Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 183, 04 август 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 183

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
4 август 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 183/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 170, 21.7.2007 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 183/02

Дело C-6/05: Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Medipac — Kazantzidis AE/Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) (Свободно движение на стоки — Директива 93/42/ЕИО — Придобиване от болнично заведение на медицински продукти с „ЕС маркировка“ — Предпазни мерки — Обществена поръчка за доставка — Обществена поръчка под прага на прилагане на Директива 93/36/ЕИО — Принцип на равнопоставеност и задължение за прозрачност)

2

2007/C 183/03

Дело C-127/05: Решение на Съда (трети състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Социална политика — Опазване на безопасните и здравословни условия на труд на работниците — Директива 89/391/ЕИО — Член 5, параграф 1 — Задължение за работодателя да осигури безопасни и здравословни условия на труд на работниците във всички аспекти, свързани с работата — Отговорност на работодателя)

3

2007/C 183/04

Дело C-148/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 79/923/ЕИО — Качество на водите за развъждане на черупкови организми — Посочване на водите за развъждане на черупкови организми — Програми за намаляване на замърсяването — Определяне на параметри за контрол)

3

2007/C 183/05

Дело C-173/05: Решение на Съда (втори състав) от 21 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 23 ЕО, 25 ЕО и 133 ЕО — Споразумение за сътрудничество ЕИО-Алжир — Екологична такса върху газопроводи, разположени на територията на регион Сицилия — Такса с равностоен на мито ефект)

4

2007/C 183/06

Дело C-246/05: Решение на Съда (трети състав) от 14 юни 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Oberster Patent- und Markensenat — Австрия) — Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co. KG. (Право относно марките — Член 10, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО — Липса на използване на марка със сериозно намерение — Понятие за „датата, на която производството по регистрация е приключено“)

4

2007/C 183/07

Дело C-259/05: Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Rechtbank te Rotterdam-Нидерландия) — наказателно производство срещу Omni Metal Service (Регламент (ЕИО) № 259/93 — Отпадъци — Кабели от мед и PVC — Износ за Китай с цел оползотворяване — Раздел GC 020 — Смесен отпадък — Комбинация от две вещества, включени в зеления списък на отпадъците — Невключване на този смесен отпадък в посочения списък — Последици)

5

2007/C 183/08

Дело C-342/05: Решение на Съда (втори състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания — Дива флора и фауна — Лов на вълци)

5

2007/C 183/09

Дело C-358/05: Решение на Съда (осми състав) от 21 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/54/ЕО — Вътрешен електроенергиен пазар — Липса на транспониране в определения срок)

6

2007/C 183/10

Дело C-366/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Optimus-Telecomunicações, SA/Fazenda Pública (Косвени данъци върху прираста на капитала — Директива 69/335/ЕИО, така както е изменена с Директива 85/303/ЕИО — Член 7, параграф 1 — Данък върху вноски в капитала — Освобождаване — Условия — Положение към 1 юли 1984 г.)

6

2007/C 183/11

Дело C-422/05: Решение на Съда (трети състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/30/ЕО — Въздушен транспорт — Eксплоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността — Приемане в срока за транспониране от държавата-членка на разпоредби, които могат да застрашат сериозно постигането на предвидения от директивата резултат)

7

2007/C 183/12

Дело C-424/05 Р: Решение на Съда (трети състав) от 21 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Sonja Hosman-Chevalier (Обжалване — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника — Понятие за „работа за друга държава“)

7

2007/C 183/13

Дело C-428/05: Решение на Съда (осми състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Възстановявания при износ — Регламент (ЕИО) № 3665/87 — Понятие за „недължимо изплащане на възстановяване“ — Изплащане на възстановяване въз основа на непълна документация — Възможност за допълване на преписката по възстановяването след изтичане на сроковете, определени в член 47, параграф 2 и член 48, параграф 2, буква a) от този регламент, в рамките на образувана впоследствие процедура по връщане на възстановяването)

8

2007/C 183/14

Дело C-434/05: Решение на Съда (трети състав) от 14 юни 2007 г. (преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)/Staatssecretaris van Financiën (Шеста директива за ДДС — Освобождаване — Член 13, А, параграфи 1, буква и) и 2 — Поставяне на разположение, срещу заплащане, на едно учебно заведение-ползвател, на преподавател, нает от друго учебно заведение)

