EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 15 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност

27

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/947/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

39

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

40

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

41

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства

42

 

*

Решение 2009/949/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол

48

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1218/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

*

Регламент (ЕС) № 1219/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането през 2010 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Косово и Черна гора

52

 

*

Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение за сто и седемнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

66

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/950/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет взето със съгласието на председателя на Комисията, от 4 декември 2009 година за назначаване на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

69

 

 

2009/951/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (нотифицирано под номер C(2009) 9870)  (1)

70

 

 

2009/952/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави-членки (нотифицирано под номер C(2009) 9909)  (1)

76

 

 

2009/953/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 9906)  (1)

78

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (ОВ L 326, 4.12.2008 г.)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top