EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:345:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 345, 23 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 345

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1322/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г.

1

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 1323/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за адаптиране, считано от 1 юли 2008 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

10

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 1324/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за адаптиране от 1 юли 2008 г. на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейските общности

17

 

 

Регламент (ЕО) № 1325/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

*

Регламент (ЕО) № 1326/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Chaource (ЗНП)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1327/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците

24

 

*

Регламент (ЕО) № 1328/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година за изменение на приложения I, II, III, V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1329/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година за приемане на спешни мерки за подпомагане на пазара на свинско месо под формата на помощ за частно складиране в Обединеното кралство

56

 

*

Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година за изменение за сто и трети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

60

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (1)

62

 

*

Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1)

68

 

*

Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (1)

75

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/971/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 декември 2008 година относно еквивалентността на горския репродуктивен материал, произведен в трети страни

83

 

 

2008/972/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на приложение 13 към Общите консулски инструкции за попълване на визовите стикери

88

 

 

Комисия

 

 

2008/973/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да удължават валидността на решенията относно равностойността на посадъчен материал от картофи от трети страни (нотифицирано под номер C(2008) 8135)  (1)

90

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/974/ОВППС на Съвета от 18 декември 2008 година за подкрепа на Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

91

 

*

Решение 2008/975/ОВППС на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни или отбранителни последици (Атhena)

96

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/936/ЕО на Комисията от 20 май 2008 година относно помощите, отпуснати от Франция на Фонда за предотвратяване на непредвидените рискове в сектор риболов и за риболовните предприятия (Държавна помощ С 9/06) (ОВ L 334, 12.12.2008 г.)

115

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1337/2007 на Комисията от 15 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 по отношение на тарифни квоти на Общността за някои рибни продукти с произход от Норвегия (ОВ L 298, 16.11.2007 г.)

115

 

*

Поправка на Директива 95/45/ЕО на Комисията за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ L 226, 22.9.1995 г.) (Специално издание, глава 13, том 16, стр. 174)

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top