8

2007/C 183/15

Дело C-445/05: Решение на Съда (трети състав) от 14 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Werner Haderer/Finanzamt Wilmersdorf (Шеста директива ДДС — Освободени доставки — Член 13, A, параграф 1, буква й) — Частни уроци, давани от преподавателски кадри и съответстващи на училищното или университетското образование — Преподаване в рамките на курсове, организирани от центрове за обучение на възрастни — Липса на пряко договорно правоотношение с учениците)

9

2007/C 183/16

Дело C-453/05: Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Германия) — Volker Ludwig/Finanzamt Luckenwalde (Шеста директива — ДДС — Понятие за „сделки по договаряне на кредит“)

10

2007/C 183/17

Дело C-56/06: Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Република Полша — Понятие за „продукти с произход“ — Употребявани дрехи)

11

2007/C 183/18

Дело C-64/06: Решение на Съда (втори състав) от 14 юни 2007 г. (искане за преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 3 — Чешка република) — Telefónica O2 Czech Republic as, преди Český Telecom as/Czech On Line as (Електронни съобщения — Мрежи и услуги — Обща регулаторна рамка — Предприятие с господстващо положение — Задължение за взаимно свързване с други оператори — Преходни разпоредби — Директива 97/33)

11

2007/C 183/19

Дело C-82/06: Решение на Съда (осми състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Околна среда — Отпадъци — Опасни отпадъци — Директиви 75/442/ЕИО и 91/689/ЕИО — Задължение за изработване и съобщаване на плановете за управление на отпадъци)

12

2007/C 183/20

Дело C-158/06: Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven — Нидерландия) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken (Структурни фондове — Връщане на предоставена от Общността помощ в случай на нередност — Липса на публикуване и на съобщаване на условията за отпускане на помощта — Незнание на бенефициера — Добросъвестност — Правна сигурност — Ефективност — Член 10 ЕО)

12

2007/C 183/21

Съединени дела C-231/06 до C-233/06: Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 2007 г. (преюдициални запитвания от Cour du travail de Bruxelles-Белгия ) — Office national des pensions (ONP)/Emilienne Jonkman, (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06), и Noëlle Permesaen (C-233/06)/Office national des pensions (Равно третиране на мъжете и жените — Схема на задължително пенсионно осигуряване — Директива 79/7/ЕИО — Стюардеси — Предоставяне на пенсия, равна на тази на стюардите — Еднократно плащане на изравнителни вноски — Плащане на лихви — Принцип за ефективност — Задължения на държава-членка, произтичащи от преюдициално заключение)

13

2007/C 183/22

Дело C-321/06: Решение на Съда (седми състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Велико Херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държавата — Директива 2002/14/ЕО — Информиране и консултиране на работниците и служителите — Нетранспониране в предписания срок)

14

2007/C 183/23

Дело C-333/06: Решение на Съда (шести състав) от 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Въздушен транспорт — Отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обезщетяване и помощ на пътниците — Приемане на санкции)

14

2007/C 183/24

Дело C-339/06: Решение на Съда (осми състав) от 21 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/116/ЕО — Приложение към Директива 82/471/ЕИО — Хранене на животните — Candida guilliermondii — Нетранспониране в предписания срок)

15

2007/C 183/25

Дело C-392/06: Решение на Съда (шести състав) от 21 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2002/15/ЕО — Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт — Липса на транспониране в предвидения срок)

15

2007/C 183/26

Дело C-170/07: Иск, предявен на 30 март 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

16

2007/C 183/27

Дело C-221/07: Искане за преюдициално заключение, направено от Sozialgericht Stuttgart (Германия) на 2 май 2007 г. — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

17

2007/C 183/28

Дело C-225/07: Преюдициално запитване, направено от Amtsgericht Landau/Isar (Германия) на 7 май 2007 г. — Наказателно производство срещу Rainer Günther Möginger

17

2007/C 183/29

Дело C-237/07: Преюдициално запитване, направено от Bundesverwaltungsgerichts (Германия) на 14 май 2007 г. — Dieter Janecek/Freistaat Bayern

18

2007/C 183/30

Дело C-238/07 P: Жалба, подадена на 14 май 2007 г. от Derya Beyatli срещу Определение на Първоинстанционния съд от 5 март 2007 г. по дело T-455/04, Derya Beyatli и Armagan Candan/Комисия на Европейските общности

18

2007/C 183/31

Дело C-246/07: Иск, предявен на 22 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

19

2007/C 183/32

Дело C-249/07: Иск, предявен на 27 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

