Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:094:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 94, 28 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 94

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
28 април 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2007/C 094/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административна взаимопомощ за защита на финансовите интереси на Eвропейската общност срещу измами и всякакви други незаконни дейности

1

2007/C 094/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2006) 866 окончателен)

3

2007/C 094/03

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по: измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (COM(2006) 213 окончателен) и предложение за регламент на Комисията (ЕО, Евратом) за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (SEC(2006) 866 окончателен)

12


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 094/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

19

2007/C 094/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera) (1)

19

2007/C 094/06

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum „A“) (1)

20

2007/C 094/07

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

20

2007/C 094/08

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) (1)

21

2007/C 094/09

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

22

2007/C 094/10

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

23


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 094/11

Обменен курс на еурото

25

2007/C 094/12

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2006 година по бюджетен ред 05 08 06 (публикуван в съответствие с Регламент (EО) № 2208/2002) на Комисията)

26

2007/C 094/13

Насоки за държавните регионални помощи за 2007-2013 г. — Карта на националната регионална държавна помощ: Франция (1)

34

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 094/14

Списък на признатите организации на производители в сектора на рибарството и аквакултурите

57

2007/C 094/15

Списък на имена на географски единици, по-малки от държавите-членки съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (трапезни вина с географско указание) (Публикуван в съответствие с член 28, буква а) от Регламент (ЕО) № 753/2002)

80

2007/C 094/16

Обобщена информация, съобщена от държавите-членки, относно държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г., за прилагането на членове 87 и 88 от договора на ЕО към държавните помощи в за малките и средни предприятия, работещи в сферата на производството, преработката и търговията със селскостопански продукти

106

2007/C 094/17

Предприятия за първична обработка на тютюн, одобрени от държавите-членки

111


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2007/C 094/18

Покана за представяне на предложения 2007 г. — Финансов инструмент за гражданска защита — Превенция и други действия

115

2007/C 094/19

Покана за представяне на предложения 2007 г. — Симулационни учения по гражданска защита

116

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 094/20

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

117

2007/C 094/21

Оттегляне на нотификация за концентрация (Дело № COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) (1)

118

2007/C 094/22

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4642 — 3i Group/Euro Druckservice) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

119


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top