EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 175, 27 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
27 юни 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 616/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (1)

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 618/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (1)

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 619/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година относно забрана за риболовна дейност за кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани във Франция, Гърция, Италия, Малта и Испания, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море

43

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 620/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/323/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

47

 

 

2013/324/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

54

 

 

2013/325/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юни 2013 година за разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 3873)  (1)

57

 

 

2013/328/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юни 2013 година за създаване на специална програма за контрол и инспекции на риболовните дейности в Категат, Северно море, Скагерак, източната част на Ламанша, водите на запад от Шотландия и Ирландско море, насочени към треска, писия и морски език

61

 

 

2013/329/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на правила за създаването, управлението и прозрачното функциониране на мрежата от национални компетентни органи или институции, отговарящи за оценката на здравните технологии

71

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/330/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 6 юни 2013 година за изменение на приложения I и II към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

73

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 131/13/COL от 18 март 2013 година за изменение на списъка, съдържащ се в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който се изброяват граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени от трети страни, и за отмяна на Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 339/12/COL

76

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top