EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:293:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 293, 9 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
9 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1057/2014 на Съвета от 8 октомври 2014 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1058/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година за изменение за 221-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1059/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1060/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1061/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година за определяне на процент на приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/699/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 25-ата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея

26

 

*

Решение 2014/700/ОВППС на Съвета от 8 октомври 2014 година за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

34

 

*

Решение за изпълнение 2014/701/ОВППС на Съвета от 8 октомври 2014 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

37

 

 

2014/702/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 октомври 2014 година за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (нотифицирано под номер С(2014) 7083)

48

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 ( ОВ L 354, 28.12.2013 г. )

57

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 722/2014 на Съвета от 24 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти ( ОВ L 192, 1.7.2014 г. )

58

 

*

Поправка на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори ( ОВ L 95, 21.4.1993 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 02)

59

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 ( ОВ L 409, 30.12.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 04, том 10, стр. 163)

60

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top