EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:093:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 093, 28 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.093.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 93

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
28 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/172/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 315/2014 на Съвета от 24 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 по отношение на някои ограничения на улова

12

 

*

Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии (1)

17

 

*

Регламент (ЕС) № 317/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (CMR вещества) (1)

24

 

*

Регламент (ЕС) № 318/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от фенаримол, метафлумизон и тефлубензурон във или върху определени продукти (1)

28

 

*

Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (1)

58

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 320/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

81

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 321/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

83

 

 

Поправки

 

*

Паправка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г.)

85

 

*

Поправка на Правило № 72 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на фарове на мотоциклети, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина и са оборудвани с халогенни лампи (лампи от категория HS1) (ОВ L 75, 14.3.2014 г.)

85

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 г. за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата (ОВ L 324, 22.11.2012 г.)

86

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top