EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:168:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 168, 20 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 168

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
20 юли 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

435-а си пленарна сесия, проведена на 25 и 26 април 2007 г.

2007/C 168/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Развитие на веригите за създаване на стойност и доставка в европейски и глобален контекст“

1

2007/C 168/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейските метрополни области: социално-икономическо въздействие за бъдещето на Европа“

10

2007/C 168/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Териториалната програма“

16

2007/C 168/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията: доклад за политиката на конкуренция за 2005 г.“SEC(2006)761 окончателен

22

2007/C 168/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО“COM (2006) 232 окончателен — 2006/0086 COD

29

2007/C 168/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, установяващ обща процедура за разрешаване на хранителните добавки, хранителните ензими и хранителните ароматизанти“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните ензими, изменящ Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2001/112/ЕО на Съвета“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и някои хранителни съставки с ароматични свойства, предназначени за употреба във и върху хранителни продукти, изменящ Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО“

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните добавки“COM(2006) 423 final — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 final — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 final — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 final — 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Прилагане на принципа на устойчивост в рибарството в ЕС чрез максимален устойчив добив“COM(2006) 360 окончателен

38

2007/C 168/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение на Европейския парламент и на Съвета за Регламент относно забрана за пускане на пазара, внос в Общността и износ от Общността на кожи с косъм от котки и кучета, както и на продукти, в които те се съдържат“COM(2006) 684 окончателeн — 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за забрана на износа и безопасно съхранение на метален живак“COM(2006) 636 окончателен — 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки“COM (2006) 815 окончателен — 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата“COM(2006) 275 окончателен

50

2007/C 168/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Обща пристанищна политика на ЕС“

57

2007/C 168/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Логистиката на превоза на товари в Европа — ключ към устойчивата мобилност“COM(2006) 336 окончателен

63

2007/C 168/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — средносрочен преглед на програмата за насърчаване на морските превози на къси разстояния [COM(2003) 155 окончателен]“COM(2006) 380 окончателен

68

2007/C 168/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение на Европейския парламент и на Съвета за директива относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури“COM(2006) 569 окончателен — 2006/0182 (COD)

71

2007/C 168/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността“COM(2006) 594 окончателен 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Транспорт в градски агломерации и метрополни региони“

77

2007/C 168/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на трансграничния велосипеден транспорт“

86


BG

 

Top