Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 97, 28 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 97

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
28 април 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

433-ата пленарна сесия на кр от 15 и 16 февруари 2007 г.

2007/C 097/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен комитет за политиката на Общността в областта на статистическата информация COM(2006) 653 def. — 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандарти за екологично качество в областта на политиката за водите и изменение на Директива 2000/60/EО“COM(2006) 397 final — 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Становищe на Европейския Икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията: Спиране на намаляването на биоразнообразието до 2010 г. и отвъд нея — запазване на услугите, предлагани от екосистемите, за благото на човека“COM(2006) 216 final

6

2007/C 097/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) COM(2006) 543 final 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък“ (кодифицирана версия) COM(2006) 749 final — 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от директива 89/391/ЕИО)“ (кодифицирана версия) COM(2006) 652 final — 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия)“COM(2006) 664 final — 2006/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Европейската политика в областта на логистиката

16

2007/C 097/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за сигурно информационно общество — Диалог, партньорство и оправомощаване“COM(2006) 251 final

21

2007/C 097/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прегледа на Регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги

27

2007/C 097/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение от Комисията по член 138, параграф 2 от Договора за ЕО относно укрепване на морските трудови стандарти COM(2006) 287 final

33

2007/C 097/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Отношения между ЕС и Япония — ролята на гражданското общество

34

2007/C 097/13

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно Изпълнение на ревизираната Лисабонска стратегия

39


BG

 

Top