EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:201:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 201, 30 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 201

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета от 15 юли 2008 година относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (кодифицирана версия)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 734/2008 на Съвета от 15 юли 2008 година относно опазването на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения

8

 

 

Регламент (ЕО) № 735/2008 на Комисията от 29 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

*

Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията от 22 юли 2008 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти

16

 

*

Регламент (ЕО) № 737/2008 на Комисията от 28 юли 2008 година за определяне на референтните лаборатории на Общността за болести по ракообразните, бяс и туберкулоза по говедата, за установяване на допълнителни отговорности и задачи на референтните лаборатории на Общността за бяс и за туберкулоза по говедата и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

29

 

*

Регламент (ЕО) № 738/2008 на Комисията от 28 юли 2008 година за изменение за дванадесети път на Регламент (ЕО) № 1763/2004 относно налагането на някои ограничителни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ)

33

 

*

Регламент (ЕО) № 739/2008 на Комисията от 28 юли 2008 година за забрана на риболова на северен пагел в зони VI, VII и VIII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на държава-членка, с изключение на Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство

34

 

*

Регламент (ЕО) № 740/2008 на Комисията от 29 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 по отношение на процедурите, които трябва да се следват при износа на отпадъци в някои страни (1)

36

 

 

Регламент (ЕО) № 741/2008 на Комисията от 29 юли 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 996/97 за замразени месести части от диафрагмата на животни от рода на едрия рогат добитък

45

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/81/ЕО на Комисията от 29 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета за включване в приложение I към нея на дифенакум (difenacoum) като активно вещество (1)

46

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 742/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии (1)

49

 

*

Решение № 743/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност (1)

58

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/624/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2008 година относно назначаването на четирима членове и четирима заместник-членове от Франция в Комитета на регионите

68

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 30 на Икономическата Комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — Единни условия относно одобряването на пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top