Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:269:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 269, 10 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 269

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
10 ноември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 269/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 247, 20.10.2007 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 269/02

Избор на председателите на състави от трима съдии

2

2007/C 269/03

Разпределение на съдиите по състави от трима съдии

2

2007/C 269/04

Списъци за определяне на членовете на съдебните състави

2

2007/C 269/05

Определяне на първи генерален адвокат

3

2007/C 269/06

Полагане на клетва от новите членове на Първоинстанционния съд

3

2007/C 269/07

Дело C-227/04 Р: Решение на Съда (разширен състав) от 11 септември 2007 г. — Maria-Luise Lindorfer/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Длъжностни лица — Прехвърляне на пенсионни права — Професионална дейност преди постъпване на служба за Европейските общности — Изчисляване на годините стаж за пенсиониране — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Общи разпоредби за привеждане в действие — Принцип за забрана на дискриминацията — Принцип за равно третиране)

3

2007/C 269/08

Дело C-260/04: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Концесии за обществена услуга — Подновяване на 329 концесии за управление и събиране на залагания от конни надбягвания без провеждане на търг — Задължение за публичност и за прозрачност)

4

2007/C 269/09

Дело C-16/05: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2007 г. (преюдициално запитване, отправено от House of Lords — Обединено кралство) — The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department („Споразумение за асоцииране между ЕИО и Турция — Член 41, параграф 1 от Допълнителния протокол — Клауза „standstill“ — Обхват — Законодателство на държава-членка, с което след влизане в сила на Допълнителния протокол се въвеждат нови ограничения относно допускането на турски граждани на нейна територия с оглед на упражняване на свободата на установяване“)

4

2007/C 269/10

Дело C-76/05: Решение на Съда (разширен състав) от 11 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Hubert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach (Член 8 А от Договора за ЕО (след изменението член 18 ЕО) — Европейско гражданство — Член 59 от Договора за ЕО (след изменението член 49 ЕО) — Свободно предоставяне на услуги — Законодателство в областта на данъка върху дохода — Такси за обучение — Право на приспадане само на таксите за обучение, платени в национални частни учебни заведения)

5

2007/C 269/11

Дело C-287/05: Решение на Съда (голям състав) от 11 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Социално осигуряване на работниците мигранти — Членове 12 ЕО, 17 ЕО, 18 ЕО и 39 ЕО — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 4, параграф 2а и член 10а, както и приложение IIа — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Член 7, параграф 1 — Специални обезщетения без плащане на вноски — Нидерландски обезщетения за младежи с увреждания — Непрехвърляемост)

5

2007/C 269/12

Дело C-297/05: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия (Идентифициране и задължителен преглед за проверка на техническата изправност, предшестващи регистрацията на превозните средства в държава-членка — Членове 28 ЕО и 30 ЕО — Директиви 96/96/ЕО и 1999/37/ЕО — Признаване на издадените в други държави-членки свидетелства за регистрация и на прегледите за проверка на техническата изправност, проведени в други държави-членки)

6

2007/C 269/13

Дело C-304/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 79/409/ЕИО — Опазването на дивите птици — Оценка на въздействието върху околната среда на строителни работи по преустройство на ски писти)

7

2007/C 269/14

Дело C-307/05: Решение на Съда (втори състав) от 13 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de San Sebastián — Испания) — Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) (Директива 1999/70/ЕО — Клауза 4 от Рамковото споразумение относно срочната работа — Принцип на недискриминация — Понятие „условия за наемане на работа“ — Допълнителни възнаграждения за прослужено време — Включване — Обективни причини, обосноваващи разлика в третирането — Липса)

7

2007/C 269/15

Дело C-318/05: Решение на Съда (голям състав) от 11 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения на държава-членка — Членове 18 ЕО, 39 ЕО, 43 ЕО и 49 ЕО — Законодателство в областта на облагането на доходите — Такси за обучение — Право на приспадане само на таксите за обучение, платени в национални частни учебни заведения)