19

2007/C 183/33

Дело C-252/07: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Civil Division) (Обединеното кралство) на 29 май 2007 г. — Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Limited

20

2007/C 183/34

Дело C-253/07: Преюдициално запитване, направено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство) на 29 май 2007 г. — Chanterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Commissioners of HM Revenue and Customs

20

2007/C 183/35

Дело C-255/07: Иск, предявен на 30 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

21

2007/C 183/36

Дело C-256/07: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 31 май 2007 г. — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2007/C 183/37

Дело C-257/07: Иск, предявен на 31 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

22

2007/C 183/38

Дело C-258/07: Иск, предявен на 31 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

22

2007/C 183/39

Дело C-259/07: Иск, предявен на 31 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

22

2007/C 183/40

Дело C-260/07: Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Barcelona (Испания) на 31 май 2007 г. — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA

23

2007/C 183/41

Дело C-266/07: Иск, предявен на 5 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

24

2007/C 183/42

Дело C-274/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Литва

24

2007/C 183/43

Дело C-284/07: Иск, предявен на 12 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

24

2007/C 183/44

Дело C-289/07: Иск, предявен на 14 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

25

2007/C 183/45

Дело C-290/07 P: Жалба, подадена на 14 юни 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 29 март 2007 г. по дело T-366/00, Scott S.A, подпомагано от Френската република/Комисия на Европейските общности

25

2007/C 183/46

Дело C-291/07: Преюдициално запитване, отправено от Regeringsrätten (Швеция) на 15 юни 2007 г. — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

27

2007/C 183/47

Дело C-293/07: Иск, предявен на 18 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

27

2007/C 183/48

Дело C-61/06: Определение на председателя на Съда от 10 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

28

2007/C 183/49

Дело C-140/06: Определение на Съда (шести състав) от 21 май 2007 г. — Комисия на европейските общности/Чешка република

28

2007/C 183/50

Дело C-297/06: Определение на председателя на Съда от 23 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

28

2007/C 183/51

Дело C-322/06: Определение на председателя на Съда от 30 април 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия

29

2007/C 183/52

Дело C-356/06: Определение на Председателя на Съда от 11 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

29

2007/C 183/53

Дело C-358/06: Определение на председателя на осми състав на Съда от 11 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

29

2007/C 183/54

Дело C-394/06: Определение на председателя на Съда от 14 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

29

2007/C 183/55

Дело C-397/06: Определение на председателя на Съда от 24 април 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Естония

29

2007/C 183/56

Дело C-422/06: Определение на председателя на Съда от 1 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

30

2007/C 183/57

Дело C-490/06: Определение на председателя на Съда от 10 май 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

30

2007/C 183/58

Дело C-509/06: Определение на председателя на Съда от 8 май 2007 г. — Akzo Nobel NV/Комисия на Европейските общности

30

2007/C 183/59

Дело C-15/07: Определение на председателя на Съда от 23 април 2007 г. (преюдициално запитване, направено от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — 01081 Telecom AG/Федерална република Германия, в присъствието на: E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

30

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2007/C 183/60

Дело T-246/99: Решение на Първоинстанционния съд от 20 юни 2007 г. — Tirrenia di Navigazione и др./Комисия (Държавни помощи — Морски транспорт — Решение за започване на процедурата, предвидена в чрен 88, параграф 2 ЕО — Нови помощи — Съществуващи помощи)

31

2007/C 183/61

Дело T-65/04: Решение на Първоинстанционния съд от 27 юни 2007 г. — Nuova Gela Sviluppo/Комисия („ЕФРР — Приключване на финансова помощ от Общността — Иск за отмяна — Иск за обезщетение на вреди — Арбитражна клауза“)

31

2007/C 183/62

Дело T-473/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юни 2007 г. — Asturias Cuerno/Комисия („Длъжностни лица — Заплата — Надбавка за експатриране — Член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII от Правилника — Работа за международна организация — Надбавка за настаняване — Дневна надбавка“)

32

2007/C 183/63

Дело T-182/06: Решение на Първоинстанционния съд от 27 юни 2007 г. — Нидерландия/Комисия („Сближаване на законодателствата — Дерогиращи национални разпоредби — Отхвърляне от Комисията, на проект за постановление, за предварително въвеждане на намаляването на пределната допустима стойност за Общността, на емисиите на частици, отделени от някои нови моторни превозни средства с дизелов двигател — Задължение за полагане на дължимата грижа и излагане на мотиви при вземане на решения — Специфичен проблем за държава-членка нотифицираща въвеждането на пределните за Общността допустими стойности на концентрация на частици в околния въздух“)

