EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:151:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 151, 16 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.151.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 151

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
16 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 499/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, върху вноса на същия продукт, изпращан от Тайланд, независимо дали е декларирано, че е с произход от Тайланд или не

1

 

*

Регламент (ЕО) № 500/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1212/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република

6

 

*

Регламент (ЕО) № 501/2009 на Съвета от 15 юни 2009 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания и за отмяна на Решение 2009/62/ЕО

14

 

 

Регламент (ЕО) № 502/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент (ЕО) № 503/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 юни 2009 година

19

 

*

Регламент (ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо

22

 

*

Регламент (ЕО) № 505/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за коригиране на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и Споразумението с Индия за периода на доставка 2008/2009 г. и за периода на доставка, започващ на 1 юли 2009 г.

23

 

*

Регламент (ЕО) № 506/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Olej rydzowy (ХТСХ)]

26

 

*

Регламент (ЕО) № 507/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Abbacchio Romano (ЗГУ))

27

 

*

Регламент (ЕО) № 508/2009 на Комисията от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет и Комисия

 

 

2009/463/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета и на Комисията от 18 май 2009 година за позиция на Общността относно Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Албания за приемане на неговия процедурен правилник, включително на процедурния правилник на Комитета за стабилизиране и асоцииране

31

 

 

Комисия

 

 

2009/464/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 юни 2009 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на възможното включване на флуопирам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 4437)  (1)

37

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/465/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 9 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/13)

39

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/466/ОВППС на Съвета от 15 юни 2009 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

40

 

*

Съвместно действие 2009/467/ОВППС на Съвета от 15 юни 2009 година за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан и за отмяна на Съвместно действие 2009/135/ОВППС

41

 

*

Обща позиция 2009/468/ОВППС на Съвета от 15 юни 2009 година за актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща позиция 2009/67/ОВППС

45

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1276/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно контрола чрез физически проверки върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми (ОВ L 339, 18.12.2008 г.)

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top