EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1485

Регламент (ЕС) 2024/1485 на Съвета от 27 май 2024 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Русия

ST/8275/2024/INIT

OВ L, 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Серия L


2024/1485

27.5.2024

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1485 НА СЪВЕТА

от 27 май 2024 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Русия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2024/1484 на Съвета от 27 май 2024 г. относно установяване на ограничителни мерки с оглед на положението в Русия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2024 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2024/1484, с което се създава рамка за целенасочени ограничителни мерки с оглед на положението в Русия и вътрешните репресии в страната. Политическият контекст и политическите причини за въвеждането на ограничителните мерки са изложени в съображенията на посоченото решение.

(2)

Вътрешните репресии включват, inter alia, изтезание и друго жестоко, нехуманно и унизително отношение или наказание, екзекуции, извършени по съкратена процедура или произволни такива, безследно изчезване на лица, произволно задържане и други сериозни нарушения на правата на човека и основните свободи, изложени в съответните международни инструменти за правата на човека, включително Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права.

(3)

В Решение (ОВППС) 2024/1484 се предвижда забрана за пътуване на физически лица, включени в списъка в приложението към него, замразяване на финансови средства и икономически ресурси и забрана за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в посоченото приложение. В него също така се предвиждат известни секторни ограничения върху износа на изделия, които би могло да се използват за вътрешни репресии, както и изделия, предназначени предимно за използване при наблюдение или прихващане на сигурност на информация и далекосъобщения.

(4)

Наложените с настоящия регламент ограничения относно изделията, изброени в приложения I и II към него, не засягат ограниченията, които се прилагат съгласно Регламент (ЕС) № 833/2014 (2). Когато дадено изделие попада в една от категориите, посочени приложение I или II към настоящия регламент, или в обхвата на Регламент (ЕС) № 833/2014, следва да се прилагат ограниченията, посочени в Регламент (ЕС) № 833/2014.

(5)

Приложение II към настоящия регламент съдържа котегории изделия, за които се счита, че са от значение за използването на вътрешна репресия предвид техните технически свойства. Когато дадено изделие попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 833/2014, ограниченията, посочени в Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да се прилагат независимо дали изделието отговаря на техническите свойства, посочени в приложение II към настоящия регламент.

(6)

Информация за предвидената употреба на оборудването, технологиите или софтуера за вътрешни репресии в Русия може да бъде получена по всякакъв начин, включително въз основа на собствени констатации на оператора, информация, предоставена от компетентните органи или публично достъпни източници.

(7)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане от страна на стопанските субекти във всички държави членки.

(8)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз — по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедливо изслушване, правото на защита и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

(9)

Процедурата за изменение на списъка, съдържащ се в приложение IV към настоящия регламент, следва да включва информиране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи за основанията за включването им в списъка, за да им се даде възможност да представят коментари.

(10)

За целите на прилагането на настоящия регламент и за да се гарантира максимална правна сигурност в рамките на Съюза, следва да се оповестят имената и другите съответни данни на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент. При всяко обработване на лични данни следва да се спазват регламент (ЕС) 2016/679 (3) на Европейския парламент и на Съвета и регламент (ЕС) 2018/1725 (4) на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

Държавите членки и Комисията следва да се информират взаимно за предприетите съгласно настоящия регламент мерки, както и да обменят всяка друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент.

(12)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

„брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или

ii)

продажбата или покупката на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави, с цел техния трансфер в друга трета държава;

б)

„претенция“ означава всяка претенция, предявена по съдебен ред или не преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент, въз основа на договор или сделка или във връзка с договор или сделка, и по-специално:

i)

претенциите за изпълнение на задължения, произтичащи или свързани с договор или сделка;

ii)

претенциите за удължаване на сроковете или за плащане по гаранционни ангажименти, финансови гаранции или обезщетения под каквато и да било форма;

iii)

претенциите за обезщетения във връзка с договор или сделка;

iv)

насрещните претенции;

v)

исканията за признаване или изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

в)

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва гаранционни ангажименти, гаранции или обезщетения, по-специално финансови гаранции или финансови обезщетения, както и кредити, юридически самостоятелни или не, а също и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от сделката или свързана с нея;

г)

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, които са посочени на уебсайтовете, включени в списъка в приложение III;

д)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

е)

