Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 211, 08 септември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 211

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
8 септември 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 211/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 199, 25.8.2007 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 211/02

Дело C-503/04: Решение на Съда (втори състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Решение на Съда за установяване на неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Член 228 ЕО — Необходими мерки с оглед на изпълнение на решение на Съда — Разваляне на договор)

2

2007/C 211/03

Дело C-507/04: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия („Неизпълнение на задължения от държава-членка — Опазване на дивите птици — Директива 79/409/ЕИО — Мерки за транспониране“)

2

2007/C 211/04

Дело C-119/05: Решение на Съда (голям състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato — Италия) — Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Държавни помощи — ЕОВС — Стоманодобивна промишленост — Помощ, обявена за несъвместима с общия пазар — Възстановяване — Сила на пресъдено нещо на решение на национална юрисдикция)

3

2007/C 211/05

Дело C-212/05: Решение на Съда (разширен състав) от 18 юли 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Bundessozialgericht — Германия) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Пограничен работник — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Прехвърляне на местожителство в друга държава-членка — Съпруг, който не упражнява трудова дейност — Парично обезщетение за отглеждане на малко дете — Отказ за отпускане на парично обезщетение на съпруг — Социално предимство — Условие за местопребиваване)

4

2007/C 211/06

Дело C-213/05: Решение на Съда (голям състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване от Bundessozialgericht — Германия) — Wendy Geven/Lang Nordrhein-Westfalen („Пограничен работник — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Помощ за отглеждане на дете — Отказано предоставяне — Социално предимство — Условие за пребиваване“)

4

2007/C 211/07

Дело C-277/05: Решение на Съда (първи състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État — Франция) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (ДДС — Приложно поле — Задатък, внесен по договори за доставка на облагаеми с ДДС услуги и задържан от доставчика в случай на отказ — Квалификация ключови думи)

5

2007/C 211/08

Дело C-399/05: Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 93/38/ЕИО — Обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор — Изграждане и въвеждане в експлоатация на термоелектрическа централа — Условия за допускане до участие в процедурата)

5

2007/C 211/09

Дело C-460/05: Решение на Съда (шести състав) от 18 юли 2007 г. — Република Полша/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Директива 2005/36/ЕО — Признаване на професионалните квалификации — Медицински сестри с общ профил — Акушерки — Специални разпоредби, приложими за полските удостоверения за професионални квалификации — Валидност — Задължение за мотивиране — Въвеждане с акта за присъединяване)

6

2007/C 211/10

Дело C-142/06: Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Olicom A/S/Skatteministeriet (Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Класиране в Комбинираната номенклатура — Автоматични машини за обработка на информацията — Mрежови карти, включващи функцията „модем“ — Понятие за „самостоятелна функция“)

6

2007/C 211/11

Дело C-155/06: Решение на Съда (осми състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 96/29/Евратом — Защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите от йонизиращото лъчение — Липса на пълно транспониране в определения срок)

7

2007/C 211/12

Дело C-182/06: Решение на Съда (първи състав) от 18 юли 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Cour administrative — Люксембург) — Etat du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakerbrink, Katrin Peters-Lakerbrink („Член 39 ЕО — Данък върху дохода на чуждестранни лица — Изчисление на данъчната ставка — Недвижимо имущество, намиращо се на територията на друга държава-членка — Неотчитане на отрицателни доходи от наеми“)

7

2007/C 211/13

Дело C-213/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 18 юли 2007 г. — Европейска агенция за възстановяване (ЕАВ)/Georgios Karatzoglu („Обжалване — Срочно нает служител — Прекратяване на договор“)

8

2007/C 211/14

Дело C-310/06: Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване отправено от Gerechtshof te Amsterdam — Нидерландия) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Класиране — Обезкостени, замразени и дълбоко осолени пилешки разфасовки — Валидност на Регламент (ЕО) № 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Дело C-402/06: Решение на Съда (седми състав) от 18 юли 2007 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Нидерландия) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën (Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Продукт, получен чрез коагулацията на мляко и екстракцията на значителна част от суроватката)

9

2007/C 211/16

Дело C-517/06: Решение на Съда (шести състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/98/ЕО — Повторна употреба на информацията в обществения сектор — Липса на транспониране в определения срок)

