EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 42, 24 февруари 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 42

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
24 февруари 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 042/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 20, 27.1.2007 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2007/C 042/02

Дело C-251/04: Решение на Съда (втори състав) от 11 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения на държава-членка — чл. 1 и 2, алинея 1 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 — Транспорт — Свободно предоставяне на услуги — Морски каботаж — Услуги за влачене в открито море)

2

2007/C 042/03

Дело C-404/04 P: Решение на Съда (втори състав) от 11 януари 2007 г. — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Комисия на Европейските общности, Schott AG, предишно Schott Glas (Обжалване — Държавна помощ — Член 87, параграф 1, ЕО — Договорно обещание за плащане — Отпадане на съществено условие на договора — Нови правни доводи и аргументи — Замяна на мотиви — Искане за изслушване на свидетели — Критерий за частен взискател — Мотиви към решението на Първоинстанционния съд — Определяне на размера на помощта — Член 87, параграф 3 в) ЕО — Право на изслушване — Нарушаване на правото на защита на засегнатата държава-членка)

2

2007/C 042/04

Дело C-1/05: Решение на Съда (голям състав) от 9 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение, направено от Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Швеция) — Yunying Jia/Migrationsverket (Свобода на установяване — Член 43 ЕО — Директива 73/148/ЕИО — Гражданин на държава-членка, установен в друга държава-членка — Право на пребиваване на роднина по възходяща линия на съпруга, като възходящият и съпругът са граждани на трета държава — Задължение на този възходящ да пребивава законно в дадена държава-членка към момента, в който се събира със семейството си в държавата-членка на установяване — Доказателства, установяващи положението на роднина по възходяща линия на издръжка)

3

2007/C 042/05

Дело C-40/05: Решение на Съда (трети състав) от 11 януари 2007 г. (искане за постановяване на преюдициално решение от Överklagandenämnden för Högskolan — Suède) — Kaj Lyyski/Umeå universitet (Свободно движение на работници — Член 39 ЕО — Пречки — Професионално обучение — Преподаватели — Отказ на прием за обучение на кандидат, който работи в учебно заведение на друга държава-членка)

3

2007/C 042/06

Дело C-175/05: Решение на Съда (шести състав) от 11 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения на държава-членка — Директива 92/100/ЕИО — Авторско право — Право на отдаване под наем и в заем — Изключително право на публично отдаване в заем — Дерогиране — Условие за възнаграждение — Освобождаване — Обхват)

4

2007/C 042/07

Дело C-183/05: Решение на Съда (втори състав) от 11 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на държава — Директива 92/43/ЕИО — Член 12, параграфи 1 и 2, 13, параграф 1, буква б) и 16 — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Опазване на видовете)

4

2007/C 042/08

Дело C-208/05: Решение на Съда (трети състав) от 11 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение, направено от Sozialgericht Berlin — Германия) — Innovative Technology Center GmbH (ITC)/Bundesaguentur für Arbeit (Свободно движение на работници — Свободно предоставяне на услуги — Национална правна уредба — Изплащане от държава-членка на възнаграждение, дължимо на частна агенция по заетостта с оглед настаняване на работа — Труд, основание за заплащане на задължителни осигурителни вноски в посочената държава-членка — Ограничение — Обосновка — Пропорционалност)

5

2007/C 042/09

Дело C-265/05: Решение на Съда (голям състав) от 16 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение от Cour de cassation — Chambre civile — Франция) — José Perez Naranjo/Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Членове 4, параграф 2а, 10а и 95б — допълнителна помощ за старост — Национално законодателство, което подчинява предоставянето на тази помощ на условието за пребиваване — Специални обезщетения, получавани без вноски — Вписване в Приложение IIа на Регламент (ЕИО) № 1408/71)

5

2007/C 042/10

Дело C-269/05: Решение на Съда (седми състав) от 11 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения на държава-членка — Член 1 от Регламент (ЕИО) № 4055/86 — Морски транспорт — Пристанищна такса, която се събира за плавателни съдове, превозващи пътници или товари — Пристанищна такса, която се събира за коли, превозвани от фериботи — Дискриминация)