„финансиране или финансова помощ“ означава всяко действие, независимо от конкретно избраните средства, чрез което съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган — условно или безусловно — отпуска или поемa ангажимент да отпусне свои собствени финансови средства или икономически ресурси, включително, но не само, безвъзмездни средства, заеми, гаранции, обезпечения, гаранционни ангажименти, акредитиви, кредити от доставчика, кредити за купувача, свързани с вноса или износа авансови средства и всички видове застраховане и презастраховане, включително застраховане на експортно кредитиране; плащанията, както и редът и условията за плащане на договорената цена на стока или услуга, осъществени съгласно нормалната бизнес практика, не представляват финансиране или финансова помощ;

ж)

„замразяване на икономически ресурси“ означава всяко предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

з)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението и използването на финансови средства, достъпа до тях или боравенето с тях, които биха довели до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на средствата, включително управление на портфейл;

и)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

парични средства, чекове, парични вземания, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и задължения по дългове;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривати;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, права на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;

й)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, която може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги, включително помощ в устна форма;

к)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът за Европейския съюз съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Забранява се:

a)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на включено в списъка в приложение I оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, за физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

б)

предоставянето на техническа помощ или брокерски услуги, свързани с оборудването, посочено в буква а), пряко или непряко на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

в)

предоставянето на финансиране или на финансова помощ, включително, по-специално, на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане, свързани с оборудването, посочено в буква а), пряко или непряко на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.

2.   Параграф 1 не се прилага за личните предпазни средства, изнесени временно за Русия от персонала на ООН, персонала на Съюза или на неговите държави членки, представителите на средствата за масово осведомяване, хуманитарните работници и работниците в областта на развитието и подпомагащия ги персонал само за тяхно лично ползване.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат, при условията, които сметнат за уместни, продажбата, доставката, трансфера или износа на включено в списъка в приложение I оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, както и свързано финансиране и финансова и техническа помощ, предназначени единствено за хуманитарни или защитни цели, за програми на ООН или на Съюза за институционално изграждане, или за операции по управление на кризи на ООН и на Съюза или на регионални и подрегионални организации.

4.   Разрешението, посочено в параграф 3, се предоставя само преди осъществяване на дейността, за която е поискано. Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от 4 седмици от предоставянето на разрешението.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат посочените в тях продажба, доставка, трансфер, износ, предоставяне на съдействие или услуги, след като са установили, че това е необходимо за:

а)

работата на дипломатическите представителства и консулските служби на Съюза, държавите членки и партньорските държави в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международните организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;

б)

необходими за предоставянето на електронни съобщителни услуги от телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на свързани съоръжения и услуги, необходими за извършването, поддръжката и сигурността на такива електронни съобщителни услуги в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, както и за услуги на центровете за данни в Съюза.

Член 3

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на оборудване, технологии или софтуер, посочени в приложение II, независимо дали са с произход от Съюза или не, за физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия, освен ако компетентният орган на съответната държава членка е дал предварително разрешение за това.

2.   Компетентните органи не предоставят разрешение по параграф 1, ако имат разумни основания да считат, че въпросното оборудване, технология или софтуер ще се използва за вътрешни репресии от правителството на Русия, от публични органи, корпорации или агенции или от всяко лице или образувание, действащо от тяхно име или по тяхно указание.

3.   Приложение II включва оборудване, технологии или софтуер в областта на информационните технологии и телекомуникациите, с които би могло да се злоупотребява при вътрешни репресии.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи могат да разрешат посочените в тях продажба, доставка, трансфер, износ или предоставяне на услуги при условията, които преценят за целесъобразни, след като са установили, че това е необходимо за:

a)

работата на дипломатическите представителства и консулските служби на Съюза, държавите членки и партньорските държави в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международните организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;

б)

предоставянето на електронни съобщителни услуги от телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на свързани съоръжения и услуги, необходими за извършването, поддръжката и сигурността на такива електронни съобщителни услуги в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, както и за услуги на центровете за данни в Съюза.

5.   Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, [в срок от 4 седмици] от предоставянето на разрешението.

6.   Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, отказано съгласно настоящия член, в срок от 4 седмици от този отказ.

7.   Настоящият член не засяга член 2а от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014.