9

2007/C 211/17

Дело C-26/07: Решение на Съда (шести състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/80/ЕО — Обезщетяване на жертвите на престъпления — Липса на транспониране в определения срок)

10

2007/C 211/18

Дело C-50/07: Решение на Съда (шести състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/24/EО — Лекарствени продукти — Традиционни растителни лекарствени продукти — Кодекс на Общността — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Липса на транспониране в предвидения срок)

10

2007/C 211/19

Дело C-61/07: Решение на Съда (пети състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Механизъм за мониторинг на емисиите на парникови газове — Прилагане на Протокола от Киото)

11

2007/C 211/20

Дело C-90/07: Решение на Съда (седми състав) от 12 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/12/ЕО — Опаковки и отпадъци от опаковки — Липса на транспониране в определения срок)

11

2007/C 211/21

Дело C-220/07: Иск, предявен на 27 април 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

11

2007/C 211/22

Дело C-263/07: Иск, предявен на 1 юни 2007 г. от Комисията на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

12

2007/C 211/23

Дело C-268/07: Иск, предявен на 6 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

13

2007/C 211/24

Дело C-271/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

13

2007/C 211/25

Дело C-272/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

14

2007/C 211/26

Дело C-273/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

14

2007/C 211/27

Дело C-276/07: Преюдициално запитване, отправено от Corte d'appello di Firenze (Италия) на 11 юни 2007 г. — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Италианска република

15

2007/C 211/28

Дело C-278/07: Искане за преюдициално заключение, отправено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 13 юни 2007 г. — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- и Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Дело C-279/07: Преюдициално запитване, направено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 13 юни 2007 г. — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Дело C-280/07: Преюдициално запитване, направено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 13 юни 2007 г. — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Дело C-281/07: Преюдициално запитване, направено от Bundesfinanzhofs (Германия) на 13 юни 2007 г. — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Дело C-286/07: Иск, предявен на 13 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото Херцогство Люксембург

17

2007/C 211/33

Дело C-287/07: Иск, предявен на 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

17

2007/C 211/34

Дело C-292/07: Иск, предявен на 15 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

18

2007/C 211/35

Дело C-294/07: Иск, предявен на 19 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото Херцогство Люксембург

18

2007/C 211/36

Дело C-295/07 P: Жалба, подадена на 20 юни 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 29 март 2007 г. по дело T-369/00, Département du Loiret (Франция), подкрепян от Scott SA/Комисия на Европейските общности

19

2007/C 211/37

Дело C-297/07: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Regensburg (Германия) на 21 юни 2007 г. — Наказателно производство срещу Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Дело C-302/07: Преюдициално запитване, отправено от VAT and Duties Tribunal, Лондон (Обединено кралство) на 29 юни 2007 г. — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Дело C-303/07: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Финландия) на 29 юни 2007 г. — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Дело C-304/07: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 2 юли 2007 г. — Directmedia Publishing GmbH/1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Дело C-305/07: Искане за преюдициално заключение, направено от Tribunale civile di Genova (Италия) на 2 юли 2007 г. — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Дело C-306/07: Преюдициално запитване, отправено от Højesteret (Дания) на 3 юли 2007 г. — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening, явяващ се за община Slagelse (бивша община Skælskør Kommune)

22

2007/C 211/43

Дело C-308/07 P: Жалба, подадена на 5 юли 2007 г. от Koldo Gorostiaga Atxalandabaso срещу определението, постановено на 24 април 2007 г. от Първоинстанционния съд (втори състав) по дело T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Европейски парламент

23

2007/C 211/44

Дело C-310/07: Преюдициално запитване, отправено от Lunds tingsrätt (Швеция) на 5 юли 2007 г. — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser/Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Дело C-311/07: Иск, предявен на 5 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

24

2007/C 211/46

Дело C-312/07: Преюдициално запитване, направено от Tribunal d'instance de Paris (Франция) на 6 юли 2007 г. — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Дело C-313/07: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil № 3 de Barcelona (Барселона, Испания) на 5 юли 2007 г. — Kirtruna SL и Elisa Vigano /Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA

