EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 53, 26 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.053.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
26 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/129/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 септември 2010 година относно позицията, която трябва да заеме Европейският съюз в рамките на съвместния комитет ЕС—Швейцария, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, по отношение на решение на съвместния комитет, с което се актуализира член 1 от приложение I към споразумението

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 183/2011 на Комисията от 22 февруари 2011 година за изменение на приложения IV и VI към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 184/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за разрешаване на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като хранителна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, пуйки, дребни видове птици и други декоративни и дивечови птици (притежател на разрешителното Calpis Co. Ltd., Япония, представляван от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Регламент (ЕС) № 185/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 499/96 на Съвета относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои рибни продукти и за живи коне с произход от Исландия

36

 

*

Регламент (ЕС) № 186/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

41

 

*

Регламент (ЕС) № 187/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (1)

45

 

*

Регламент (ЕС) № 188/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на процедурите за оценка на активните вещества, които не са били предлагани на пазара две години след датата на нотифициране на посочената директива (1)

51

 

*

Регламент (ЕС) № 189/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на приложения VII и IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

56

 

 

Регламент (ЕС) № 190/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

61

 

 

Регламент (ЕС) № 191/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за седмите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

63

 

 

Регламент (ЕС) № 192/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за установяване на специални мерки по отношение на помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена c Регламент (ЕС) № 68/2011

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/130/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2011 година за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (нотифицирано под номер C(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2011 година за изменение на приложение II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването на Фиджи в списъка с третите страни и териториите, от които е разрешен вносът на рибни продукти, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/870/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (ОВ L 315, 2.12.2009 г.)

74

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top