Член 4

1.   Освен ако компетентният орган на съответната държава членка е дал предварително разрешение в съответствие с предвиденото в член 3, параграф 1, се забранява:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение II, по отношение на инсталирането, предоставянето, производството, поддръжката, поправката и използването на оборудването и технологиите, посочени в приложение II, или свързани с предоставянето, инсталирането, работата или актуализирането на софтуер, посочен в приложение II, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия или за използване в Русия;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение II, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия или за използване в Русия;

в)

предоставянето на услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет на — или в пряка или непряка полза на — правителството на Русия, публични органи, корпорации или агенции или всяко лице или образувание, което действа от тяхно име и по тяхно указание.

2.   За целите на параграф 1, буква а) забраната за поддръжка и поправка на съответното оборудване включва забрана за поддръжката, актуализирането и поправката на вграден софтуер, който е включен в оборудването.

3.   За целите на параграф 1, буква в) „услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет“ означава услуги, които предлагат, по-специално посредством оборудването, технологиите или софтуера, посочени в приложение II, достъп до и доставка на входящи и изходящи телекомуникации на субекта, както и данни относно повикването, за целите на извличане, декодиране, записване, обработка, анализ или съхраняване на тези данни, както и за всяка друга дейност, свързана с това.

Член 5

1.   Забраните по член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 се прилагат, когато оборудване, технологии или софтуер, които не са изброени в приложения I и II, са предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с вътрешни репресии в Русия. В случай че операторът узнае за това, той незабавно уведомява компетентните органи.

2.   Забраните по член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 не се прилагат, когато операторът няма основания да подозира, че оборудване, технологии или софтуер, които не са изброени в приложения I и II, са предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с вътрешни репресии в Русия.

Член 6

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IV, или се владеят, държат или контролират от тях.

2.   На физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IV, или в тяхна полза, не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси.

3.   Приложение IV включва физически или юридически лица, образувания или органи, които:

a)

са отговорни за сериозни нарушения или погазване на правата на човека или за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция или чиито дейности по друг начин сериозно накърняват демокрацията или принципите на правовата държава в Русия;

б)

осигуряват финансова, техническа или материална подкрепа за, или по друг начин участват във, посочените в точка а) действия, включително чрез планиране, ръководене, нареждане, подкрепа, подготвяне, улесняване или насърчаване на такива действия;

в)

свързани с физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а) или б).

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешават освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условията, които сметнат за уместни, след като са установили, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IV, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразените финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко 2 седмици преди предоставянето на разрешението съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде предоставено конкретно разрешение;

д)

предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическо или консулско представителство или международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото целта на тези плащания е да бъдат използвани за официални нужди на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация;

е)

необходими за работата на дипломатическите представителства и консулските служби на Съюза, държавите членки и партньорските държави в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международните организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;

ж)

необходими за предоставянето на електронни съобщителни услуги от телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на свързани съоръжения и услуги, необходими за извършването, поддръжката и сигурността на такива електронни съобщителни услуги в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, както и за услуги на центровете за данни в Съюза; или

з)

необходими за продажбата и прехвърлянето до 28 август 2024 г. или в срок от 6 месеца от датата на включване в приложение IV, в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-късно, на права на собственост върху юридическо лице, образувание или орган, установени в Съюза, когато тези права на собственост са пряко или непряко притежавани от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение IV, и след като са установили, че постъпленията от тази продажба и прехвърляне остават замразени.

2.   В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1 предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условията, които сметнат за уместни, след като са установили, че предоставянето им е необходимо за осигуряване на своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други действия в подкрепа на основни човешки нужди.

2.   При липса на отрицателно решение, искане за информация или уведомление за допълнително време от страна на съответния компетентен орган в срок от 5 работни дни от деня на получаване на искането за разрешение съгласно параграф 1, това разрешение се счита за предоставено.

3.   Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от 4 седмици от предоставянето на разрешението.

Член 9

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 6, са включени в списъка в приложение IV, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение IV; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.   В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1 предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 10

1.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 и при условие че физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение IV, дължи плащане съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която то е било включено в списъка в приложение IV, или съгласно задължение, което е възникнало за съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган преди датата, на която то е било включено в списъка в приложение IV, компетентните органи могат да разрешат — при условията, които сметнат за уместни — освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е установил, че:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение IV; и

б)

плащането не е в нарушение на член 6, параграф 2.