8

2007/C 269/16

Дело C-388/05: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Опазване на естествените местообитания — Дивата флора и фауна — Специална защитена зона „Valloni e steppe pedegarganiche“)

8

2007/C 269/17

Дело C-431/05: Решение на Съда (голям състав) от 11 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Португалия) — Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos Lda/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, Lda (Споразумение за създаване на Световната търговска организация — Член 33 от Споразумението ТРИПС — Патенти — Минимален срок на предоставяната закрила — Законодателство на държава-членка, предвиждащо по-кратък срок — Член 234 ЕО — Компетентност на Съда — Непосредствено действие)

9

2007/C 269/18

Съединени дела C-439/05 и C-454/05: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2007 г. — Land Oberösterreich, Австрийска република/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Директива 2001/18/ЕО — Решение 2003/653/ЕО — Съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда — Член 95, параграф 5 ЕО — Национални разпоредби, които дерогират мярка за хармонизиране на основание на нови научни доказателства, както и поради специфичен проблем на държава-членка — Принцип на състезателност)

9

2007/C 269/19

Дело C-443/05 P: Решение на Съда (втори състав) от 13 септември 2007 г. — Common Market Fertilizers SA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Антидъмпингови мита — Член 239 от Митническия кодекс — Опрощаване на вносни сборове — Член 907, първа алинея от Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Тълкуване — Законност — Решение на Комисията — Група от експерти, заседаваща в рамките на Комитета за Митническия кодекс — Функционално обособена единица — Член 2 и член 5, параграф 2 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета — Член 4 от Процедурния правилник на Комитета за Митническия кодекс — Условия за прилагане на член 239 от Митническия кодекс — Отсъствие на груба небрежност)

10

2007/C 269/20

Дело C-458/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic/Princess Personal Service GmbH (PPS) (Социална политика — Директива 2001/23/ЕО — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Прехвърляне на предприятия — Понятие за прехвърляне — Предприятие за временна работа)

10

2007/C 269/21

Дело C-17/06: Решение на Съда (разширен състав) от 11 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Nancy — Франция) — Céline SARL/Céline SA (Марки — Член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104/ЕИО — Право на притежателя на регистрирана марка да забрани използването от трето лице на идентичен на марката знак — Използване на знак като наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект — Право на третото лице да използва собственото си име)

11

2007/C 269/22

Дело C-74/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 90 ЕО — Такса за регистрация на внесени превозни средства втора употреба — Определяне на облагаемата стойност — Обезценяване на превозни средства, основано единствено на възрастта — Публичност на критериите за изчисляване — Възможност за оспорване на предварително определения метод на изчисляване)

11

2007/C 269/23

Дело C-84/06: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staat der Nederlanden/Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV (Кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба — Членове 28 и 30 ЕО — Разрешение за търговия и регистрация — Антропософски лекарствени продукти)

12

2007/C 269/24

Дело C-116/06: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Tampereen käräjäoikeus — Финландия) — Sari Kiiski/Tampereen kaupunki (Равно третиране на мъжете и жените — Закрила на бременни работнички — Член 2 от Директива 76/207/ЕИО — Право на отпуск по майчинство — Член 8 и член 11 от Директива 92/85/ЕИО — Влияние върху правото да се промени продължителността на „отпуск за отглеждане на дете“)

12

2007/C 269/25

Дело C-177/06: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Държавни помощи — Схема за помощи — Несъвместимост с общия пазар — Решение на Комисията — Изпълнение — Премахване на схемата за помощи — Преустановяване на неизплатени помощи — Възстановяване на предоставени помощи — Неизпълнение на задължения от държава-членка — Средства за защита — Незаконосъобразност на решението — Пълна невъзможност за изпълнение)

13

2007/C 269/26

Дело C-193/06 P: Решение на Съда (трети състав) от 20 септември 2007 г. — Société des Produits Nestlé SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Quick restaurants SA (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Фигуративна марка, съдържаща словесния елемент „QUICKY“ — Възражение на притежателя на по-ранни национални словни марки QUICKIES — Вероятност от объркване — Цялостна преценка)