25

2007/C 211/48

Дело C-317/07: Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus (Suomi) на 10 юли 2007 г. — Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Дело C-319/07 P: Жалба, подадена на 11 юли 2007 г. от 3F, предишно Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) срещу решението, постановено на 23 април 2007 г. от Първоинстанционния съд (втори увеличен състав) по дело T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Комисия на Европейските общности

27

2007/C 211/50

Дело C-320/07 P: Жалба, подадена на 11 юли 2007 г. от Antartica Srl срещу решението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 10 май 2007 г. по дело T-47/06, Antartica Srl/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

27

2007/C 211/51

Дело C-324/07: Преюдициално запитване, направено от Conseil d'Etat (Белгия) на 12 юли 2007 г. — Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Дело C-325/07: Иск, предявен на 11 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

28

2007/C 211/53

Дело C-328/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

28

2007/C 211/54

Дело C-329/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

29

2007/C 211/55

Дело C-333/07: Преюдициално запитване, отправено от Cour administrative d'appel de Lyon (Франция) на 17 юли 2007 г. — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Дело C-340/07: Иск, предявен на 19 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

29

2007/C 211/57

Дело C-341/07: Иск, предявен на 20 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

30

2007/C 211/58

Дело C-342/07: Иск, предявен на 24 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

30

2007/C 211/59

Дело C-345/07: Иск, предявен на 25 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

30

2007/C 211/60

Дело C-346/07: Иск, предявен на 25 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

31

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2007/C 211/61

Дело T-189/02: Решение на Първоинстанционния съд от 18 юли 2007 г. — Ente per le Ville vesuviane/Комисия („Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Приключване на финансова помощ от Общността — Иск за отмяна — Допустимост — Процесуална легитимация на крайния бенефициер на помощта — Пряка връзка — Права на ответника — Нарушение на член 12 от Регламент (ЕИО) № 4254/88, съответно изменен — Липса на разследване“)

32

2007/C 211/62

Дело T-344/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юли 2007 г. — Bouychou/Комисия („Извъндоговорна отговорност — Решение за възстановяване на държавни помощи, предоставени от Франция на дружество Stardust Marine — Отмяна на решението с решение на Съда“)

32

2007/C 211/63

Дело T-360/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юли 2007 г. — FG Marine/Комисия („Извъндоговорна отговорност — Решение за възстановяване на държавни помощи, предоставени от Франция на дружество Stardust Marine — Отмяна на решението с решение на Съда“)

33

2007/C 211/64

Дело T-345/05 R II: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 27 юни 2007 г. — V/Европейски парламент („Обезпечително производство — Снемане на имунитет на член на Европейския парламент — Молба за спиране на изпълнението — Спешност“)

33

2007/C 211/65

Дело T-130/06: Определение на Първоинстанционния съд от 25 юни 2007 г. — Drax Power и др./Комисия („Иск за отмяна — Околна среда — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Предложение за изменение на националния план за разпределяне на квоти — Отказ на Комисията — Недопустимост“)

33

2007/C 211/66

Дело T-190/07: Иск, предявен на 31 май 2007 г. — KEK DIAYLOS/Комисия на Европейските общности

34

2007/C 211/67

Дело T-217/07: Иск, предявен на 26 юни 2007 г. — Las Palmeras/Съвет и Комисия

34

2007/C 211/68

Дело T-218/07: Иск, предявен на 26 юни 2007 г. — Agroquivir/Съвет и Комисия

35

2007/C 211/69

Дело T-219/07: Иск, предявен на 25 юни 2007 г. — DSV Road/Комисия

36

2007/C 211/70

Дело T-225/07: Иск, предявен на 29 юни 2007 г. — Thomson Sales Europe/Комисия

36

2007/C 211/71

Дело T-226/07: Иск, предявен на 20 юни 2007 г. — Prana Haus/СХВП (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Дело T-227/07: Иск, предявен на 28 юни 2007 г. — Испания/Комисия

37

2007/C 211/73

Дело T-228/07: Иск, предявен на 29 юни 2007 г. — Malheiro/Комисия

38

2007/C 211/74

Дело T-233/07 P: Жалба, подадена на 5 юли 2007 г. от Maddalena Lebedef-Caponi срещу решение, постановено на 25 април 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-71/06, Lebedef-Caponi/Комисия