2.   В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение по силата на параграф 1 предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 11

1.   Член 6, параграф 2 не възпрепятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица по сметката на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна операция.

2.   Член 6, параграф 2 не се прилага за постъпленията по замразени сметки от:

а)

лихви и други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 6, са били включени в приложение IV; или

в)

плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 6, параграф 1.

Член 12

1.   Физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например информация за сметки и суми, замразени в съответствие с член 6, параграф 1, или информация за финансови средства и икономически ресурси на територията на Съюза, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение IV, и които не са били третирани като замразени от физическите и юридическите лица, образуванията и органите, задължени да направят това, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; и

б)

сътрудничат на компетентния орган при проверката на информацията по буква а).

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на националните или други приложими правила относно поверителността на информацията, съхранявана от съдебните органи, и в съответствие със зачитането на поверителността на комуникацията между адвокатите и техните клиенти, гарантирана с член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз. За тази цел въпросната комуникация включва съобщенията, свързани с правни консултации, предоставяни от други сертифицирани специалисти, които са оправомощени съгласно националното право да представляват своите клиенти в съдебни производства, доколкото тези правни консултации се предоставят във връзка с висящи или бъдещи съдебни производства.

3.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.

4.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

5.   Компетентните органи, включително правоохранителните органи, митническите органи по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), компетентните органи по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (7) и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8), както и администраторите на официални регистри, в които са регистрирани физически лица, юридически лица, образувания и органи, както и недвижимо или движимо имущество, обработват и обменят без забавяне информация, включително лични данни, а при необходимост — информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член — с други компетентни органи на своята държава членка, на други държави членки и с Комисията, ако това обработване и обмен са необходими за изпълнението на задачите на обработващия орган или на получаващия орган съгласно настоящия регламент, по-специално когато разкрият нарушения или случаи на заобикаляне или опити за нарушаване или заобикаляне на забраните, предвидени в настоящия регламент.

Член 13

1.   Забранява се съзнателното и преднамереното участие в дейности, чийто предмет или резултат се състои в заобикалянето на мерките, посочени в настоящия регламент.

2.   Физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение IV:

а)

докладват в срок от 6 седмици от датата на включването им в списъка в приложение IV относно финансовите средства или икономическите ресурси в рамките на юрисдикцията на държава членка, които им принадлежат или които те притежават, държат или контролират, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси; и

б)

сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

3.   Неспазването на параграф 2 от настоящия член се счита за участие, посочено в параграф 1 от настоящия член, в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на мерките, посочени в член 6.

4.   Съответната държава членка информира Комисията в срок от 2 седмици за информацията, получена съгласно параграф 2, буква а).

5.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

6.   Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент и с регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725 и само доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент.

Член 14

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги извършва, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат никаква отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им са в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 15

1.   Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от наложените с настоящия регламент мерки, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като например претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за плащане по гаранционен ангажимент, гаранция или обезщетение, и в частност на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а)

физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение IV;

б)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи чрез или от името на едно от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.   При всяко производство, с което се цели изпълнението на дадена претенция, тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответната претенция.

3.   Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законността на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 16

1.   Комисията и държавите членки се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всички други съответни сведения, с които разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност за:

а)

замразени финансови средства съгласно член 6 и разрешения, предоставени съгласно дерогациите, предвидени в настоящия регламент;

б)

нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга относима информация, с която разполагат и която би могла да засегне ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 17

1.   Когато Съветът реши да приложи мерките, посочени в член 2, спрямо дадено физическо или юридическо лице, образувание или орган, той изменя приложение IV съответно:

2.   Съветът съобщава решението, посочено в параграф 1, включително основанията за включването в списъка, на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган — пряко, ако адресът е известен и ако такова съобщение може да бъде осъществено, или чрез публикуване на известие — като на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган се дава възможност да представи възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на съответното решение и уведомява съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

4.   Списъкът в приложение IV подлежи на преглед редовно и най-малко веднъж на всеки 12 месеца.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение III въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 18

1.   В приложение IV се съдържат основанията за включването в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.