14

2007/C 269/27

Дело C-234/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2007 г. — Il Ponte Finanziaria SpA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) F.M.G. Textiles Srl, преди Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Обжалване — Марка на Общността — Регистрация на марката BAINBRIDGE — Възражение на притежателя на по-ранни национални марки с общия елемент „Bridge“ — Отхвърляне на възражението — Семейство от марки — Доказателство за използване — Понятие за „защитни марки“)

14

2007/C 269/28

Дело C-371/06: Решение на Съда (шести състав) от 20 септември 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Benetton Group SpA/G-Star International BV (Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 3, параграф 1, буква д), първо тире и параграф 3 — Знак — Форма, придаваща на стоките значителна стойност — Използване — Рекламни кампании — Притегателна сила на формата, придобита преди заявката за регистрация поради общоизвестността й като отличителен знак)

15

2007/C 269/29

Дело C-381/06: Решение на Съда (осми състав) от 13 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гръция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/14/ЕО — Информиране и консултиране на работниците и служителите — Нетранспониране в предписания срок)

15

2007/C 269/30

Дело C-400/06: Решение на Съда (шести състав) от 13 септември 2007 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Подпозиция 0202 30 50 — Разфасовки на замразено и обезкостено месо от част от предната четвъртинка на животни от рода на едрия рогат добитък)

16

2007/C 269/31

Дело C-315/07: Искане за преюдициално заключение, направено от Landesgerichts Klagenfurt (Австрия) на 9 юли 2007 г. — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

16

2007/C 269/32

Дело C-316/07: Преюдициално запитване, направено от Verwaltungsgericht Giessen (Германия) на 9 юли 200 г. — Markus Stoß/Wetteraukreis

16

2007/C 269/33

Дело C-330/07: Преюдициално запитване, направено от Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Австрия) на 16 юли 2007 г. — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

17

2007/C 269/34

Дело C-332/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshofs (Österreich) на 17 юли 2007 г. — Josef Holzinger/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

17

2007/C 269/35

Дело C-337/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Stuttgart (Германия) на 20 юли 2007 г. — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

18

2007/C 269/36

Дело C-339/07: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 20 юли 2007 г. — Rechtsanwalt Christopher Seagon в качеството му на синдик на масата на несъстоятелност на Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium N.V.

18

2007/C 269/37

Дело C-350/07: Преюдициално запитване, отправено от Sächsischen Landessozialgerichts (Германия) на 30 юли 2007 г. — Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

19

2007/C 269/38

Дело C-358/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichts Stuttgart (Германия) на 2 август 2007 г. — Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/39

Дело C-359/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichts Stuttgart (Германия) на 2 август 2007 г. — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württemberg

19

2007/C 269/40

Дело C-360/07: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichts Stuttgart (Германия) на 2 август 2007 г. — Andreas Kunert/Land Baden-Württemberg

20

2007/C 269/41

Дело C-361/07: Преюдициално запитване, направено от Conseil de prud'hommes de Beauvais (Франция) на 2 август 2007 г. — Olivier Polier/Najar EURL

20

2007/C 269/42

Дело C-362/07: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Франция) на 2 август 2007 г. — Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH/Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/43

Дело C-363/07: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Франция) на 2 август 2007 г. — Hewlett Packard International SARL/Administration des douanes — Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/44

Дело C-369/07: Иск, предявен на 3 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

22

2007/C 269/45

Дело C-375/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Reed der Nederlandan на 3 август 2007 г. — Staatssecretaris van Financiën/Hauschen & Schrouff Orientel Foods Trading BV

23

2007/C 269/46

Дело C-376/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 3 август 2007 г. — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV

23

2007/C 269/47

Дело C-378/07: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 8 август 2007 г. — Kyriaki Angelidaki и др./Nomarchiaki Aftodioikisi Rethimnis

