EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:194:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 25 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.194.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
25 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 665/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 666/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 667/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Nocciola Romana (ЗНП))

5

 

*

Регламент (ЕО) № 668/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката и сертифицирането на данни за качеството и неклинични данни, свързани с лекарствените продукти за модерна терапия, разработени от микро-, малки и средни предприятия (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (1)

11

 

*

Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда пшеница и неолющен ориз, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 и Регламент (ЕО) № 687/2008

22

 

*

Регламент (ЕО) № 671/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година по някои квоти на ГАТТ

47

 

 

Регламент (ЕО) № 672/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2009 година с Регламент (ЕО) № 327/98

53

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/560/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 година и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на финансовото участие, предоставено от Общността на някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Решение 2006/679/ЕО по отношение на прилагането на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2009) 5607)  (1)

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top