32

2007/C 183/64

Дело T-346/06 R: Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 7 юни 2007 г. IMS/Комисия (Обезпечително производство — Искане за спиране на изпълнението — Директива 98/37/ЕО — Допустимост — Fumus boni juris — Неотложност — Баланс на интереси)

33

2007/C 183/65

Дело T-163/07: Жалба, подадена на 8 май 2007 г. — SC Gerovital Cosmetics S.A./СХВП — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

33

2007/C 183/66

Дело T-189/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Frosch Touristik/СХВП — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

34

2007/C 183/67

Дело T-191/07: Иск, предявен на 31 май 2007 г. — Anheuser-Busch/СХВП — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

34

2007/C 183/68

Дело T-200/07: Иск, предявен на 6 юни 2007 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП (222)

35

2007/C 183/69

Дело T-201/07: Иск, предявен на 6 юни 2007 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП (333)

35

2007/C 183/70

Дело T-202/07: Иск, предявен на 6 юни 2007 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП (555)

36

2007/C 183/71

Дело T-207/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Eurallumina/Комисия

36

2007/C 183/72

Дело T-208/07: Иск, предявен на 5 юни 2007 г. — BOT Elektrownia Bełchatów и др./Комисия

37

2007/C 183/73

Дело T-209/07: Иск, предявен на 12 юни 2007 г. — Gaedertz/СХВП — Living Byte Software (GlobalRemote)

38

2007/C 183/74

Дело T-210/07: Иск, предявен на 11 юни 2007 г. — RSA Security Ireland/Комисия

39

2007/C 183/75

Дело T-211/07: Иск, предявен на 13 юни 2007 г. — AWWW/Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд

39

2007/C 183/76

Дело T-212/07: Иск, предявен на 15 юни 2007 г. — Harman International Industries/СХВП — Becker (Barbara Becker)

40

2007/C 183/77

Дело T-215/07: Иск, предявен на 22 юни 2007 г. — Donnici/Европейски парламент

40

2007/C 183/78

Дело T-181/02: Определение на Първоинстанционния съд от 22 май 2007 г. — Neue Erba Lautex/Комисия

41

2007/C 183/79

Дело T-378/02: Определение на Първоинстанционния съд от 16 май 2007 г. — Technische Glaswerke Ilmenau/Комисия

41

2007/C 183/80

Дело T-266/06: Определение на Първоинстанционния съд от 4 юни 2007 г. — Комисия/TH Parkner

41

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2007/C 183/81

Дело F-21/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 юни 2007 г. — da Silva/Комисия (Длъжностни лица — Назначаване в степен — Длъжност „Директор“, публикувана преди 1 май 2004 г. — Изменение на Правилника — Член 2 и член 5, параграф 5 от Приложиние XIII към Правилника — Класиране в степен при прилагане на нови по-малко благоприятни разпоредби — Принцип, според който всяко длъжностно лице има право на кариерно развитие)

42

2007/C 183/82

Дело F-38/06: Решение на Съда на публичната служба от 28 юни 2007 г. — Bianchi/Fondation européenne pour la formation (ETF) (Публична служба — Срочно наети служители — Договор с определен срок — Непродължаване — Професионална некомпетентност — Задължение за представяне на мотиви — Явна грешка в преценката)

42

2007/C 183/83

Дело F-54/06: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 19 юни 2007 г. — Davis и др./Съвет („Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Корекционни коефициенти — Пенсиониране след влизането в сила на Правилника за персонала в редакцията му, приложима от 1 май 2004 г. — Прилагане на корекционни коефициенти, изчислени на основата на средния жизнен стандарт в страната на пребиваване на пенсионерите — Преходен режим — Премахване на корекционните коефициенти за пенсионните права, придобити след влизането в сила на Правилника за персонала в редакцията му, приложима от 1 май 2004 г.“)

43

2007/C 183/84

Дело F-45/07: Иск, предявен на 16 май 2007 г. — Wolfgang A. Mandt/Европейски парламент

43

2007/C 183/85

Дело F-55/07: Иск, предявен на 30 май 2007 г. — Tiralongo/Комисия

43

2007/C 183/86

Дело F-56/07: Иск, предявен на 11 юни 2007 г. — Gerochristos/Европейски парламент

44

2007/C 183/87

Дело F-57/07: Иск, предявен на 5 юни 2007 г. — Wiedmann/Парламент

45


BG

 

Top