6/07: Решение на Съда (шести състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/74/ЕО — Закрила на работниците — Неплатежоспособност на работодателя)

13

2008/C 022/26

Дело C-34/07: Решение на Съда (седми състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/109/ЕО — Дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни — Липса на транспониране в предвидения срок)

14

2008/C 022/27

Дело C-57/07: Решение на Съда (седми състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/86/ЕО — Право на събиране на семейството — Неприемане в предписания срок)

14

2008/C 022/28

Дело C-67/07: Решение на Съда (пети състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/24/ЕО — Традиционни растителни лекарствени продукти — Кодекс на Общността — Липса на транспониране в предписания срок)

15

2008/C 022/29

Дело C-68/07: Решение на Съда (трети състав) от 29 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Членове 3, 6 и 7 — Компетентност — Признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност — Компетентност по дела за развод — Ответник, който е гражданин на трета държава и живее в трета държава — Национална правна уредба, която предвижда прекомерен обхват на компетентност)

15

2008/C 022/30

Дело C-106/07: Решение на Съда (пети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2000/59/ЕО — Пристанищни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари — Липса на изготвяне и на изпълнение на планове за приемане и третиране на отпадъците за всички пристанища)

16

2008/C 022/31

Дело C-112/07: Решение на Съда (пети състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/80/ЕО — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Обезщетение на жертвите на престъпления — Липса на транспониране в предвидения срок)

16

2008/C 022/32

Дело C-258/07: Решение на Съда (седми състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/18/ЕО — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки — Липса на транспониране в определения срок)

17

2008/C 022/33

Дело C-263/07: Решение на Съда (шести състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неправилно транспониране — Директива 96/61/ЕО — Член 9, параграф 4 — Член 13, параграф 1 — Приложение I — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването — Понятия за „прилагане на най-добри налични техники“ и „периодично преразглеждане на условията в разрешително за експлоатация“)

17

2008/C 022/34

Дело C-457/06 P: Определение на Съда от 4 октомври 2007 г. — Република Финландия/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Жалба за отмяна — Недопустимост — Акт, който не поражда задължителни правни последици — Собствени ресурси на Европейските общности — Процедура за нарушение — Член 11 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 — Лихви за забава — Преговори по споразумение за плащане под условие — Писмо за отказ)

18

2008/C 022/35

Дело C-495/06 P: Определение на Съда от 25 октомври 2007 г. — Bart Nijs/Сметна палата на Европейските общности (Обжалване — Повишение — Процедура на повишения в длъжност за 2003 година — Доклад за кариерно развитие — Решение относно окончателното изготвяне на доклада — Решение за повишение в длъжност на друго длъжностно лице до степен на преводач-редактор — Искане за поправяне на вреди — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

18

2008/C 022/36

Дело C-242/07 P: Определение на Съда от 8 ноември 2007 г. — Кралство Белгия/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Срок за предявяване на иск — Член 43, параграф 6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд — Оригинал на исковата молба, подаден след изтичането на срока — Недопустимост — Понятие за извинима грешка — Понятие за случайно събитие)

19

2008/C 022/37

Дело C-502/06 P: Жалба, подадена на 13 декември 2007 г. от Carlos Correia de Matos срещу Решението, постановено на 27 септември 2007 г. по дело T-440/05 Carlos Correia de Matos/Европейски парламент

19

2008/C 022/38

Дело C-440/07 P: Жалба, подадена на 24 септември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 11 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) по дело T-351/03 (Schneider Electric SA/Комисия)

19

2008/C 022/39

Дело C-443/07 P: Жалба, подадена на 28 септември 2007 г. от Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen и Michaël Zouridakis срещу Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 11 юли 2007 г. по дело T-58/05, Centeno Mediavilla и др./Комисия на Европейските общности

20

2008/C 022/40

Дело C-471/07: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 24 октомври 2007 г. — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Белгийска държава — Встъпила страна: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Дело C-472/07: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 24 октомври 2007 г. — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Белгийска държава

22

2008/C 022/42

Дело C-473/07: Преюдициално запитване, представено от Conseil d'État (Франция) на 25 октомври 2007 г. — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Встъпила страна: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Дело C-475/07: Иск, предявен на 25 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

23

2008/C 022/44

Дело C-476/07: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Berlin (Германия) на 29 октомври 2007 г. — M.C.O. Congres/suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Дело C-478/07: Преюдициално запитване, отправено от Handelsgerichts Wien (Австрия) на 25 октомври 2007 г. — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Дело C-485/07: Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия) на 5 ноември 2007 г. — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas и др.