24

2007/C 269/48

Дело C-379/07: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 8 август 2007 г. — Charikleia Giannoudi/Dimos Geropotamou

25

2007/C 269/49

Дело C-380/07: Преюдициално запитване, отправено от Първоинстанционен съд (едноличен състав) в Ретимно (Гърция) на 8 август 2007 г. — Georgios Karabousanos и Sofoklis Michopoulos/Dimos Geropotamou

27

2007/C 269/50

Дело C-381/07: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'Etat (Франция) на 8 август 2007 г. — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

29

2007/C 269/51

Дело C-385/07 P: Жалба, подадена на 13 август 2007 г. от Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH срещу решението, постановено на 24 май 2007 г. от Първоинстанционния съд (първи състав) по дело T-151/01, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Комисия на Европейските общности, подпомаган от Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme и Belland Vision GmbH

29

2007/C 269/52

Дело C-391/07: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 20 август 2007 г. — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

30

2007/C 269/53

Дело C-396/07: Преюдициално запитване, отправено от Korkein oikeus на 27 август 2007 г. — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

30

2007/C 269/54

Дело C-397/07: Иск, предявен на 27 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

31

2007/C 269/55

Дело C-400/07: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Италия) на 29 август 2007 г. — SALF SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

32

2007/C 269/56

Дело C-401/07: Иск, предявен на 29 август 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

33

2007/C 269/57

Дело C-405/07 P: Жалба, подадена на 3 септември 2007 г. от Кралство Нидерландия срещу решението, постановено на 27 юни 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-182/06, Кралство Нидерландия/Комисия на Европейските общности

33

2007/C 269/58

Дело C-406/07: Иск, предявен на 4 февруари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

34

2007/C 269/59

Дело C-414/07: Преюдициално запитване, направено от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Република Полша) на 10 септември 2007 г. — Magoora Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

35

2007/C 269/60

Дело C-421/07: Преюдициално запитване, отправено от Vestre Landsret (Дания) на 13 септември 2007 г. — Наказателно производство срещу Frede Damgaard

35

2007/C 269/61

Дело C-425/07 P: Жалба, подадена на 14 септември 2007 г. от AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnefmatikis Idioktisias A.E. срещу решението, постановено на 12 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-229/05, AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnefmatikis Idioktisias A.E/Комисия на Европейските общности

36

2007/C 269/62

Дело C-427/07: Иск, предявен на 14 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

36

2007/C 269/63

Дело C-431/07 P: Жалба, подадена на 18 септември 2007 г. от Bouygues SA и Bouygues Télécom SA срещу решението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 4 юли 2007 г. по дело T-475/04, Bouygues и Bouygues Télécom/Комисия

37

2007/C 269/64

Дело C-433/07: Иск, предявен на 18 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

38

2007/C 269/65

Дело C-434/07: Иск, предявен на 18 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

38

2007/C 269/66

Дело C-435/07: Иск, предявен на 18 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

39

2007/C 269/67

Дело C-436/07 P: Жалба, подадена на 14 септември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 12 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-312/05, Комисия на Европейските общности/Efrosyni Alexiadou

39

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2007/C 269/68

Избор на председателя на Първоинстанционния съд на Европейските общности

40

2007/C 269/69

Избор на председатели на състави

40

2007/C 269/70

Разпределение на съдиите в състави

40

2007/C 269/71

Формиране на големия състав

41

2007/C 269/72

Пленум

41

2007/C 269/73

Състав по жалбите

42

2007/C 269/74

Критерии за разпределяне на делата между съставите

42

2007/C 269/75

Определяне на съдия за заместване на председателя, действащ в качеството на съдия по обезпечителното производство

42

2007/C 269/76

Съединени дела T-8/95 и T-9/95: Решение на Първоинстанционния съд от 27 септември 2007 г. — Pelle и Konrad/Съвет и Комисия („Извъндоговорна отговорност — Мляко — Допълнителна такса — Референтно количество — Регламент (ЕИО) № 2178/93 — Обезщетяване на производителите — Спиране на давността“)

