EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:019:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 19, 22 януари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.019.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
22 януари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 53/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения

1

 

*

Регламент (ЕС) № 54/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 447/2010 за откриване на продажбата на обезмаслено мляко на прах чрез тръжна процедура по отношение на датата на внасяне на склад на обезмасленото мляко на прах за интервенция

7

 

 

Регламент (ЕС) № 55/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент (ЕС) № 56/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 17 до 18 януари 2011 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец януари 2011 г.

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/37/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 18 януари 2011 година за изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

11

 

 

2011/38/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 18 януари 2011 година за предоставяне разрешение на Франция да прилага диференцирано ниво на данъчно облагане върху моторните горива в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

13

 

 

2011/39/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на един член и двама заместник-членове от Австрия в Комитета на регионите

15

 

 

2011/40/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на заместник-член от Словакия в Комитета на регионите

16

 

 

2011/41/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на трима членове от Нидерландия и шестима заместник-членове от Нидерландия в Комитета на регионите

17

 

 

2011/42/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на член и заместник-член от Полша в Комитета на регионите

18

 

 

2011/43/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/468/ЕС за регламентиране на временната търговия с някои сортове Avena strigosa Schreb., които не са включени в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове или в националните каталози на сортовете на държавите-членки (нотифицирано под номер C(2011) 156)  (1)

19

 

 

2011/44/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 януари 2011 година относно някои защитни мерки срещу болестта шап в България (нотифицирано под номер C(2011) 179)  (1)

20

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/45/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 22 декември 2010 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници

34

 

 

2011/46/ЕС

 

*

Решение № 1/2011 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 14 януари 2011 година за изменение на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария по отношение на преработените селскостопански продукти

40

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕС) № 47/2011 на Комисията от 20 януари 2011 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 (ОВ L 18, 21.1.2011 г.)

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top