24

2008/C 022/47

Дело C-486/07: Преюдициално запитване, отправено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 5 ноември 2007 г. — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Дело C-489/07: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Lahr (Германия) на 5 ноември 2007 г. — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Дело C-491/07: Преюдициално запитване, отправено от Landesgerichts für Strafsachen Wien (Австрия) на 31 октомври 2007 г. — Наказателно производство срещу Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Дело C-492/07: Иск, предявен на 7 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

26

2008/C 022/51

Дело C-495/07: Преюдициално запитване, отправено от Obersten Patent- und Markensenats (Австрия) на 14 ноември 2007 г. — Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Дело C-497/07 P: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. от Philip Morris Products SA срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-140/06, Philip Morris Products/СХВП

27

2008/C 022/53

Дело C-498/07 P: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. от Aceites del Sur-Coosur, S.A., преди Aceites del Sur, S.A. срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

27

2008/C 022/54

Дело C-499/07: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Белгия) на 16 ноември 2007 г. — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Белгийската държава

29

2008/C 022/55

Дело C-502/07: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 16 ноември 2007 г. — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Дело C-504/07: Преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) на 19 ноември 2007 г. — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) и др./Conselho de Ministrosи др.

31

2008/C 022/57

Дело C-508/07 P: Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. от Cain Cellars, Inc. срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-304/05, Cain Cellars, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

32

2008/C 022/58

Дело C-510/07: Иск, предявен на 21 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

32

2008/C 022/59

Дело C-511/07: Иск, предявен на 21 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

33

2008/C 022/60

Дело C-515/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 22 ноември 2007 г. — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Дело C-517/07: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство) на 22 ноември 2007 г. — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Дело C-520/07 P: Жалба, подадена на 22 ноември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (четвърти увеличен състав) на 12 септември 2007 г. по дело T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Комисия на Европейските общности

34

2008/C 022/63

Дело C-523/07: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 23 ноември 2007 г. — А

35

2008/C 022/64

Дело C-527/07: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Англия и Уелс), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединеното кралство) на 28 ноември 2007 г. — Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (чрез Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Дело C-528/07 P: Жалба, подадена на 29 ноември 2007 г. от Association de la presse internationale ASBL (API) срещу Решение на Първоинстанционния съд (голям състав) от 12 септември 2007 г. по дело Association de la presse internationale ASBL (API)/Комисия на Европейските общности

36

2008/C 022/66

Дело C-532/07 P: Жалба, подадена на 29 ноември 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение на Първоинстанционния съд (Голям състав) от 12 септември 2007 г. по дело T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Комисия на Европейските общности

37

2008/C 022/67

Дело C-541/07: Иск, предявен на 30 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

38

2008/C 022/68

Дело C-548/07: Иск, предявен на 10 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

38

2008/C 022/69

Дело C-20/07: Определение на председателя на Съда от 8 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

39

2008/C 022/70

Дело C-145/07: Определение на председателя на Съда от 8 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

39

2008/C 022/71

Дело C-223/07: Определение на председателя на Съда от 8 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

39

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2008/C 022/72

Дело T-307/04: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Pagliacci/Комисия (Длъжностни лица — Открит конкурс — Невключване в списъка с резерви — Нарушение на обявата за конкурс — Изисквани дипломи и професионален опит)

40

2008/C 022/73

Дело T-66/05: Решение на Първоинстанционния съд от 11 декември 2007 г. — Sack/Комисия на Европейските общности (Публична служба — Длъжностно лице — Жалба за отмяна — Премия за изпълняване на определени длъжности — Длъжност „началник на отдел“ — Равно третиране — Задължение за излагане на мотиви — Езиков режим)

