Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 295, 07 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 295

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
7 декември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2007/C 295/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място (COM(2007) 46 окончателен)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 295/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4917 — GE/DOGUS/JV) (1)

7

2007/C 295/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4761 — Bongrain/Sodiaal/JV) (1)

7

2007/C 295/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4882 — Goldman Sachs/HP) (1)

8

2007/C 295/05

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

9

2007/C 295/06

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

13


 

III   Подготвителни актове

 

СЪВЕТ

2007/C 295/07

Инициатива на Кралство Белгия за приемане на Рамково решение 2008/…/ПВР на Съвета от … относно признаването и изпълнението на забрани, наложени с присъди за сексуални престъпления срещу деца

18


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 295/08

Обменен курс на еврото

21

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 295/09

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (1)

22


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съвет

2007/C 295/10

Публична покана за подаване на кандидатури с оглед назначаването на съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

26

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 295/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4984 — TDF/TSMB) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

28


 

Поправка

2007/C 295/12

Поправка на Държавна помощ C 24/07 (ex NN 71/06) — Държавна помощ в полза на летище Любек ООД и Ryanair (ОВ C 287, 29.11.2007 г.)

29


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top