Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:249:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 249, 18 септември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 249

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 септември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 902/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 903/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година относно специалните условия за предоставяне на възстановявания при износ на някои продукти в сектора на свинското месо (кодифицирана версия)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 904/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година за определяне на методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на режима на износ на стоките, които не са предмет на приложение I към Договора (кодифицирана версия)

9

 

 

Регламент (ЕО) № 905/2008 на Комисията от 17 септември 2008 година относно издаването на лицензии за внос на сурова тръстикова захар за целите на рафинирането, с произход от най-слабо развитите страни

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/737/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 септември 2008 година относно даване на разрешение на Италианската република да въведе мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност

13

 

 

Комисия

 

 

2008/738/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 юни 2008 година относно схемата за държавна помощ, която Франция предвижда да въведе в полза на преработката и търговията с рибни продукти и продукти от аквакултури (Фонд за стратегически интервенции в хранително-вкусовата промишленост) (нотифицирано под номер C(2008) 2257)  (1)

15

 

 

2008/739/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 септември 2008 година относно финансово участие на Общността в полза на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) за дейности в областта на информацията относно болестите по животните

19

 

 

2008/740/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 септември 2008 година за признаване по принцип на пълнотата на досието, представено за подробна проверка с оглед на възможното включване на спинеторам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 4965)  (1)

21

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 127/07/COL от 18 април 2007 година относно помощта за изследователска и развойна дейност, отпусната от Норвежкия съвет за научни изследвания във връзка с разработката на софтуерната програма Turborouter (Норвегия)

23

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 155/07/COL от 3 май 2007 г. относно държавната помощ, предоставяна във връзка с член 3 от норвежкия закон за компенсация на данък добавена стойност (ДДС) (Норвегия)

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка към Решение 2008/649/ЕО на Комисията за приемането на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 213, 8.8.2008 г.)

47

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top