EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:010:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 10, 16 януари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 10

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
16 януари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/56 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията по отношение на правилата във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и в Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/58 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението на активното вещество тепралоксидим ( 1 )

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/59 на Комисията от 15 януари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2015/60 на Съвета и на Комисията от 15 декември 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия в Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на решения в Съвета за асоцииране относно процедурния правилник на Съвета за асоцииране и процедурния правилник на Комитета за асоцииране и на подкомитетите, създаването на два подкомитета и делегирането на определени правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1302/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ на железопътната система в Европейския съюз ( ОВ L 356, 12.12.2014 г. )

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top