2.   В приложение IV се съдържат, доколкото са налични, данните за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица тази информация може да включва: имена и псевдоними; дата и място на раждане; гражданство; номер на паспорта и на личната карта; пол; адрес, ако е известен; и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 19

1.   Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки предвиждат и подходящи мерки за конфискация на облагите от тези нарушения.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, като я уведомяват и за всяко последващо изменение на тези правила.

Член 20

1.   Съветът, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) може да обработва лични данни при изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват:

а)

по отношение на Съвета, изготвяне и внасяне на изменения в приложение IV;

б)

по отношение на върховния представител, изготвяне на изменения в приложение IV;

в)

по отношение на Комисията:

i)

добавяне на съдържанието на приложение IV към електронния консолидиран списък на физическите и юридическите лица, групите и образуванията, за които се прилагат финансови санкции на Съюза, както и към интерактивната карта за санкциите, като и двата източника са обществено достъпни;

ii)

обработване на информация за въздействието на мерките по настоящия регламент, като стойността на замразените финансови средства и информация за предоставените от компетентните органи разрешения.

2.   Съветът, Комисията и върховният представител обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от включените в списъка физически лица, до присъди на тези лица или до мерки за сигурност по отношение на тези лица само доколкото това обработване е необходимо за изготвянето на приложение IV.

3.   За целите на настоящия регламент Съветът, Комисията и върховният представител се определят за „администратор“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно посочения регламент.

Член 21

1.   Държавите членки определят компетентните органи, посочени в настоящия регламент, и указват кои са те на уебсайтовете, включени в списъка в приложение III. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите уебсайтове, включени в списъка в приложение III.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за своите компетентни органи, включително данните за връзка с тях, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, като я уведомяват и за всяко последващо изменение на тази информация.

3.   Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение III.

Член 22

Всяка предоставена или получена в съответствие с настоящия регламент информация се използва единствено за целите, за които тя е била предоставена или получена.

Член 23

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително в неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в)

на територията на Съюза или извън нея спрямо всяко физическо лице, което е гражданин на някоя държава членка;

г)

на територията на Съюза или извън нея спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, които са регистрирани или учредени съгласно правото на някоя държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 24

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2024 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)   ОВ L, 2024/1484, 27.5.2024 г., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj.

(2)  Регламент (EС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014, стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(5)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(7)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73).

(8)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на оборудването, което би могло да се използва за вътрешни репресии, както е посочено в член 2

1.   Огнестрелни оръжия, муниции и спомагателно оборудване за тях, както следва:

1.1.

Огнестрелни оръжия, непопадащи под контрола от ML 1 и ML 2 от Общия списък на оръжията на Европейския съюз (ft) (Общ списък на оръжията)

1.2.

Муниции, специално предназначени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално предназначени за тях;

2.   Симулатори, различни от тези, попадащи под контрола на ML 14 от Общия списък на оръжията, за обучение по използването на огнестрелно оръжие и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

3.   Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията.

4.   Други взривни вещества, непопадащи под контрола от Общия списък на оръжията, и свързаните с тях вещества, както следва:

a)

аматол;

б)

нитрогликол;

в)

пикрилов хлорид.

5.   Режеща бодлива тел.

6.   Военни ножове, бойни ножове и байонети с дължина на острието над 10 cm.

7.   Производствено оборудване, специално предназначено за изделията от настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на оборудване, технологии и софтуер, посочени в член 3

Обща бележка

Без да се засяга съдържанието на настоящото приложение, то не се прилага за:

a)

оборудване, технологии или софтуер, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета (1) или в Общия списък на оръжията;

б)

софтуер, който е предназначен за инсталиране от ползвателя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика и който е широкодостъпен за обществеността, като се продава без ограничение, от наличности в търговски обекти на дребно, посредством някой от изброените начини:

i)

свободна продажба;

ii)

поръчки с доставки по пощата;

iii)

електронни сделки; или

iv)

сделки с поръчка по телефона;

в)

софтуер, който е обществено достояние; или

г)

когато се прилага член 2а от Регламент (ЕС) № 833/2014.

Разделите А, Б, В, Г и Д се отнасят за разделите, посочени в Регламент (ЕС) 2021/821.

А.