39

2007/C 211/75

Дело T-234/07: Иск, предявен на 3 юли 2007 г. — Koninklijke Grolsch/Комисия

39

2007/C 211/76

Дело T-235/07: Иск, предявен на 4 юли 2007 г. — Bavaria/Комисия

40

2007/C 211/77

Дело T-236/07: Иск, предявен на 14 юли 2007 г. — Федерална република Германия/Комисия

41

2007/C 211/78

Дело T-237/07: Иск, предявен на 27 юни 2007 г. — CityLine Hungary/Комисия на Европейските общности

41

2007/C 211/79

Дело T-238/07: Иск, предявен на 11 юли 2007 г. — Ristic и др./Комисия

42

2007/C 211/80

Дело T-239/07: Иск, предявен на 9 юли 2007 г. — Pathé Distribution/EACEA

42

2007/C 211/81

Дело T-240/07: Иск, предявен на 4 юли 2007 г. — Heineken Nederland и Heineken/Комисия

43

2007/C 211/82

Дело T-241/07: Иск, предявен на 10 юли 2007 г. — Buzzi Unicem/Комисия

44

2007/C 211/83

Дело T-242/07: Иск, предявен на 6 юли 2007 г. — Weiler/СХВП — CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Дело T-243/07: Иск, предявен на 11 юли 2007 г. — Република Полша/Комисия на Европейските общности

45

2007/C 211/85

Дело T-244/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Campo de Cartagena/Съвет и Комисия

46

2007/C 211/86

Дело T-245/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Virsa/Съвет и Комисия

46

2007/C 211/87

Дело T-246/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Coesagro/Съвет и Комисия

47

2007/C 211/88

Дело T-247/07: Иск, предявен на 11 юли 2007 г. — Словакия/Комисия

47

2007/C 211/89

Дело T-248/07: Иск, предявен на 12 юли 2007 г. — Чешка република/Комисия

48

2007/C 211/90

Дело T-252/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Sungro/Съвет и Комисия

49

2007/C 211/91

Дело T-253/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Съвет и Комисия

49

2007/C 211/92

Дело T-254/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Pinzón/Съвет и Комисия

49

2007/C 211/93

Дело T-255/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Algodonera de Palma/Съвет и Комисия

49

2007/C 211/94

Дело T-256/07: Иск, предявен на 16 юли 2007 г. — People's Mojahedin Organization of Iran/Съвет

50

2007/C 211/95

Дело T-257/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Франция/Комисия

50

2007/C 211/96

Дело T-258/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Campo de Alcalá del Río/Съвет и Комисия

51

2007/C 211/97

Дело T-259/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Algusa Algodonera Utrerana/Съвет и Комисия

51

2007/C 211/98

Дело T-260/07: Иск, предявен на 17 юли 2007 г. — Las Marismas de Lebrija/Съвет и Комисия

52

2007/C 211/99

Дело T-261/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Комисия/Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Дело T-262/07: Иск, предявен на 13 юли 2007 г. — Република Литва с/у Комисия на Европейските общности

53

2007/C 211/01

Дело T-266/07: Иск, предявен на 9 юли 2007 г. — Air One/Комисия

54

2007/C 211/02

Дело T-276/07: Иск, предявен на 23 юли 2007 г. — Martin/Парламент

55

2007/C 211/03

Дело T-278/07 P: Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. от Luigi Marcuccio срещу определение, постановено на 11 май 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-2/06, Luiggi Marcuccio/Комисия

55

2007/C 211/04

Дело T-279/07: Иск, предявен на 23 юли 2007 г. — Франция/Комисия

56

2007/C 211/05

Дело T-284/07 P: Жалба, подадена на 24 юли 2007 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) срещу решение, постановено на 22 май 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-97/06, López Teruel/СХВП

57

2007/C 211/06

Дело T-326/06: Определение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2007 г. — Total/СХВП — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2007/C 211/07

Дело F-7/06: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 юли 2007 г. В/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Условия, предвидени в член 4, параграф 1 от Приложение VII към Правилника)

58

2007/C 211/08

Дело F-143/06: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 юли 2007 г. — Continolo/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права — Явна недопустимост)

58


BG

 

Top