42

2007/C 269/77

Съединени дела T-125/03 и T-253/03: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2007 г. — Azko Nobel Chemicals и Akcros Chemicals/Комисия (Конкуренция — Административна процедура — Правомощия на Комисията за извършване на проверки — Документи иззети по време на проверка — Защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти — Допустимост)

43

2007/C 269/78

Дело T-375/03: Решение на Първоинстанционния съд от 20 септември 2007 г. — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Комисия („Държавна помощ — Мерки за стимулиране използването на изолационни материали, произведени от възстановяващи се суровини — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с общия пазар — Процедура по предварително разглеждане — Иск за отмяна — Допустимост — Понятие за заинтересована страна по смисъла на член 88, параграф 2 ЕО — Задължение на Комисията да открие състезателно производство“)

44

2007/C 269/79

Дело T-418/03: Решение на Първоинстанционния съд от 27 септември 2007 г. — La Mer Technology/СХВП — Laboratoires Goëmar (LA MER) („Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността LA MER — По-ранна национална словна марка LABORATOIRE DE LA MER — Относително основание за отказ — Реално използване на марката — Член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94“)

44

2007/C 269/80

Дело T-201/04: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2007 г. — Microsoft/Комисия („Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Клиентски операционни системи за персонален компютър — Операционни системи за сървъри на работни групи — Мултимедийни плейъри, позволяващи стрийминг — Решение, с което се установяват нарушения на член 82 ЕО — Отказ на предприятието с господстващо положение да предостави данните, свързани с оперативната съвместимост, и да разреши използването им — Предоставяне на клиентската операционна система за персонален компютър от предприятието с господстващо положение при условие, че същевременно се закупи и неговият мултимедиен плейър — Корективни мерки — Определяне на лице, натоварено с надзорни функции — Глоба — Определяне на размера — Пропоционалност“)

45

2007/C 269/81

Дело T-240/04: Решение на Първоинстанционния съд от 17 септември 2007 г. — Франция/Комисия (Европейска общност за атомна енергия — Инвестиции — Съобщаване на Комисията относно инвестиционните проекти — Процедури за осъществяване — Регламент (Евратом) № 1352/2003 — Липса на компетентност на Комисията — Членове 41-44 EA — Принцип на правната сигурност)

46

2007/C 269/82

Дело T-461/04: Решение на Първоинстанционния съд от 20 септември 2007 г. — Imagination Technologies/СХВП (PURE DIGITAL) („Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PURE DIGITAL — Абсолютни основания за отказ — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Отличителни белези, придобити при употребата — Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94“)

46

2007/C 269/83

Дело T-136/05: Решение на Първоинстанционния съд от 20 септември 2007 г. — EARL Salvat père & fils и др./Комисия („Държавни помощи — Мерки за конверсия на лозя — Решение, установяващо частична съвместимост и частична несъвместимост на помощи с общия пазар — Иск за отмяна — Допустимост — Задължение за мотивиране — Преценка от гледна точка на член 87, параграф 1 ЕО“)

47

2007/C 269/84

Дело T-254/05: Решение на Първоинстанционния съд от 20 септември 2007 г. — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Комисия („Държавни помощи — Мерки, които имат за цел да насърчат използването на изолационни материали, произведени от възстановими суровини — Решение, което обявява помощите за съвместими с общия пазар — Процедура по предварително разглеждане — Иск за отмяна — Професионално сдружение — Понятие за заинтересовано лице по смисъла на член 88, параграф 2 ЕО — Правни основания за обоснованост на решението — Недопустимост“)

47

2007/C 269/85

Дело T-295/05: Определение на Първоинстанционния съд от 5 септември 2007 г. — Document Security Systems/ЕЦБ („Паричен съюз — Емисия на банкноти в евро — Претендирана употреба на патентовано изобретение за предотвратяване на фалшификацията — Иск за нарушение на европейски патент — Липса на компетентност на Първоинстанционния съд — Недопустимост — Иск за обезщетение за вреди“)

