EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:007:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 7, 12 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 7

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
12 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Комисия

2008/C 007/01

Становище на Комисията от 11 януари 2008 година относно плана за обезвреждането на радиоактивни отпадъци, резултат от извеждането от експлоатация на електроцентралата в Олдбъри, намираща се в Обединеното кралство, в съответствие с член 37 на Договора за Евратом

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 007/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 007/03

Обменен курс на еврото

6

2008/C 007/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение дадено по време на 418-тото му заседание на 20 ноември 2006 г. относно проекторешение по дело COMP/F/38.638 — BR/ESBR

7

2008/C 007/05

Окончателен доклад на служителя по изслушванетопо дело COMP/F/38.638 — BR/ESBR (съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/EО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушванетов някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

8

2008/C 007/06

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение дадено на 419-тото му заседание на 27 ноември 2006 г., относно проекторешение по дело COMP/F/38.638 — BR/ESBR

10

2008/C 007/07

Резюме за публикуване на решение на Комисията от 29 ноември 2006 г. относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/F/38.638 — BR/ESBR) (нотифицирано под номер С(2006) 5700)  (1)

11

2008/C 007/08

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, прието на неговото 404-то заседание на 13 март 2006 г. относно проекторешение по дело COMP/38.173 — Съвместна продажба на медийни права върху FA Premier League

15

2008/C 007/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/38.173 — Съвместна продажба на медийни права върху FA Premier League (съгласно член 15 и член 16 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

16

2008/C 007/10

Резюме за публикуване на решение на Комисията от 22 март 2006 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (Дело COMP/38.173 — Съвместна продажба на медийни права на FA Premier League) (нотифицирано под номер C(2006) 868)

18

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 007/11

Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (1)

19


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 007/12

Известие за започване на частично възобновяване на антидъмпинговото разследване относно вноса на някои видове готова или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

21

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 007/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4963 — Rexel/Hagemeyer) (1)

23

2008/C 007/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5029 — Sonepar/Rexel Germany) (1)

24

2008/C 007/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4949 — Sonepar/Hagemeyer) (1)

25


 

Поправка

2008/C 007/16

Поправка на обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за заетост (ОВ C 239, 11.10.2007 г.)

26


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top