6

2007/C 042/11

Дело C-279/05: Решение на Съда (първи състав) от 11 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение от College van Beroep voor het bedrijfsleven) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel (Земеделие — Обща организация на пазарите — Сирене — Членове 16-18 от Регламент (ЕИО) № 3665/87 — Диференцирано възстановяване при износ — Почти незабавен реекспорт от страната на вноса — Доказателство за практика, представляваща злоупотреба — Връщане на недължимо платеното — Член 3, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Продължаваща или повторно извършена нередност)

7

2007/C 042/12

Дело C-384/05: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Johan Piek/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Мляко и млечни продукти — Допълнителна такса за млякото — Специфично референтно количество — Член 3, точка 1, алинея втора от Регламент (ЕИО) № 857/84)

7

2007/C 042/13

Дело C-400/05: Решение на Съда (пети състав) от 11 януари 2007 г. (искане за даване на преюдициално заключение, направено от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — B.A.S. Trucks BV/Staatssecretaris van Financiën (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Подпозиция 8704 10 — Превозно средство, създадено за използване на строителни обекти и предназначено за превоз и разтоварване на материали, както и за използване в пътната мрежа)

8

2007/C 042/14

Дело C-487/06 P: Жалба, подадена на 27 ноември 2006 г. от British Aggregates Association срещу решението на Първоинстанционния съд (втори разширен състав), постановено на 13 септември 2006 г. по дело T-210/02, British Aggregates Association с/у Комисия на Европейските общности

8

2007/C 042/15

Дело C-495/06 P: Жалба, подадена на 1 декември 2006 г. от Bart Nijs против Решение на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 3 октомври 2006 г. по дело T-171/05, Bart Nijs/Сметна палата.

9

2007/C 042/16

Дело C-497/06 P: Жалба, подадена на 5 декември 2006 г. от CAS Succhi di Frutta SpA срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 13 септември 2006 г. по дело T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA/Комисия

10

2007/C 042/17

Дело C-500/06: Искане за даване на преюдициално заключение, представено от Giudice di pace di Genova (Italia) на 8 декември 2006 г. — Corporación Dermoestética S.A./To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Дело C-501/06 P: Жалба, подадена на 11 декември 2006 г. от GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), anciennement Glaxo Wellcome plc против Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 27 септември 2006 г. по дело Т-168/01: GlaxoSmithKline Services Unlimited срещу Комисията на Европейските общности

11

2007/C 042/19

Дело C-504/06: Иск, предявен на 13 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

11

2007/C 042/20

Дело C-505/06: Искане за преюдициално заключение, направено от Commissione tributaria regionale di Genova (Италия) на 12 юни 2006 г. — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Дело C-512/06 P: Жалба, подадена на 18 декември 2006 г. от PTV Planung Transport Verkehr AG срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав) от 10 октомври 2006 г., постановено по дело T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

12

2007/C 042/22

Дело C-513/06 P: Жалба, подадена на 18 декември 2006 г. от Комисията на Европейските общности против Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 27 септември 2006 г. по дело T-168/01: GlaxoSmithCline Services Unlimited, по-рано известно като Glaxo Welcome plc срещу Комисията на Европейските общности

13

2007/C 042/23

Дело C-516/06 P: Жалба, подадена на 20 декември 2006 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението на Първоинстанционния съд, постановено на 27 септември 2006 г. по дело T-153/04, Ferriere Nord SpA/Комисия на Европейските общности

14

2007/C 042/24

Дело C-517/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

14

2007/C 042/25

Дело C-518/06: Иск, предявен на 20 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Република Италия

15

2007/C 042/26

Дело C-521/06 P: Жалба, подадена на 21 декември 2006 г. от Anhinaïki Techniki AE срещу определението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 26 септември 2006 г. по дело T-94/05, Anthinaïki Techniki AE/Комисия

16

2007/C 042/27

Дело C-522/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

16

2007/C 042/28

Дело C-523/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия

17

2007/C 042/29

Дело C-525/06: Искане за даване на преюдициално заключение, направено от Rechtbank van koophandel te Hasselt (Белгия) на 22 декември 2006 г. — NV de Nationale Loterij срещу BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Дело C-526/06: Искане за даване на преюдициално заключение, направено от Hoge Raad der Nederlanden на 27 декември 2006 г. — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs B.V.