48

2007/C 269/86

Дело T-49/06: Определение на Първоинстанционния съд от 7 септември 2007 г. — González Sánchez/СХВП — Bankinter (ENCUENTA) („Марка на Общността — Производство по възражение — Член 63, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 — Липса на процесуална легитимация — Недопустимост“)

48

2007/C 269/87

Дело T-305/07: Жалба, подадена на 9 август 2007 г. — Offshore Legends NV/СХВП

48

2007/C 269/88

Дело T-306/07: Иск, предявен на 9 август 2007 г. — Offshore Legends/СХВП — Acteon (OFFSHORE LEGENDS (в синьо, черно, зелено))

49

2007/C 269/89

Дело T-308/07: Иск, предявен на 16 август 2007 г. — Tegebauer/Парламент

49

2007/C 269/90

Дело T-317/07: Иск, предявен на 27 август 2007 г. — Комисия/B2Test

50

2007/C 269/91

Дело T-321/07: Жалба, предявена на 28 август 2007 г. — Lufthansa AirPlus Servicekarten срещу СХВП — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

50

2007/C 269/92

Дело T-322/07: Жалба, подадена на 27 август 2007 г. — Kenitex Química/СХВП — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

51

2007/C 269/93

Дело T-323/07: Иск, предявен на 30 август 2007 г. — El Morabit/Съвет на Европейския съюз

52

2007/C 269/94

Дело T-325/07: Жалба, предявена на 3 септември 2007 г. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/СХВП (SURFCARD)

52

2007/C 269/95

Дело T-330/07: Иск, предявен на 30 август 2007 г. — Kuiburi Fruit Canning/Съвет

53

2007/C 269/96

Дело T-0332/07: Иск, предявен на 4 септември 2007 г. — Германия/Комисия

53

2007/C 269/97

Дело T-333/07: Иск, предявен на 7 септември 2007 г. — Entrance Services/Парламент

54

2007/C 269/98

Дело T-334/07: Иск, предявен на 31 август 2007 г. — Denka International/Комисия

55

2007/C 269/99

Дело T-335/07: Жалба, подадена на 4 септември 2007 г. — Mergel и др./СХВП (Patentconsult)

55

2007/C 269/00

Дело T-336/07: Иск, предявен на 10 септември 2007 г. — Telefónica и Telefónica de España/Комисия

55

2007/C 269/01

Дело T-337/07: Жалба, подадена на 6 септември 2007 г. — Brilliant Hotelsoftware/СХВП (BRILLIANT)

56

2007/C 269/02

Дело T-388/07 P: Жалба, подадена на 4 септември 2007 г. от Irène Bianchi срещу решение, постановено на 28 юни 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-38/06 Bianchi/Европейска фондация за обучение

57

2007/C 269/03

Дело T-339/07: Иск, предявен на 11 септември 2007 г. — Juwel Aquarium/СХВП — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)

57

2007/C 269/04

Дело T-340/07: Иск, предявен на 4 септември 2007 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия

57

2007/C 269/05

Дело T-341/07: Иск, предявен на 10 септември 2007 г. — Sison/Съвет

58

2007/C 269/06

Дело T-342/07: Иск, предявен на 10 септември 2007 г. — Ryanair/Комисия

59

2007/C 269/07

Дело T-343/07: Иск, предявен на 12 септември 2007 г. — allsafe Jungfalk/СХВП (ALLSAFE)

59

2007/C 269/08

Дело T-344/07: Иск, предявен на 10 септември 2007 г. — O2 (Германия)/СХВП (Homezone)

60

2007/C 269/09

Дело T-345/07: Иск, предявен на 13 септември 2007 г. — La Banque Postale/Комисия

60

2007/C 269/10

Дело T-346/07: Иск, предявен на 13 септември 2007 г. — Duro Sweden/СХВП (EASYCOVER)

