EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:301:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 301, 20 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 301

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1349/2007 на Комисията от 19 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) (1)

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/742/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 ноември 2007 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на електрически, газови или абсорбционни термопомпи (нотифицирано под номер C(2007) 5492)  (1)

14

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Документи, приложени към общия бюджет на Европейския съюз

 

 

2007/743/ЕО

 

*

Първо изменение на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) за 2007 година

26

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/744/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2007 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2006/623/ОВППС за създаване на екип на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаване на евентуална международна гражданска служба в Косово, обхващаща като съставна единица специален представител на Европейския съюз (подготвителен екип ICO/EUSR)

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1347/2007 на Комисията от 16 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 (ОВ L 300, 17.11.2007 г.)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top