EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 49, 24 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.049.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 49

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
24 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 167/2011 на Съвета от 21 февруари 2011 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на определени видове полиетилен терефталат с произход, inter alia, от Република Корея

1

 

*

Регламент (ЕС) № 168/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 107/2010 по отношение на употребата на фуражната добавка Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 във фураж, съдържащ мадурамицин амоний, монензин натрий, наразин или робенидин хидрохлорид (1)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 169/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година относно разрешително за употреба на диклазурил като фуражна добавка при токачки (притежател на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Регламент (ЕС) № 170/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година относно разрешително за използване на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна добавка при прасенца (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005 (притежател на разрешителното: Prosol SpA) (1)

8

 

*

Регламент (ЕС) № 171/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за разрешаване на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, като фуражна добавка за птици и за животни от рода на свинете и за изменение на Регламент (ЕО) № 255/2005 (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd, представлявано от DSM Nutritional products Sp. z o.o) (1)

11

 

*

Регламент (ЕС) № 172/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за определяне на предварителната помощ за 2011 г. за частно складиране на масло

14

 

*

Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2095/2005, (ЕО) № 1557/2006, (ЕО) № 1741/2006, (ЕО) № 1850/2006, (ЕО) № 1359/2007, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 436/2009, (ЕО) № 612/2009, (ЕО) № 1122/2009, (ЕО) № 1187/2009 и (ЕC) № 479/2010 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари и схемите за директно подпомагане на земеделските стопани

16

 

*

Регламент (ЕС) № 174/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

23

 

 

Регламент (ЕС) № 175/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (1)

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/122/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 февруари 2011 година за дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои рибни продукти, внесени от Сен Пиер и Микелон (нотифицирано под номер C(2011) 986)

37

 

 

2011/123/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2011 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на възможното включване на седаксан и Bacillus firmus I-1582 в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2011 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на възможното включване на етаметсулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 305/09/COL от 8 юли 2009 година относно споразумението за продажба на електроенергия, сключено между община Notodden и Becromal Norway AS (Норвегия)

44

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (ОВ L 44, 18.2.2011 г.)

52

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 144/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 44, 18.2.2011 г.)

53

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г.)

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top