18

2007/C 042/31

Дело C-528/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

18

2007/C 042/32

Дело C-529/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

18

2007/C 042/33

Дело C-530/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

19

2007/C 042/34

Дело C-531/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

19

2007/C 042/35

Дело C-534/06: Искане за даване на преюдициално заключение, направено от Corte suprema di cassazione (Италия) на 27 декември 2006 г. — Industria Lavorazione Carni Ovine/Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Дело C-1/07: Искане за даване на преюдициално заключение, представено от Landgericht Siegen (Германия) на 3 януари 2007 г. — Наказателно производство срещу Frank Weber

20

2007/C 042/37

Дело C-4/07: Иск, предявен на 11 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

20

2007/C 042/38

Дело C-5/07: Иск, предявен на 12 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

20

2007/C 042/39

Дело C-219/06: Определение на председателя на Съда от 7 декември 2006 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

21

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2007/C 042/40

Разпределение на съдиите по състави

22

2007/C 042/41

Дело T-365/06: Иск, предявен на 1 декември 2006 г. — Bateaux Mouches/СХВП-Castanet (BATEAUX MOUCHES)

23

2007/C 042/42

Дело T-369/06: Иск, предявен на 7 декември 2006 г. — Holland Malt срещу Комисията

23

2007/C 042/43

Дело T-371/06: Иск, предявен на 4 декември 2006 г. — Германия/Комисия

24

2007/C 042/44

Дело T-372/06: Иск, предявен на 11 декември 2006 г. — Bomba Energia Getränke/СХВП — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Дело T-373/06: Иск, предявен на 13 декември 2006 г. — Rath/СХВП — Grandel (Epical Forte)

25

2007/C 042/46

Дело T-374/06: Иск, предявен на 13 декември 2006 г. — Rath/СХВП — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Дело T-375/06: Иск, предявен на 14 декември 2006 г. — Viega/Комисия

26

2007/C 042/48

Дело T-376/06: Иск, предявен на 14 декември 2006 г. — Legris Industries/Комисия на Европейските общности

27

2007/C 042/49

Дело T-377/06: Иск, предявен на 14 декември 2006 г. — Comap/Комисия

28

2007/C 042/50

Дело T-379/06: Иск, предявен на 14 декември 2006 г. — Kaimer и други/Комисия

29

2007/C 042/51

Дело T-381/06: Иск, предявен на 15 декември 2006 г. — FRA.BO/Комисия

29

2007/C 042/52

Дело T-382/06: Иск, предявен на 15 декември 2006 г. — Tomkins/Комисия

30

2007/C 042/53

Дело T-391/06: Иск, предявен на 19 декември 2006 г. — Karstadt Quelle/СХВП — dm drogerie markt (S–HE)

31

2007/C 042/54

Дело T-392/06: Иск, предявен на 20 декември 2006 г. — Union Investment Provatfonds/СХВП — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Дело T-394/06: Иск, предявен на 11 декември 2006 г. — Италия/Комисия

32

2007/C 042/56

Дело T-395/06: Иск, предявен на 14 декември 2006 г. — Италия/Комисия

32

2007/C 042/57

Дело T-396/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Комисия/TGA Technische Gebäudeaustrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Дело T-397/06: Иск, предявен на 16 декември 2006 г. — DOW AgroSciences срещу ЕОБХ

33

2007/C 042/59

Дело T-398/06: Иск, предявен на 15 декември 2006 г. — UniCredit Italiano/СХВП — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

33

2007/C 042/60

Дело T-399/06: Иск, предявен на 27 декември 2006 г. — Giropay/СХВП (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Дело T-401/06: Иск, предявен на 28 декември 2006 г. — Brosmann Footwear (HK) and Others с/у Съвета