40

2008/C 022/74

Дело T-86/05: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — K & L Ruppert Stiftung/СХВП (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка „CORPO LIVRE“ — Национални и международни словни марки „LIVRE“ — Късно представяне на доказателство за използването на по-ранни марки)

40

2008/C 022/75

Съединени дела T-101/05 и Т-111/05: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — BASF и UCB/Комисия (Конкуренция — Картели в сектора на витаминните продукти — Холин хлорид (витамин B 4) — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Глоби — Възпиращо действие — Повторност на нарушението — Сътрудничество по време на административното производство — Едно-единствено непрекъснато нарушение)

41

2008/C 022/76

Дело T-112/05: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Akzo Nobel и др./Комисия (Конкуренция — Картели в сектора на витаминните продукти — Холин хлорид (витамин B 4) — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Вменяване на неправомерното поведение)

41

2008/C 022/77

Дело T-113/05: Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. — Angelidis/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Заемане на длъжност стeпен A2 — Отхвърляне на кандидатура — Нарушаване на съществени изисквания за форма — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

42

2008/C 022/78

Дело T-308/05: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Италия/Комисия (Структурни фондове — Съвместно финансиране — Регламент (ЕО) № 1260/1999 и Регламент (ЕО) № 448/2004 — Условия за допустимост на авансови плащания от национални органи в рамките на схеми за държавни помощи или във връзка с предоставянето на помощи — Доказване на използването на средствата от крайните получатели — Жалба за отмяна — Подлежащ на обжалване акт)

42

2008/C 022/79

Дело T-10/06: Решение на Първоинстанционния съд от 11 декември 2007 г. — Portela & Companhia/СХВП — Torrens Cuadrado и Gilbert Sanz (Bial) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Bial — По-ранна национална словна марка BIAL — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Доказателство за съществуването на по-ранна марка — Едновременно съществуване на по-ранни марки — Правно основание, което променя предмета на спора — Доказателства, представени за първи път пред Първоинстанционния съд — Разходи, направени пред отдела по споровете)

43

2008/C 022/80

Съединени дела T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06, T-62/06 и T-69/06: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Ирландия и др./Комисия на Европейските общности (Държавни помощи — Директива 92/81/ЕИО — Акциз върху минералните масла — Минерални масла, използвани като гориво за производството на алуминиев оксид — Освобождаване, прилагано от френските, ирландските и италианските органи — Нови помощи — Съществуващи помощи — Задължение за мотивиране — Служебно установяване)

43

2008/C 022/81

Дело T-117/06: Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — DeTeMedien Deutsche/СХВП (suchen.de) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността suchen.de — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителни белези — Име на домейн — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

44

2008/C 022/82

Дело T-134/06: Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. — Xentral/СХВП (PAGESJAUNES.COM) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността PAGESJAUNES.COM — По-ранна национална фигуративна марка LES PAGES JAUNES — Домейн име „pagesjaunes.com“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

44

2008/C 022/83

Дело T-242/06: Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. — Cabrera Sánchez/СХВП — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността el charcutero artesano — По-ранна национална фигуративна марка El Charcutero — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

45

2008/C 022/84

Дело T-326/07 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 4 декември 2007 г. — Cheminova и др./Комисия (Обезпечително производство — Директива 91/414/ЕИО — Молба за спиране на изпълнението — Допустимост — Липса на неотложност)

45

2008/C 022/85

Дело T-414/07: Жалба, подадена на 19 ноември 2007 г. — Euro-Information/СХВП (Изображение на ръка, която държи карта с три триъгълника)

45

2008/C 022/86

Дело T-421/07: Жалба, подадена на 22 ноември 2007 г. — Deutsche Post/Комисия на Европейските общности

46

2008/C 022/87

Дело T-425/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko/СХВП (100)

46

2008/C 022/88

Дело T-426/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko/СХВП (300)

47

2008/C 022/89

Дело T-427/07: Жалба, подадена на 16 ноември 2007 г. — Mirto Corporación Empresarial/СХВП — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Дело T-428/07: Жалба, подадена на 22 ноември 2007 г. — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Комисия

