EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:136:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 136, 24 май 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 136

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 май 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 449/2008 на Комисията от 23 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/385/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 януари 2008 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия напредък, на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на изключенията за употребата на олово и кадмий (нотифицирано под номер C(2008) 268)  (1)

9

 

 

2008/386/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2008 година за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 1565)  (1)

11

 

 

2008/387/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2008 година за изменение на решения 2001/881/ЕО и 2002/459/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (нотифицирано под номер C(2008) 1646)  (1)

18

 

 

2008/388/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2008 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на слънчогледово масло с произход или в пратки от Украйна поради риск от замърсяване с минерално масло (нотифицирано под номер C(2008) 2259)  (1)

43

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/389/ОВППС на Съвета от 7 април 2008 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Централноафриканската република относно статута на силите под ръководството на Европейския съюз в Централноафриканската република

45

Споразумение между Европейския съюз и Централноафриканската република относно статута на силите под ръководството на Европейския съюз в Централноафриканската република

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2008/42/ЕО на Комисията от 3 април 2008 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III от нея (ОВ L 93, 4.4.2008 г.)

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top