61

2007/C 269/11

Дело T-348/07: Иск, предявен на 12 септемри 2007 г. — Al-Aqsa/Съвет

61

2007/C 269/12

Дело T-349/07: Иск, предявен на 7 септември 2007 г. — FMC Chemical and Others/Комисия

62

2007/C 269/13

Дело T-352/07: Иск, предявен на 14 септември 2007 г. — Комисия/Rednap

62

2007/C 269/14

Дело T-353/07: Иск, предявен на 13 септември 2007 г. — Esber/СХВП — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

63

2007/C 269/15

Дело T-354/07: Жалба, подадена на 18 септември 2007 г. — Pfizer/СХВП — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

63

2007/C 269/16

Дело T-355/07: Иск, предявен на 18 септември 2007 г. — Pfizer/СХВП — Isdin (ISDIN Pediatrícs)

64

2007/C 269/17

Дело T-356/07: Иск, предявен на 19 септември 2007 г. — Pfizer/СХВП — Isdin (ISDIN 14-8.000)

64

2007/C 269/18

Дело T-357/07: Жалба, предявена на 19 септември 2007 г. — Focus Magazin Verlag/СХВП Editorial Planeta (FOCUS Radio)

65

2007/C 269/19

Дело T-362/07: Иск, предявен на 14 септември 2007 г. — El Fatmi/Съвет

65

2007/C 269/20

Дело T-363/07: Иск, предявен на 14 септември 2007 г. — Hamdi/Съвет

66

2007/C 269/21

Дело T-369/07: Иск, предявен на 26 септември 2007 г. — Република Латвия/Комисия на Европейските общности

66

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2007/C 269/22

Дело F-32/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 4 октомври 2007 г. — De la Cruz и други/Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (Публична служба — Договорно наети служители — Реформа на Правилника на длъжностните лица — Бивш местен персонал — Определяне на класирането и на заплатата при наемане на длъжността — Еквивалентност на длъжностите — Консултации с Комитета по персонала)

68

2007/C 269/23

Дело F-43/06: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 19 септември 2007 г. — Tuomo Tavela/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Оценяване — Доклад за развитието на кариерата — Процедура по оценяване за 2004 година — Право на защита — Задължение за мотивиране на доклада — Административно разследване)

68

2007/C 269/24

Дело F-10/07: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 септември 2007 г. — Botos/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Здравно осигуряване — Поемане на медицински разноски — Сериозно заболяване — Комитет за управление — Медицински преглед)

69

2007/C 269/25

Дело F-146/06: Определение на Съда на публичната служба от 10 септември 2007 г. — Speiser/Европейски парламент (Публична службаt — Срочно наети служителиt — Възнаграждение — Надбавката за експатриране — Жалба, подадена след изтичане на срока — Явна недопустимостt)

69

2007/C 269/26

Дело F-12/07 AJ: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 септември 2007 г. — O'Connor/Комисия (Правна помощ)

69

2007/C 269/27

Дело F-65/07: Иск, предявен на 29 юни 2007 г. — Aayhan и др./Парламент

70

2007/C 269/28

Дело F-71/07: Иск, предявен на 16 юли 2007 г. — Karatzoglou/ЕАВ

70

2007/C 269/29

Дело F-85/07: Иск, предявен на 22 август 2007 г. — Anselmo и др./Съвет

71

2007/C 269/30

Дело F-89/07: Иск, предявен на 6 септември 2007 г. — Kuchta/ЕЦБ

71

2007/C 269/31

Дело F-90/07: Иск, предявен на 17 септември 2007 г. — Traore/Комисия

72

2007/C 269/32

Дело F-91/07: Иск, предявен на 13 септември 2007 г. — Torijano Montero/Съвет

72

2007/C 269/33

Дело F-100/07: Иск, предявен на 1 октомври 2007 г. — Tsirimiagos/Комитет на регионите

73

2007/C 269/34

Дело F-101/07: Иск, предявен на 3 октомври 2007 г. — Cova/Комисия на Европейските общности

73


BG

 

Top