48

2008/C 022/91

Дело T-430/07: Жалба, подадена на 23 ноември 2007 г. — Bodegas Montebello/СХВП — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Дело T-432/07: Жалба, подадена на 29 ноември 2007 г. — Франция/Комисия

49

2008/C 022/93

Дело T-433/07: Иск, предявен на 22 ноември 2007 г. — Ryanair/Комисия

49

2008/C 022/94

Дело T-436/07 P: Жалба, подадена на 30 ноември 2007 г. от Nikos Giannopoulos срещу решение, постановено на 20 септември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-111/06, Giannopoulos/Съвет

50

2008/C 022/95

Дело T-440/07: Иск, предявен на 5 декември 2007 г. — Huta Buczek/Комисия на Европейските общности

50

2008/C 022/96

Дело T-271/06: Определение на Първоинстанционния съд от 6 декември 2007 г. — Microsoft/Комисия

51

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2008/C 022/97

Дело F-65/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Wandschneider/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2003 година — Жалба за отмяна — Мотивиране — Явна грешка в преценката)

52

2008/C 022/98

Дело F-95/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — N/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Длъжност „ръководител на администрацията“ — Трети страни — Неблагоприятно становище на медицинската служба)

52

2008/C 022/99

Дело F-130/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Soares/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Възстановяване на кариерата — Липса на доклад за атестиране — Сравнителна проверка на заслугите — Искане по член 90, параграф 1 от Правилника за персонала — Допустимост на жалбата — Ново и съществено обстоятелство)

53

2008/C 022/00

Дело F-28/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Wandschneider/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за развитие на кариерата — Период на оценяване за 2004 г. — Жалба за отмяна — Мотиви — Явна грешка в преценката)

53

2008/C 022/01

Дело F-42/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Sundholm/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за развитие на кариерата — Период на оценяване за 2004 г. — Цели и критерии на оценяване — Обезщетение)

53

2008/C 022/02

Дело F-73/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Van Neyghem/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Общ конкурс — Оценяване на писмен изпит — Срок за обжалване — Допустимост — Задължение за мотивиране)

54

2008/C 022/03

Дело F-108/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. — Basili/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за развитие на кариерата — Период на оценяване за 2004 г. — Жалба за отмяна — Представители на персонала — Становище на ad hoc група)

54

2008/C 022/04

Дело F-27/07: Решение на Съда на публичната служба от 13 декември 2007 г. — Sundholm/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за кариерно развитие — Оценяване за 2001/2002 година — Отсъствие поради здравословни причини — Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд — Член 233 EО)

54

2008/C 022/05

Дело F-40/06: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 декември 2007 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Искане за информация относно личните вещи, изпратени от мястото на работа до местопребиваването — Липса на основание за постановяване на решение по същество — Явно неоснователно искане за обезщетение)

55

2008/C 022/06

Дело F-23/07: Определение на Съда на публичната служба от 19 октомври 2007 г. — M/Европейска агенция по лекарствата (EMEA) (Публична служба — Длъжностни лица — Инвалидност — Комисия по инвалидност — Отказ за свикване — Явна недопустимост)

55

2008/C 022/07

Дело F-99/07: Жалба, подадена на 28 септември 2007 г. — Bernard/Европол

55

2008/C 022/08

Дело F-108/07: Жалба, подадена на 15 октомври 2007 г. — Nijs/Сметна палата

56

2008/C 022/09

Дело F-124/07: Жалба, подадена на 23 октомври 2007 г. — Behmer/Парламент

56

2008/C 022/10

Дело F-126/07: Жалба, подадена на 30 октомври 2007 г. — Van Beers/Комисия

57

2008/C 022/11

Дело F-127/07: Жалба, подадена на 30 октомври 2007 г. — Coto Moreno/Комисия

57

2008/C 022/12

Дело F-3/07: Определение на Съда на публичната служба от 5 декември 2007 г. — Moschonaki/Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ЕФПУЖТ)

58

2008/C 022/13

Дело F-71/07: Определение на Съда на публичната служба от 28 ноември 2007 г. — Karatzoglou/Европейската агенция за възстановяване (AEB)

58


BG

 

Top