34

2007/C 042/62

Дело T-402/06: Иск, предявен на 27 декември 2006 г. — Испания/Комисия

35

2007/C 042/63

Дело T-403/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — Белгия/Комисия

36

2007/C 042/64

Дело T-404/06 P: Жалба, подадена на 22 декември 2006 г. от Fondation européenne pour la formation (Европейска фондация за обучение) срещу Решение, постановено на 26 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-1/05, Landgren/Fondation européenne pour la formation

37

2007/C 042/65

Дело T-405/06: Иск, предявен на 27 декември 2006 г. Arcelor и др./Комисия

37

2007/C 042/66

Дело T-406/06: Иск, предявен на 28 декември 2006 г. — Evropaïki Dynamiki с/у Комисия

38

2007/C 042/67

Дело T-407/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Zhejiang Aokang Shoes с/у Съвет

38

2007/C 042/68

Дело T-408/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Wenzhou Taima Shoes с/у Съвет

39

2007/C 042/69

Дело T-409/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory с/у Съвет

39

2007/C 042/70

Дело T-410/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Съвет на Европейския съюз

40

2007/C 042/71

Дело T-411/06: Иск, предявен на 22 декември 2006 г. — SO.GE.L.M.A.Srl/ЕАВ

40

2007/C 042/72

Дело T-412/06: Иск, предявен на 29 декември 2006 г. — Vitro Corporativo/СХВП — VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Дело T-413/06 P: Жалба, подадена на 22 декември 2006 г. срещу определение, постановено на 9 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-53/06, Gualtieri/Комисия

42

2007/C 042/74

Дело T-414/06 P: Жалба, подадена на 27 декември 2006 г. срещу решение, постановено на 19 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-114/05, Philippe Combescot/Комисия

42

2007/C 042/75

Дело T-415/06 P: Жалба, подадена на 29 декември 2006 г. от De Smedt срещу решение, постановено на 19 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-59/05, De Smedt/Комисия

43

2007/C 042/76

Дело T-416/06: Иск, предявен на 29 декември 2006 г. — Sumitomo Chemical Agro Europe с/у Комисията

43

2007/C 042/77

Дело T-4/07: Иск, предявен на 5 януари 2007 г. — Sanofi-Aventis с/у СХВП — AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Дело T-97/06: Определение на Първоинстанционния съд от 1 декември 2006 г. — Neoperl/СХВП (Представяне на санитарен шлаух)

45

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2007/C 042/79

Дело F-92/05: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. — Emmanuel Genette/Комисия на Европейските общности (Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпване на служба в Европейските общности — Прехвърляне към общностната схема — Оттегляне на искането за прехвърляне с цел позоваване на нови, по-благоприятни разпоредби)

46

2007/C 042/80

Дело F-115/05: Решение на Съда на публичната служба ( първи състав) от 16 януари 2007 г. — Vienne и други/Парламент, Комисия (Длъжностни лица — Задължение на администрацията за оказване на съдействие — Отказ — Прехвърляне на пенсионни права, придобити в Белгия)

46

2007/C 042/81

Дело F-119/05: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. — Charlotte Gesner/СХВП (Длъжностни лица — Инвалидност — Отхвърляне на молба за назначаване на комитет по инвалидност)

47

2007/C 042/82

Дело F-126/05: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. Borbély/Комисия (Длъжностни лица — Възстановяване на разноски — Добавка за настаняване — Добавка за дневни разходи — Пътни разходи при постъпване на служба — Място на наемане — Пълна юрисдикция)

47

2007/C 042/83

Дело F-3/06: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. — Frankin и други/Комисия (Длъжностни лица — Задължение на администрацията за оказване на съдействие — Отказ — Прехвърляне на пенсионни права, придобити в Белгия)

47

2007/C 042/84

Дело F-147/06: Иск, предявен на 27 декември 2006 г. — Dragoman/Комисия

48

2007/C 042/85

Дело F-148/06: Иск, предявен на 28 декември 2006 г. — Collée/Парламент

48

2007/C 042/86

Дело F-1/07: Иск, предявен на 3 януари 2007 г. — Chassagne/Комисия

49


BG

 

Top