Списък на оборудването

оборудване за задълбочена проверка на пакети;

оборудване за прихващане в мрежи, включително оборудване за управление на прихващането (IMS) и оборудване от интелигентни връзки за запазване на данни;

оборудване за следене на радиочестоти;

оборудване за мрежово и спътниково заглушаване;

оборудване за заразяване от разстояние;

оборудване за разпознаване/обработка на гласа;

оборудване за прихващане и следене на IMSI (4), MSISDN (5), IMEI (6), TMSI (7)

системи за тактическо прихващане и следене на SMS (8) / GSM (9) / GPS (10) / GPRS (11) / UMTS (12) / CDMA (13) / PSTN (14)

оборудване за прихващане и следене на DHCP (15)/SMTP (16), GTP (17)

оборудване за разпознаване и профилиране на модели;

оборудване за криминалистична експертиза от разстояние;

оборудване за семантични обработващи машини;

оборудване за WEP и WPA декодиране;

оборудване за прихващане на частни и стандартни протоколи за интернет телефония VoIP.

Б.

Не се използва

В.

Не се използва

Г.

„Софтуер“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

Д.

„Технология“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

Оборудването, технологиите и софтуерът по тези раздели, попадат в обхвата на настоящото приложение само доколкото отговарят на общото описание за „системи за прихващане и следене на интернет, телефонни и спътникови комуникации“.

За целите на настоящото приложение „следене“ означава придобиване, извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и архивиране на съдържание на повикването или мрежови данни.

Бележки под линия:

(4)

IMSI е съкращение на International Mobile Subscriber Identity — международен идентификатор на мобилен абонат. Това е уникален идентификационен код за всяко устройство за мобилна телефония, което е интегрирано в SIM картата и което дава възможност за идентифицирането ѝ посредством GSM и UMTS мрежи.

(5)

MSISDN е съкращение на Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number — номер от цифровата мрежа за интегрирани услуги на мобилни абонати. Това е номер, идентифициращ по уникален начин абонамент в GSM или UMTS мобилна мрежа. По-просто казано, това е телефонният номер на SIM картата в мобилен телефон, с който се идентифицира мобилният абонат, както и IMSI, с цел маршрутизиране на минаващите през него повиквания.

(6)

IMEI е съкращение на International Mobile Equipment Identity — международен идентификатор на мобилно устройство. Това е номер, обикновено уникален, за идентифициране на GSM, WCDMA и IDEN мобилни телефони, както и някои сателитни телефони. Обикновено е отпечатан от вътрешната страна на отделението за батерията на телефона. Прихващането (подслушването) може да бъде определено чрез неговия IMEI номер, както и чрез IMSI и MSISDN.

(7)

TMSI е съкращение на Temporary Mobile Subscriber Identity — временен идентификатор на мобилен абонат. Това е най-често изпращаният идентификатор между мобилния телефон и мрежата.

(8)

SMS е съкращение на Short Message System — система за кратки текстови съобщения.

(9)

GSM е съкращение на Global System for Mobile Communications — глобална система за мобилни комуникации.

(10)

GPS е съкращение на Global Positioning System — глобална система за позициониране.

(11)

GPRS е съкращение на General Package Radio Service — обща пакетна радио услуга.

(12)

UMTS е съкращение на Universal Mobile Telecommunication System — универсална система за мобилни съобщения.

(13)

CDMA е съкращение на Code Division Multiple Access — колективен достъп с кодово разделяне.

(14)

PSTN е съкращение на Public Switch Telephone Networks — обществена комутируема телефонна мрежа.

(15)

DHCP е съкращение на Dinamyc Host Configuration Protocol — протокол за динамично конфигуриране на хостове.

(16)

SMTP е съкращение на Simple Mail Transfer Protocol — опростен протокол за обмен на електронна поща.

(17)

GTP е съкращение на GPRS Tunneling Protocol — GPRS тунелен протокол.

(1)  Регламент (EС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (ОВ L 206, 11.6.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за уведомяване на Комисията

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ЧЕХИЯ

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ЕСТОНИЯ

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

ИРЛАНДИЯ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

КИПЪР

https://mfa.gov.cy/themes/

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

МАЛТА

https://smb.gov.mt/

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ПОЛША

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ПОРТУГАЛИЯ

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

https://um.fi/pakotteet

ШВЕЦИЯ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services

and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Brussels,

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 6.

А.   Физически лица

[…]

Б.   Юридически лица, образувания и органи

[…]


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top